Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 120/2018 (31.12.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2417

Na temelju članka 8. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14 i 39/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18) u članku 4. stavku 7. riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

U stavku 9. riječi: »Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo«.

Članak 2.

U članku 6. alineji 5. riječi: »ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta« zamjenjuju se riječima: »ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi: »ugovora o djelu redovitog studenta« zamjenjuju se riječima: »ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi: »ugovorom o djelu redovitog studenta« zamjenjuju se riječima: »ugovorom o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom«, a riječi: »status redovitog studenta« zamjenjuju se riječima: »status studenta«.

Članak 5.

Prilozi Izjava PUR-8, Obrazac N-IZK i Obrazac I-IZK 1 koji su sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18) zamjenjuju se novim prilozima Izjava PUR-8, Obrazac N-IZK i Obrazac I-IZK 1 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-01/07
Urbroj: 524-04-02-01/1-18-3
Zagreb, 20. prosinca 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Izjava PUR-8

IZJAVA

u svrhu utvrđivanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
(članak 4. stavak 8. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom)

Na dan _______________ godine,_____________________
(zadnji dan u prethodnom mjesecu)(naziv pravne osobe)
zapošljava ___________ radnika,od kojih ________ radnika
(ukupan broj radnika)(broj izuzetih radnika)


na poslovima s posebnim uvjetima rada za koje se, sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporuča da se izuzmu iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ova izjava daje se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u svrhu utvrđivanja ukupnog broja zaposlenih sukladno članku 4. stavku 8. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem kojeg broja se izračunava kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Davatelj izjave se obvezuje prijaviti svaku promjenu u broju radnika zaposlenih na poslovima s posebnim uvjetima rada za koje se, sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporuča da se izuzmu iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i to dostavom toga podatka najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni u kojem je nastupila promjena, sa stanjem na zadnji dan prethodnoga mjeseca. Promjena se prijavljuje dostavom nove izjave.

Ova izjava važi do davanja druge izjave u slučaju da nastupi promjena u podacima koji se ovom izjavom daju.

Potpisom ove izjave jamči se točnost i istinitost podataka koji su u njoj iskazani.

_______________________

Mjesto i datum

  
Ime i prezime odgovorne osobePotpis odgovorne osobe


Obrazac N-IZK

Obrazac I-IZK 1