Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA

15

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14 i 128/17), u članku 15. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.«.

Članak 2.

U članku 21. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.«.

Članak 3.

U članku 25. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.«.

Članak 4.

U članku 30. stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točka 4. briše se.

Članak 5.

U članku 47. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 49. mijenja se i glasi:

»7. Za osiguranika po osnovi roditelja njegovatelja, njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju ili njegovatelj osobe s invaliditetom«.

U članku 49. iza riječi: »roditelja njegovatelja« stavlja se zarez, a riječi: »i njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelja osobe s invaliditetom«.

Članak 7.

U članku 51. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

Iza članka 52. dodaje se naslov i članci od 52.a do 52.d:

»7.a Za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu

Članak 52.a

Za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu iznos doprinosa obračunava ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, putem centra udomitelja, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo.

Članak 52.b

Iznos mjesečne osnovice za udomitelja koji obavlja:

1. standardno udomiteljstvo propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to najniža mjesečna osnovica, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo

2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo.

Članak 52.c

Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

Članak 52.d

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi prema posebnom propisu.«.

Članak 9.

U članku 55. stavku 1. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točka 4. briše se.

Članak 10.

U članku 56.a stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 11.

U članku 56.b stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 12.

U članku 56.c stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 13.

U članku 56.d stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 14.

U članku 56.e stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Stavak 3. briše se, a stavci od 4. do 6. postaju članci od 3. do 5.

Članak 15.

U članku 56.f stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 16.

U članku 59. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 69. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. primitak što ga osiguraniku po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršnog direktora trgovačkog društva i likvidatora i upravitelja zadruge isplati trgovačko društvo ili zadruga u kojemu osiguranik po toj osnovi obnaša dužnost člana uprave odnosno izvršnog direktora ili likvidatora ili upravitelja zadruge, sukladno članku 94. Zakona.«.

Članak 18.

U članku 95. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 19.

U članku 99. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 20.

U članku 103. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 21.

U članku 107. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti – po stopi od 0,5%.«.

Članak 22.

U članku 111. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti – po stopi od 0,1%.«.

Članak 23.

U članku 115. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti – po stopi od 0,5%.«.

Članak 24.

U članku 119. riječi: »posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti«.

Članak 25.

U članku 123. točka 2. mijenja se glasi:

»2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (za osiguranike tog osiguranje) – po stopi od 0,5%.«.

Članak 26.

U članku 127. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 27.

U članku 183. stavku 1. točki 3. iza riječi: »direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »i likvidator«.

Članak 28.

U članku 184. stavku 1. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika,«.

Dosadašnje točke od 4. do 9. postaju točke od 5. do 10.

Stavak 6. briše se.

Članak 29.

U članku 193. stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 30.

U članku 194. stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 31.

U članku 195. stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 32.

U članku 196.a stavku 2. točke 4. i 5. brišu se.

Članak 33.

Iza članka 196.a dodaje se naslov i članak 196.b koji glase:

»5.b Obveze doprinosa za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Članak 196.b

(1) Osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (članak 9. stavak 1. točka 14.b Zakona) obveznik je doprinosa obračunanih prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 – sukladno članku 85.g Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 10%, odnosno po stopi od 5% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 85.h Zakona.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 197. mijenja se i glasi:

»6. Obveze doprinosa za osiguranika po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršnog direktora trgovačkog društva i likvidatora i upravitelja zadruge«.

Članak 35.

U članku 197. stavku 1. riječi: »izvršnog direktora dioničkog društva« zamjenjuju se riječima: »izvršnog direktora trgovačkog društva i likvidatora«.

U stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 36.

U članku 198. stavku 2. točka 4. briše se.

Članak 37.

U članku 199. stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 38.

U članku 200. stavku 2. točki 3. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 39.

U članku 202. stavku 2. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 40.

U članku 203. stavku 2. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 41.

U članku 204. stavku 2. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 42.

U članku 205. stavku 2. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 43.

U članku 206. stavku 4. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Članak 44.

U članku 207. stavku 2. točki 5. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«, a točka 6. briše se.

Stavak 3. briše se.

Članak 45.

