Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN 18/2019 (22.2.2019.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

395

Na temelju članka 657. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2019. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kojima središnje klirinško depozitarno društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) o izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, novčanim tokovima i promjenama kapitala, kao i način izvještavanja Hanfe.

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

III. STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje financijske izvještaje središnjeg klirinškog depozitarnog društva čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanom toku,

4. Izvještaj o promjenama kapitala,

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Središnje klirinško depozitarno društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od središnjeg klirinškog depozitarnog društva zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima.

Članak 4.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je sastavljati godišnje financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. točkama 1. do 4. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju koji su propisani u tehničkoj uputi Hanfe.

(2) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane revizora središnje klirinško depozitarno društvo dužno je također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, u pisanom obliku, poštom.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

1. dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala te

2. informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

(4) Središnje klirinško depozitarno društvo koje je matično društvo dužno je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga I ovoga Pravilnika.

IV. NAČINI I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Članak 5.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće zajedno s revizorskim izvješćem u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Hanfe.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave godišnjih financijskih izvještaja na način propisan stavkom 2. ovog članka, središnje klirinško depozitarno društvo dužno je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je dostaviti godišnje financijske izvještaje na način propisan stavkom 2. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(4) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je izvještaje iz stavka 1. dostaviti i u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, poštom.

(5) Ako je Središnje klirinško depozitarno društvo matično društvo, dužno je dostaviti Hanfi revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, broj 41/16), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, br. 2/17) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, br. 128/17).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2019. sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-71-19-3

Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Izvještaj o financijskom položaju
na dan
A K T I V A


u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+…+005ANematerijalna imovina

002
1Osnivački izdaci

003
2Licence, zaštitni znakovi i ostala prava

004
3Predujmovi za nematerijalnu imovinu

005
4Ostala nematerijalna imovina

006007+…+010BMaterijalna imovina

007
1Zemljišta

008
2Građevinski objekti

009
3Postrojenja i oprema

010
4Ostala materijalna imovina

011012+013+019CUlaganja

012
1Ulaganja u nekretnine

013014+…+0182Financijska ulaganja

014
2.1Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

015
2.2Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

016
2.3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

0172.4Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate
018
2.5Ostala financijska imovina

019
3Ostala ulaganja

020DOdgođena i tekuća porezna imovina

021022+…+025EPotraživanja

022
1Potraživanja od kupaca

023
2Potraživanja od države i drugih institucija

024
3Potraživanja za dospjele kamate

025
4Ostala potraživanja

026FNovac u banci i blagajni

027
GZalihe

028
HPlaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

029001+006+011+020+
021+026+027+028
IUKUPNO AKTIVA

030
JIZVANBILANČNI ZAPISI


P A S I V A

u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
031032+033+037+ 040+041AKAPITAL I REZERVE

032
1Temeljni kapital

033034+035+0362Rezerve fer vrijednosti

034
2.1Revalorizacija zemljišta i građevinskih objekata

035
2.2Revalorizacija Financijske imovine

036
2.3Ostale revalorizacijske rezerve

037038+0393Rezerve iz dobiti

038
3.1Zakonske rezerve

039
3.2Ostale rezerve

040
4Zadržana dobit ili preneseni gubitak

041
5Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

042043+044BFINANCIJSKE OBVEZE

043
1Obveze po osnovi zajmova i kredita

044
2Ostale financijske obveze

045CODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

046047+…+051DOSTALE OBVEZE

047
1Obveze prema dobavljačima

048
2Obveze prema povezanim poduzećima

049
3Obveze za plaće i naknade plaća

050
4Obveze za poreze i doprinose

051
5Ostale obveze

052
EODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

053031+042+045+046+ 052FUKUPNO PASIVA

054
GIZVANBILANČNI ZAPISI

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
055056+057IKapital i rezerve
0561Pripisano imateljima kapitala matice
0572Pripisano nekontrolirajućem interesu
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za razdobljeu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijePOZICIJAPrethodna godinaTekuća godina
001002+…+ 005APRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA

002
1Prihodi od usluga depozitorija

003
2Prihodi od usluga poravnanja

004
3Prihodi od usluga namire

005
4Prihodi od ostalih usluga

006007+008+009BOSTALI POSLOVNI PRIHODI

007
1Prihod od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca

008
2Prihodi od najma

009
3Ostali prihodi

010011+…+017CTROŠKOVI

011
1Materijalni troškovi

012
2Troškovi usluga

013
3Troškovi intelektualnih usluga

014
4Troškovi osoblja

015
5Amortizacija

016
6Rezerviranja troškova i rizika

017
7Ostali troškovi

018019+020+021+022DFINANCIJSKI PRIHODI

019
1Prihodi od kamata

020
2Pozitivne tečajne razlike

021
3Ostali financijski prihodi

0224Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
023024+025+026+027EFINANCIJSKI RASHODI

024
1Rashodi od kamata

025
2Negativne tečajne razlike

026
3Ostali financijski rashodi

0274Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
028001+006+018HUKUPNI PRIHODI

029010+023IUKUPNI RASHODI

030Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva
031028-029+030JDOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

032
KPOREZ NA DOBIT

033031-032LDOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

0341Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
0352

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim

planovima definiranih primanja

0363Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0374Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka
0385Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja
0396Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit
040034+…+039MOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
041033+040NUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
042OREKLASIFIKACIJSKE USKLADE
Dodatak **
043Pripisano imateljima matice
044Pripisano manjinskom interesu** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002+011+018ANOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

002003+004INovčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza

003
1.Dobit/(gubitak) prije oporezivanja

004005+…+0102.Usklađenja:

005
2.1Amortizacija

006
2.2Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke

007
2.3Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

008
2.4(Dobit) /gubitak od prodaje materijalne imovine

0092.5Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
010
2.6Ostali (dobici) / gubici

011012+…+017IIPovećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

012
1.(Povećanje)/smanjenje zaliha

013
2.Povećanje/(smanjenje) potraživanja

014
3.(Povećanje)/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja

015
4.Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima

016
5.Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

017
6.Povećanje/(smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja

018
III(Plaćeni porez na dobit)

019020+…+023BNOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

020
1.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine

021
2.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine

022
3.Primljene dividende

023
4.Ostali primici/(izdaci) iz ulagačkih aktivnosti

024025+…+030CNOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

025
1.Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

026
2.Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

027
3.Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

028
4.Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

029
5.Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

030
6.Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti

031001+019+024DNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

032
ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

033031+032FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINEIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002+005ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

002003+004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0031Novčani primici od kupaca

0042Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti
005006+…+010IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
0061Novčani izdaci od dobavljača
0072Novčani izdaci za zaposlene
0083Novčani izdaci za kamate
0094Novčani izdaci za poreze
010
5Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

011012+016BNETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

012013+014+015IUkupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti

013
1Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

014
2Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

0153Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti
016017+018+019IIUkupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
0171Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0182Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0193Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
020021+024CNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

021022+023IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0221Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
0232Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
024025+026+027IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

0251Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0262Novčani izdaci za isplatu dividendi
0273Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
028001+011+020DPOVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA
029ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
030028+029FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje

u kunama

Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima