Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

NN 11/2019 (30.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

230

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) u članku 3. točki 23. podtočki 2. izraz: »1. i 4.« zamjenjuje se izrazom: »1. do 4.«.

Podtočka 3. mijenja se i glasi:

»Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji, a na područje Republike Hrvatske stavlja na tržište EE opremu, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se »proizvođačem« i dužna je u pisanom obliku ovlastiti registriranu osobu u Republici Hrvatskoj koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.«

Podtočka 4. mijenja se i glasi:

»Proizvođač koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i koji koristeći komunikaciju na daljinu prodaje EE opremu izravno kućanstvima ili drugim korisnicima u drugoj državi članici EU u kojoj nema poslovno sjedište, dužan je u pisanom obliku imenovati ovlaštenog predstavnika kao osobu koja je na državnom području te države članice EU odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s Direktivom 2012/19/EU.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. iza riječi: »opreme« briše se točka i dodaju se riječi: »kao i oznaku da je EE oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. godine.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. izraz: »točke 1. do 7.« briše se.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Obveze prodavatelja propisane ovim člankom vrijede za svako prodajno mjesto bez obzira na gustoću naseljenosti područja na kojem se prodajno mjesto nalazi.«

Članak 4.

U članku 12. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se naslov iznad članka i članak 12.a koji glase:

»Registar proizvođača

Članak 12.a

(1) Registar proizvođača sastavni je dio Registra i vodi ga Fond u elektroničkom obliku.

(2) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su upisati se i dostavljati podatke u Registar proizvođača sukladno Dodatku 11. ovoga Pravilnika te sukladno Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar.

(3) Dostavu podataka iz stavka 2. ovoga članka Fond je dužan osigurati izravno internetskim putem.

(4) Fond je obvezan proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku elektroničkim putem izdati potvrdu o upisu u Registar proizvođača koja mora sadržavati registracijski broj proizvođača.

(5) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su pisanim putem obavijestiti Fond o svakoj promjeni podataka temeljem kojih im je izdana potvrda iz stavka 4. ovoga članka i to u roku od 15 dana od nastale promjene.

(6) Fond je obvezan na temelju obavijesti iz stavka 5. ovoga članka proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku izdati izmijenjenu potvrdu iz stavka 4. ovoga članka ili ga ispisati ukoliko se radi o ukidanju djelatnosti.

(7) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra proizvođača budu javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da Registar sadrži poveznice na nacionalne registre drugih država članica EU.«

Članak 6.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »predati« dodaju se riječi: »sakupljaču u sustavu kojim upravlja Fond ili samostalnom ispunjavatelju,«.

U stavku 6. iza riječi: »Predaja« dodaju se riječi: », preuzimanje, sakupljanje i prijevoz«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) EE otpad se prilikom sakupljanja i prijevoza ne smije prešati ili miješati i prevoziti s drugom vrstom otpada, kao niti podvrgavati se postupcima kojima se EE otpad oštećuje ili se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 7.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sakupljač je obvezan prilikom preuzimanja EE otpada iz kućanstva popuniti obrazac Potvrda o preuzimanju EE otpada iz kućanstva (u daljnjem tekstu: Obrazac EE1) iz Dodatka 12. ovoga Pravilnika.«

U stavku 9. iza riječi: »obvezan« dodaje se sljedeći tekst: »voditi evidenciju o masi EE otpada, njegovih komponenti, materijala ili tvari koje je sakupio i predao obrađivaču te«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Sakupljač je obvezan voditi evidenciju o sakupljenim količinama EE otpada po ključnom broju otpada za svaku lokaciju skladišta sakupljača odvojeno a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće sakupljača o sakupljenim količinama EE otpada po ključnom broju otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE14) iz Dodatka 24. ovoga Pravilnika.«

U dosadašnjem stavku 12. koji je postao stavak 13. riječi: »Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 9. iza riječi: »izvezenog EE otpada« dodaje se sljedeći tekst: », njegovih komponenti, materijala ili tvari«.

U stavku 10. iza riječi: »obrađenog EE otpada« dodaje se sljedeći tekst: », njegovih komponenti, materijala ili tvari«.

Članak 9.

U članku 16. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Fond ima pravo neposredne kontrole načina postupanja s EE otpadom pri preuzimanju, predaji te skladištenju EE otpada s ciljem utvrđivanja količine i sastava otpada koji odgovara definiciji EE otpada, a sve u svrhu obračuna i isplate naknada sukladno ovom Pravilniku.

(6) Fond ima pravo ne priznati pošiljku EE otpada koja nije u skladu s ovim Pravilnikom te za takvu pošiljku naložiti sakupljaču sortiranje o vlastitom trošku.«

Članak 10.

U članku 19. stavku 1. riječi: »iz kategorije 2., 3. i 4. Dodatka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz kategorije 2., 3., 5. i 6. Dodatka 3.«.

U stavku 9. iza riječi: »sakupljenog EE otpada« dodaje se sljedeći tekst: », njegovih komponenti, materijala ili tvari«.

U stavku 10. iza riječi: »obrađenog EE otpada« dodaje se sljedeći tekst: », njegovih komponenti, materijala ili tvari«.

Članak 11.

