Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

345

Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. veljače 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF) izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima alternativnog investicijskog fonda (dalje: AIF) kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) UAIF je dužan za AIF voditi poslovne knjige, sastavljati i objavljivati godišnje i polugodišnje izvještaje sukladno propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, osim kada je drugačije propisano Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18; dalje: Zakon), odnosno podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

(2) UAIF je dužan poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama AIF-a koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1 ovog Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaji AIF-a su:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom tokovima,

– Izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a te

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sastavni dio revidiranih godišnjih izvještaja AIF-a iz stavka 1. ovog članka je Izvješće o djelatnostima u poslovnoj godini iz članka 105. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 (dalje: Uredba).

(3) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje koji su sastavni dio polugodišnjih izvještaja AIF-a iz stavka 1. alineje 5. ovog članka trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje AIF-a.

(5) U bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka UAIF je dužan objaviti svako pojedino ulaganje:

1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba UAIF-a,

2. u udjele investicijskih fondova pod upravljanjem povezane osobe UAIF-a,

3. utjecaj ulaganja iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na dobit i gubitak te financijski položaj AIF-a.

(6) UAIF je dužan u bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka objaviti i pregled naknada i ostalih transakcijskih troškova nastalih prilikom kupnje ili prodaje financijskih instrumenata posredovanjem povezane osobe AIF-a.

(7) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovog članka moraju biti revidirani od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima iz Priloga 2 i 3 ovoga Pravilnika.

(8) UAIF je dužan za otvoreni AIF s javnom ponudom objaviti u bilješkama uz godišnje izvještaje podatke o prenosivim vrijednosnim papirima po skupinama kako slijedi:

– kojima se trguje na uređenom tržištu,

– kojima se trguje na drugom uređenom tržištu,

– nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje,

– neuvršteni.

(9) Unutarnji UAIF dužan je u bilješkama uz godišnje izvještaje objaviti troškove uprave i ostale administrativne troškove.

(10) UAIF prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineje 3. ovog članka za AIF može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(11) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od UAIF-a zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u godišnjim i polugodišnjim izvještajima AIF-a.

(12) Sadržaj godišnjih i polugodišnji izvještaja AIF-a iz stavka 1. ovoga članka propisan je Prilozima 2 i 3 ovoga Pravilnika.

(13) UAIF je dužan u godišnjem izvješću AIF-a, osim informacija koje su propisane Zakonom o računovodstvu, dodatno opisati:

– značajna gospodarska i makroekonomska kretanja u izvještajnom razdoblju, koja su izravno ili neizravno utjecala na poslovanje AIF-a, odnosno njihov utjecaj na kretanje neto vrijednosti imovine AIF-a i pojedine klase imovine, uključujući i izloženost AIF-a značajnim rizicima,

– poduzete mjere i aktivnosti u svrhu provođenja investicijske politike i donošenje investicijskih odluka u odnosu na tržišna, gospodarska i makroekonomska kretanja te aktivnosti poduzete u svrhu upravljanja izloženošću prema značajnim rizicima.

– ostvareni efekti i rezultati primijenjenih mjera i aktivnosti iz prethodne alineje.

IZVJEŠTAVANJE O KLASAMA UDJELA AIF-a

Članak 4.

(1) Ako udjeli u AIF-u daju različita prava njihovim imateljima (klase udjela) u skladu s člankom 87. Zakona, UAIF je dužan za svaku klasu udjela otvorenog AIF-a u bilješkama uz revidirane godišnje i polugodišnje izvještaje iskazati:

– pojedinosti vezano uz prava koja daje svaka klasa udjela AIF-a,

– broj izdanih udjela po pojedinim klasama udjela AIF-a za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja te za datum prethodne poslovne godine,

– cijenu udjela po pojedinoj klasi udjela AIF-a za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja te za datum prethodne poslovne godine u slučaju kada prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela,

– isplaćenu dobit po pojedinim klasama udjela AIF-a za godišnje i polugodišnje izvještajno razdoblje te za prethodno godišnje i polugodišnje izvještajno razdoblje.

(2) Ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela AIF-a, UAIF u Izvještaju o financijskom položaju AIF-a ne iskazuje podatke na pozicijama Neto imovina fonda, Broj izdanih udjela i Cijena udjela AIF-a.

DODATNI IZVJEŠTAJI AIF-a

Članak 5.

