Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN 18/2019 (22.2.2019.), Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

393

Na temelju odredbi članka 638. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«« br. 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 14. veljače 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O POLITICI PRIMITAKA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju pravila, postupci i kriteriji kojih se Središnje klirinško depozitarno društvo mora pridržavati, a koji se odnose na politike primitaka, kao i dodatna pravila za upravljanje rizicima i sprečavanje sukoba interesa, a koja su povezana s politikom primitaka.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18).

3. Relevantni propisi u smislu ovog Pravilnika su Zakon i pravilnici doneseni na temelju Zakona.

4. Primici su svi oblici plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje Središnje klirinško depozitarno društvo ili povezana društva isplaćuju radniku u zamjenu za poslove koje taj radnik obavlja za Središnje klirinško depozitarno društvo, a koji uključuju:

– primitke na osnovi nesamostalnog rada – plaću, uključujući diskrecijske mirovinske pogodnosti,

– primitke na osnovi nesamostalnog rada – primitke u naravi i

– druge primitke.

Iznimno, primicima se ne smatraju plaćanja i pogodnosti kod kojih su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

– koji ne ovise o donošenju diskrecijske odluke,

– na koje pravo imaju svi radnici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te

– koji radnike Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ne potiču na preuzimanje rizika (npr. kolektivne police osiguranja svih radnika).

Ukupni primici mogu se sastojati od fiksnih i varijabilnih primitaka. Za ispunjavanje zahtjeva iz ovog Pravilnika iznos primitaka uzima se na bruto osnovi.

5. Poslovna jedinica je organizacijska jedinica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva za čije poslovanje Središnje klirinško depozitarno društvo smatra da se može samostalno ocjenjivati.

6. Varijabilni primici su primici koji ovise o uspješnosti radnika, poslovne jedinice i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili o drugim ugovorenim kriterijima. U varijabilne primitke uključuje se i iznos otpremnine radniku u iznosu koji prelazi zakonom utvrđeni iznos.

7. Fiksni primici su primici koji nisu varijabilni primici.

8. Radnik u smislu ovog Pravilnika je fizička osoba koja na temelju ugovora o radu ili nekoga drugog ugovora sklopljenog sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom obavlja određene poslove za Središnje klirinško depozitarno društvo. Radnikom se smatra i fizička osoba koja je na temelju ugovora o radu ili nekoga drugog ugovora sklopljenog s pružateljem usluga izravno uključena u pružanje usluga Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kad se radi o izdvajanju poslovnih procesa u smislu ovog Pravilnika. U smislu ovog Pravilnika radnikom se smatra i prokurist Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

9. Osobe koje preuzimaju rizik su radnici čije profesionalne aktivnosti imaju utjecaj na profil rizičnosti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, uključujući osobe koje su ovlaštene sklapati ugovore ili zauzimati rizične pozicije, odnosno donositi odluke koje utječu na izloženost Središnjeg klirinškog depozitarnog društva riziku.

10. Kontrolne funkcije su funkcija unutarnje revizije te, ako ih je Središnje klirinško depozitarno društvo uspostavilo, funkcija upravljanja rizicima i funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

11. Profil rizičnosti je mjera odnosno procjena svih rizika kojima je ili kojima bi moglo biti izloženo Središnje klirinško depozitarno društvo u svom poslovanju.

12. Diskrecijske mirovinske pogodnosti su varijabilni primici ugovoreni kao izdvajanje za mirovinu koje Središnje klirinško depozitarno društvo ugovara odnosno dodjeljuje radniku na diskrecijskoj osnovi. To su primici koje Središnje klirinško depozitarno društvo utvrđuje i za koje formira rezerviranja za mirovine.

13. Odgoda primitaka je ugovorna odredba prema kojoj se varijabilni primici ne isplaćuju neposredno nakon proteka razdoblja procjene. Primici su odgođeni ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta: prvo, ako primatelju primici nisu isplaćeni, odnosno ako mu nisu prenesena prava iz instrumenata; drugo, ako je ugovorena odredba o malusu u skladu s točkom 19. ovog članka.

14. Razdoblje odgode je razdoblje tijekom kojega se isplaćuju odgođeni primici i tijekom kojega su neisplaćeni odgođeni primici podložni odredbi o malusu. Razdoblje odgode počinje isplatom dijela varijabilnih primitaka koji se ne odgađa. Ako se odgađa cjelokupna isplata varijabilnog primitka, razdoblje odgode počinje danom utvrđivanja varijabilnog primitka. Razdoblje odgode završava isplatom posljednjeg dijela odgođenih varijabilnih primitaka ili posljednjim prijenosom prava iz instrumenata koji su predmet odgode.

15. Malus je ugovorna odredba prema kojoj je radnik suglasan s time da mu Središnje klirinško depozitarno društvo nije dužno isplatiti odnosno prenijeti prava nad dijelom odgođenih neisplaćenih varijabilnih primitaka ili nad cijelim odgođenim neisplaćenim varijabilnim primicima ako ostvarenje prethodno preuzetih rizika dovede do narušene uspješnosti odnosno lošijega financijskog rezultata.

16. Povrat primitaka je ugovorna odredba prema kojoj se radnik obvezuje Središnjem klirinškom depozitarnom društvu vratiti određeni isplaćeni iznos varijabilnih primitaka ako ostvarenje prethodno preuzetih rizika dovede do narušavanja uspješnosti odnosno lošijega financijskog rezultata. Ova se odredba može ugovoriti na odgođene i neodgođene varijabilne primitke.

17. Razred primitaka je raspon od najnižeg do najvišeg iznosa primitaka u određenoj skupini radnika.

18. Član je član središnjeg klirinškog depozitarnog društva kako je definiran Zakonom, pravilima i uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

II. POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Članak 3.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je u pisanom obliku izraditi te primjenjivati i redovito ažurirati učinkovitu politiku upravljanja sukobom interesa, sukladno članku 651 stavcima 2. i 3. i članku 638. stavku 2. točki 5. Zakona.

(2) Politika iz stavka 1. ovog članka mora biti primjerena veličini i organizacijskom ustroju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, kao i prirodi, opsegu i složenosti poslova koje Središnje klirinško depozitarno društvo obavlja, te mora uključivati sukobe interesa koji mogu proizaći iz politike primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te općenito strukture primitaka radnika i kontrolnih funkcija.

(3) U smislu sukoba interesa koji mogu proizaći iz politike primitaka, kada je Središnje klirinško depozitarno društvo član grupe, politika upravljanja sukobom interesa mora sadržavati sve okolnosti koje su poznate Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ili su mu s obzirom na okolnosti morale biti poznate, a koje mogu dovesti do sukoba interesa koji proizlazi iz strukture i poslovnih aktivnosti drugih članova grupe.

(4) Politika iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće:

1. utvrđene okolnosti koje predstavljaju ili koje mogu dovesti do sukoba interesa na štetu jednog ili više Članova, izdavatelja ili ulagatelja a vezano uz pojedinu uslugu izvršenu od strane ili za Središnje klirinško depozitarno društvo, uključujući i okolnosti koje se odnose na politiku primitaka,

2. postupke kojih se Središnje klirinško depozitarno društvo mora pridržavati i mjere koje mora primjenjivati za upravljanje navedenim sukobom interesa.

(5) Prilikom utvrđivanja postupaka i mjera iz stavka 4. točke 2. ovog članka, Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je osigurati da relevantne osobe uključene u različite poslovne aktivnosti, a koje uključuju mogući sukob interesa iz stavka 4. točke 1. ovog članka, obavljaju te aktivnosti neovisno uzevši u obzir veličinu i poslovne aktivnosti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i grupe kojoj Središnje klirinško depozitarno društvo pripada, kao i značaj rizika od štete za interese Članova, izdavatelja ili ulagatelja, pri čemu mjere i postupci iz stavka 4. točke 2. ovoga članka moraju, u svrhu osiguranja potrebnog stupnja neovisnosti, uključivati uklanjanje svake neposredne povezanosti između primitaka relevantnih osoba koje su većim dijelom uključene u jednu poslovnu aktivnost i primitaka ili dobiti koju ostvare druge relevantne osobe većim dijelom uključene u drugu poslovnu aktivnost kada do sukoba interesa može doći u svezi s tim aktivnostima.

(6) Ako donošenje ili postupanje po jednoj ili više mjera i postupaka ne osigurava traženi stupanj neovisnosti, Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno donijeti zamjenske ili dodatne mjere i postupke koji su potrebni i prikladni za navedenu svrhu.

III. PRIMICI RADNIKA

Politike primitaka

Članak 4.

(1) Primici u smislu ovog Pravilnika obuhvaćaju sve fiksne i varijabilne primitke Radnika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Prilikom utvrđivanja i primjene politike primitaka Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je, na način i u opsegu koji je primjeren veličini, internoj organizaciji te vrsti, opsegu i složenosti poslovanja voditi računa o sljedećem:

1. da je politika primitaka usklađena i usmjerena na dobro i učinkovito upravljanje rizicima te da ne potiče preuzimanje rizika koji prelaze razinu prihvatljivosti za Središnje klirinško depozitarno društvo;

2. da je politika primitaka usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te da ista uključuje mjere za sprečavanje sukoba interesa;

3. da Nadzorni odbor Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, u okviru svoje nadzorne funkcije, donosi i periodično provjerava opća načela politike primitaka te je odgovorno za nadzor njezine provedbe;

4. da provođenje politike primitaka barem jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i postupcima vezanim uz primitke, koje donosi Nadzorni odbor u okviru svoje nadzorne funkcije;

5. da su zaposlenici koji obavljaju poslove u kontrolnim funkcijama neovisni o poslovnim jedinicama koje nadziru, imaju odgovarajuće ovlasti te imaju primitke koji uzimaju u obzir postignute ciljeve povezane s njihovim funkcijama, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju;

6. politika primitaka, uzimajući u obzir kriterije za određivanje plaća temeljem drugih propisa, jasno razlikuje kriterije za određivanje:

a) osnovnih fiksnih primitaka koji bi trebali prvenstveno odražavati relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja i

b) varijabilnih primitaka koji bi trebali odražavati održivu i riziku prilagođenu uspješnost kao i uspješnost koja prelazi okvire uspješnosti potrebne za ispunjavanje opisa radnog mjesta radnika kao dijela uvjeta zapošljavanja.

Primici u slučaju izvanredne pomoći države

Članak 5.

(1) Izvanrednom pomoći države smatra se financijska pomoć koju je Središnje klirinško depozitarno društvo primilo od davatelja državne potpore na osnovi propisa kojima se uređuje predmet državnih potpora, radi osiguravanja financijske stabilnosti u izvanrednim okolnostima na financijskom tržištu.

(2) Ako je primilo izvanrednu pomoć države, Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je procijeniti utjecaj varijabilnih primitaka na održavanje adekvatne razine kapitala i na pravodobni povrat sredstava primljenih na osnovi financijske pomoći države. Ako se procjenom utvrdi da varijabilni primici nisu u skladu s održavanjem adekvatne razine kapitala i pravodobnim povratom sredstava primljenih na osnovi financijske pomoći države, Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je varijabilne primitke strogo ograničiti kao udio neto dobiti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) Članovima uprave i nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva koje je primilo izvanrednu pomoć države ne smiju se isplaćivati varijabilni primici, osim ako se dokaže da su takvi primici opravdani.

(4) Hanfa može Središnjem klirinškom depozitarnom društvu koje je primilo izvanrednu pomoć države naložiti restrukturiranje varijabilnih primitaka na način koji je u skladu s odgovarajućim upravljanjem rizicima i dugoročnim rastom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(5) Pod restrukturiranjem varijabilnih primitaka iz stavka 4. ovog članka podrazumijevaju se sljedeće mjere:

1. određivanje ograničenja za primitke članova uprave i nadzornog odbora, ako je primjenjivo,

2. zabranjivanje isplaćivanja varijabilnih primitaka za financijsku godinu u kojoj je zatražena financijska pomoć od države,

3. smanjenje varijabilnih primitaka koji su odgođeni i koji nisu isplaćeni odnosno za koje nisu prenesena prava iz instrumenata,

4. zabranjivanje utvrđivanja bilo kakvoga varijabilnog primitka dok financijska pomoć države nije u potpunosti otplaćena ili dok se ne primijeni ili ostvari plan financijskog oporavka ili druge slične mjere.

Varijabilni primici

Članak 6.

(1) Ako su politikom primitaka propisani i varijabilni primici, na njih se uz načela navedena u članku 4. stavku 2. i pod istim uvjetima primjenjuju i sljedeća načela:

1. ako primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos primitaka trebao bi se temeljiti na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca i poslovne jedinice i ukupnih rezultata Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a kada se ocjenjuje uspješnost pojedinca, uzimaju se u obzir financijski i nefinancijski kriteriji,

2. primici neovisnih članova Nadzornog odbora ne smiju biti povezani s poslovnim rezultatima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, pri čemu se za potrebe ovog Pravilnika neovisni član ima smatrati onaj koji nema poslovnih, obiteljskih ili drugih veza koje mogu uzrokovati sukob interesa u odnosu na Središnje klirinško depozitarno društvo, imatelje kvalificiranih udjela u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, upravu ili njegove Članove te nije bio u takvim vezama unatrag pet godina od trenutka stupanja na funkciju člana Nadzornog odbora,

3. ocjena uspješnosti treba biti postavljena u višegodišnji okvir, kako bi se osiguralo da se postupak ocjenjivanja temelji na dugoročnoj uspješnosti te da se stvarno plaćanje primitaka zasnovanih na uspješnosti raspodjeljuje tijekom razdoblja koje uzima u obzir osnovni poslovni ciklus i poslovne rizike,

4. ukupni varijabilni primici ne ograničavaju sposobnost Središnjeg klirinškog depozitarnog društva da ojača svoju kapitalnu osnovu,

5. zajamčeni varijabilni primici ne smiju biti dio mogućih planova primitaka, iznimni su te se mogu isplaćivati samo novim zaposlenicima kada Središnje klirinško depozitarno društvo ima dobru i čvrstu kapitalnu osnovu, ali moraju biti ograničeni samo na prvu godinu rada,

6. fiksni i varijabilni dio ukupnih primitaka moraju biti uravnoteženi na način da fiksni dio predstavlja dovoljno visok udio u ukupnim primicima da se izbjegne pretjerana ovisnost primitaka radnika o varijabilnom dijelu primitaka te da omogućuje provođenje fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka,

7. Središnje klirinško depozitarno društvo u politici primitaka dužno je utvrditi omjere između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka, pri čemu je dužno obrazložiti na koji način su isti uravnoteženi u smislu točke 6. ovoga stavka, a s obzirom na relativni značaj pojedine komponente primitka, vodeći pritom računa o tome da utvrđeni omjer doprinosi učinkovitom upravljanju sukobima interesa i sprečavanju postupaka radnika koji bi bili u suprotnosti s interesima Članova, izdavatelja ili ulagatelja,

8. plaćanja koja se odnose na prijevremeni raskid ugovora trebaju odražavati uspješnost postignutu u određenom razdoblju,

9. paketi primitaka povezani s kompenzacijom ili odštetom iz ugovora iz prethodnih zaposlenja moraju biti usklađeni s dugoročnim interesima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, uključujući mjere zadržavanja, odgode, ocjene uspješnosti i povrata primitaka;

10. mjerenje uspješnosti, kao osnove za izračun i raspoređivanje varijabilnih primitaka moraju uzeti u obzir sve vrste trenutnih i budućih rizika, kao i troškove kapitala i likvidnosti samog Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

11. značajni dio, u svakom slučaju najmanje 40% varijabilnog dijela primitaka odgađa se za razdoblje koje nije kraće od 3 do 5 godina, te se na odgovarajući način usklađuje s vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika.

12. varijabilni primici, uključujući odgođeni dio, isplaćuju se ili se stječu samo ako su održivi s obzirom na financijsko stanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u cjelini, te ako su opravdani s obzirom na uspješnost društva, poslovne jedinice i pojedinca na kojeg se to odnosi. Ukupni varijabilni primici općenito trebaju biti znatno smanjeni ako dođe do slabije ili negativne financijske uspješnosti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, pri čemu se uzimaju u obzir i tekući primici i smanjenje isplata iznosa koji su prethodno zarađeni, uključujući one na osnovi dogovora o malusu ili povratu primitaka. Do 100% ukupnih varijabilnih primitaka podliježe dogovorima o malusu ili povratu primitaka. Društvo određuju posebne kriterije za primjenu malusa i povrata primitaka. Ti kriteriji posebno se primjenjuju ako je radnik sudjelovao u ponašanju ili bio odgovoran za ponašanje koje je dovelo do značajnih gubitaka za društvo ili nije ispunio standarde prikladnosti i primjerenosti;

13. politika mirovinskih pogodnosti mora biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

14. radnici se obvezuju da neće upotrebljavati strategije osobne zaštite od rizika ili osiguranje vezano uz primitke i odgovornost, koji narušavaju učinke usklađenosti s rizikom, ugrađene u njihove primitke;

15. varijabilni primici ne isplaćuju se pomoću načina ili metoda koje pogoduju neusklađenosti sa Zakonom.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. točke 11. ovoga članka, Središnje klirinško depozitarno društvo nije dužno primijeniti zahtjeve politike primitaka u odnosu na proces isplate na radnike čiji varijabilni primici na godišnjoj osnovi ne prelaze:

1. iznos od 200.000 kuna i

2. 45% fiksnih primitaka.

(3) Središnje klirinško depozitarno društvo može politikom primitaka propisati i apsolutni i relativni prag niži od onog iz stavka 2. ovoga članka.

Vođenje dokumentacije u svezi s politikom primitaka

Članak 7.

Središnje klirinško depozitarno društvo, kada je to primjereno, dužno je osigurati cjelovitost dokumentacije vezane uz primitke radnika, što uključuje najmanje politiku primitaka i moguće procedure za njezino provođenje, odluke nadzornog odbora i uprave u svezi s primicima radnika te metodologiju i rezultate mjerenja uspješnosti pri utvrđivanju varijabilnih primitaka radnika čije profesionalne aktivnosti imaju materijalno značajan utjecaj na profil rizičnosti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-71-19-1
Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.