U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Podaci moraju obuhvatiti informacije o odvojeno sakupljenom EE otpadu koji su preuzeli sakupljači i obrađivači (uključujući EE otpad koji su preuzeli prodavatelji (distributeri) kao i EE otpad koji su odvojeno prikupili proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime).«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4..

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo je obvezno jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, objaviti na mrežnoj stranici kako bi bilo dostupno svim zainteresiranim stranama.«

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. riječi: »Agencija u suradnji sa Ministarstvom i Fondom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo u suradnji s Fondom«.

Članak 13.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »Fond« briše se zarez i riječ: »Agencija«.

Članak 14.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Troškovi odgovarajućih analiza i inspekcijskih kontrola, uključujući troškove skladištenja rabljene EE opreme za koju se sumnja da je EE otpad mogu se naplatiti proizvođačima, trećim stranama koje djeluju u njihovo ime ili drugim osobama koje organiziraju pošiljke rabljene EE opreme za koju se sumnja da je EE otpad.«

Članak 15.

U cijelom tekstu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) riječ: »Agencija« u određenom rodu i padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem rodu i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do uspostave Registra iz članka 12. Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) proizvođač, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu podatke iz Dodatka 11. ovoga Pravilnika te podatke na obrascima EE2, EE3, EE4, EE5, EE8, EE9, EE10, EE12, EE13 i EE14 propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 17.

(1) Do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, upućivanje na Dodatak 1.A i Dodatak 1.B članka 17. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13) smatra se upućivanjem na Dodatak 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(2) Do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, upućivanje na Dodatak V. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13) smatra se upućivanjem na Dodatak 23. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Izvješća koja se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku te Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) obuhvaćaju vremensko razdoblje od 1. siječnja 2019. godine pa nadalje.

Članak 19.

Do uspostave Registra proizvođača iz članka 5. ovoga Pravilnika postojeća evidencija proizvođača koju vodi Fond smatra se Registrom proizvođača u smislu članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Dodaci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) zamjenjuju se dodacima 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/17-04/27

Urbroj: 517-03-2-2-18-17

Zagreb, 31. prosinca 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

DODATAK 1.

KATEGORIJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME OBUHVAĆENE PRAVILNIKOM U RAZDOBLJU
DO 14. 8. 2018.

1. Veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

5. Rasvjetna oprema

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

DODATAK 2.

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 1.

Napomena: Opisivanje pojedinih kategorija EE opreme sa odrednicama pripadnosti kao što su »kućanski«, »alati«, »instrumenti«, itd. ne određuje EE opremu kod svrstavanja u pojedine kategorije isključivo za tu pripadnost.

1. Veliki kućanski uređaji

Veliki rashladni uređaji

Hladnjaci

Ledenice

Ostali veliki uređaji za hlađenje, konzerviranje i spremanje hrane

Strojevi za pranje rublja

Sušilice rublja

Strojevi za pranje posuđa

Kuhinjske peći

Električni štednjaci

Električne ploče za grijanje

Mikrovalni uređaji

Ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane

Električni uređaji za grijanje

Električni radijatori

Ostali veliki uređaji za grijanje soba, kreveta i namještaja za sjedenje

Električni ventilatori

Klima-uređaji

Ostala oprema za ventilaciju, odzračivanje i klimatizaciju

Ostali veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

Usisavači

Uređaji za čišćenje tepiha

Ostali uređaji za čišćenje

Uređaji za šivanje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine

Glačala i ostali uređaji za glačanje, prešanje, valjanje i drugo uređivanje odjeće

Tosteri

Pržilice

Mlinci, aparati za kavu i uređaji za otvaranje i zatvaranje spremnika i pakiranja

Električni noževi

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje i ostali uređaji za njegu tijela

Satovi, ručni satovi i uređaji za mjerenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Vage

Ostali mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Središnja obrada podataka:

Velika računala

Mini računala

Jedinice za tiskanje

Osobna računalna oprema:

Osobna računala (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

Računala »laptop« (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

Računala »notebook«

Računala »notepad«

Pisači

Kopirna oprema

Električni i elektronički pisaći strojevi

Džepni i stolni kalkulatori

i ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje, spremanje, obradu i predstavljanje podataka ili slanje podataka elektroničkim putem

Korisnički terminali i sustavi

Faks-uređaji

Teleks-uređaji

Telefoni

Telefoni s karticama i kovanicama

Bežični telefoni

Mobilni telefoni

Sustavi odgovora na poziv i ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski prijenos zvuka, slike ili drugih podataka

Ostala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje

Radioaparati

Televizijski aparati

Videokamere

Videorekorderi

Hi-fi uređaji

Audio pojačala

Glazbeni instrumenti

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike, uključujući signale ili druge tehnologije, osim telekomunikacijskih, za distribuciju zvuka i slike

Fotonaponske ploče (solarni paneli)

Ostala oprema široke potrošnje

5. Rasvjetna oprema

Rasvjetna tijela za fluorescentne žarulje, osim rasvjetnih tijela u kućanstvu

Ravne fluorescentne žarulje

Kompaktne fluorescentne žarulje

Žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama

Niskotlačne natrijeve žarulje

Ostala rasvjetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svjetla, osim žarulja sa žarnom niti