U naslovu iznad članka 208. riječi: »RJEŠENJEM POREZNE UPRAVE« brišu se.

Članak 46.

U članku 213. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. nalog dužniku da godišnju obvezu uplati u propisanom roku dospijeća«.

Članak 47.

Iza članka 213. dodaju se Glave IV.A i IV.B, naslovi glava i članci od 213.a do 213.l koji glase:

»IV.A SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI

Članak 213.a

(1) Vrijednosne kupone izdaje Ministarstvo financija.

(2) Vrijednosni kupon izdaje se na vrijednost utvrđenu u skladu s člankom 187.a Zakona.

(3) Dimenzije vrijednosnog kupona zajedno s bijelim rubom su 24,14 x 36,92 mm.

(4) Vrijednosni kuponi se tiskaju na zaštićenom bijelom papiru s utisnutom metaliziranom folijom – hologramom, nazupčani zaštitnim alatom sa siluetom grba Republike Hrvatske, s istaknutim elementima zaštitnog tiska u crvenoj UV boji.

Članak 213.b

(1) Vrijednosni kupon sadrži:

1. u gornjem dijelu, grb Republike Hrvatske i godinu važenja,

2. ispod grba, vrijednost vrijednosnog kupona u kunama,

3. u srednjem dijelu, ispisane riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA«, a ispod njih riječi: »VRIJEDNOSNI KUPON ZA SEZONSKI RAD U POLJOPRIVREDI«,

4. u donjem dijelu, zaštitni hologram s motivima grba Republike Hrvatske i slova: »RH« i »MF« te serijski broj vrijednosnog kupona.

(2) Vrijednosni kupon se tiska u zelenoj i crnoj boji.

Članak 213.c

(1) Ministarstvo financija će tiskanje vrijednosnih kupona, u skladu s propisima o javnoj nabavi, ugovorom povjeriti trgovačkom društvu koje osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja vrijednosnog kupona, njegova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje, količina i način narudžbe, mjesto i način predaje vrijednosnog kupona, te izvješćivanje i način vođenja evidencije u tiskari.

(3) Ministarstvo financija distribuira vrijednosne kupone putem Financijske agencije.

(4) Postupak distribucije, prodaje, zamjene i povlačenja iz uporabe vrijednosnih kupona te pripadajuća naknada Financijskoj agenciji uređuje se ugovorom kojeg Ministarstvo financija sklapa s Financijskom agencijom.

Članak 213.d

(1) Prodaju vrijednosnih kupona poslodavcima provodi Financijska agencija, po cijeni koja je na kuponu navedena kao njegova vrijednost.

(2) Za prodani vrijednosni kupon Financijska agencija je obvezna poslodavcu izdati račun.

(3) Financijska agencija će, na temelju evidencije prodanih vrijednosnih kupona, uplaćivati sredstva u korist računa Državnog proračuna sukladno ugovoru iz članka 212.c stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Tijelo nadležno za provedbu mirovinskog osiguranja evidentirat će za osiguranika samo podatak koji se odnosi na razdoblje sezonskog rada u poljoprivredi.

(5) Razdoblje iz stavka 4. ovoga članka ne upisuje se u radnu knjižicu sezonskog radnika u poljoprivredi.

(6) Tijelo nadležno za provedbu mirovinskog osiguranja dostavljat će Središnjem registru osiguranika prijavno-odjavne podatke za sezonskog radnika u poljoprivredi redovitom razmjenom podataka, a najkasnije do 25. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(7) Središnji registar osiguranika će, na osnovi podataka iz stavka 6. ovoga članka, izraditi »Specifikaciju po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja« za sezonske radnike u poljoprivredi jednom godišnje, i to najkasnije do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(8) Sredstva doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, za osiguranike sezonske radnike u poljoprivredi koji su članovi obveznih mirovinskih fondova, Središnji registar osiguranika povlačit će s računa Državnog proračuna radi prosljeđivanja u izabrane obvezne mirovinske fondove i društva te iste evidentirati na osobnim računima osiguranika najkasnije do 15. veljače za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 213.e

(1) Poslodavac koji zapošljava sezonskog radnika u poljoprivredi može neupotrijebljene vrijednosne kupone zamijeniti za gotov novac u jedinici Financijske agencije u kojoj je iste kupio, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Ne mogu se zamjenjivati vrijednosni kuponi koji su već bili upotrijebljeni (nalijepljeni) ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi da li su bili upotrijebljeni ili su slučajno oštećeni.

