Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik

NN 12/2019 (1.2.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

238

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 34. stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16) i člankom 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA ŠIBENIK

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik, a koja je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik (»Narodne novine«, br. 129/04, 141/05 i 133/07), s društva Nautički centar Prgin – Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju, Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik, OIB: 23065093882 (u daljnjem tekstu: Dosadašnji ovlaštenik koncesije), na novog Ovlaštenika koncesije, društvo Iskra brodogradilište 1 d.o.o., Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik, OIB: 19802143813 (u daljnjem tekstu: Novi ovlaštenik koncesije), a radi namirenja tražbine založnog vjerovnika SPV ZA SANACIJU d.o.o. za poslovne usluge, Jurišićeva 1, Zagreb, OIB: 37066802433.

Novi ovlaštenik koncesije stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra lučkog područja iz točke I. stavaka 2. i 3. Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik, do 24. listopada 2034. godine, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji, od 1. listopada 2004. godine, s danom potpisa ugovora iz točke IV. ove Odluke, osim dijela dospjelih i nenaplaćenih obveza Dosadašnjeg ovlaštenika koncesije koja su predmet stečajnog postupka.

II.

Po namirenju tražbine založnog vjerovnika SPV ZA SANACIJU d.o.o. za poslovne usluge, koja je predmet ove Odluke, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture brisat će zalog upisan u korist založnog vjerovnika SPV ZA SANACIJU d.o.o. za poslovne usluge u Upisniku koncesija.

III.

Zadužuje se Novi ovlaštenik koncesije da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, uplati 300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, na račun IBAN: HR6610010051744429201.

Ako Novi ovlaštenik koncesije ne izvrši uplatu u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

Zadužuje se Novi ovlaštenik koncesije da, u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, dostavi Ministarstvu mora prometa i infrastrukture ovjerenu zadužnicu u iznosu od 1.311.016,00 kuna, a što predstavlja iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u korist Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji, a iste čine prilog ugovoru o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

Ako Novi ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 3. ove točke, neće se potpisati ugovor o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, potpiše ugovor o prijenosu koncesije s Dosadašnjim ovlaštenikom koncesije i Novim ovlaštenikom koncesije.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/02
Urbroj: 50301-27/20-19-3
Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.