Ostala rasvjetna oprema

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

Bušilice

Pile

Šivaći strojevi

Oprema za tokarenje, glodanje, pjeskarenje, brušenje, piljenje, rezanje, sječenje, bušenje, izradu rupa, probijanje, preklapanje, savijanje ili za sličnu obradu drva, metala i drugih materijala

Alati za zakivanje, spajanje čavlima, spajanje vijcima, alati za skidanje zakovica, čavala ili vijaka ili za slične namjene

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu uporabu

Oprema za prskanje, nanošenje, raspršivanje ili drugačiju obradu tekućih ili plinovitih tvari drugim sredstvima

Alati za košenje ili za druge vrtne poslove

Ostali električni i elektronički alati i oprema za prevoženje i prenošenje tereta i osoba

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

Kompleti električnih vlakova ili automobila

Ručne konzole za videoigre

Videoigre

Računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

Sportska oprema s električnim ili elektroničkim komponentama

Automati s kovanicama za igranje

Ostale igračke, ostala oprema za razonodu i ostala sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

Radioterapijska oprema

Kardiološka oprema

Uređaji za dijalizu

Plućni ventilatori

Uređaji nuklearne medicine

Laboratorijska oprema za dijagnostiku invitro

Analizatori

Ledenice

Uređaji za ispitivanje oplodnje

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, liječenje i ublaživanje bolesti, ozljeda ili onesposobljenosti

Ostali medicinski proizvodi

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

Detektori dima (osim ionizacijskih detektora sa zatvorenim radioaktivnim izvorom)

Regulatori grijanja

Termostati

Uređaji za mjerenje, vaganje ili ugađanje za kućanstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim postrojenjima (npr. na kontrolnim pločama)

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

Automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka

Automatski uređaji za izdavanje toplih ili hladnih boca ili limenki

Automatski uređaji za izdavanje čvrstih proizvoda

Automatski uređaji za izdavanje novca

Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda

DODATAK 3.

KATEGORIJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME OBUHVAĆENE PRAVILNIKOM OD 15. 8. 2018.

1. Oprema za izmjenu topline

2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2

3. Žarulje

4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; opremu informatičke tehnike (IT) i opremu za telekomunikacije; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1., 2. i 3.

5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1. do 3. i 6.

6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

DODATAK 4.

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 3.

(1) Oprema za izmjenu topline

Hladnjaci, ledenice, oprema za automatsko izdavanje hladnih proizvoda, klima uređaji i ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i kondicioniranje zraka, oprema za odvlaživanje, toplinske pumpe, uljni radijatori i druga oprema za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode, ostala oprema za izmjenu topline.

(2) Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2

Zasloni, televizori, LCD fotookviri, monitori, računala »laptop« i »notebook«.

(3) Žarulje

Ravne fluorescentne žarulje, kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje, žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama, niskotlačne natrijeve žarulje, LED, ostale žarulje.

(4) Velika oprema

Perilice, sušilice rublja, strojevi za pranje posuđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, električne ploče za grijanje, rasvjetna tijela, oprema za reprodukciju zvuka ili slika, glazbena oprema (isključujući orgulje u crkvama), uređaji za pletenje i tkanje, velika računala, veliki pisači, kopirna oprema, veliki automati s kovanicama, veliki medicinski proizvodi, veliki instrumenti za praćenje i kontrolu, veliki uređaji za automatsko izdavanje proizvoda i novca, fotonaponske ploče, ostala velika oprema.

(5) Mala oprema

Usisavači, uređaji za čišćenje tepiha, uređaji za šivanje, rasvjetna tijela, mikrovalni uređaji, oprema za ventilaciju, glačala, tosteri, električni noževi, električna kuhala za vodu, satovi i ručni satovi, električni aparati za brijanje, vage, uređaji za njegu kose i tijela, kalkulatori, radioaparati, videokamere, videorekorderi, Hi-fi uređaji, glazbeni instrumenti, oprema za reprodukciju zvuka ili slike, električne i elektroničke igračke, sportska oprema, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd., detektori dima, regulatori grijanja, termostati, mali električni i elektronički alati, mali medicinski proizvodi, mali instrumenti za praćenje i kontrolu, mali uređaji za automatsko izdavanje proizvoda, mali uređaji s ugrađenim fotonaponskim pločama, ostala mala oprema.

(6) Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Mobilni telefoni, GPS, džepni kalkulatori, ruteri, osobna računala, pisači, telefoni, ostala mala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije.

DODATAK 5.

MINIMALNI CILJEVI OPORABE I PRIPREME ZA PONOVNU UPORABU

Dio 1.: Minimalni ciljevi primjenjivi do 14. 8. 2015. za kategorije iz Dodatka 1.

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 10. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 80% mase sakupljenog EE otpada[1](1 odnosi se na cjelokupne količine sakupljenog EE otpada (kućanstva i ostalo)) mora se oporabiti i

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. ili 4. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 65% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2., 5., 6., 7., 8. ili 9. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 70% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 50% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

4. otpadna rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem, 80% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

Dio 2.: Minimalni ciljevi primjenjivi od 15. 8. 2015. do 14. 8. 2018. za kategorije iz Dodatka 1.