(1) Dodatni izvještaji AIF-a su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 4 ovoga Pravilnika,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 5 ovoga Pravilnika,

– izvješće o udjelničarima AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 6 ovoga Pravilnika

– izvješće o prvih 10 ulagatelja AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 7 ovoga Pravilnika

– statistička izvješća.

(2) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovog članka za razdoblje poslovne godine i za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine.

(3) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga članka sa stanjem na 30. lipnja i 31. prosinca.

(4) Osim dodatnih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan sastavljati za AIF kojim upravlja izvještaje iz Priloga IV. Uredbe Obrasci za izvještavanje: UAIF.

(5) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 5. ovog članka su izvješća o radu AIF-a čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Hanfa.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Hanfa ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(7) Izvješća iz stavka 5. i 6. ovog članka UAIF je dužan sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Hanfe.

(8) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je za zadnji dan svakog polugodišta dužan dostaviti izvještaj o ulaganjima AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala kojima upravlja, a koji sadržava popis svih ulaganja i pregled danih zajmova.

(9) Za ulaganja AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala koja se ostvaruju putem subjekata za posebne namjene (eng. Special Purpose Vehicle; dalje: SPV) u izvještaju iz stavka 8. ovoga članka UAIF je dužan dostaviti opće podatke o SPV-u (članovi/vlasnici SPV-a, udio u vlasništvu članova SPV-a, članovi uprave, prava AIF-a koja proizlaze iz osnivanja/ulaganja u SPV i sl.), kao i podatke o imovini i obvezama SPV-a:

– popis financijskih instrumenata: naziv izdavatelja ili druge ugovorne strane, nominalnu vrijednost, prava koja proizlaze iz ulaganja kao što su npr. udio u vlasništvu, pravo na dobit, kamatu i sl.,

– popis materijalne, nematerijalne i ostale imovine i obveza: vrsta imovine/obveza, naziv druge ugovorne strane, knjigovodstvena vrijednost.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 6.

(1) Polugodišnji izvještaji AIF-a iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji se sastavljaju za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine, dostavljaju se Hanfi u roku od 2 mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Revidirani godišnji izvještaji AIF-a iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se sastavljaju za poslovnu godinu, dostavljaju se Hanfi u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine za AIF s javnom ponudom te u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine za AIF s privatnom ponudom.

(3) Dodatni izvještaji iz članka 5. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika, za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine, dostavljaju se Hanfi u roku od 2 mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine, dok se za razdoblje poslovne godine dostavljaju u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine za AIF s javnom ponudom te u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine za AIF s privatnom ponudom.

(4) Rok za dostavu dodatnih izvještaja iz članka 5. stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga Pravilnika je mjesec dana od proteka izvještajnog datuma iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Rok za dostavu izvještaja o ulaganjima AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala iz članka 5. stavka 8. ovoga Pravilnika je mjesec dana od završetka polugodišta.

Članak 7.

(1) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. alineje 1., 2., 3. i 4. te članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku na način definiran tehničkom uputom Hanfe.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti potpisani naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(3) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem AIF-a te izvještaj o ulaganjima AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala iz članka 5. stavka 8. ovoga Pravilnika dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF.

(4) Smatra se da je UAIF dostavio izvještaje iz stavaka 1. i 3. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(5) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 3. ovoga članka, UAIF je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. UAIF je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 3. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(6) Osim izvještaja propisanih člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem AIF-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(7) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA IZVJEŠTAJA

Članak 8.

(1) UAIF je dužan za AIF s javnom ponudom i AIF rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji posluje u skladu s Pravilnikom o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju (»Narodne novine«, broj 47/13) objaviti revidirane godišnje izvještaje (zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem AIF-a) i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, na svojim mrežnim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja AIF-a s javnom ponudom, ako AIF s javnom ponudom posluje kraće od 5 godina.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine.

Članak 10.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine«, br. 105/17).

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-40-42-19-3

Zagreb, 7. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

KONTNI PLAN AIF-a

0 Materijalna i nematerijalna imovina

00 – Materijalna i nematerijalna imovina u pripremi (investicije u tijeku) i vrijednosno usklađenje

01 – Materijalna i nematerijalna imovina u vlastitom korištenju i vrijednosno usklađenje

02 – Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma i vrijednosno usklađenje

03 – Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti i vrijednosno usklađenje

04 – Materijalna imovina namijenjena prodaji i vrijednosno usklađenje

05 – Ulaganja u poslovne udjele i vrijednosno usklađenje

06 – Roba i vrijednosno usklađenje

07 – Ostala ulaganja i vrijednosno usklađenje

1 Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih ulaganja

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

13x – Potraživanja s osnove dividendi

14 – Potraživanja s osnove danih predujmova

15 – Potraživanja od društva za upravljanje

16 – Potraživanja od depozitara i brokera

16x – Potraživanja od depozitara

16y – Potraživanja od brokera

17 – Ostala imovina fonda

18 – Potraživanja po stečenoj kamati

19 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

19x – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

2 Obveze fonda

20 – Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

21 – Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

21x – Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira

22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

22x – Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka

22y – Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana

23 – Obveze prema društvu za upravljanje

23x – Obveza za naknade za upravljanje

23y – Obveze za naknadu za uspješnost

24 – Obveze prema depozitaru i brokeru

24x – Obveze prema depozitaru

24y – Obveze prema brokeru

25 – Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda

26 – Obveze prema imateljima udjela

26x – Obveze s osnove isplate udjela

26y – Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele

27 – Ostale obveze fonda

27x – Obveze za naknade za savjetodavne usluge

28 – Obveze po obračunatoj kamati

29 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja

29x – Odgođeno plaćanje troškova

29y – Prihod budućega razdoblja

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

34 – Izvedenice i usklađenje vrijednosti

35 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

36 – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

37 – Udjeli u drugim subjektima za zajednička ulaganja i usklađenje vrijednosti

38 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

39 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

40 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

43 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

5 Financijska imovina po amortiziranom trošku

50 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

52 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

53 – Potraživanja po danim zajmovima i usklađenje vrijednosti

55 – Ostala financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

6 Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

61 – Rashodi s osnove odnosa s društvom za upravljanje

61x – Naknada za upravljanje

62 – Nerealizirani gubici od ulaganja i svođenja na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje ulaganja

63x – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

63y – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

63z – Realizirani gubici od prodaje ostalih ulaganja

64 – Umanjenje imovine

64x – Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Ostali rashodi fonda

67x – Rashodi od kamata

68 – Rashodi od unutarnjeg UAIF-a

69 – Ostali troškovi fonda

69x – Administrativne pristojbe

69y – Profesionalni honorari

69z – Naknade za skrbničke usluge

69w – Naknada za usluge investicijskog savjetovanja

7 Prihodi

70 – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

72 – Nerealizirani dobici od ulaganja i svođenja na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje ulaganja

73x – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

73y – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

73z – Realizirani dobici od prodaje ostalih ulaganja

74 – Prihodi od dividendi i ostalih udjela u dobiti

74x – Prihodi od dividendi

74y – Prihodi od udjela u dobiti

75 – Ostali prihodi fonda

75x – Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire

75y – Prihod od najma

75z – Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

78 – Ostali prihodi unutarnjeg UAIF-a

79 – Razlika prihoda i rashoda

9 Obveze prema izvorima imovine (udjela) i revalorizacijske rezerve AIF-a*/Kapital i rezerve **

90 – Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a*/upisani temeljni kapital**

91 – Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve**

92 – Vlastite dionice**

94 – Dobit/gubitak tekuće poslovne godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Rezerve fer vrijednosti

96x – Dobici/gubici financijske imovine – svođenje na fer vrijednost

96y – Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96z – Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

98 – Ostale revalorizacijske rezerve

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija

* otvoreni AIF

** zatvoreni AIF

PRILOG 2.

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI OTVORENOG AIF-a

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv AIF-a: _________________________________________________

OIB AIF-a: __________________________________________________

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u kunama)

Konta skupinePozicijaAOPZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+
AOP14)
1
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)2
30 + 40 – koji se vrednuju po fer vrijednosti3
50 – koji se vrednuju po amortiziranom trošku4
35³+ 51³2. Instrumenti tržišta novca5
36 + 373. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja6
344. Izvedeni financijski instrumenti7
384 + 5245. Depoziti kod kreditnih institucija8
005 + 025 + 035 + 0456. Nekretnine9
067. Roba10
058. Poslovni udjeli11
5379. Potraživanja po danim zajmovima12
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima13
006 + 026 + 036 + 046 + 07 + 39 + 43 + 55711. Ostala ulaganja14
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16 + AOP17 + AOP18)15
101. Novčana sredstva16
384 + 5242. Depoziti po viđenju17
35³ + 384 + 51³ + 524 + 537 + 5573. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja18
III. Potraživanja (AOP20 + AOP + 21 + AOP22 + AOP23)19
13x + 181. Potraživanja od dividendi i kamata20
11 + 122. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja21
14 + 16y3. Potraživanja od brokera i danih predujmova22
19x4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja23
01 + 15 + 17 + 13 (osim 13x) + 16x + 19 (osim 19x)IV. Ostala imovina24

