Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

NN 4/2019 (11.1.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

78

Na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2018. GODINI

Članak 1.

U Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (»Narodne novine«, br. 41/2018) mijenja se stavak 2. u članku 1. tako da isti sada glasi:

»Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o. iz stavka 1. ovog članka iznose 110.000.000,00 kuna.«

Članak 2.

U članku 2., stavku 1. iza riječi: »Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz članka 1. ove Odluke« dodaje se zarez i riječi: »u visini od 80.000.000,00 kuna,«.

U članku 2. dodaje se stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz članka 1. ove Odluke, u visini od 30.000.000,00 kuna, raspoređuju se županijskim upravama za ceste za realizaciju projekata navedenih u Tablici u nastavku.

Tablica

Red.

broj

Županijska uprava za cesteNaziv projektaRaspoređeni iznos
1234
1.Bjelovarsko-bilogorske županijeIzvanredno održavanje lokalne ceste LC37138, dionica Kapelica – Dišnik300.000,00 kn
2.Brodsko-posavske županijeIzgradnja kružnog toka na raskrižju županijske ceste Ž4158 i Trga kralja Tomislava u Novoj Gradiški1.800.000,00 kn
3.Istarske županijeIzgradnja planirane županijske ceste – Obilaznica Višnjana II3.000.000,00 kn
4.Karlovačke
županije
Izvanredno održavanje pristupne ceste do mosta Veljun na LC341381.100.000,00 kn
5.Krapinsko-zagorske županijeRekonstrukcija LC22040 – Zagrebačka ulica u Krapinskim Toplicama1.000.000,00 kn
6.Ličko-senjske županijeRekonstrukcija raskrižja ŽC5151 i ŽC5210 u gradu Novalja2.500.000,00 kn
Povećanje trokuta preglednosti i obnova kolnika ŽC5141 u Kuterevu2.500.000,00 kn
7.Međimurske županijaRekonstrukcija ŽC2033 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u naselju Čehovec, nakon izgradnje kanalizacije1.200.000,00 kn
8.Osječko-baranjske županijeRekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 4037 kroz naselje Kotlina5.100.000,00 kn
9.Šibensko-kninske županijeIzgradnja prometnice; Laškovica (Ž 6246) – L 65023 – Kistanje (D 59)9.500.000,00 kn
10.Zadarske županijeSanacija dijela županijske ceste ŽC 6019 u Posedarju1.700.000,00 kn
Sanacija dijela lokalne ceste L63068 u Općini Novigrad300.000,00 kn
UKUPNO:30.000.000,00 knRaspoređena sredstva iz stavka 2. mogu se koristiti do 31. 12. 2019. godine.«

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-02/18-03/33

Urbroj: 530-06-2-2-18-5

Zagreb, 27. prosinca 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.