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 10. iz Dodatka 1. ovog Pravilnika:

– 85% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti,

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. ili 4. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 70% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2., 5., 6., 7., 8. ili 9. iz Dodatka 1. ovog Pravilnika:

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 55% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

4. otpadna rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem, 80% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

Dio 3.: Minimalni ciljevi primjenjivi od 15. 8. 2018. za kategorije iz Dodatka 3.

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 4. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 85% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategoriji 2. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 70% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za uporabu i reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 5. ili 6. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 55% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za uporabu i reciklirati.

4. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategoriji 3. iz Dodatka 3. ovog pravilnika, 80% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

DODATAK 6.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA RAZLIKOVANJE POŠILJKI RABLJENE EE OPREME I EE OTPADA

1. Kako bi bilo moguće razlikovati EE opremu i EE otpad, u slučajevima kad posjednik tvrdi kako se radi o pošiljki rabljene EE opreme, a ne EE otpadu, posjednik mora podnijeti sljedeće dokaze za svoju tvrdnju:

a) preslike računa i ugovora koji se odnose na prodaju i/ili prijenos vlasništva EE opreme, u kojima je navedeno da je oprema namijenjena za izravnu ponovnu uporabu i da je potpuno funkcionalna

b) dokaz o ocjenjivanju ili ispitivanju u obliku preslike zapisa (potvrda o ispitivanju, dokaz o funkcionalnosti) o svakoj stavci u pošiljci i dokument koji sadrži sve informacije o zapisima u skladu s točkom 3.

c) izjavu posjednika koji organizira prijevoz EE opreme da ništa od materijala ili opreme u pošiljci nije otpad kako je definiran Zakonom i

d) odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom prijevoza, utovara i istovara, posebno uporabom odgovarajuće ambalaže i pravilnim slaganjem tereta.

2. Točka 1.a) i 1.b) i točka 3. iznimno se ne primjenjuju ako postoji definitivan dokumentirani dokaz da se otprema odvija u okviru sporazuma o prijenosu s poduzeća na poduzeće i da:

a) se EE oprema kao neispravna vraća proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime radi popravka pod garancijom i s namjerom ponovne uporabe; ili

b) se rabljena EE oprema namijenjena za profesionalnu uporabu, radi obnavljanja ili popravka na temelju valjanog ugovora s namjerom ponovne uporabe, vraća proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime ili u postrojenje treće strane u nekoj od zemalja na koje se primjenjuje Odluka C(2001)107/završna verzija Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/završna verzija o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe; ili

c) se neispravna EE oprema za profesionalnu uporabu, kao što su medicinski proizvodi ili njihovi dijelovi, na temelju valjanog ugovora šalje proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime na analizu osnovnog uzroka kvara, u slučajevima kad takvu analizu može napraviti samo proizvođač ili treće strane koje djeluju u njegovo ime.

3. Radi dokazivanja da su stavke pošiljke rabljena EE oprema, a ne EE otpad, pri ispitivanju i vođenju zapisa o rabljenoj EE opremi poduzimaju se sljedeći koraci:

Korak 1.: Ispitivanje

a) Ispituje se funkcionalnost i ocjenjuje prisutnost opasnih tvari. Ispitivanja ovise o vrsti EE opreme. Za većinu rabljene EE opreme dovoljno je ispitivanje ključnih funkcija.

b) O rezultatima ocjenjivanja i ispitivanja vode se zapisi.

Korak 2.: Zapis

a) Zapis se mora sigurno, ali ne trajno pričvrstiti ili na samu EE opremu (ako nije zapakirana) ili na ambalažu tako da se može pročitati bez raspakiravanja opreme.

b) Zapis sadrži sljedeće podatke:

– naziv stavke (naziv opreme ako je navedena u Dodatku 2. ili Dodatku 4. ovog pravilnika, ovisno o razdoblju primjene iz članka 2. ovog pravilnika te naziv kategorije iz Dodatka 1. ili Dodatka 3. ovog Pravilnika, ovisno o razdoblju primjene iz članka 2. ovog Pravilnika)

– identifikacijski broj stavke, prema potrebi,

– godina proizvodnje (ako je raspoloživa),

– naziv i adresa tvrtke odgovorne za dokazivanje funkcionalnosti,

– rezultat ispitivanja kako je opisano u koraku 1. (uključujući datum ispitivanja funkcionalnosti),

– vrstu provedenih ispitivanja.

4. Osim dokumentacije koja se zahtijeva u točkama 1., 2. i 3. uz svaki tovar (npr. transportni kontejner, kamion) rabljene EE opreme prilaže se:

a) odgovarajući prijevozni dokument, npr. međunarodni teretni list (CMR) ili teretni list;

b) izjava odgovorne osobe o njezinoj odgovornosti.

5. U nedostatku dokaza da je predmet rabljena EE oprema, a ne EE otpad u obliku odgovarajuće dokumentacije koja se zahtijeva u točkama 1., 2., 3. i 4. ovog Dodatka i odgovarajuće zaštite od oštećenja tijekom prijevoza, utovara i istovara, posebno uporabom odgovarajuće ambalaže i pravilnim slaganjem tereta, što su obaveze posjednika koji organizira prijevoz, smatrat će se da je predmet EE otpad i pretpostaviti da tovar sadrži nezakonitu pošiljku. U takvim se okolnostima s tovarom postupa u skladu s člancima 24. i 25. Uredbe (EZ) br. 1013/2006.