Ukupna imovina

(AOP1 + AOP15 + AOP19 + AOP24)

25
990-994Izvanbilančna evidencija aktiva26
I. Obveze plaćanja (AOP28 + AOP29 + AOP30 + AOP31 + AOP32 + AOP33 + AOP34)27
20 + 21(osim 21x)1. Obveze s osnove ulaganja28
26x2. Obveze s osnove isplate udjela29
24y3. Obveze prema brokerima30
23x4. Obveze za naknade za upravljanje31
27x5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge32
23y6. Obveze za naknadu za uspješnost33
287. Obveze za kamate i druge izdatke34
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36 + AOP37)35
22x1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka36
22y2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana37
III. Druge obveze (AOP39 + AOP40 + AOP41)38
21x1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira39
29y2. Prihod budućeg razdoblja40
26y3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele41
22 (osim 22x; 22y) + 23 (osim 23x; 23y) + 24x + 25 + 27 (osim 27x) + 29xIV. Ostale obveze AIF-a42
Ukupno obveze AIF-a (AOP27 + AOP35 + AOP38 + AOP42)43
Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)44
Broj izdanih udjela245
Cijena udjela AIF-a2 (AOP44/AOP45)46
90Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a47
94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine48
95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja49
96Rezerve fer vrijednosti (AOP51 + AOP52)50
96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine51
96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite52
98Ostale revalorizacijske rezerve53
Ukupno obveze prema izvorima imovine ((Σ od AOP47 do AOP50) + AOP53)54
995-999Izvanbilančna evidencija pasiva55
Dodatak1
Pripisano imateljima matice56
Pripisano manjinskom interesu571 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

2 kod klasa udjela nije obavezno pozicija

3 instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 5, a instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18

4 depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 8, depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18, a depoziti po viđenju iskazuju se na AOP 17

5 samo nekretnine

6 osim nekretnina

7 financijska imovna čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP12/AOP 14, a financijska imovina čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv AIF-a: __________________________________________________

OIB AIF-a: ___________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u kunama)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Prihodi
I. Prihodi od ulaganja (AOP59 + AOP60 + AOP61)58
741. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti59
702. Prihodi od kamata60
75y3. Prihodi od najma61
73II. Realizirani dobici od ulaganja62
72 + 71xIII. Nerealizirani dobici od ulaganja63
IV. Drugi prihodi (AOP65 + AOP66)64
75x1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire65
71 (osim 71x) + 75 (osim 75x; 75y) + 782. Ostali prihodi66
Ukupno prihodi (AOP58 + AOP62 + AOP63 + AOP64)67
Rashodi68
63I. Realizirani gubici od ulaganja69
62 + 60xII. Nerealizirani gubici od ulaganja70
64xIII. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke71
64 (osim 64x)IV. Umanjenje imovine70
69wV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja71
61xVI. Naknade za upravljanje72
65VII. Naknade depozitaru73
VIII. Drugi rashodi (∑ od AOP75 do AOP79)74
69x1. Administrativne pristojbe75
69y2. Profesionalni honorari76
69z3. Naknade za skrbničke usluge77
67x4. Kamate78
60 (osim 60x) + 61 (osim 61x) + 66 + 67 (osim 67x) + 68 + 69 (osim 69x; 69y; 69z; 69w)5. Ostali rashodi79
Ukupni rashodi (∑ od AOP69 do AOP74)80
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP67 AOP80)81
Porez na dobit82
Dobit ili gubitak (AOP81-AOP82)83
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP85 + AOP90)84
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP86 do AOP89)85
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina86
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata87
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka88
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane89
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
(AOP91 + AOP94 + AOP97 + AOP98 + AOP101)
90

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri (AOP92 + AOP93)

