Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala

NN 18/2019 (22.2.2019.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

389

Na temelju članka 20. stavka 3. i u vezi s člankom 17. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), te u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA KALIFORNIJSKE PASTRVE NA PODRUČJU VELEBITSKOG KANALA

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2018/S 01K-0018483), od 12. srpnja 2018. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 16. kolovoza 2018. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/16), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje trgovačkom društvu NORDIC FISH d.o.o. iz Zadra, OIB: 13181248642 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju, u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala, omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

Lokacija ispred uvale Porat – Lukovo Šugarje

TOČKAEN
1394 916,914 923 310,03
2395 016,894 923 198,17
3394 793,164 922 998,22
4394 693,174 923 110,08


Lokacija Jablanac – ispred uvale Burnjača

TOČKAEN
1373 000,934 951 066,66
2373 081,614 950 939,13
3372 827,584 950 779,75
4372 747,884 950 906,26.


III.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 90.000 m2, od čega površina svakog uzgojnog polja iznosi 45.000 m2, a sve kako je prikazano na grafičkim podlogama koje čine Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije, na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala na lokaciji ispred uvale Porat – Lukovo Šugarje i lokaciji Jablanac – ispred uvale Burnjača.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja kalifornijske pastrve, koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati ukupno iznosi 2.000 tona godišnje, s time da je na svakoj pojedinoj lokaciji ovlašten uzgajati 1.000 tona pastrve godišnje.

Ovlaštenik koncesije ovlašten je i dužan u roku od jedne godine od zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VIII. stavka 1. ove Odluke postaviti uzgajalište na lokaciji Jablanac – ispred uvale Burnjača, sukladno Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostave Senj, klase: UP/I-350-05/09-01/45, urbroja: 2125/1-14/4-09-04, od 9. rujna 2009. godine, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je, u roku jedne godine od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, za postavljanje uzgajališta na lokaciji ispred uvale Porat – Lukovo Šugarje ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu, sukladno Idejnom projektu uzgajališta kalifornijske pastrve izrađenom od strane ovlaštenog arhitekta Nebojše Vejmelka, iz srpnja 2018. godine, koji čini Prilog 3. ove Odluke, i u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Karlobag (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 3/08 i 12/10), te istu dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi pravomoćnu lokacijsku dozvolu u roku iz stavka 4. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. stavka 2. ove Odluke, a Ovlaštenik koncesije gubi pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz točke II. podstavka 1. ove Odluke, te će se naplatiti garancija za ozbiljnost ponude.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 21.719.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja, koja čini Prilog 4. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je kroz cjelokupno vrijeme trajanja koncesije iznos od 116.000,00 kuna investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja, prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju izmjenu zahvata u prostoru na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je utvrđena namjena koncesije i koje su navedene u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 0,50 kuna po metru kvadratnom zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 22.500,00 kuna godišnje za pomorsko dobro iz točke II. podstavka 1. ove Odluke, te 22.500,00 kuna godišnje za pomorsko dobro iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio iznosi 0,30 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

a) Stalni dio koncesijske naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

b) Promjenjivi dio koncesijske naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.

Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. siječnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K = faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

p1 = stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

p2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

p3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda

Neovisno o usklađivanju cijena vezano za inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro i to za +/ – 2 %, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. podstavka 1. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke, te nadzor nad dinamikom izgradnje.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. stavka 1. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 563.140,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke iznosi 11.262.800,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. stavka 1. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. stavka 1. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. stavka 2. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 522.810,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke iznosi 10.456.200,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. stavka 2. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. stavka 2. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

XI.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci, u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/18-04/06

Urbroj: 50301-27/20-19-3

Zagreb, 21. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.