Članak 213.f

(1) Ministarstvo financija obvezno je voditi registar izdanih vrijednosnih kupona u kojemu evidentira njihove serijske brojeve te dan, količinu i serijske brojeve predanih vrijednosnih kupona Financijskoj agenciji.

(2) Financijska agencija obvezna je voditi registar prodanih vrijednosnih kupona te u njemu evidentirati podatke o nazivu poslodavca, njegovom sjedištu, OIB-u, vrsti posla koje će prema izjavi poslodavca, sezonski radnici u poljoprivredi temeljem tih kupona za njega obavljati i serijskim brojevima vrijednosnih kupona koje je poslodavac kupio.

(3) Registri iz stavka 1. i 2. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

(4) Financijska agencija će Ministarstvu financija dostaviti podatke iz registra iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

IV.B OBVEZE DOPRINOSA PO OSNOVI ČLANA UPRAVE, IZVRŠNOG DIREKTORA, LIKVIDATORA I UPRAVITELJA ZADRUGE KOJI NIJE PO TOJ OSNOVI OSIGURAN

Članak 213.g

Obveznicima doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran Porezna uprava rješenjem po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka utvrđuje obvezu doprinosa, iznos osnovice te vrste i godišnji iznos svakog od doprinosa koje je dužan platiti, sukladno članku 187.c Zakona.

Članak 213.h

Iznos godišnje osnovice i obveze doprinosa prema godišnjoj osnovici utvrđuju se nakon isteka godine za koju se obveza odnosi.

Članak 213.i

(1) Obvezniku doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije osiguran po toj osnovi kada je razdoblje mjerodavno za obračun kraće od kalendarske godine godišnja osnovica utvrđuje se razmjerno broju dana za koje se obveza utvrđuje.

(2) Obveznicima doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora i upravitelja zadruge koji nije osiguran po toj osnovi, u novoosnovanim trgovačkim društvima i zadrugama koja nakon registracije nisu obavljala poduzetničku djelatnost i nemaju evidentiranog prometa na računu, neće se utvrđivati godišnja obveza doprinosa. Dokaz je Izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu sukladno Zakonu o računovodstvu da od dana registracije trgovačkog društva odnosno zadruge poduzetnička djelatnost nije obavljana tijekom cijelog poreznog razdoblja.

(3) Obvezniku doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije osiguran po toj osnovi, godišnja osnovica utvrđuje po toj osnovi neovisno o broju trgovačkih društava ili zadruga u kojima je član uprave, izvršni direktor, likvidator ili upravitelj zadruge.

Članak 213.j

Prema utvrđenoj godišnjoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

Članak 213.k

Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku sukladno članku 187.g Zakona.

Članak 213.l

(1) Rješenje kojim se utvrđuje obveza doprinosa donosi se na ime obveznika doprinosa – dužnika i obavezno sadrži sljedeće podatke:

1. razdoblje na koje se obveza odnosi i to godinu odnosno razdoblje ili razdoblja unutar iste godine kada se obveza ne odnosi na cijelu godinu

2. iznos utvrđene godišnje osnovice

3. vrste doprinosa i godišnje iznose obveza

4. odredbu o tome da se godišnje obveze utvrđene rješenjem i evidentirane u poreznim evidencijama smatraju konačnom obvezom

5. naznaku dospijeća za uplatu utvrđenih godišnjih obveza

6. uplatne račune za plaćanje utvrđenih obveza

7. nalog dužniku da godišnju obvezu uplati u propisanom roku dospijeća

8. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku.

(2) Godišnji iznosi obveza utvrđenih rješenjem evidentiraju se s danom dospijeća za uplatu, sukladno članku 242. stavku 1. točki 3. Zakona.«.

Članak 48.

U članku 218. stavku 1. iza riječi: »članka« riječ: »članku« briše se.

U stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prilikom isplate iznosa iznad najviše ukupne aktuarske protuvrijednosti koji se isplaćuje osiguraniku čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 49.

