Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

25

Na temelju članka 95.a Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14.) u članku 2. točki 3. iza riječi: »javni bilježnici,« dodaju se riječi: »stečajni upravitelji,«.

U točki 5. brišu se riječi: »od deset radnih dana«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. identifikator nadmetanja (ID nadmetanja) – jedinstveni brojčani identifikator za svako nadmetanje u sustavu elektroničke javne dražbe,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »članka« dodaju se zarez i riječi: »osim izvatka iz zemljišne knjige,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo koje donosi odluku može odluku o obustavi, odgodi ili zastoju postupka, odnosno odluku o raspolaganju s uplaćenim jamčevinama, dostaviti i telefaksom ili kao prilog elektroničkoj pošti potpisan naprednim elektroničkim potpisom temeljenim na kvalificiranom certifikatu. Svi podaci za dostavu pismena na opisani način bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije. Pisani otpravak odluke dostavit će se Agenciji unatoč takvom priopćenju.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točka 1. brišu se riječi »i adresa«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika),«

U točki 8. iza riječi: »adresa« dodaju se riječi: »i mjesto (grad, naselje)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 7., točke 9., točke 12. do 14. i točke 16. do 19. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »postupiti« briše se riječ: »ako«.

Podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 1.

U dosadašnjem podstavku 3. koji postaje podstavak 2. iza riječi: »prodaju« brišu se riječi: »nije potpun« i dodaju riječi: »ne sadrži propisane obvezne podatke i ako uz zahtjev nisu dostavljeni prilozi iz čl. 7. st. 1. Pravilnika.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija u sustav elektroničke javne dražbe upisuje podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju elektroničkom javnom dražbom sukladno podacima iz zahtjeva za prodaju. Ako podaci iz zahtjeva za prodaju ne odgovaraju podacima iz rješenja o ovrsi, izvatka iz zemljišne knjige i zaključka o prodaji, Agencija će provesti postupak i o uočenim nedostacima obavijestiti nadležno tijelo.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »ovrhovoditelja« dodaju se riječi »ili stečajnog dužnika«.

U podstavku 3. iza riječi: »opunomoćenika ovrhovoditelja« dodaju se riječi: »ili stečajnog upravitelja«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako ovrhovoditelj u propisanom roku ne izvrši u cijelosti uplatu predujma ili uplata bude evidentirana na računu Agencije nakon proteka roka za uplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka Agencija neće provesti prodaju te će o tome obavijestiti sud.«

Stavak 6. briše se.

Članak 6.

U članku 11. iza riječi: »izražava se« dodaju se riječi: »i uplaćuje«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije u iznosu, roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje.

(2) Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije u roku objavljenom u pozivu na sudjelovanje koji ne može biti kraći od 60 dana od objave poziva.

(3) Uplatiteljom jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB). Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

(4) Od isteka roka za uplatu jamčevine do početka nadmetanja mora proteći najmanje 8 dana.

(5) Nakon što ponuditelj uplati jamčevinu ponuditelju će u sustavu elektroničke javne dražbe biti vidljive dražbe za koje je uplatio jamčevinu i za koje može ispuniti prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »na ime jamčevine« dodaju se riječi: »osim u slučajevima iz članka 39. stavka 3. ovoga Pravilnika«.

U stavku 2. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Agencija«, riječ: »odluke« zamjenjuju se riječju: »naloga«, riječi: »prijava na sudjelovanje« zamjenjuju se riječima: »prijavi za sudjelovanje, odnosno na račun naveden u nalogu nadležnog tijela za povrat«.

U stavku 3. iza riječi: »uplatitelju« brišu se riječi: »koji traži povrat«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 2. brišu se riječi: »ponude te osobe« i dodaju riječi: »u sustavu elektroničke javne dražbe. Potpisom prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi naprednim elektroničkim potpisom sve ponude u nadmetanju za koje je potpisana prijava smatraju se potpisane«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija će na pisani zahtjev nadležnog tijela koje je odredilo postupak prodaje elektroničkom javnom dražbom dostaviti nadležnom tijelu podatke iz sustava elektroničke javne dražbe vezane uz određenu prodaju. Razmjena pismena u tu svrhu između suda i Agencije može se obaviti i elektroničkom poštom ako je pismeno potpisano naprednim elektroničkim potpisom temeljenom na kvalificiranom certifikatu suca ili ovlaštenog službenika suda i ovlaštenog radnike Agencije. Potrebni podaci za dostavu pismena na opisani način bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije.«

Članak 10.