DODATAK 7.

ZAHTJEVI ZA POSEBNU OBRADU MATERIJALA I KOMPONENATA IZ EE OTPADA

1. Iz odvojeno skupljenog EE otpada trebaju se odstraniti ove tvari, pripravci i komponente:

– kondenzatori koji sadrže polikloriranebifenile (PCB);

– komponente koje sadrže živu, kao što su sklopke ili pozadinska svjetla;

– baterije

– tiskane ploče mobilnih telefona te ostalih uređaja ako je površina tiskane ploče veća od 10 cm2;

– tonerski ulošci, tekući ili s pastom, kao i toneri za boju;

– plastika koja sadrži bromirana sredstva za usporavanje gorenja;

– azbestni otpad i komponente koje sadrže azbest;

– katodne cijevi;

– klorofluorougljici (CFC), klorofluorougljikovodici (HCFC) ili fluorougljikovodici (HFC), ugljikovodici (HC);

– plinske izbojne svjetiljke;

– zasloni s tekućim kristalima (zajedno s njihovim kućištima kad je to primjereno) površine veće od 100 kvadratnih centimetara i svi zasloni pozadinski osvijetljeni plinskim izbojnim svjetiljkama;

– vanjski električni kablovi;

– ploče tiskanih krugova;

– komponente koje sadrže vatrootporna keramička vlakna kako je opisano u Direktivi Komisije 97/69/EZ od 5. prosinca 1997. o dvadeset trećoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari;

– komponente koje sadrže radioaktivne tvari, osim komponenata koje su ispod granica izuzeća utvrđenih posebnim propisom;

– elektrolitski kondenzatori koji sadržavaju zabrinjavajuće tvari (visina > 25 mm, promjer > 25 mm ili razmjerno sličan obujam kondenzatora).

Te se tvari, smjese i komponente oporabljuju ili zbrinjavaju u skladu sa Zakonom.

2. Iz odvojeno sakupljenog EE otpada mora se:

– odstraniti fluorescentni sloj iz katodnih cijevi;

– izdvojiti i obraditi plinove koji oštećuju ozonski omotač ili imaju potencijal globalnoga zagrijavanja iznad 15;

– izdvojeni plinovi moraju se obraditi u skladu s posebnim propisima;

– odstraniti živu iz plinskih izbojnih svjetiljki.

3. Točke 1. i 2. ovog Dodatka moraju se primijeniti na način koji će omogućiti ponovnu uporabu i za okoliš prihvatljivo recikliranje komponenata i cijelih uređaja.

DODATAK 8.

OSNOVNI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA SKLADIŠTENJE I OBRADU EE OTPADA

A. Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati:

1. dijelove skladišta s nepropusnim plohama opremljene uređajima za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno,

2. nepropusni pokrov za odgovarajuće površine,

3. vagu za mjerenje preuzetog EE otpada.

B. Građevine za obradu EE otpada trebaju imati:

1. vage za mjerenje mase obrađenog otpada,

2. odgovarajuća područja s nepropusnim plohama i nepropusnim pokrovom, opremu za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno,

3. odgovarajući skladišni prostor za rastavljene dijelove iz EE otpada,

4. odgovarajuće spremnike za skladištenje baterija, kondenzatora koji sadrže PCB/PCT i drugoga opasnog otpada,

5. opremu za obradu voda prema posebnim propisima.

DODATAK 9.

OZNAKA ZA OZNAČAVANJE EE OPREME

EE oprema označava se oznakom odvojenog sakupljanja EE otpada koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.

DODATAK 10.

OZNAKE O OBVEZI PREUZIMANJA EE OTPADA

DODATAK 11.

PODACI ZA UPIS I DOSTAVU PODATAKA U
REGISTAR PROIZVOĐAČA

DIO A: PODACI KOJI SE PREDAJU PRI UPISU U REGISTAR

1. Naziv i sjedište proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača, broj telefona i telefaksa, adresa e-pošte, adresa mrežne stranice (web) i podaci o kontakt osobi. Kad se radi o ovlaštenom predstavniku proizvođača predaju se i podaci proizvođača kojeg predstavlja i pisana punomoć kojom proizvođač ovlašćuje ovlaštenog predstavnika

2. OIB/PDV identifikacijski broj

3. Podaci o načinu ispunjavanja cilja sakupljanja i obrade EE otpada (samostalno ili putem Fonda)

4. Korištena prodajna tehnika (npr. prodaja na daljinu)

5. Izjava u kojoj se navodi da su dostavljeni podaci istiniti

6. Kategorija EE opreme utvrđena u Dodatku 1. ili 3., prema potrebi

7. Vrsta EE opreme (oprema iz kućanstava ili oprema koja nije iz kućanstava) i

8. Marka EE opreme.

DIO B: PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU KOD IZVJEŠĆIVANJA

1. OIB/PDV identifikacijski broj

2. Razdoblje izvješćivanja

3. Kategorija EE opreme

4. Količina EE opreme po kategorijama EE opreme stavljenih na tržište Republike Hrvatske, izražene kao neto masa

5. Podaci o EE opremi koju stavlja na tržište Republike Hrvatske (vrsta EE opreme, sastavni dijelovi, materijali i podaci o opasnim tvarima i smjesama unutar EE opreme, podaci o pripremi za ponovnu uporabu i obradu kada EE oprema postane otpad)

