Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

MINISTARSTVO FINANCIJA

4

Na temelju članka 106. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POVRATA PLAĆENE TROŠARINE NA DIZELSKO GORIVO ZA POGON STROJEVA ZA PRIPREMU POVRŠINA U RAZMINIRANJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju.

(2) Strojevi za pripremu površina u razminiranju (u daljnjem tekstu: strojevi) su strojevi koji su namjenski izrađeni za poslove strojne pripreme površina u razminiranju i za koje je izdana ocjena sukladnosti u skladu s propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 2.

(1) Mjera povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju provodi se sukladno Provedbenoj odluci Vijeća broj 2014/921/EU od 16. prosinca 2014. o ovlaštenju Hrvatske da primijeni oslobođenje od poreza na dizelsko gorivo koje se upotrebljava za rad strojeva u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ (SL L 363, 18. 12. 2014., str. 150. – 151.).

(2) Pravo na povrat trošarine plaćene za utrošeno dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju mogu ostvariti pravne osobe i obrtnici koji posjeduju rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površina u razminiranju, koriste dizelsko gorivo za pogon strojeva te obavljaju poslove strojne pripreme minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su upisane u registar korisnika prava na povrat trošarine na dizelsko gorivo utrošeno za strojnu pripremu površina u razminiranja (u daljnjem tekstu: korisnici prava), i to za razdoblje počevši od dana upisa u ovaj registar.

(3) Korisnici prava mogu biti izvoditelj i podizvoditelj poslova strojne pripreme površine iz ugovora o razminiranju te izvoditelj i podizvoditelj iz ugovora o strojnoj pripremi površina za potrebe tehničkog izvida.

II. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 3.

(1) Prijava za upis u registar korisnika prava podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu pravne osobe, odnosno prebivalištu obrtnika koji zahtijeva povrat trošarine. Prijava za upis u registar korisnika prava podnosi se u tri primjerka na Obrascu PUR-R koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Prijava za upis u registar korisnika prava podnosi se za svaku kalendarsku godinu.

(3) Uz prijavu za upis u registar korisnika prava prilaže se preslika važećeg rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površina u razminiranju.

(4) Pravna osoba ili obrtnik može biti upisana u registar korisnika prava ako nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(5) Ako pravna osoba ili obrtnik udovoljava uvjetima za upis u registar korisnika prava, nadležni carinski ured odlučuje o registraciji u skraćenom postupku stavljanjem bilješke na obrascu prijave za upis u registar korisnika prava, a u protivnom o zahtjevu odlučuje donošenjem rješenja.

(6) Korisnik prava je obvezan nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom podnošenja prijave za upis u registar korisnika prava kao i prestanak djelatnosti razminiranja zbog koje je upisan u ovaj registar, u roku osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(7) Nadležni carinski ured briše korisnika prava iz registra korisnika prava na zahtjev korisnika prava ili po službenoj dužnosti ako isti više ne udovoljava propisanim uvjetima za upis u registar.

Članak 4.

(1) Korisnici prava podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPR koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se nakon izdavanja potvrde o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a, a najkasnije do kraja prvog kvartala kalendarske godine koja slijedi godinu u kojoj je izdana potvrda o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

Članak 5.

(1) Zahtjevu za povrat plaćene trošarine na strojnu pripremu površina obvezno se prilaže:

1. preslika važeće ocjene sukladnosti stroja za koji se podnosi zahtjev za povrat plaćene trošarine

2. evidencija o radu stroja

3. evidencija o kupnji dizelskog goriva za pogon stroja

4. ugovor o razminiranju odnosno ugovor o strojnoj pripremi površina za potrebe razminiranja i tehničkog izvida zajedno s izmjenama i dopunama (aneksima)

5. potvrda o isključenju područja i/ili građevina iz MSP-a

(2) Evidencija o radu stroja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka sadrži podatke o radilištu na kojem se stroj koristi, podatke o stroju i podatke o korištenju stroja. Izračun utrošenog dizelskog goriva za pogon, a koji se vodi u evidenciji kao bitan element za izračun iznosa povrata trošarine, predstavlja umnožak prosječne potrošnje stroja (navedene u ocjeni sukladnosti stroja iz stavka 1. točke 1. ovog članka) i broja radnih sati stroja. Evidencija o radu stroja vodi se na Obrascu ERSR koji je tiskan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Evidenciju o kupnji dizelskog goriva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka sastavlja korisnik prava uz prilaganje pripadajućih računa o kupljenom dizelskom gorivu (izdanim prema propisima o porezu na dodanu vrijednost i drugim poreznim propisima). Evidencija mora sadržavati kupljene količine dizelskog goriva, datum kupnje i mjesto kupnje. Evidencija o kupnji dizelskog goriva vodi se na Obrascu EK koji je tiskan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a koju potvrđuje i ovjerava korisnik prava.

Članak 6.

(1) O zahtjevu iz članka 4. ovog Pravilnika nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Ako se u tijeku razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na dizelsko gorivo za pogon, povrat plaćene trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine na sve količine dizelskog goriva na koje se odnose računi iz evidencije potrošnje iz tog mjeseca, odobrava prema visini trošarine koja je važila prvoga dana u tome mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine odobrava se prema važećoj propisanoj visini trošarine.

Članak 7.

Povrat plaćene trošarine neće se odobriti ako:

1. korisnik prava ima nepodmirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave

2. se utvrdi da korisnik prava nije imao evidenciju potrošnje dizelskog goriva (sa svim pripadajućim računima) ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela

3. računi o kupljenom dizelskom gorivu nisu izdani u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost i fiskalizaciji u prometu gotovinom

4. se utvrdi da je korisnik prava postupao protivno trošarinskim i poreznim propisima.

III. NADZORNE MJERE

Članak 8.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: tijela nadzora).

(2) Carinska uprava provodi nadzor nad ostvarivanjem prava na povrat trošarine na potrošnju dizelskog goriva za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju, te obavlja sustavnu i neposrednu kontrolu namjenskog trošenja dizelskog goriva za pogon tih strojeva.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se primjenom odredbi Zakona o trošarinama, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe.

(4) Korisnici prava i s njima povezane osobe su dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Tijela nadzora mogu provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje korisnika prava i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s energentima koji se koriste ili se mogu koristiti za pogon strojeva.

(5) Tijela nadzora mogu pregledati strojeve, sve spremnike energenata korisnika prava, kao i energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za pogon strojeva, te od korisnika prava i drugih osoba tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku nadzora.

IV. PRAĆENJE PRIMJENE PRAVILNIKA

Članak 9.

Carinska uprava u suradnji sa državnim tijelom nadležnim za razminiranje prati primjenu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju ostvaruje se uz uvjete i na način određen propisima o državnim potporama.

(2) U slučaju nastupa obveze povrata državne potpore temeljem propisa o državnim potporama, isplaćeni iznosi povrata trošarine iz državnog proračuna Republike Hrvatske naplaćuju se od korisnika prava.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju (»Narodne novine«, br. 17/17).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/37

Urbroj: 513-02-1710/1-18-3

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac PUR-R

PRILOG 2.

Obrazac ZPR

PRILOG 3.

Obrazac ERSR

PRILOG 4.

Obrazac EK