Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

NN 9/2019 (25.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Ministarstvo poljoprivrede

195

Na temelju članka 107. stavka 9., članka 109. stavka 6., članka 115. stavka 6., članka 117. stavka 3. i članka 124. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE, VETERINARSKA PRAKSA I VETERINARSKA SLUŽBA U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U preambuli Pravilnika, iza riječi »članka 109. stavka 6.«, dodaju se riječi »i 9.« tako da izmijenjena preambula glasi:

Na temelju članka 107. stavka 9., članka 109. stavka 6. i 9., članka 115. stavka 6., članka 117. stavka 3. i članka 124. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13), ministar poljoprivrede, donosi

Članak 2.

U članku 3. točki 2. brišu se riječi »odnosno kućni ljubimci« te se dodaje točka 11. koja glasi:

Kućni ljubimci – psi, mačke i pitome vretice, kako je definirano u Prilogu I. UREDBE (EU) br. 576/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003.

Članak 3.

U članku 43. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

Sve odredbe ovog članka te ostalih članaka ovog Pravilnika koje određuju minimalne uvjete glede broja veterinarskih djelatnika podrazumijevaju djelatnike zaposlene na puno radno vrijeme.

Članak 4.

Članak 51. mijenja se i glasi:

(1) Veterinarskoj praksi se na temelju ispunjenih propisanih posebnih uvjeta može dozvoliti označavanje, dehelmintizacija i cijepljenje kućnih ljubimaca protiv bjesnoće, vođenje evidencije o tome, izdavanje putovnica za kućne ljubimce te klinički pregled pasa i mačaka koji ozljede ljude, u skladu s posebnim propisom koji propisuje mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja.

(2) Veterinarskim organizacijama koje nisu ovlaštene na temelju javnog natječaja, a ispunjavaju posebne uvjete, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, mogu se povjeriti i sljedeći poslovi koji se ne financiraju iz državnog proračuna:

– druga propisana preventivna cijepljenja i propisane dijagnostičke pretrage

– označavanje i registracija životinja kao i registracija prometa životinja u bazi podataka Jedinstveni registar domaćih životinja i

– vođenje propisanih evidencija o svim navedenim poslovima.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/23

Urbroj: 525-10/0881-18-11

Zagreb, 9. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.