U članku 15. stavku 3. dodaje se rečenica: »Od početka prikupljanja ponuda ponuditelju koji je potpisao prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, prikazuje se broj ponuditelja koji su potpisali prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.«

Članak 11.

Članak 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ponude se prikupljaju elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sati. Iznimno, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.«

Članak 12.

U članku 20. stavku 2. podstavku 5. broj: »200,00« zamjenjuje se brojem: »500,00«.

U podstavku 6. broj: »500,00« zamjenjuje se brojem: »1.000,00«.

U podstavku 7. broj: »1.000,00« zamjenjuje se brojem: »2.000,00«.

U podstavku 8. broj: »5.000,00« zamjenjuje se brojem: »10.000,00«.

U podstavku 9. broj: »10.000,00« zamjenjuje se brojem: »20.000,00«, a iza riječi: »iznosu« dodaje se riječ: »većem«.

Članak 13.

U članku 21. stavku 1. riječ: »sud« mijenja se riječima: »nadležno tijelo«.

U stavku 4. iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

» – iznosa ponude koji odgovara početnoj cijeni predmeta prodaje uvećanoj za pet dražbenih koraka,

– iznosa ponude koji odgovara početnoj cijeni predmeta prodaje uvećanoj za deset dražbenih koraka.«

U stavku 5. iza podstavka 2. dodaju se podstavci 3. i 4. koji glase:

» – iznosa ponude koji odgovara iznosu najviše evidentirane valjane ponude uvećane za pet dražbenih koraka,

– iznosa ponude koji odgovara iznosu najviše evidentirane valjane ponude uvećane za deset dražbenih koraka.«

U stavku 6. brišu se riječi: »kojeg potvrđuje naprednim elektroničkim potpisom« i dodaje rečenica: »Ponuditelj je prilikom predaje ponude obvezan potvrditi da pristaje na odabrani iznos ponude.«.

Članak 14.

U članku 24. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju da prikupljanje ponuda iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika traje dulje od 48 sati od očekivanog datuma i vremena završetka prikupljanja ponuda navedenog u pozivu na sudjelovanje Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo koje će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka. Ako Agencija ne zaprimi odluku nadležnog tijela o daljnjem tijeku postupka u roku od osam dana od zaprimanja obavijesti Agencije, Agencija će prekinuti postupak i dostaviti nadležnom tijelu Izvještaj o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi.«.

Članak 15.

U članku 28. stavku 2. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 4.

Podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 5.

U dosadašnjem podstavku 9. koji postaje podstavak 6. riječi: »predmeta prodaje« zamjenjuju se riječju: »nadmetanja«.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 7.

U dosadašnjem podstavku 11. koji postaje podstavak 8. iza riječi: »računa« brišu se riječi: »sa kojih i«.

Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 9.

Članak 16.

U glavi XIII. i u naslovu iznad članka 29. riječ: »poteškoća« zamjenjuje se riječju: »nedostupnosti«.

Članak 17.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Ako za vrijeme trajanja nadmetanja dođe do tehničkih nedostupnosti zbog kojih su ponuditelji onemogućeni neometano predavati ponude u konkretnom nadmetanju, i to tijekom zadnjeg sata nadmetanja, tijekom produljenog nadmetanja ili u neprekinutom trajanju duljem od 24 sata tijekom radnih dana nadmetanja, nadmetanje se prekida i produljuje za jedan radni dan za svaki od tih slučajeva.

(2) Tehničke nedostupnosti, koje su razlog za produljenje nadmetanja sukladno stavku 1. ovog članka, su one koje su uzrokovale nedostupnost centralnog sustava elektroničke javne dražbe za vrijeme trajanja nadmetanja, i to ako je po obrazloženoj prijavi korisnika na kontaktni centar Agencije izvršenoj najkasnije 30 minuta nakon završetka nadmetanja te od strane tehničkog osoblja Agencije utvrđeno da je došlo do nedostupnosti centralnog sustava elektroničke javne dražbe odnosno ako Agencija samostalno utvrdi nedostupnost.

(3) Tehničkim nedostupnostima u smislu stavka 1. i 2. ovog članka ne smatraju se poteškoće na strani korisnika.

(4) Pod centralnim sustavom elektroničke javne dražbe smatra se informatička oprema i programska podrška u vlasništvu Agencije na centralnoj lokaciji Agencije.

