Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 15/2019 (13.2.2019.), Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

305

Na temelju članka 12. stavka 8. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 i 111/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: zahtjev)

2. sadržaj odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: odobrenje)

3. sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u odobrenju (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis promjene)

4. sadržaj i način vođenja Registra odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Registar).

Zahtjev

Članak 2.

(1) Fizička osoba koja je sukladno posebnom propisu nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) podnosi zahtjev Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zahtjev će se smatrati potpunim ako sadrži sljedeću priloženu dokumentaciju i podatke:

1. podatke o podnositelju zahtjeva (naziv OPG-a, ime i prezime nositelja OPG-a, jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG), OIB nositelja OPG-a, sjedište OPG-a, kontakt podatke),

2. Izvod iz Upisnika OPG-a ne stariji od 30 dana,

3. opis područja na kojem se namjerava obavljati djelatnost akvakulture (naziv lokacije/područja i/ili adresa i/ili katastarska čestica),

4. presliku odgovarajućeg akta kojim se ostvaruje pravo korištenja kopnenih voda za potrebe obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o vodama, odnosno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu,

5. presliku odgovarajućeg akta kojim se dokazuje da obavljanje djelatnosti akvakulture nije u suprotnosti s namjenom prostora, sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju,

6. hrvatski i znanstveni naziv vodenih organizama koji će se uzgajati.

Sadržaj odobrenja

Članak 3.

Odobrenje uz ostalo mora sadržavati:

1. podatke o nositelju odobrenja (naziv OPG-a, ime i prezime nositelja OPG-a, jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG), OIB nositelja OPG-a, sjedište OPG-a),

2. opis područja na kojem se odobrava obavljanje djelatnosti akvakulture (naziv lokacije/područja i/ili adresa i/ili katastarska čestica),

3. popis vrsta vodenih organizama koji se uzgajaju (hrvatski i znanstveni naziv),

4. redni broj upisa u Registar.

Sadržaj zahtjeva za upis promjene

Članak 4.

Zahtjev za upis promjene u odobrenje mora sadržavati:

1. podatke o nositelju odobrenja (naziv OPG-a, ime i prezime nositelja OPG-a, sjedište OPG-a i kontakt podatke),

2. redni broj upisa u Registar odobrenja na koje se odnosi tražena promjena,

3. opis promjene uz obrazloženje, i/ili

4. presliku odgovarajućih akata na kojima se promjena temelji.

Registar

Članak 5.

Ministarstvo u Registar upisuje u sljedeće podatke:

1. redni broj i datum upisa u Registar,

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja odobrenja,

3. podatke o nositelju odobrenja (naziv OPG-a, ime i prezime nositelja OPG-a, jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG), OIB nositelja OPG-a, sjedište OPG-a)

4. opis područja na kojem se odobrava obavljanje djelatnosti akvakulture (naziv lokacije/područja i/ili adresa i/ili katastarska čestica),

5. podatke o vrstama vodenih organizama upisanih u odobrenje (hrvatski i znanstveni naziv),

6. podatke o promjenama podataka u odobrenju (opis promjene, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum rješenja o promjeni podataka u odobrenju),

7. podatke o ukidanju odobrenja (klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum rješenja o ukidanju),

8. napomenu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/15

Urbroj: 525-13/0803-19-1

Zagreb, 21. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.