6. Količina EE otpada po kategorijama EE opreme koja je odvojeno sakupljena preuzimanjem iz kućanstva ili registriranih osoba, po županijama, izražena kao neto masa i

7. Količina EE otpada preuzeta od sakupljača, reciklirana (uključujući i onu pripremljenu za ponovnu uporabu), oporabljena i zbrinuta unutar Republike Hrvatske ili otpremljena unutar Europske unije ili izvan Europske unije.

DODATAK 12.

Obrazac EE1
POTVRDA O PREUZIMANJU EE OTPADA IZ KUĆANSTVA
EE otpad preuzeo sakupljač (upisati naziv tvrtke/obrta)
Na području (županija)
Redni brojKategorija EE otpadaMasa (kg):____ Broj komada:____
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
Datum:


DODATAK 13.

Obrazac EE2

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz otpadne EE opreme)

PODATKE POPUNJAVA:
☐ SAMOSTALNI ISPUNJAVATELJza tromjesečje:godina:
☐ SAKUPLJAČza mjesec:godina:
Naziv tvrtke:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Faks:
e-mail adresa:
OIB:
IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
na području (upisati naziv županije):
SAKUPLJENO:iz kućanstava1ostalo2ukupno1+ 2od toga preuzeto kod
prodavatelja
Sakupljene količine EE otpada prema kategoriji EE opremekgkgkgkg
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm ²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5. Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO:
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:

PREDANO OBRAĐIVAČU

(naziv tvrtke/obrta)


Adresa obrađivača:
Količine EE otpada predane obrađivaču prema kategoriji EE opremekgkgkgkg
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5.Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO:
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


1 EE otpad koji potječe iz komercijalnih, industrijskih, institucionalnih i drugih djelatnosti, a po vrsti i količini je sličan EE otpadu iz kućanstava prijavljuje se kao EE otpad iz kućanstava. EE otpad koji je nastao od EE opreme koju su vjerojatno koristila ili mogla koristiti i kućanstva i korisnici koji nisu kućanstva smatra se EE otpadom iz kućanstava te se tako i prijavljuje.

2 Isključiva prijava podataka za EE otpad koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava

DODATAK 14.

Obrazac EE3

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA NEOBRAĐENOG EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz otpadne EE opreme)

Godina:
Izvješće se odnosi na količine EE otpada za koje ne postoje obradni kapacitet u RH
Naziv tvrtke obrađivača:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
E-pošta:
OIB:
IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA CJELOVITOG EE OTPADA
EE otpad prema kategorijama EE opremeU zemlje EU (kg)

Izvan EU

(kg)

Ukupno

(kg)

1. Oprema za izmjenu topline


2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm²


3. Žarulje


4. Velika oprema


5. Mala oprema


6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije


UKUPNO:


 

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA DIJELOVA EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz otpadne EE opreme)

Ključni broj otpada

Dijelovi EE otpada (kg) i kratki opis otpada

U zemlje EU
(kg)
Izvan EU
(kg)
Ukupno (kg)UKUPNO:


Mjesto:Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Obrazac EE4

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA OBRAĐENOG EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz obrađene otpadne EE opreme)

Godina:
Izvješće se odnosi na količine EE otpada obrađene u RH-komercijalni izvoz frakcija nakon obrade
Naziv tvrtke obrađivača:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
E-pošta:
OIB:
IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA OBRAĐENOG EE OTPADA
Ključni broj otpada

U zemlje EU

(kg)

Izvan EU

(kg)

Ukupno

(kg)

Dijelovi EE otpada (kg) i kratki opis otpada
IZVEZENO UKUPNO PO KLJUČNOM BROJU OTPADA (Rekapitulacija)
Ključni broj otpada

U zemlje EU

(kg)

Izvan EU

(kg)

Ukupno

(kg)

UKUPNO:


Mjesto:Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


DODATAK 15.

Obrazac EE5
IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
PODATKE POPUNJAVA:
☐ OBRAĐIVAČ
1. Mjesečno:godina:
2. Godišnje za godinu:
☐ SAMOSTALNI ISPUNJAVATELJ
Za tromjesečje:godine:
PODACI:
Naziv tvrtke/obrta:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Faks:
E-pošta:
OIB:
IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA


EE otpad prema
kategoriji EE opreme

12=3+ 6+ 73=4+ 545*6*7*
Preuzeto od sakupljačaUzeto u obradu= ObrađenoOporabljenoReciklirano i ponovno uporabljenoEnergetska oporabaZbrinjavanjeGubici
kgkgkgkgkgkgkg
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5. Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO, kg
PREUZETO PREMA
KLJUČNOM BROJU, kg
16 02 11*16 02 13*16 02 15*20 01 23*20 01 35*Σ
    
16 02 1416 02 1620 01 36Σ
   
OBRAĐENO PREMA
KLJUČNOM BROJU, kg
16 02 11*16 02 13*16 02 15*20 01 23*20 01 35*Σ
     
16 02 1416 02 1620 01 36Σ
   
Mjesto:Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


* popuniti ukoliko tvrtka ima podatke ili ih može procijeniti

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA – dio Izvješće o preuzetim i obrađenim količinama EE otpada

1

Preuzeto od sakupljača

količine EE otpada preuzete od sakupljača, odnosno predana obrađivaču

2

Obrađeno

obrađene količine EE otpada; postupci oporabe i zbrinjavanja, kao i postupci pripreme otpada prije oporabe ili zbrinjavanja – razvrstavanje, rastavljanje, sortiranje,..

