Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

HRVATSKI SABOR

280

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/13

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Članak 1.

U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13. i 65/17.) u članku 9.c stavku 1. riječi: »Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada ustrojava i« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 2.

U članku 37.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija prestaje s radom 1. srpnja 2019.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

(1) Agencija donosi rješenja o izvedenom stanju do 20. lipnja 2019. u spisima predmeta koji su Agenciji dostavljeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a od tog dana nadležno upravno tijelo na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.

(2) Agencija će spise predmeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje započeti vraćati nadležnom upravnom tijelu na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada od dana stupanja na snagu ovoga Zakona i završiti najkasnije do 27. lipnja 2019.

Članak 4.

(1) Agencija obavlja poslove vođenja registra izdanih rješenja o izvedenom stanju iz članka 9.c Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13. i 65/17.) i poslove praćenja naplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru do 20. lipnja 2019., a od tog dana Ministarstvo.

(2) Agencija će dokumentaciju i sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka predati Ministarstvu najkasnije do 27. lipnja 2019.

Članak 5.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (»Narodne novine«, br. 70/17.) s ovim Zakonom.

(2) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s ovim Zakonom.

Članak 6.

(1) Uredsku i drugu opremu, drugu imovinu, arhivu te prava i obveze Agencije nakon prestanka njezina rada preuzima Ministarstvo.

(2) Sredstva od naknade za zgrade ozakonjene rješenjima o izvedenom stanju Agencije uplaćena do 1. srpnja 2019. raspodjeljuju se i koriste u skladu s odredbama članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13. i 65/17.).

(3) Sredstva od naknade za zgrade ozakonjene rješenjima o izvedenom stanju Agencije uplaćena nakon 1. srpnja 2019. raspodjeljuju se i koriste u skladu s odredbama članka 31. stavaka 3. i 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13. i 65/17.), s time što je trideset posto tih sredstava prihod državnog proračuna Republike Hrvatske koji se koristi za namjenu propisanu odredbom članka 31. stavka 4. toga Zakona.

(4) Na sredstva od naknade za zgrade ozakonjene rješenjima o izvedenom stanju Agencije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za koje se utvrdi obveza povrata na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13. i 65/17.) primjenjuju se važeća pravila za povrate i vođenje evidencija o povratima u trenutku donošenja rješenja iz članka 30. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13. i 65/17.).

Članak 7.

(1) Ministarstvo će, u ime Vlade Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za upis brisanja Agencije iz sudskog registra s danom 1. srpnja 2019.

(2) Agencija prestaje postojati danom upisa brisanja u sudskom registru.

(3) Danom upisa brisanja Agencije prestaje mandat ravnatelju Agencije te predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Agencije.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/247

Zagreb, 25. siječnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.