Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora

NN 12/2019 (1.2.2019.), Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora

Vlada Republike Hrvatske

237

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I NAČINU NJIHOVIH IZBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se postupci izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koje su određene Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 71/18), ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

(2) Ovom Uredbom propisuju se postupci izbora i imenovanja kandidata za članove uprava (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, direktore) pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove uprava (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, direktore) pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koje su određene Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

(3) Ova Uredba se na odgovarajući način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornih odbora i kandidata za članove uprava (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, direktore) trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: CERP) ukoliko to nije propisano posebnim propisom, dok će se postupak izbora kandidata provesti sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom.

(4) Ova Uredba se na odgovarajući način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornih odbora i kandidata za članove uprava (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, direktore) trgovačkih društava u kojima dionice i udjele u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska, ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

(5) Član uprave pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku bira se javnim natječajem kojeg provodi ministarstvo u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

ministarstvo je Ministarstvo državne imovine

CERP je Centar za restrukturiranje i prodaju

nadležno ministarstvo je ministarstvo u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

pravna osoba se odnosi na pravne osobe određene Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

kandidat je kandidat za člana nadzornog odbora i kandidat za člana uprave (predsjednika i člana uprave, ravnatelja, direktora) pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

član uprave je predsjednik uprave, svaki drugi član uprave, direktor i ravnatelj.

II. POSTUPAK IZBORA I/ILI IMENOVANJA ČLANOVA NADZORNIH ODBORA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Opći uvjeti za kandidate

Članak 3.

Kandidat iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe, osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima i posebnim propisima koji uređuju izbor i/ili imenovanje za određene djelatnosti, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi manje od 750.000.000,00 kuna, odnosno deset godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna

– poznavanje korporativnog upravljanja i poznavanje financija i računovodstva

– nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti i pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

Članak 4.

Kandidat je dužan nadležnom ministarstvu dostaviti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ove Uredbe

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, odnosno izvornik ili presliku diplome s ovjerenom potvrdom da je istovjetna izvorniku, a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 255. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju okolnosti iz članka 3. stavka 1. podstavka 4. ove Uredbe, koja u trenutku podnošenja prijedloga za provođenjem postupka izbora kandidata ne smije biti starija od 45 dana od dana dostave dokumentacije nadležnom ministarstvu

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima pet godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet, odnosno deset godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet, odnosno deset godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet, odnosno deset godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet, odnosno deset godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Članak 5.

Kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske, a bude izabran za člana nadzornog odbora, dužan je u roku od 6 mjeseci od izbora za člana nadzornog odbora dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Postupak izbora kandidata

Članak 6.

(1) Nadležno ministarstvo prikuplja svu dokumentaciju i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ove Uredbe, te provodi postupak izbora kandidata za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Nadležno ministarstvo provest će razgovor s kandidatima za nadzorne odbore pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 7.

Imena predloženih kandidata za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku objavit će se sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, radi informiranja na službenim stranicama nadležnog ministarstva.

Članak 8.

(1) Nadležno ministarstvo će svoje mišljenje o kandidatima, prijedlog za izbor, odnosno imenovanje kandidata i svu dokumentaciju te dokaze o provedenom postupku iz članka 7. ove Uredbe dostaviti Vladi Republike Hrvatske, koja će nadležnom tijelu pravne osobe predložiti izbor i /ili imenovanje članova nadzornog odbora.

(2) Akt Vlade Republike Hrvatske kojom se završava postupak izbora kandidata dostavlja se pravnoj osobi u svrhu provedbe procedure imenovanja članova nadzornog odbora i upisa istih u sudski registar, a ministarstvu i nadležnom ministarstvu na znanje.

Članak 9.

(1) Nakon završetka postupka u kojem su izabrani odnosno imenovani članovi nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te upisa podataka u sudski registar, nadležno ministarstvo objavit će imena izabranih kandidata na svojim službenim stranicama, te o tome obavijestiti ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske.

(2) Nakon završetka postupka u kojem su izabrani odnosno imenovani članovi nadzornih odbora trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja CERP, CERP je dužan podatke objaviti na svojim službenim stranicama, te o tome obavijestiti ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske.

Članak 10.

U slučajevima nepostojanja nadzornog odbora ili minimalnog broja članova nadzornog odbora nužnih za donošenje pravovaljanih odluka, zbog čega bi pravnoj osobi prijetio nastanak određene štete ili bi moglo doći do otežanog poslovanja i obavljanja svakodnevnih djelatnosti, Vlada Republike Hrvatske će, do provedbe postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornog odbora pravne osobe, a na prijedlog nadležnog ministarstva, predložiti skupštini članove nadzornog odbora pravne osobe, koji će se imenovati na vrijeme od najduže šest mjeseci, a koji moraju ispunjavati uvjete iz članka 3. ove Uredbe.

