Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN 13/2019 (6.2.2019.), Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

264

Na temelju članka 23. stavka 2., članka 24. stavaka 6. i 7., članka 26. stavka 5. i članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. siječnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I IZNOSU REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom prenose odredbe članka 163. i članka 3. stavka 1. točke 47. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (dalje: Direktiva 2013/36/EU) te odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: Uredba), u dijelu koji se odnosi na određenje regulatornog kapitala.

(2) Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 21/18, dalje: Zakon) implementirana je u pravni sustav Republike Hrvatske Direktiva 2011/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. godine o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i EU br. 1095/2010. Odredbom članka 4. stavka 1. točke (ad) Direktive 2011/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. propisana je definicija regulatornog kapitala UAIF-a upućivanjem na odredbe Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija kojom je propisan način izračuna takvog regulatornog kapitala. Odredbom članka 163. Direktive 2013/36/EU Direktiva 2006/48/EZ stavljena je izvan snage i propisano je da se upućivanja na ukinutu Direktivu 2006/48/EZ tumače kao upućivanja na Direktivu 2013/36/EU i na Uredbu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF), obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala,

– stavke općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine koje se uzimaju u obzir kod izračuna regulatornog kapitala UAIF-a i

– sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokovi dostave.

(4) Osnova za izračun kapitala UAIF-a su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga UAIF-a koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje UAIF-a.

(5) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– uputa za izračun regulatornog kapitala UAIF-a (Prilog 1),

– izvještaj o izračunu regulatornog kapitala (Prilog 2).

OBVEZNIK

Članak 2.

Obveznik održavanja regulatornog kapitala je UAIF koji ima odobrenje Hanfe za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. Zakona.

MINIMALNI IZNOS REGULATORNOG KAPITALA

Članak 3.

Minimalni iznos regulatornog kapitala UAIF-a propisan je člankom 26. Zakona.

IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA

Članak 4.

(1) Regulatorni kapital UAIF-a čini zbroj osnovnog kapitala iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika i dopunskog kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na UAIF koji je osnovan kao dioničko društvo na odgovarajući način se primjenjuju na UAIF koji je osnovan kao društvo s ograničenom odgovornosti.

OSNOVNI KAPITAL

Članak 5.

Sastavni dijelovi osnovnog kapitala UAIF-a određeni su člankom 25. Uredbe.

Članak 6.

(1) Stavke koje se uključuju u redovni osnovni kapital UAIF-a te stavke koje umanjuju zbroj redovnog osnovnog kapitala UAIF-a definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 2. Redovni osnovni kapital Uredbe.

(2) Stavke koje se uključuju u dodatni osnovni kapital UAIF-a te stavke koje umanjuju zbroj dodatnog osnovnog kapitala UAIF-a definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 3. Dodatni osnovni kapital Uredbe.

DOPUNSKI KAPITAL

Članak 7.

Stavke koje se uključuju u dopunski kapital UAIF-a te stavke koje umanjuju zbroj dopunskog kapitala UAIF-a definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 4. Dopunski kapital Uredbe.

OPĆI ZAHTJEVI

Članak 8.

Osim kriterija koji su navedeni u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan ispunjavati i kriterije regulatornog kapitala UAIF-a definiranih odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 6. Opći zahtjevi Uredbe.

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Članak 9.

Jedna četvrtina općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine određuje se na način kako je definirano člankom 97. Uredbe, odnosno sukladno odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/488 od 4. rujna 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u odnosu na kapitalne zahtjeve za društva na osnovi fiksnih općih troškova (dalje: Uredba o fiksnim općim troškovima).

IZVJEŠTAVANJE

Članak 10.

(1) UAIF je dužan Hanfi dostavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz Priloga 2 ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan obavijestiti Hanfu o svim dodatnim uplatama dioničara u kapitalne rezerve UAIF-a.

(3) UAIF je dužan obavijestiti, uz priložene dokaze, Hanfu o uključivanju financijskih instrumenata u osnovni kapital iz članka 5. i 6. ovog Pravilnika i dopunski kapital iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Obavijesti iz stavaka 2. i 3. ovog članka, UAIF je dužan dostaviti Hanfi u roku od 8 dana od dana uključivanja dodatnih uplata dioničara u kapitalne rezerve UAIF-a odnosno financijskih instrumenata u osnovni i dopunski kapital.