91
– nerealizirani dobici/gubici92
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)93

Promjena revalorizacijskih rezervi:

računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP95 + AOP96)

94
– dobici/gubici95
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)96
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja97

Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP99 + AOP100)

98
– dobici/gubici99
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)100
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka101
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP83 + AOP84)102
Dodatak 1
Pripisano imateljima matice103
Pripisano manjinskom interesu1041 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv AIF-a: _____________________________________________________

OIB AIF-a: ______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(u kunama)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP106 do AOP131)105
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira106
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira107
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca108
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca109
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja110
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja111
Primici od ulaganja u izvedenice112
Izdaci od ulaganja u izvedenice113
Primici od prodaje nekretnina114
Izdaci od kupnje nekretnina115
Primici od prodaje robe116
Izdaci od kupnje robe117
Primici od prodaje poslovnih udjela118
Izdaci od kupnje poslovnih udjela119
Primici od prodaje ostalih ulaganja120
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja121
Primici od dividendi122
Primici od kamata123
Izdaci za kamate124
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji125
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji126
Izdaci od naknada za upravljanje127
Izdaci za naknade depozitaru128
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove129
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti130
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti131
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP137)132
Primici od izdavanja udjela/ dionica133
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica134
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda135
Ostali primici iz financijskih aktivnosti136
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti137
Efekti promjene tečaja stranih valuta138
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP105 + AOP132 + AOP138)139
Novac na početku razdoblja140

Novac na kraju razdoblja

(AOP139 + AOP140)

141


Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv AIF-a: ________________________________________________________

OIB AIF-a: _________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP143 do AOP165)142
Dobit ili gubitak143
Dobici/gubici od ulaganja144
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke145
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti146
Prihodi od kamata147
Rashodi od kamata148
Prihodi od dividendi149
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire150
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca151
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja152
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice153
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine154
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu155
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele156
Primici od kamata157
Izdaci od kamata158
Primici od dividendi159
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja160
Povećanje (smanjenje) ostale imovine161
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja162
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova163
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje164
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti165
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP167 do AOP171)166
Primici od izdavanja udjela/ dionica167
Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica168
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda169
Ostali primici iz financijskih aktivnosti170
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti171
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP142 + AOP166)172
Novac na početku razdoblja173
Novac na kraju razdoblja (AOP172 + AOP173)174


Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE OTVORENOG AIF-a

Naziv AIF-a: ___________________________________________________________

OIB AIF-a: ____________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ____________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak175
Ostala sveobuhvatna dobit176
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP175 + AOP176)177
Primici od izdanih udjela AIF-a178
Izdaci od otkupa udjela AIF-a179
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP178 + AOP179)180
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP177 + AOP180)181


PRILOG 3.

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZATVORENOG AIF-a

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv AIF-a: _______________________________________________________

OIB AIF-a: ________________________________________________________

Naziv društva za upravljanje: ___________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________________________

(u kunama)

Konta skupinePozicijaAOPZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Ulaganja (AOP183 + (∑ od AOP186 do AOP195))182
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP184 + AOP185)183
30 + 40 – koji se vrednuju po fer vrijednosti184
50 – koji se vrednuju po amortiziranom trošku185
353 + 5132. Instrumenti tržišta novca186
36 + 373. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja187
344. Izvedeni financijski instrumenti188
384 + 5245. Depoziti kod kreditnih institucija189
005 + 025 + 035 + 0456. Nekretnine190
067. Roba191
058. Poslovni udjeli192
5379. Potraživanja po danim zajmovima193
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima194
006 + 026 + 036 + 046 + 07 + 39 + 43 + 55711. Ostala ulaganja195
II. Novac i novčani ekvivalenti (∑ od AOP197 do AOP199)196
101. Novčana sredstva197
384 + 5242. Depoziti po viđenju198
35³ + 384 + 51³ + 524 + 537 + 5573. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja199

III. Potraživanja

(∑ od AOP201 do AOP204)

200
13x + 181. Potraživanja od dividendi i kamata201
11 + 122. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja202
14 + 16y3. Potraživanja od brokera i danih predujmova203
19x4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja204
01 + 15 + 17 19 + 13 (osim 13x) + 16x + 19 (osim 19x)IV. Ostala imovina205
Ukupna imovina (AOP182 + AOP196 + AOP200 + AOP205)206
990-994Izvanbilančna evidencija aktiva207
I. Obveze plaćanja (∑ od AOP209 do AOP215)208
20 + 21(osim 21x)1. Obveze s osnove ulaganja209
26x2. Obveze s osnove isplate udjela210
24y3. Obveze prema brokerima211
23x4. Obveze za naknade za upravljanje212
27x5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge213
23y6. Obveze za naknadu za uspješnost214
287. Obveze za kamate i druge izdatke215
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP217 + AOP218)216
22x1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka217
22y2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana218
III. Druge obveze (∑ od AOP220 do AOP222)219
21x1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira220
29y2. Prihod budućeg razdoblja221
26y3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele222
22 (osim 22x; 22y) + 23(osim 23x; 23y) + 24x + 25 + 27 (osim 27x) + 29xIV. Ostale obveze AIF-a223
Ukupno obveze AIF-a (AOP208 + AOP216 + AOP219 + AOP223)224
Neto imovina AIF-a (AOP206-AOP224)225
Broj izdanih dionica8226
Neto imovina po dionici8 (AOP225/AOP226)227
90Temeljni kapital228
91Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve229
92Vlastite dionice230
94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine231
95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja232
96Rezerve fer vrijednosti (AOP234 + AOP235)233
96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine234
96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite235
98Ostale revalorizacijske rezerve236
FUkupno kapital i rezerve ((Σ od AOP228 do AOP233) + AOP236)237
995-999Izvanbilančna evidencija pasiva238
Dodatak 1239
Pripisano imateljima matice240
Pripisano manjinskom interesu2411 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

3 instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 186, a instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 199

4 depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 189, depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća do tri mjeseca prikazuju se na AOP 199, depoziti po viđenju iskazuju se na AOP 198

5 samo nekretnine

6 osim nekretnina

7 financijska imovna čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 193/AOP195, a financijska imovina čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 199

8 popunjavaju dionička društva

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv AIF-a: __________________________________________________

OIB AIF-a: ___________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u kunama)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Prihodi242
I. Prihodi od ulaganja (Σ od AOP244 do AOP246)243
741. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti244
702. Prihodi od kamata245
75y3. Prihodi od najma246
73II. Realizirani dobici od ulaganja247
72 + 71xIII. Nerealizirani dobici od ulaganja248
IV. Drugi prihodi (AOP250 + AOP251)249
75x1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire250
71 (osim 71x) + 75 (osim 75x; 75y) + 782. Ostali prihodi251
Ukupno prihodi (AOP243 + AOP247 + AOP248 + AOP249)252
Rashodi253
63I. Realizirani gubici od ulaganja254
62 + 60xII. Nerealizirani gubici od ulaganja255
64xIII. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke256
64 (osim 64x)IV. Umanjenje imovine257
69wV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja258
61xVI. Naknade za upravljanje259
65VII. Naknade za depozitara260
VIII. Drugi rashodi (Σ od AOP262 do AOP266)261
69x1. Administrativne pristojbe262
69y2. Profesionalni honorari263
69z3. Naknade za skrbničke usluge264
67x4. Kamate265
60 (osim 60x) + 61 (osim 61x) + 66 + 67 (osim 67x) + 68 + 69 (osim 69x; 69y; 69z; 69w)5. Ostali rashodi266
Ukupni rashodi (Σ od AOP254 do AOP261)267
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP252 AOP267)268
Porez na dobit269
Dobit ili gubitak (AOP268-AOP269)270
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP272 + AOP277)271

Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP273 do AOP276)

272
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina273
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata274
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka275
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane276

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP278 + AOP281 + AOP284 + AOP285 + AOP288)

277

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri (AOP279 + AOP280)

278
– nerealizirani dobici/gubici279
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)280

Promjena revalorizacijskih rezervi:

računovodstvo zaštite (učinkoviti dio)M (AOP282 + AOP283)

281
– dobici/gubici282
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)283
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja284
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP286 + AOP287)285
– dobici/gubici286
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)287
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka288
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP270 + AOP271)289
Dodatak 1290
Pripisano imateljima matice291
Pripisano manjinskom interesu2921 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv AIF-a: _____________________________________________________