(5) Ako su utvrđene tehničke nedostupnosti tijekom nadmetanja koje su razlog za produljenje nadmetanja sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, Agencija na svojim mrežnim stranicama objavljuje obavijest o tehničkim nedostupnostima, obavijest o prekidu nadmetanja ili obavijest o produljenju nadmetanja, ako se ispune uvjeti za objavu obavijesti. Agencija će tijekom ili nakon što je nadmetanje završilo produljiti nadmetanje i objaviti obavijest o trajanju produljenog nadmetanja nakon utvrđenja tehničkih nedostupnosti odnosno nakon njihovog otklanjanja.«.

Članak 18.

U članku 33. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 4.

Podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 5.

U dosadašnjem podstavku 9. koji postaje podstavak 6. riječi: »predmeta prodaje« zamjenjuju se riječju: »nadmetanja«.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 7.

U dosadašnjem podstavku 11. koji postaje podstavak 8. iza riječi: »računa« brišu se riječi: »sa kojih i«.

Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 9.

Članak 19.

U članku 36. stavku 1. točka 1. brišu se riječi: »i adresa«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika),«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 8., točke 10. do 13. ovoga članka.«.

U stavku 3. riječi: »u Prilogu 4« mijenjaju se riječima: »u Prilogu 5«.

Članak 20.

U članku 37. riječi: »odgovarajućem mediju Agencija« zamjenjuju se riječima: »odgovarajućem mediju«.

Članak 21.

U članku 39. stavku 3. iza riječi: »kupovnine,« dodaju se riječi: »odnosno izvršiti povrat jamčevine uplaćene izvan roka,«.

Članak 22.

U članku 40. iza riječi: »glave« dodaju se riječi: »1. do 4.«.

Članak 23.

U članku 41. stavku 1. točka 1. brišu se riječi »i adresa«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog dužnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog upravitelja; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog dužnika),«

U točki 8. iza riječi: »adresa« dodaju se riječi: »i mjesto (grad, naselje)«.

Točka 5. mijenja se i glasi: »broj zemljišnoknjižnog uloška/poduloška,«.

Točka 6. mijenja se i glasi: »katastarska čestica«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 7., točke 9., točke 12. do 14. i točke 16. do 19. ovoga članka.«.

U stavku 3. riječi: »u Prilogu 5« mijenjaju se riječima: »u Prilogu 4«.

Članak 24.

U članku 42. stavku 1. točka 1. brišu se riječi »i adresa«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog dužnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog upravitelja; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog dužnika),«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 8., točke 10. do 13. ovoga članka.«.

Članak 25.

U članku 44. stavku 1. točka 1. brišu se riječi »i adresa«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog dužnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog upravitelja; ime i prezime/naziv opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog dužnika),«

Točka 5. mijenja se i glasi: »broj zemljišnoknjižnog uloška/poduloška,«.

Točka 6. mijenja se i glasi: »katastarska čestica«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 8., točke 11. i 12., točke 14. do 17., točke 19. do 22. ovoga članka.«.

Članak 26.

U Prilogu 1. – Popis jedinica agencije nadležnih za primitak dokumentacije u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom ovoga Pravilnika riječi: »FINA ZAGREB, Vrtni put 3, 10000 Zagreb« zamjenjuju se riječima: »FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb«.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 9., članka 10., članka 11., članka 12., članka 13. i članka 14. koje stupaju na snagu 1. travnja 2019. i primjenjuju se na postupke u kojima je zahtjev za prodaju zaprimljen u Agenciju nakon 1. travnja 2019.

Prilog 1., 3., 4., 5., 6. i 7. u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuju Prilog 1., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14.).

Klasa: 011-01/18-01/10
Urbroj: 514-05-01-18-02
Zagreb, 21. prosinca 2018.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

PRILOG 1.

POPIS JEDINICA AGENCIJE NADLEŽNIH ZA PRIMITAK DOKUMENTACIJE U PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

Svaka poslovna jedinica Agencije nadležna je za prijem i otpremu pismena za nadležna tijela koja imaju sjedište na području određene županije i to:

FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, za županije:

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Karlovačka županija

Međimurska županija

Virovitičko-podravska županija

Bjelovarsko bilogorska županija

Sisačko-moslavačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Varaždinska županija

Krapinsko-zagorska županija

FINA RIJEKA, Frana Kurelca 3, 51000 Rijeka za županije:

Istarska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

FINA OSIJEK, L. Jägera 1-3, 31000 Osijek za županije:

Osječko-baranjska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Brodsko-posavska županija

Požeška županija

FINA SPLIT, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, za županije:

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Šibensko-kninska županija

Zadarska županija

PRILOG 3.

