Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

NN 3/2019 (9.1.2019.), Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

63

Na temelju članka 7. stavka 14. Zakona o obavljanju studentskih poslova (»Narodne novine«, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POSREDOVANJA U OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja kojima mora udovoljavati studentski centar koji je osnovalo visoko učilište kao ustanovu na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište tog visokog učilišta ili njegove sastavnice, ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu (u daljnjem tekstu: posrednik) i koje namjerava obavljati djelatnost posredovanja.

II. ISPUNJAVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POSREDOVANJA

Članak 2.

(1) Ustanova iz članka 1. ovoga pravilnika koja namjerava obavljati djelatnost posredovanja podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev za odobrenje obavljanja djelatnosti posredovanja uz koji prilaže dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja propisanih Zakonom o obavljanju studentskih poslova.

(2) Zahtjevu za odobrenje obavljanja djelatnosti posredovanja prilaže se:

1. Vjerodostojna isprava o vlasništvu ili pravu korištenja, zakupu ili drugoj valjanoj pravnoj osnovi na temelju koje će se koristiti prostor za obavljanje djelatnosti posredovanja, koji ima minimalno 15 m² iskoristivoga uredskog prostora i prostor čekaonice.

2. Podaci o odgovarajućoj opremi (uredsko računalo, magnetski i/ili beskontaktni čitač studentskih iskaznica, pisač, priključak na Internet te posjedovanje aplikativnog rješenja s implementiranim pristupom ISSP REST API sučelju – provjera statusa studenta u realnom vremenu).

3. Podaci o odgovarajućem broju zaposlenika (minimalno jedan zaposlenik za obavljanje djelatnosti posredovanja ako je broj studenata u mjestu izvođenja djelatnosti posredovanja manji od 10.000, dva zaposlenika ako je broj studenata u mjestu izvođenja djelatnosti posredovanja od 10.001 do 50.000, tri zaposlenika ako je broj studenata u mjestu izvođenja djelatnosti posredovanja veći od 50.000).

4. Dokumentacija o odgovarajućim financijskim sredstvima (podaci o podmirenim obvezama za poreze, doprinose i javna davanja koja se dokazuju vjerodostojnim ispravama, odnosno potvrdom Ministarstva financija, Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da je podnositelj zahtjeva ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i ostalih javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija, Porezna uprava te financijski plan prihoda i rashoda posrednika za razdoblje od pet godina iz kojeg su razvidni izvori prihoda i struktura rashoda prema namjenama propisanih Zakonom).

5. Popis svih lokacija na kojima posrednik namjerava obavljati djelatnost posredovanja.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka ustanova podnosi u obliku elaborata u kojemu se navode i podaci o svrsi i radu posrednika, analiza potencijala posrednika i njegova položaja u okruženju, plan razvoja posrednika i pokazatelje razvoja posrednika kojima dokazuje da će u sljedećem petogodišnjem razdoblju ispuniti uvjete iz članka 3. stavka 4. i 5. ovoga pravilnika.

(4) Ustanova koja prvi put podnosi zahtjev za odobrenje za obavljanje djelatnosti posredovanja zahtjevu te dokumentaciji iz stavka 2. ovoga članka prilaže i:

– dokaz da ima minimalno 10% izgrađenih i stavljenih u funkciju smještajnih jedinica od ukupnoga broja redovitih studenata koji studiraju izvan mjesta prebivališta u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika;

– dokaz da osigurava uslugu studentske prehrane s minimalno 2,5% sjedećih mjesta u odnosu na broj redovitih studenata koji studiraju u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika, u studentskome restoranu u vlasništvu ili najmu posrednika ili visokog učilišta koje je osnivač posrednika.

(5) Podaci iz stavka 2. i 3. ovoga članka podnose se na odgovarajućem obrascu zahtjeva koji utvrđuje Ministarstvo i koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.

(6) Ispunjenost uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja utvrđuje se na osnovi dokumentacije priložene zahtjevu za odobrenje obavljanja djelatnosti posredovanja te očevidom Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(7) Na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja.

III. ISPUNJAVANJE UVJETA ZA NASTAVAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI POSREDOVANJA

Članak 3.

(1) Svi posrednici kojima je izdano rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja podliježu svakih pet godina postupku ponovnog utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja.

(2) U postupku ponovnog utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja, posrednici dostavljaju Ministarstvu zahtjev za ponovnim izdavanjem rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanja kojemu prilažu izvještaj o provedbi uvjeta iz članka 2. ovoga pravilnika, za prethodno razdoblje od pet godina, koji mora sadržavati:

– popis svih lokacija na kojima se obavlja djelatnost posredovanja

– financijski plan prihoda i rashoda za razdoblje od pet prethodnih godina iz kojeg su razvidni izvori prihoda i struktura rashoda po svakoj godini

– plan razvoja za sljedeće petogodišnje razdoblje.

(3) U postupku ponovnog utvrđivanja uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti posredovanja za obavljanje djelatnosti posredovanja Povjerenstvo provjerava uvjete iz stavka 2. ovoga članka te uvjete iz članka 2. ovoga pravilnika.

(4) Posrednik u trenutku podnošenja ponovnog zahtjeva za odobrenje djelatnosti posredovanja mora imati minimalno 12% izgrađenih i stavljenih u funkciju smještajnih jedinica od ukupnoga broja redovitih studenata koji studiraju izvan mjesta prebivališta u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika.

(5) Posrednik u trenutku podnošenja ponovnog zahtjeva za odobrenje djelatnosti posredovanja mora osiguravati uslugu studentske prehrane s minimalno 5% sjedećih mjesta u odnosu na broj redovitih studenata koji studiraju u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika, u studentskome restoranu u vlasništvu ili najmu posrednika ili učilišta koje je osnivač posrednika.

(6) Podaci iz ovoga članka podnose se na odgovarajućem obrascu zahtjeva koji utvrđuje Ministarstvo i koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1) Ustanove koje su u trenutku stupanja na snagu Zakona o obavljanju studentskih poslova (»Narodne novine«, broj: 96/2018.) imale dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja, nastavljaju obavljati svoju djelatnost posredovanja uz uvjet da u roku od najkasnije pet godina od dana stupanja na snagu Zakona podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o posredovanju.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se uvjeti iz članka 3. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/18-10/00026
Urbroj: 533-04-19-0001
Zagreb, 3. siječnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.