U članku 258.c stavku 4. točke 4. i 5. brišu se.

Članak 50.

U članku 258.d stavku 2. točki 2. riječi: »točaka 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »točke 3.«.

U točki 3. riječi: »točaka 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: » točaka 2. i 3.«.

U točki 4. riječi: »točaka 1., 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »točaka 1., 2. i 3.«.

Članak 51.

Šifrarnik obveznika doprinosa koji sami plaćaju obvezu doprinosa za svoje osobno osiguranje mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/23
Urbroj: 513-07-21-01/18-01
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

ŠIFRARNIK OBVEZNIKA DOPRINOSA KOJI SAMI PLAĆAJU OBVEZU DOPRINOSA ZA SVOJE OSOBNO OSIGURANJE

1. Obveznici doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji sami utvrđuju obvezu doprinosa za osobno osiguranje

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
0101djelatnost obrta – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0111djelatnost obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
0201samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0211samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
0202sportaš – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0212sportaš – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
0303djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0313djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1801medicinska sestra – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1811medicinska sestra – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1802zubotehničar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1812zubotehničar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1803fizioterapeut – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1813fizioterapeut – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1804novinar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1814novinar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1805filmski radnik – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1815filmski radnik – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1806predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1816predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1807ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u rpo koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
1817ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u rpo koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti


2. Obveznici doprinosa kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem što se donosi po utvrđenom statusu osiguranika i koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
0102djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku
0302djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku
0204sportaš koji porez na dohodak plaća po odbitku
0205umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku
0206novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku
1000član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i likvidator i izvršni upravitelj zadruge
0600svećenik i drugi članovi vjerske zajednice
0800zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije
0900zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu3. Obveznici doprinosa kojima se rješenjem što se donosi za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) utvrđuje mjesečna osnovica i iznosi doprinosa

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
0301poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva
0304osiguranik po osnovi poljoprivrede
0305osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
1100produženo mirovinsko osiguranje
0700osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva
1300osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi
1500član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu
1600stranac
1700član obitelji stranca


4. Obveznici doprinosa s osnove osiguranja pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
2101zapovjednik broda
2102upravitelj stroja
2103zapovjednik osoblja
2104upravitelj osoblja u strojarnici
2201prvi časnik palube
2202drugi časnik stroja
2203rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)
2204liječnik
2205zubar
2206časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
2207časnik odgovoran za zaštitu okoliša
2208časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada
2301drugi časnik palube
2302zapovjednik jahte
2303treći časnik stroja
2304rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)
2305frižiderist
2306operator postrojenja za ukapljivanje
2307zapovjednik plutajućeg objekta
2308zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta
2309operater dinamičke pozicije
2310upravitelj stroja na jahti
2401treći časnik palube
2402časnik plovidbene straže na palubi
2403četvrti časnik stroja
2404radiočasnik
2405više hotelsko osoblje (časnici)
2406više tehničko osoblje (časnici)
2407elektročasnik
2408elektroničar
2409časnik plovidbene straže u strojarnici
2410prvi časnik palube na jahti
2411drugi časnik stroja na jahti
2501više hotelsko osoblje (niži časnici)
2502više tehničko osoblje (niži časnici)
2503električar
2504mehaničar
2505prvi kuhar
2506prvi konobar
2507vođa palube
2508vođa stroja
2509poslužitelj sisaljki (pumpman)
2510vozač na ro-ro brodovima
2511medicinska sestra
2512alatničar
2513dizaličar
2514bušač
2515ronilac
2516bravar
2517cjevar
2518varilac
2601član plovidbene straže na palubi (kormilar)
2602član plovidbene straže u strojarnici (mazač)
2603hotelsko osoblje
2604tehničko osoblje
2701drugi kuhar
2702drugi konobar
2703pekar
2704slastičar
2801vježbenik palube
2802vježbenik stroja
2803ostali vježbenici
2804mornar
2805čistač
2806mladić sobe
2807mladić kuhinje
2808pomoćnik električara
2809pomoćnik mehaničara
2810pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)
2811pomoćno hotelsko osoblje
2812pomoćno tehničko osoblje