Pravilnik o lovočuvarskoj službi

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o lovočuvarskoj službi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

341

Na temelju članka 58. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 99/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje organiziranje lovočuvarske službe, dužnost lovočuvarske službe, obrazac iskaznice i izgled značke lovočuvara.

Članak 2.

Lovočuvar može biti osoba:

1. koja ispunjava propisane uvjete za držanje i nošenje lovačkog oružja

2. koja je položila lovački ispit i posjeduje lovačku iskaznicu

3. koja je osposobljena za obavljanje lovočuvarske službe.

Članak 3.

Lovočuvarska služba mora se organizirati ovisno o veličini, konfiguraciji i otvorenosti lovišta te u skladu s lovnogospodarskim planom.

Članak 4.

Ovlasti lovočuvara utvrđene su člankom 58. stavkom 4. Zakona o lovstvu.

Članak 5.

Lovočuvara imenuje i razrješuje lovoovlaštenik internim aktom.

Članak 6.

(1) Dužnosti lovočuvara:

1. obavijestiti bez odgađanja lovoovlaštenika i veterinarsku službu o pojavi bolesti i uginuća divljači i drugih životinjskih vrsta i o neposrednoj opasnosti od elementarnih nepogoda (poplave, snježnih nanosa, poledice, požara i dr.)

2. prikupljati obavještenja i podatke te spriječiti obavljanje lova suprotno odredbama Zakona o lovstvu i o tome obavijestiti lovoovlaštenika, lovnu inspekciju i policiju

3. izvijestiti inspekciju nadležnu za zaštitu prirode i policiju o nezakonitom odstrjelu odnosno stradanju zaštićenih vrsta.

(2) Lovočuvar se u obavljanju svoje dužnosti može koristiti lovačkim oružjem za provedbu smjernica lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači, a u skladu s odredbama Zakona o lovstvu, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i propisa donesenih na temelju tih zakona.

II. OBRAZAC ISKAZNICE I ZNAČKA LOVOČUVARA

Članak 7.

Lovočuvar mora imati uza se iskaznicu i značku kojima dokazuje svoje ovlasti za čuvanje lovišta.

Članak 8.

Iskaznica je pravokutnog oblika, dimenzija 105 × 70 mm, a tiska se na bezdrvnom kartonu B-1, 250 g/m2 zelene boje s integriranim znakom grba Hrvatskog lovačkog saveza (u daljnjem tekstu: HLS) i zaštićena je omotom od prozirne plastične mase.

Obrazac iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani:

– u gornjem lijevom dijelu prostor za fotografiju lovočuvara dimenzija 40 × 30 mm

– u gornjem desnom dijelu prostor za upis broja i naziva lovišta i lovoovlaštenika

– u sredini naziv »ISKAZNICA LOVOČUVARA« i broj iskaznice

– u donjem dijelu prostor za upis imena, prezimena, adrese stanovanja, datuma rođenja lovočuvara, datum izdavanja i rok valjanosti iskaznice te potpis i pečat odgovorne osobe za izdavanje.

b) na stražnjoj strani:

– tekst iz članka 58. stavka 4. Zakona o lovstvu o ovlastima lovočuvara.

Obrazac iskaznice tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Značka lovočuvara je tradicionalna povijesna značka lovočuvara, izvedena je visokofrekventnim zavarivanjem poliuretanske naslojene folije srebrne boje, okruglog je oblika promjera 53,5 mm.

Značka sadrži blago izdignuto:

1. polukružni hrvatski pleter s lijeve i desne strane

2. hrvatski grb i ispod grba ovalno ispisan naziv »LOVOČUVAR« gornjem dijelu na zrakastom prostoru

3. srnjaka, dva fazana, lovca i hranilište u sredini

4. lentu na kojoj je upisan serijski broj značke donjem dijelu.

Na poleđini značke nalazi se samoljepljiva folija.

Članak 10.

Lovočuvari u obavljanju svojih dužnosti nose značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, kojima dokazuju identitet i ovlasti.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka je tamnozelene boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8 × 12 cm.

Na prednjoj stranici kožnog poveza otisnut je grb HLS-a.

Članak 11.

(1) Iskaznicu, značku i pripadajući kožni povez izrađuje i izdaje HLS.

(2) Zahtjev za izdavanje iskaznice i značke HLS-u podnosi lovoovlaštenik.

(3) HLS je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka izdati iskaznicu i značku lovočuvara. Uz zahtjev lovoovlaštenik je dužan priložiti:

– interni akt o imenovanju lovočuvara

– podatke o lovočuvaru za kojeg se zahtjev podnosi, te preslike Oružnog lista za držanje i nošenje oružja, Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu i Uvjerenja o osposobljenosti za lovočuvara

– dvije istovjetne fotografije lovočuvara dimenzija 40 × 30 mm.

(4) HLS je dužan prije izdavanja iskaznice i značke zatražiti od ministarstva nadležnog za poslove lovstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) informaciju o stjecanju prava lova lovoovlaštenika.

Članak 12.

(1) Evidenciju o izdanim iskaznicama i značkama lovočuvara vode lovoovlaštenik i HLS, a evidencija sadrži:

1. ime i prezime te adresu lovočuvara

2. broj i naziv lovišta u kojem lovočuvar obavlja dužnost

3. podatke o lovoovlašteniku za lovište u kojem lovočuvar obavlja dužnost

4. registarski broj iskaznice i značke

5. datum izdavanja

6. rok valjanosti

7. datum razduživanja iskaznice i značke

8. rubriku za napomene

(2) HLS je dužan omogućiti Ministarstvu uvid u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Rok valjanosti iskaznice i značke lovočuvara ne može biti dulji od razdoblja važenja ugovora o koncesiji, zakupu ili izvršavanju prava lova. Valjanost iskaznice prestaje istekom važenja akta o povjeravanju izvršavanja mjera uzgoja i zaštite u lovištu ili ukidanjem privatnog lovišta.

(2) Nakon isteka roka valjanosti ili nakon prestanka obavljanja dužnosti, lovočuvar je dužan u roku od tri dana vratiti iskaznicu i značku lovočuvara lovoovlašteniku, a lovoovlaštenik je dužan vratiti HLS-u iskaznicu i značku lovočuvara u roku od 30 dana.

Članak 14.

(1) Lovočuvar koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i značke dužan je o tome odmah izvijestiti lovoovlaštenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka ne vrijede.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Iskaznice i značke lovočuvara izdane u skladu s Pravilnikom o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 63/06) vrijede do isteka roka valjanosti ili prestanka obavljanja dužnosti lovočuvara.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 63/06).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/07

Urbroj: 525-11/1032-19-1

Zagreb, 8. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.