Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

421

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U OKVIRU PROGRAMA POTPORE »ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTI I MORSKIH EKOSUSTAVA I REŽIMI NAKNADE U OKVIRU ODRŽIVIH RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« – KOMPENZACIJA ZA ŠTETE NA ULOVIMA KOJU UZROKUJU SISAVCI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci (»Narodne novine«, broj 84/17) u članku 4. stavku 1. točka e) briše se.

Dosadašnje točke f), g), h), i), j) i k) postaju točke e), f), g), h), i) i j).

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 5. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 6. Riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 6. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/37

Urbroj: 525-13/1522-19-4

Zagreb, 15. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.