OIB AIF-a: ______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(u kunama)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP294 do AOP319)293
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira294
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira295
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca296
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca297
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja298
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja299
Primici od ulaganja u izvedenice300
Izdaci od ulaganja u izvedenice301
Primici od prodaje nekretnina302
Izdaci od kupnje nekretnina303
Primici od prodaje robe304
Izdaci od kupnje robe305
Primici od prodaje poslovnih udjela306
Izdaci od kupnje poslovnih udjela307
Primici od prodaje ostalih ulaganja308
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja309
Primici od dividendi310
Primici od kamata311
Izdaci za kamate312
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji313
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji314
Izdaci od naknada za upravljanje315
Izdaci za naknade depozitaru316
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove317
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti318
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti319
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP321 do AOP325)320
Primici od izdavanja udjela/ dionica321
Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica322
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda323
Ostali primici iz financijskih aktivnosti324
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti325
Efekti promjene tečaja stranih valuta326
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP293 + AOP320 + AOP326)327
Novac na početku razdoblja328
Novac na kraju razdoblja (AOP327 + AOP328)329


Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv AIF-a: ________________________________________________________

OIB AIF-a: _________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP331 do AOP353)330
Dobit ili gubitak331
Dobici/gubici od ulaganja332
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke333
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti imovine334
Prihodi od kamata335
Rashodi od kamata336
Prihodi od dividendi337
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire338
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca339
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja340
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice341
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine342
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu343
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele344
Primici od kamata345
Izdaci od kamata346
Primici od dividendi347
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja348
Povećanje (smanjenje) ostale imovine349
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja350
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova351
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje352
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti353
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP355 do AOP359)354
Primici od izdavanja udjela/ dionica355
Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica356
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda357
Ostali primici iz financijskih aktivnosti358
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti359
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP330 + AOP354)360
Novac na početku razdoblja361
Novac na kraju razdoblja (AOP360 + AOP361)362


Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv AIF-a: _________________________________________________________

OIB: _______________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u kunama)

Kapital i rezerve

Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo vlasnicima
nekontrolirajućih interesa
Ukupno kapital i rezerve
Temeljni kapitalKapitalne rezerveVlastite dioniceRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak
tekuće
godine
(razdoblja)
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Otkup vlastitih udjela/dionica
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine


Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Otkup vlastitih udjela/dionica
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine


Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv AIF fonda: _______________________________________________

OIB AIF fonda: ________________________________________________

Za razdoblje: __________________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a.

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:Ovlaštena osoba UAIF-a:
__________________________________________


PRILOG 4.

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA AIF-a

Datum prodajeVrsta ulaganjaISINNaziv izdavateljaOznaka kategorije
financijske imovine i obveza prema MSFI 9*
Količina ili nominalna vrijednostKnjigovodstvena ili fer vrijednostProdajna vrijednostRealizirani dobitak/gubitakpri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

8 Robe

9 Poslovni udjeli

10 Nekretnine

11 Ostala ulaganja,

* Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a

Vrsta ulaganjaISINNaziv izdavatelja ili druga
ugovorna strana
Oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9*Trošak nabave
(nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja
Knjigovodstvena ili fer vrijednostNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka – usklađenje fer vrijednostiNeto tečajne razlikeAmortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospijećemUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitkeNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(u izvještajnom razdoblju)
Revalorizacijske rezerve
računovodstva zaštitepri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondova

6 Udjeli / dionice AIF

7 Izvedenice

8 Robe

9 Poslovni udjeli

10 Nekretnine

11 Ostala ulaganja,

* Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 6.

IZVJEŠĆE O UDJELNIČARIMA AIF-a

Kategorija udjeličaraBroj udjela/dionica –
domaći imatelji
Broj udjelničara/dioničara – domaći imateljiBroj udjela/dionica –
strani imatelji
Broj udjelničara/dioničara – strani imatelji
kreditne institucije
osiguravajuća društva
investicijski fondovi
mirovinski fondovi
investicijska društva
ostali
fizičke osobe


Ukupni broj udjelaVrijednost udjelaPRILOG 7.

IZVJEŠĆE O PRVIH 10 ULAGATELJA UCITS FONDA

Redni brojKategorija udjelničaraUdio u NAV-u %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ukupno:


Kategorija udjelničara:

1. kreditne institucije

2. osiguravajuća društva

3. investicijski fondovi

4. mirovinski fondovi

5. investicijska društva

6. ostali

7. fizičke osobe