III. POSTUPAK IZBORA I IMENOVANJA ČLANOVA UPRAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Opći uvjeti za kandidate

Članak 11.

(1) Kandidat iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, osim uvjeta propisanih člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima i posebnim propisima koji uređuju izbor i/ili imenovanje za određene djelatnosti, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke

– najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova, te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenja poslova

– nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

– znanje najmanje jednoga svjetskog jezika.

(2) Ako su Zakonom o trgovačkim društvima, posebnim propisima za pojedine djelatnosti ili osnivačkim aktom trgovačkog društva, odnosno pravne osobe, propisani stroži ili neki drugi posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, onda se prilikom provođenja javnog natječaja primjenjuju navedeni uvjeti.

Članak 12.

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ove Uredbe

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s člankom 11. stavkom 1. podstavkom 1. ove Uredbe, odnosno izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanja okolnosti iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. ove Uredbe, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskoga jezika

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Postupak izbora kandidata

Članak 13.

(1) Postupak izbora kandidata pokreće nadležno ministarstvo objavom javnog natječaja u »Narodnim novinama«, a obavijest o javnom natječaju objavit će se i u jednoj od visokotiražnih dnevnih tiskovina.

(2) Javni natječaj objavit će se i na službenim stranicama nadležnog ministarstva i pravne osobe za čiju upravu se kandidati biraju.

(3) U tekstu javnog natječaja za izbor kandidata nadležno ministarstvo će odrediti uvjete za kandidate, kao i rokove provedbe javnog natječaja.

(4) Rok za prijavu kandidata na javni natječaj je najmanje 15 dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

Članak 14.

(1) Prijave kandidata dostavljaju se nadležnom ministarstvu sukladno uputi u javnom natječaju.

(2) Nadležno ministarstvo na temelju prijava kandidata i dostavljene dokumentacije utvrđuje kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja.

Članak 15.

(1) Nadležno ministarstvo održava razgovore s kandidatima kroz koji utvrđuje i ocjenjuje njihovo:

– radno iskustvo

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

– poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva.

(2) Prilikom razgovora kandidat je dužan predočiti izvornike dokumentacije koju je dužan dostaviti sukladno članku 12. ove Uredbe.

(3) Nadležno ministarstvo će izraditi zapisnik u kojem se opisuje postupak izbora kandidata i pisano mišljenje o kandidatima, u roku od osam dana od završetka postupka razgovora s kandidatima.

Članak 16.

Zapisnik u kojem se opisuje postupak izbora kandidata, kao i pisano mišljenje o kandidatima, te prijedlog za izbor kandidata, nadležno ministarstvo, zajedno sa ostalom zaprimljenom dokumentacijom dostavlja Vladi Republike Hrvatske, osim ako posebnim propisom nije propisano drugačije, koja će nadležnom tijelu pravne osobe predložiti izbor predsjednika i članova uprave.

Članak 17.

(1) U slučajevima nepostojanja uprave ili minimalnog broja članova uprave nužnih za donošenje odluka, odnosno potrebnih osoba ovlaštenih za zastupanje zbog čega bi pravnoj osobi prijetio nastanak određene štete ili bi moglo doći do otežanog poslovanja i obavljanja svakodnevnih djelatnosti, nadležno ministarstvo može Vladi Republike Hrvatske predložiti kandidate za članove uprava bez provođenja javnog natječaja, a predloženi kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 11. ove Uredbe.

(2) Nadležno ministarstvo će predložiti izbor kandidata iz stavka 1. ovog članka do imenovanja kandidata putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Članak 18.

(1) Akt Vlade Republike Hrvatske kojom se završava postupak izbora kandidata dostavlja se pravnoj osobi u svrhu provedbe procedure imenovanja članova uprave i upisa istih u sudski registar, a ministarstvu i nadležnom ministarstvu na znanje.

(2) Nakon imenovanja članova uprave od strane nadležnog tijela, pravna osoba dužna je o navedenome obavijestiti ministarstvo, nadležno ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske.

(3) Nakon upisa članova uprave u sudski registar, pravna osoba dužna je o navedenom obavijestiti ministarstvo, nadležno ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Postupci izbora i/ili imenovanja kandidata za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, završit će se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16, 43/16 i 109/16).

(2) Postupci izbora kandidata za članove uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, završit će se sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 19/17).

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16, 43/16 i 109/16).

(2) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 19/17).

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/62

Urbroj: 50301-26/09-19-5

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.