3

Oporabljeno

materijalno i energetski oporabljene količine EE otpada; postupci u kojima otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrijebiti za tu svrhu

4

Reciklirano i ponovno uporabljeno

materijalno oporabljene količine EE otpada; postupci kojima se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu

5

Energetska oporaba

energetski oporabljene količine EE otpada; postupci kojima se otpadni materijali koriste u energetske svrhe

6

Zbrinjavanje

količine EE otpada koje se odlažu na odlagalište

7

Gubici

gubici nastali u procesima obrade/oporabe


NAPOMENA

Ukoliko se radi o procijenjenim podacima, potrebno je objasniti procjenu i korištenu metodologiju

DODATAK 16.

Obrazac EE6

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz sakupljene i obrađene otpadne EE opreme)

Vrsta EE opremeStavljeno na tržišteSakupljeno iz kućanstva1Sakupljeno ostalo2Ukupno sakupljeno1+2Obrađeno u RHObrađeno u EU3Obrađeno izvan EU3
tonatonatonatonatonatonatona
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5. Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO:


1 EE otpad koji potječe iz komercijalnih, industrijskih, institucionalnih i drugih djelatnosti, a po vrsti i količini je sličan EE otpadu iz kućanstava prijavljuje se kao EE otpad iz kućanstava. EE otpad koji je nastao od EE opreme koju su koristili ili mogli koristiti i korisnici u kućanstvu i korisnici u registriranim osobama u svakom se slučaju smatra EE otpadom iz kućanstava te se tako i prijavljuje.

2 Isključiva prijava podataka za EE otpad koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava

3 Cjeloviti EE otpad i dijelovi koji nisu obrađeni u Republici Hrvatskoj

DODATAK 17.

Obrazac EE7

IZVJEŠĆE O PONOVNO UPORABLJENIM, RECIKLIRANIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz obrađene otpadne EE opreme)

Vrsta otpad prema kategoriji EE opremeOporabaStopa oporabePonovna uporaba i recikliranjeStopa ponovne uporabe i recikliranjaEE otpad ponovno uporabljen kao cjelovit uređaj*
Ukupna masa (tona)%

Ukupna masa

(tona)

%tona
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja
sadrži zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5. Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO:* nije nužno ispuniti, podaci se izvješćuju Europskoj komisiji na dobrovoljnoj osnovi

Stopa oporabe računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

Oporaba masa ukupno oporabljenog otpada (t) iz stupca 1. Obrasca EE8

Ukupno obrađeno – ukupna masa (t) otpada obrađenog u Republici Hrvatskoj, u EU i izvan EU odnosno posljednja tri stupca Obrasca EE7

Stopa ponovne uporabe i recikliranja računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

Ponovna uporaba i recikliranje – zbroj mase ukupno recikliranog i ponovno uporabljenog otpada (t) odnosno treći stupac Obrasca EE8

Ukupno obrađeno – ukupna masa (t) otpada obrađenog u Republici Hrvatskoj, u EU i izvan EU odnosno posljednja tri stupca Obrasca EE7

DODATAK 18.

Obrazac EE8

IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA O STANJU SKLADIŠTA EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz obrađene otpadne EE opreme)

mjesec:godina:
Naziv tvrtke/obrta:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-pošta:
OIB:
STANJE SKLADIŠTA EE OTPADA
Kategorija EE otpada1234= 1+ 2- 3

Stanje skladišta sakupljača iz prethodnog razdoblja

(kg)

Sakupljeno EE otpada

(kg)

Predano obrađivaču

(kg)

Novo stanje skladišta sakupljača
(kg)
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži
zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5. Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO:
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


DODATAK 19.

Obrazac EE9

IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA O STANJU SKLADIŠTA NEOBRAĐENOG EE OTPADA

(uključujući materijale, komponente i tvari iz obrađene otpadne EE opreme)

mjesec:godina:

Podatke popunjava obrađivač EE otpada
Naziv tvrtke/obrta:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-pošta:
OIB:
STANJE SKLADIŠTA NEOBRAĐENOG EE OTPADA
Kategorija EE otpada1234= 1+ 2- 3
Stanje skladišta obrađivača iz prethodnog razdoblja
(kg)
Preuzeto EE otpada
od sakupljača
(kg)
Obrađeno EE otpada
(kg)
Novo stanje skladišta obrađivača
(kg)
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema
5. Mala oprema
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
UKUPNO:
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb


DODATAK 20.

Obrazac EE10
IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA PO ZAHTJEVIMA IZ DODATKA 7. OVOG PRAVILNIKA
ZA POSEBNU OBRADU MATERIJALA I KOMPONENTI IZ EE OTPADA
mjesec:godina:
Naziv tvrtke/obrta:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-pošta:
OIB:
IZVJEŠĆE O POSEBNOJ OBRADI MATERIJALA I KOMPONENTI IZ EE OTPADA
1234= 2+ 35678=4-5-6-7
Naziv izdvojenog materijala i komponenti iz EE otpada sukladno Dodatku 7. Pravilnika, ključni broj otpadaStanje skladišta iz predhodnog
razdoblja
(kg)
Izdvojena količina iz EE otpada

(kg)
Ukupna količina

(kg)
Obrađivač samostalno obradio
(kg)
Obrađivač dostavio na obradu
(kg)
Za ponovnu uporabu
(kg)
Novo stanje skladišta
(kg)
1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone veće od 100 cm²
3. Žarulje
4. 19 12 05 – staklo otpadno
5. Mala oprema
6. 19 12 10 – pur pjena peletirana
UKUPNO:
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80 ZagrebDODATAK 21.

Obrazac EE11
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SAMOSTALNOM ISPUNJAVANJU POJEDINAČNOG CILJA
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
NAZIV TVRTKE/OBRTA
OIB (tvrtke/vlasnika obrta)Obrtnica br.
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTOPoštanski broj
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIMEOIB
TELEFONMOBITEL
E-POŠTATELEFAKS
PODACI O EE OPREMI KOJU PLANIRA STAVITI NA TRŽIŠTE U
REPUBLICI HRVATSKOJ U TEKUĆOJ GODINI
Kategorija EE opremeOznačiti s XVrsta EE opreme*Ukupno po vrsti EE opreme (kg)
Mali kućanski uređaji


  
  
Ukupno po kategoriji (kg):
Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije


  
  
Ukupno po kategoriji (kg):
Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
  
  
Ukupno po kategoriji (kg):
* upisati svaku vrstu EE opreme iz Dodatka 2. u zaseban redak

Uz zahtjev se prilaže:

1. dokaz o statusu proizvođača proizvoda,

2. izjava podnositelja zahtjeva o količini proizvoda koje planira staviti na tržište u tekućoj godini,

3. Plan ispunjavanja pojedinačnog vlastitog cilja,

4. važeća dozvola iz članka 86. ovog Zakona za odgovarajući otpad ili ugovor o korištenju odgovarajućih usluga s osobom koja posjeduje takvu dozvolu.

Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb


DODATAK 22.

Obrazac EE12
IZVJEŠĆE SAMOSTALNOG ISPUNJAVATELJA
Tromjesečje: _____________ Godina: ___________
PODACI O SAMOSTALNOM ISPUNJAVATELJU:
NAZIV TVRTKE/OBRTA
OIB (tvrtke/vlasnika obrta)Obrtnica br.
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTOPoštanski broj
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIMEOIB
TELEFONMOBITEL
E-POŠTATELEFAKS
PODACI O EE OPREMI STAVLJENOJ NA TRŽIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Kategorija EE opremeOznačiti s XVrsta EE opreme*Ukupno po vrsti EE opreme (kg)
Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2


  
  
  
Žarulje


  
  
Mala oprema
  
  
Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
  
  
  
* upisati svaku vrstu EE opreme iz Dodatka 4. u zaseban redak
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, ZagrebDODATAK 23.

Obrazac EE13

IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKAEE OPREME

za_________ mjesec _________godine

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/IZVOZNIKU
Zaokružiti:A) PROIZVODNJA U RHB) UVOZC) IZVOZ
Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-mail adresa:
OIB:
PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI
PODACI O PROIZVOĐAČU
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB/PDV identifikacijski broj:
PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH
Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-mail adresa:
OIB:
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINAMA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Vrsta EE opremekilograma
1.Oprema za izmjenu topline
2.Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2
3.Žarulje
4.

Velika oprema

(barem jedna vanjska dimenzija veća od 50 cm)

5.

Mala oprema

(nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

6.

Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

(nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

Mjesto:Potpis odgovorne osobe:
Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, ZagrebNAPOMENA:

Potpisom potvrđujem da su dostavljeni podaci istiniti

DODATAK 24.

Obrazac EE14

IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA O SAKUPLJENIM I PREDANIM KOLIČINAMA OTPADNE EE OPREME

(uključujući materijale, komponente i tvari iz otpadne EE opreme)

mjesec:godina:
Podatke popunjava sakupljač EE otpada
Naziv tvrtke/obrta:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-pošta:
OIB:
IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM I PREDANIM KOLIČINAMA OTPADNE EE OPREME PREMA KLJUČNOM BROJU
Sakupljeno kgPredano kg
Ključni broj otpadakgKljučni broj otpadakg
16 02 11*
16 02 11*
16 02 13*
16 02 13*
16 02 15*
16 02 15*
20 01 23*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 35*
16 02 14
16 02 14
16 02 16
16 02 16
20 01 36
20 01 36
UKUPNO kg:UKUPNO kg:
Mjesto:
Potpis odgovorne osobe:
Datum:
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


NAPOMENA:

Za svako skladište sakupljača potrebno je popuniti zasebni EE14 obrazac

Potpisom potvrđujem da su dostavljeni podaci istiniti