Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

MINISTARSTVO FINANCIJA

13

Na temelju članka 82. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU

Opća odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja, godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona.

DIO PRVI

Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza

Članak 2.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, koja se primjenjuje na porezne obveznike iz članka 7. ovoga Pravilnika koji djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu obavljaju na području te jedinice lokalne samouprave.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području te jedinice lokalne samouprave neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(3) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se visina paušalnog poreza:

– po krevetu,

– po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i

– po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

(4) Visina paušalnog poreza propisuje se u iznosu koji ne može iznositi manje od 150,00 kuna, a niti više od 1.500,00 kuna prema članku 57. stavku 3. Zakona.

Članak 3.

(1) Visinu paušalnog poreza prema članku 2. stavku 3. ovoga Pravilnika predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za područje naselja u kojem se djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu pružaju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama u naselju.

Članak 4.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za primjenu od 1. siječnja sljedeće godine.

(2) Prema članku 57. stavku 5. Zakona jedinice lokalne samouprave moraju Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 8 dana od donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Članak 5.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, određuje se u iznosu od 750,00 kuna prema članku 30. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 106/18).

Članak 6.

Za potrebu provedbe članka 2. i 4. ovoga Pravilnika ministar financija donijet će naputak o razmjeni podatka, između jedinica lokalne samouprave i Porezne uprave, potrebnih za donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu te o načinu dostave tih odluka za objavu na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Porezni obveznik

Članak 7.

Obveznik poreza na dohodak iz članka 82. stavka 2. Zakona kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je fizička osoba – građanin, iznajmljivač odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kojemu je na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost, a nije po toj djelatnosti obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 30. – 35. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

– da organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili

– da organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili

– da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.

Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak

Članak 8.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj određenog u skladu s člankom 2. odnosno člankom 5. ovoga Pravilnika.

(2) Broj kreveta odnosno broj smještajnih jedinca u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se na temelju rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (dalje u tekstu: rješenje o odobrenju) ili rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (dalje u tekstu: rješenje o odobrenju).

(3) Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak utvrđen na način iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(4) Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža.

Utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka

Članak 9.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se kao količnik utvrđenog paušalnog poreza na dohodak i propisane stope za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza od 12% iz članka 82. stavka 5. Zakona.

Članak 10.

(1) Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se osobito iznos godišnjega paušalnog dohotka, godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, iznos tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokovi plaćanja tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj, za koje je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kojim je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak vrijedi do donošenja novog rješenja.

(5) U skladu s člankom 12. stavkom 5. Zakona, rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom 5. Zakona.

Članak 11.

(1) Ako tijekom godine dođe do promjena iz članka 14. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika ili do promjene visine prireza prema odluci jedinice lokalne samouprave, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te u skladu s člankom 10. stavkom 4. ovoga Pravilnika, donijeti novo rješenje.

(2) Ako porezni obveznik u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom 5. ovoga Pravilnika podnese prijavu u registar poreznih obveznika radi prelaska na utvrđivanje dohotka prema člancima 30. – 35. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

(3) Ako tijekom godine nastupe uvjeti iz članka 82. stavka 6. Zakona, čime prestaje mogućnost za utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

(4) Iznimno, kada se rješenje o odobrenju odnosno kada se rješenje nadležnog ureda o prestanku odobrenja donosi tijekom godine, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojemu je porezni obveznik imao rješenje o odobrenju i to u korist poreznog obveznika.

(5) Ako se rješenje o odobrenju donosi u tekućoj godini za slijedeću godinu, Porezna uprava će donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka o obvezi plaćanja predujma poreza na dohodak s 1. siječnja sljedeće godine.

Plaćanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak

Članak 12.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Poslovne knjige i evidencije

Članak 13.

(1) Porezni obveznik koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu.

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ne vodi poslovne knjige prema propisima o porezu na dohodak, osim Evidencije o prometu.

(4) Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka, na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

(5) Obrazac Evidencije o prometu (Obrazac EP) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(6) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave obračun članarine turističkoj zajednici u skladu s posebnim propisom.

Prijava u registar poreznih obveznika

Članak 14.

(1) U skladu s člankom 87. Zakona, prijavu u registar poreznih obveznika obvezan je ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, podnijeti porezni obveznik:

1. kojem je nadležni ured izdao rješenje o odobrenju, a kojemu će se porez na dohodak utvrđivati u godišnjem paušalnom iznosu (za upis u registar),

2. kojem je nadležni ured izdao rješenje o prestanku važenja odobrenja, a kojemu je po toj osnovi utvrđivan godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (za brisanje iz registra),

3. kojem je nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj, a kojima porezni obveznik pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu (za upis promjene),

4. koji temeljem rješenja o odobrenju dohodak utvrđuje prema člancima 30. – 35. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga, a želi po toj osnovi prijeći na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

5. koji temeljem rješenja o odobrenju želi prijeći na utvrđivanje dohotka prema člancima 30. – 35. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga članka, prijava u registar podnosi se u roku od osam dana od dana kada je nadležni ured izdao rješenje o odobrenju odnosno od dana kada je ured izdao rješenje o prestanku važenja rješenja o odobrenju te od dana kada je nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka prijava u registar podnosi se do kraja kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

(4) U slučaju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, porezni obveznik uz prijavu podnosi pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka te pregled ukupnog iznosa tražbina za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na paušalno oporezivanje.

(5) Obrazac Prijave u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO-1) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Posebne odredbe

Članak 15.

(1) Nadležni uredi za izdavanje rješenja o odobrenju dostavljaju Poreznoj upravi rješenja o odobrenju.

(2) Rješenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka, sadrži slijedeće podatke: ime i prezime poreznog obveznika, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, adresa objekta odnosno lokacija kampa ili robinzonskog smještaja gdje se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu s točnim nazivom naselja, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj za koje je poreznom obvezniku odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

(3) Ako Porezna uprava na temelju podataka iz stavka 2. ovoga članka, utvrdi da porezni obveznik prekoračuje odobreni broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj iz članka 7. ovoga Pravilnika u kojima pruža usluge smještaja na temelju rješenja o odobrenju, izvijestit će poreznog obveznika o obvezi utvrđivanja dohotka prema člancima 30. – 35. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

(1) Ako porezni obveznik u roku iz članka 87. stavka 4. Zakona ne podnese prijavu u registar poreznih obveznika, a ima rješenje o odobrenju u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, Porezna uprava donijet će rješenje o plaćanju godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave mogu odluke za 2019. godinu donijeti najkasnije do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (»Narodne novine«, br.1/17).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/24

Urbroj: 513-07-21-01/18-1

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.