ZAHTJEV ZA PRODAJU NEKRETNINE
U OVRŠNOM POSTUPKU

NAZIV NADLEŽNOG TIJELA ______________________________

POSLOVNI BROJ SPISA __________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU __________________________

PODACI O STRANKAMA:

OVRHOVODITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ______________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA
(ime i prezime/naziv) ____________________________________

OVRŠENIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) __________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRŠENIKA

(ime i prezime/naziv) ____________________________________

PODACI O NEKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Broj z.k.ul. / podul.
Katastarska čestica
Katastarska općina
Površina
Adresa i mjesto (grad, naselje) nekretnine
Opis nekretnine s pripadcima
Naznaka prava koja ne prestaju prodajom
Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup
Utvrđena vrijednost nekretnine
Minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Oznaka elektroničke javne dražbe
Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe
Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt
NapomenaNapomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje

PRILOG 4.

ZAHTJEV ZA PRODAJU NEKRETNINE U STEČAJNOM POSTUPKU

NAZIV NADLEŽNOG TIJELA ______________________________

POSLOVNI BROJ SPISA __________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU __________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) __________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJE­ROV­NIKA

(ime i prezime/naziv) ____________________________________

STEČAJNI DUŽNIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA

(ime i prezime/naziv)

PODACI O NEKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Broj z.k.ul. / podul.
Katastarska čestica
Katastarska općina
Površina
Adresa i mjesto (grad, naselje) nekretnine
Opis nekretnine s pripadcima
Naznaka prava koja ne prestaju prodajom
Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup
Utvrđena vrijednost nekretnine
Minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Oznaka elektroničke javne dražbe
Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe
Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt
Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje

PRILOG 5.

ZAHTJEV ZA PRODAJU POKRETNINE/PRAVA U OVRŠNOM POSTUPKU

NAZIV NADLEŽNOG TIJELA

POSLOVNI BROJ SPISA

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU

PODACI O STRANKAMA:

OVRHOVODITELJ

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) __________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA

(ime i prezime/naziv) ____________________________________

OVRŠENIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ____________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRŠENIKA

(ime i prezime/naziv) ____________________________________

PODACI O POKRETNINI/PRAVU:

Opis pokretnine/prava
Utvrđena vrijednost pokretnine/prava
Minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Oznaka elektroničke javne dražbe
Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe
Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
Podatak gdje se pokretnina nalazi na čuvanju
Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt
Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje

PRILOG 6.

ZAHTJEV ZA PRODAJU POKRETNINE/PRAVA U STEČAJNOM POSTUPKU

NAZIV NADLEŽNOG TIJELA ___________________________

POSLOVNI BROJ SPISA ________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU _________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA

(ime i prezime/naziv) __________________________________

STEČAJNI DUŽNIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA

(ime i prezime/naziv) __________________________________

PODACI O POKRETNINI/PRAVU:

Opis pokretnine/prava
Utvrđena vrijednost pokretnine/prava
Minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Oznaka elektroničke javne dražbe
Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe
Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
Podatak gdje se pokretnina nalazi na čuvanju
Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt
NapomenaNapomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje

PRILOG 7.

ZAHTJEV ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE KAO CJELINA ILI DIO CJELINE

NAZIV NADLEŽNOG TIJELA ______________________________

POSLOVNI BROJ SPISA __________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU ___________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA

(ime i prezime/naziv) ____________________________________

STEČAJNI DUŽNIK

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ

(ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA

(ime i prezime/naziv)

PODACI O IMOVINI:

Broj z.k.ul./podul.
Katastarska čestica
Katastarska općina
Površina
Adresa i mjesto (grad, naselje) nekretnine
Opis nekretnine s pripadcima
Naznaka prava koja ne prestaju prodajom
Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup
Utvrđena vrijednost nekretnine
Opis pokretnine/prava
Naznaka prava koja ne prestaju prodajom pokretnine
Napomena
Utvrđena vrijednost pokretnine
Utvrđena vrijednost imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline
Minimalna zakonska cijena ispod koje se imovina stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Oznaka elektroničke javne dražbe
Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe
Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt
Napomena


PRIVITAK: