Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

NN 3/2019 (9.1.2019.), Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

64

Na temelju članka 11. stavka 12. Zakona o obavljanju studentskih poslova (»Narodne novine«, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Ugovora o obavljanju studentskih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) te postupak njegova izdavanja, potpisivanja i sklapanja, kao i način izvještavanja Ministarstva znanosti i obrazovanja o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda.

II. SADRŽAJ I OBLIK UGOVORA

Članak 2.

(1) Ugovor sadrži sljedeće podatke:

1. broj rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja

2. ime, prezime i OIB izvođača

3. broj studentske iskaznice, kada je primjenjivo

4. puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika

5. podatke o vrsti posla i mjestu obavljanja posla

6. podatke o početku i očekivanom trajanju posla

7. podatke o netocijeni sata posla ili količine posla

8. podatke o doprinosima prema posebnim propisima

9. podatke o uvećanju naknade i iznosu naknade

10. izjavu izvođača i naručitelja kojom se potvrđuje konačan broj sati ili dana obavljanja posla.

(2) Podatke iz točaka 1., 2., 3. i 4. upisuje, odnosno preuzima posrednik iz matičnih evidencija, u slučaju točke 2. iz sustava OIB, a podatke iz točke 3. iz Informacijskoga sustava studentskih prava (u daljnjem tekstu: ISSP).

(3) Podatke iz točaka 5., 6., 7., 8. i 9. dostavlja, odnosno upisuje u Ugovor naručitelj posla.

(4) Podatak iz točke 10. dostavlja, odnosno upisuje naručitelj i izvođač nakon obavljenog posla.

Članak 3.

Posrednik je dužan utvrditi opće uvjete poslovanja, a koji moraju biti sastavni dio ugovora.

Članak 4.

Obrazac Ugovora o obavljanju studentskih poslova nalazi se u privitku ovoga pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Članak 5.

(1) Ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika zaključuje se na obrascu koji se može popuniti i potpisati u papirnatome ili elektroničkome obliku.

(2) Ugovor se može u cjelini zaključiti u elektroničkome obliku i u tom slučaju može se potpisati samo naprednim elektroničkim potpisom.

(3) Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla, u tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan.

(4) Izjava izvođača i naručitelja kojom se potvrđuje konačan broj sati ili dana obavljanja posla iz članka 2. stavka 1. točke 10. potpisuje se nakon obavljenoga posla i sastavni je dio ugovora.

(5) Posrednik, na zahtjev izvođača i naručitelja, izdaje ugovor o obavljanju studentskoga posla.

(6) Posrednici su dužni osigurati mrežne servise koji će studentima omogućiti izdavanje, odnosno preuzimanje ugovora izvan redovitoga radnog vremena posrednika.

Članak 6.

Posrednik je dužan na zahtjev izvođača izdati potvrdu o obavljanju studentskih poslova i stečenom iskustvu koja obvezno sadrži podatak o izvođaču, naručitelju, posredniku, razdoblje i vrste poslova koje je izvođač obavljao.

IV. IZVJEŠTAVANJE O UGOVORIMA

Članak 7.

Podatke o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda posrednici dostavljaju na Obrascu za godišnje izvještavanje koji propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a može se preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/18-10/00025

Urbroj: 533-04-19-01

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.