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 11.

(1) UAIF je dužan sastavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan prvog polugodišnjeg izvještajnog razdoblja poslovne godine.

(2) Osim na navedene datume u stavku 1. ovoga članka, Hanfa može zatražiti od UAIF-a dostavu izvještaja iz Priloga 2 ovoga Pravilnika na bilo koji drugi dan u roku koji odredi Hanfa.

(3) UAIF je dužan dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala u roku od dva mjeseca po proteku polugodišnjeg izvještajnog razdoblja te u roku četiri mjeseca po proteku poslovne godine.

REVIZIJA IZVJEŠTAJA

Članak 12.

(1) UAIF je dužan dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima UAIF-a na izvještajni datum.

(3) Revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala UAIF dužan je objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku iz stavka 1. ovoga članka.

NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 13.

(1) UAIF dostavlja Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, potpisan naprednim elektroničkim potpisom, u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) UAIF je dužan revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno sa mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te obavijesti s traženim prilozima iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je UAIF dostavilo dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, UAIF je dužan izvještaj o izračunu kapitala i ostalu dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. UAIF je dužan dostaviti izvještaj i ostalu traženu dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 41/17).

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-40-42-19-2

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPUTA ZA IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA UAIF-a

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu regulatornog kapitala koje je UAIF dužno dostavljati Hanfi.

I. OPĆE ODREDBE

»Naziv UAIF-a« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv UAIF-a koje je obveznik izvještavanja

»OIB UAIF-a« – upisuje se OIB UAIF-a koji određuje Porezna uprava,

»Datum« upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u izvještaju upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u izvještaju (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom ( – ).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

UAIF izračunava kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije izvještaja. Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:

1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. točke (a) i (b), odnosno člankom 28. Uredbe,

2. Zadržana dobit: upisati iznos na način kako je definirano člankom 26. st. 1. t. (c) Uredbe

3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve): upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. Uredbe,

4. Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 2. Uredbe,

5. Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja: upisati zbroj pozicija od 1. do 4.,

6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(b) i člankom 37. Uredbe,

7. Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(c) i člankom 38. Uredbe,

8. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (a) Uredbe,

9. Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (b) Uredbe,

10. Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1 t. (e) i člankom 41. Uredbe,

11. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (f), člankom 42. Uredbe,

12. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (g) i člankom 44. Uredbe,

13. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos u skladu s člankom 36. st. 1. t. (h), člankom 43., člankom 45., člankom 46., člankom 49. st. 2. i 3. i člankom 79. Uredbe,

14. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i), člankom 43., člankom 45., člankom 47., člankom 48. st. 1. t. (b), člankom 49. st. 1. do 3. i člankom 79. Uredbe,

15. Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st.3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

16. Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 48. st. 1. Uredbom,

17. od čega: izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i) te člankom 48. st. 1. t. (b) Uredbom,

18. od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

19. Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (a) Uredbe,

20. Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (l) Uredbe,

21. Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (j) Uredbe,

22. Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.): matematički zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.

23. Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.): matematički zbroj pozicije 5. i pozicije 22.

24. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 51. i člankom 52. Uredbe,

25. od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

26. od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda,

27. Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.): upisati iznos sa pozicije 24.

28. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 52. st. 1. t. (b), člankom. 56. t. (a) te člankom 57. Uredbe,

29. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (b) i člankom 58. Uredbe,

30. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (c), člankom 59., člankom 60. i člankom 79. Uredbe,

31. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (d), člankom 59. i člankom 79. Uredbe,

32. Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital UAIF-A (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (e) Uredbe,

33. Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.): matematički zbroj pozicija od 28. do 32.

34. Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.): upisati matematički zbroj pozicije 27. i 33.

35. Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.): upisati matematički zbroj pozicije 23. i pozicije 34.

36. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 62. i člankom 63. Uredbe,

37. Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36): upisati iznos sa pozicije 36.

38. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 63. t. (b) podtočka i., članak 66. t. (a) te članak 67. Uredbe,

39. Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (b) i članak 68. Uredbe,

40. Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (c), člankom 69., člankom 70. i člankom 79. Uredbe,

41. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (d), člankom 69. i člankom 79. Uredbe,

42. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.): upisati matematički zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.

43. Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.): upisati matematički zbroj pozicije 37. i pozicije 42.

44. Ukupni rashodi: upisati iznos ukupnih rashoda UAIF-a ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini,

45. Udjeli u dobiti i ostale varijabilne nagrade zaposlenika (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom bonuse za osoblje, udjele u dobiti zaposlenika, direktora i partnera, druge raspodjele dobiti te druge varijabilne nagrade u mjeri u kojoj ovise isključivo o odluci UAIF-a (članak 34.b stavak 2. točke a), b) i c) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

46. Provizije i naknade (povezane s oprihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i naknade) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos dijeljenih provizija i naknada koje su izravno povezane s potraživanjima od provizija i naknada, a koje su uključene u ukupni prihod, uz uvjet da je plaćanje plativih provizija i naknada ovisno o stvarnom primitku potraživanih provizija i naknada (članak 34.b stavak 2. točka d) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

47. Naknade za trgovanje (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos naknada, brokerskih i drugih pristojbi koje se plaćaju klirinškim kućama, burzama i posrednicima za izvršenje, registraciju ili obračun transakcija (članak 34.b stavak 2. točka e) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

48. Jednokratni rashodi (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos jednokratnih rashoda od neuobičajenih aktivnosti (članak 34.b stavak 2. točka e) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

49. Ukupni opći troškovi iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.): upisati zbroj pozicija od 44. do 48. koje su obuhvaćene člankom 9. ovoga Pravilnika,

Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti: upisati matematički rezultat razlike između pozicije 51. i pozicije 50. ili pozicije 53. i pozicije 52.,

50. 0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF: upisati iznos umnoška 0,01% i ukupne vrijednosti imovine svih AIF-ova kojima UAIF upravlja, izračunat na način kako propisuje članak 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013.,

51. Likvidna sredstva – upisati iznos likvidnih sredstava UAIF-a koja su namijenjena za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti iz članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013,

52. 0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF: upisati iznos umnoška 0,9% i ukupne vrijednosti imovine svih AIF-ova kojima UAIF upravlja, izračunat na način kako propisuje članak 15. stavak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013.

53. Polica osiguranja: upisati iznos osigurateljnog pokrića ukupnih odštetnih zahtjeva po godini (članak 15. stavak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013.).

I. REGULATORNI KAPITAL: (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.): upisuje se zbroj pozicije 35 i pozicije 43

II. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 2. Zakona (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine): upisuje se kapitalni zahtjev izračunat prema članku 10. ovoga Pravilnika.

III. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 1. Zakona: upisati iznos iz članka 26. stavka 2. točka 1. Zakona.

V. Višak (+)/manjak ( – ) regulatornog kapitala – iznos viška ili manjka regulatornog kapitala u odnosnu na norme iz članka 26. stavak 2. Zakona

VII. Likvidna sredstva (članak 25. Zakona) – upisati iznos likvidne imovine namijenjenoj za potrebe ispunjena odredbi iz članka 25. Zakona (imovina unovčiva u roku od mjeseca dana koja se ne koristi u špekulativne svrhe).

VIII. Višak (+)/manjak ( – ) likvidnih sredstava – upisati razliku između pozicije VII. i zbroja pozicije 50 i pozicije II. ili III, ovisno koja je veća.

Dodatne informacije:

54. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće poslovne godine UAIF-a kao obveza za isplatu.

55. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće poslovne godine prema odluci glavne Skupštine odnosno odluke osnivača.

56. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih i povlaštenih dionica, osim kumulativnih povlaštenih dionica.

57. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice): upisati dio dobiti prethodne godine za koji je uprava UAIF-a dala prijedlog da se zadrži, odnosno rasporedi u rezerve za otkup vlastitih dionica.

58. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete za uključenje u izračun regulatornog kapitala i s toga nije uključena u izračun.

59. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI 9.

60. 0,02% vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF čija je ukupna vrijednost imovine veća od 2 mlrd kuna: upisati iznos umnoška 0,02% i ukupne vrijednosti imovine svih AIF-a kojim UAIF upravlja za iznos koji prelazi 2 milijarde kuna. Navedenu stavku je potrebno ispuniti samo ako je ukupna vrijednost imovine svih AIF-a kojim UAIF upravlja veća od 2 milijarde kuna.

61. Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva: upisati iznos garancije dane od strane kreditne institucije ili osiguravajućeg društva UAIF-u u svrhu ispunjenja odredbi članka 24. stavka 1. i 3. Zakona.

PRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

Naziv UAIF-a: _____________________________

OIB UAIF-a: ______________________________

Datum: __________________________________

Oznaka pozicijeOpisUpućivanje na
članke Uredbe (EU)
br. 575/2013

IZNOS

(u HRK)

Redovni osnovni kapital
1.Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionicečl. 26. st. 1. t. (a) i (b), čl. 28.
2.Zadržana dobitčl. 26. st. 1. t. (c)
3.Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)čl. 26. st. 1.
4.Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendičl. 26. st. 2.
5.Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja(zbroj pozicija od 1. do 4.)
6.Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t.(b), čl. 37.
7.Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t.(c), čl. 38.
8.Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog tokačl. 33. st. 1. t. (a)
9.Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnostičl. 33. st. 1. t. (b)
10.Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju UAIF-a (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (e), čl. 41
11.Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (f), čl. 42.
12.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (g), čl. 44.
13.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (h), čl. 43., čl. 45., čl. 46., čl. 49. st. 2. i 3., čl. 79.
14.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (i), čl. 43., čl. 45., čl. 47., čl. 48. st. 1. t. (b), čl. 49. st. 1. do 3., čl. 79.
15.Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st.3.) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)
16.Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos)čl. 48. st. 1.
17.od čega: izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganječl. 36. st. 1. t. (i), čl. 48. st. 1. t. (b)
18.od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlikačl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)
19.Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (a)
20.Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (l)
21.Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital UAIF-a (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (j)
22.Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)
23.Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.)
Dodatni osnovni kapital
24.Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionicečl. 51., čl. 52.
25.od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda
26.od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda
27.Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.)
28.Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 52. st. 1. t. (b), čl. 56. t. (a), čl. 57.
29.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)

čl. 56. t. (b),

čl. 58.

30.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 56. t. (c), čl. 59., čl. 60. i čl. 79.
31.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 56. t. (d), čl. 59. i čl. 79.
32.Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital UAIF-a (negativni iznos)čl. 56. t. (e)
33.

Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

(zbroj pozicija od 28. do 32.)

34.Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)
35.Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)
Dopunski kapital
36.Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionicečl. 62. i čl. 63.
37.

Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja

(pozicija 36)

38.Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

čl. 63. t. (b) podtočka i.,

čl. 66. t. (a), čl. 67.

39.Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)čl. 66. t. (b), čl. 68.
40.Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 66. t. (c), čl. 69., čl. 70. i čl. 79.
41.Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 66. t. (d), čl. 69.i čl. 79.
42.Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.)
43.Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)
Opći troškovi poslovanja UAIF-a iz prethodne poslovne godine
44.Ukupni rashodi
45.Udjeli u dobiti i ostale varijabilne nagrade zaposlenika (negativni iznos)
46.Provizije i naknade (povezane s oprihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i naknade) (negativni iznos)
47.Naknade za trgovanje (negativni iznos)
48.Jednokratni rashodi (negativni iznos)
49.Ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.)
Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti=51. – 50) ili (53. – 52.)
50.0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF
51.Likvidna sredstva
52.0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF
53.Polica osiguranja
I.REGULATORNI KAPITAL
II.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 2. Zakona (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)
III.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 1. Zakona
V.Višak (+)/manjak ( – ) regulatornog kapitala=I – Max(II, III)
VII.Likvidna sredstva (članak 25. Zakona)
VIII.Višak (+)/manjak ( – ) likvidnih sredstava=VII-[Max (II, III)+50.)]
Dodatne informacije
54.Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)
55.Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)
56.Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica
57.Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)
58.Neuključena dobit tekuće godine
59.Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
60.0,02% vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF čija je ukupna vrijednost veća od 2 mlrd kuna
61.Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva
Datum:Odgovorna osoba UAIF-a:

Napomena: * pod drugim pravnim osobama podrazumijevaju se kreditne institucije, investicijska društva i druge financijske institucije