Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta

NN 3/2019 (9.1.2019.), Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

65

Na temelju članka 21.a Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, broj 114/15, 103/18), ministar zaštite okoliša i energetike donio je

ODLUKU

O REDOSLIJEDU I DINAMICI ZATVARANJA ODLAGALIŠTA

I.

Ovom se odlukom u cilju provedbe mjere 4.1 – izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada propisane u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022. godine (»Narodne novine, broj 3/17), a sukladno dokumentu: Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske, određuje redoslijed i dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada po županijama, odabir odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do izgradnje i početka rada Centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.

II.

Odlagališta neopasnog otpada po županijama koja se zatvaraju do 31. prosinca 2018. godine.

a) Zagrebačka županija

1. »Cerovka«, Grad Sv. Ivan Zelina

b) Karlovačka županija

1. »Glavica«, Općina Cetingrad

2. »Jezero«, Općina Plaški

3. »Pavlovac«, Grad Slunj

c) Sisačko-moslavačka županija

1. »Vladića jama«, Općina Hrvatska Dubica

2. »Barutana«, Općina Jasenovac

3. »Ćore«, Općina Dvor

4. »Blatuša«, Općina Gvozd

d) Bjelovarsko-bilogorska županija

1. »Bukovina«, Grad Čazma

e) Krapinsko-zagorska županija

1. »Gubaševo«, Grad Zabok

2. »Lesičak«, Općina Bedekovčina

3. »Tugonica«, Općina Marija Bistrica

f) Ličko-senjska županija

1. »Razbojište«, Općina Perušić

2. »Bare«, Općina Donji Lapac

3. »Vrpile«, Općina Plitvička Jezera

4. »Vidovac« Općina Karlobag

g) Zadarska županija

1. »Vulina Draga«, Općina Povljana

2. »Baštijunski brig«, Grad Biograd na Moru

3. »Stražbenica«, Općina Gračac

h) Šibensko-kninska županija

1. »Moseć«, Grad Drniš

2. »Macure-Jelenik«, Općina Kistanje

i) Splitsko-dalmatinska županija

1. »Dolci«, Grad Stari Grad

2. »Prapatna«, Općina Sućuraj

3. »Šćeće«, Grad Komiža

4. »Košer«, Općina Pučišća

5. »Ajdanovac«, Grad Vrgorac

j) Dubrovačko-neretvanska županija

1. »Ugrinovica«, Općina Smokvica.

III.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do početka rada Centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu: Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske i čine njegov sastavni dio.

IV.

Odlagališta iz točke III. ove Odluke obvezna su na temelju snimke raspoloživih kapaciteta svake godine dostaviti podatke Ministarstvu zaštite okoliša i energetike o preostalom kapacitetu odlaganja.

V.

Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da sa svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s kojima ima sklopljene ugovore za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada sklopi dodatke ugovora sukladno ovoj Odluci.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-01/18-01/531

Urbroj: 517-03-2-2-18-1

Zagreb, 21. prosinca 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.