Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije

NN 22/2019 (6.3.2019.), Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

456

Na temelju članka 105.a Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, 94/13, 73/17 i 14/19) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, opći uvjeti gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, sprječavanje velikih nesreća i informiranje javnosti, obrazac zahtjeva i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, način vraćanja otpada iz rudarske industrije u rudarskim radovima otkopane prostore, način gradnje i upravljanja postrojenjem za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, postupak zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije i postupanje u fazi nakon zatvaranja postrojenja, mjere sprečavanja onečišćenja vode, zraka i tla od posljedica rada postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, uvjeti za odgovornu osobu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, inspekcijski nadzor, karakterizacija otpada, način i oblik vođenja evidencija i izvještavanja.

(2) Pravilnikom se propisuju ciljevi, sadržaj, način izrade i obveznici izrade Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, dostupnost i način vođenja Evidencije gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, pojedinosti plana sprječavanja velikih nesreća i unutarnjeg plana za hitne slučajeve te informiranje javnosti o tome.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2006/21/EZ od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrije vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 102, 11. 4. 2006.).

Članak 3.

Svrha Pravilnika je određivanje mjera i postupaka kojima se sprječava ili smanjuje na najmanju moguću mjeru štetni utjecaj na sastavnice okoliša, te opasnost po ljudsko zdravlje koji može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

Područje primjene

Članak 4.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na otpad iz rudarske industrije koji nastaje otkopavanjem, pridobivanjem, obradom, oplemenjivanjem i skladištenjem mineralnih resursa.

Članak 5.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

1. otpad koji posredno nastaje i koji nije izravno vezan za istraživanje i eksploataciju i/ili rad eksploatacijskog polja, na primjer otpadna ulja, otpadna vozila, otpadne baterije, akumulatori i sl.

2. otpad koji je nastao istraživanjem i eksploatacijom mineralnih resursa na moru i

3. utiskivanje vode i ponovno utiskivanje iscrpljene podzemne vode prema posebnom propisu koji uređuju vode.

Članak 6.

(1) Na inertni otpad i tlo koje nije onečišćeno prema posebnim propisima o zaštiti tla, a koji nastaju kao posljedica eksploatacije i istraživanja u rudarskoj industriji, kao i otpad koji nastaje kao posljedica eksploatacije, obrade i skladištenja treseta, ne primjenjuju se odredbe članka 14. stavaka 1., 5., 8. i 10., članka 15. stavka 8., članaka 17., 19., 20. i 21. ovoga Pravilnika, osim u slučaju kada se radi o postrojenju za gospodarenje otpadom kategorije A, klasificirane prema Prilogu III ovoga Pravilnika.

(2) Na neopasni otpad i otpad koji nema svojstvo inertnog otpada, a koji nastaje kao posljedica eksploatacije i istraživanja u rudarskoj industriji, ne primjenjuju se odredbe članka 14. stavaka 5., 8., i 10., članka 15. stavka 8., članka 17. stavaka 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga Pravilnika, osim u slučaju kada se radi o postrojenju za gospodarenje otpadom kategorije A.

(3) Gospodarenje otpadom iz rudarske industrije iz područja primjene ovoga Pravilnika ne podliježe posebnom propisu koji uređuje odlagališta otpada.

Pojmovi i definicije

Članak 7.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. akumulacija je prirodni prostor ili izgrađena građevina/postrojenje koja služi zadržavanju sitno zrnatog otpada, otpadne jalovine nastale obradom mineralne sirovine te bistrenju i ponovnoj uporabi procesne vode

2. eksploatacija mineralnih resursa je određena propisima koji uređuju rudarstvo odnosno istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

3. eksploatacijsko polje je prostor na površini zemlje i/ili ispod površine zemlje na kojem se obavlja djelatnost eksploatacije mineralnih resursa prema posebnom propisu koji uređuje rudarstvo odnosno istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

4. inertni otpad je otpad koji ne podliježe nikakvoj značajnoj fizikalnoj, kemijskoj ili biološkoj promjeni, nije topiv, ne gori i nije fizikalno ni kemijski aktivan, nije biorazgradiv te nema značajan utjecaj na druge tvari s kojima dolazi u dodir na način koji bi mogao dovesti do onečišćenja okoliša ili bi mogao štetiti ljudskom zdravlju, a ukupna količina procjedne vode, sadržaj onečišćivala u otpadu i ekotoksičnost procjedne vode su zanemarivi te ne predstavljaju opasnost za površinske i/ili podzemne vode i dodatno je određen Odlukom Komisije 2009/359/EZ

5. istraživanje je određeno propisom koji uređuje rudarstvo i istraživanje ugljikovodika te uključuje uzorkovanje, sakupljanje uzoraka, bušenje i kopanje, a ne uključuje radove potrebne za eksploataciju takvih ležišta, kao ni radove izravno povezane s postojećim postupkom eksploatacije mineralnih resursa

6. istražni prostor je prostor na površini zemlje i/ili ispod površine zemlje na kojem se obavlja djelatnost istraživanja mineralnih resursa prema posebnom propisu koji uređuje rudarstvo odnosno istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

7. javnost i zainteresirana javnost su određeni Zakonom o zaštiti okoliša i provedbenim propisom donesenim na temelju tog zakona

8. lako topivi cijanidi su cijanid i spojevi cijanida koji disociraju u slabim kiselinama pri određenoj pH vrijednosti otopine

9. lokacija je sveukupno zemljište na određenom geografskom području kojim upravlja operater postrojenja za gospodarenje otpadom i određena je dokumentom prostornog uređenja odnosno prostornim planom

10. mineralni resursi (minerali) su prirodna nalazišta organskih ili anorganskih tvari u zemljinoj kori, kao što su energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine kovina, mineralne sirovine za industrijsku preradu i mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, pri čemu su isključene vode

11. Ministarstvo znači ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša

12. na moru znači područje mora i podmorja koje se proteže od najniže granice srednje plime prema pučini

13. najbolja raspoloživa tehnika je definirana propisom koji utvrđuje okolišnu dozvolu

14. obrada znači mehanički, fizikalni, biološki, termički, kemijski postupak ili kombinacija postupaka koji se provode na mineralnim resursima s nakanom eksploatacije mineralne sirovine, a koja uključuje mijenjanje veličine, klasiranje odvajanje i izluživanje te ponovljenu obradu prethodno odbačenog otpada, ali koja isključuje taljenje, termičke postupke obrade (osim pečenja vapnenca) i metalurške postupke

15. opasna tvar je određena posebnim propisom koji uređuje postupanje s kemikalijama

16. operater je određen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

17. otpadna jalovina je kruti otpad ili muljevi zaostali nakon obrade mineralne sirovine procesima razdvajanja (npr. drobljenje, mljevenje, klasiranje po veličini, flotacija i ostali fizikalno-kemijski postupci) koji se poduzimaju radi izdvajanja vrijedne mineralne sirovine

18. otpadno jalovište je prirodni prostor ili izgrađena građevina/postrojenje namijenjeno odlaganju krutog otpada na površini

19. posjednik otpada je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje otpad iz rudarske industrije ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje takav otpad

20. postrojenje za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije (u daljnjem tekstu: postrojenje za gospodarenje otpadom) je određeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

21. pregrada/brana je građevina izgrađena u svrhu zadržavanja vode i/ili otpada unutar akumulacije koja se koristi u rudarskoj industriji

22. procjedna voda je tekućina koja protječe ili istječe iz odloženog otpada ili je zadržana unutar postrojenja za gospodarenje otpadom, uključujući onečišćenu drenažnu vodu koja bi mogla uzrokovati štetne posljedice u okolišu ako ne bi bila obrađena na adekvatan način

23. rudarska industrija je industrija koja obuhvaća istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa i koju obavljaju sve pravne ili fizičke osobe-obrtnici uključene u površinsko ili podzemno otkopavanje mineralne sirovine u komercijalne svrhe, uključujući i pridobivanje mineralne sirovine odnosno ugljikovodika iz bušotina i obradu otkopanog i pridobivenog materijala

24. sanacija tla/zemljišta zahvaćenog postrojenjem za gospodarenje otpadom uključuje postupke obrade onečišćenog tla/zemljišta s ciljem dovođenja istog u potrebno zadovoljavajuće stanje u pogledu kvalitete tla, prirodnih staništa, vodenog sustava posebno vodocrpilišta, krajolika, zaštite divljih životinja i prikladnog korištenja tla u korisne svrhe

25. sanacija prostora je određena posebnim propisom koji uređuje gradnju građevina

26. tlo koje nije onečišćeno je tlo koje je uklonjeno s površinskog sloja zemlje prije i/ili tijekom istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa i koje se ne smatra onečišćenim prema posebnim propisima o zaštiti tla

27. velika nesreća je događaj koji odmah ili dugoročno dovodi u ozbiljnu opasnost zdravlje ljudi i /ili okoliš, a nastao je kao posljedica gospodarenja otpadom iz rudarske industrije u postrojenju za gospodarenje otpadom na kojeg se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika

28. vodeni recipijent čine površinske i/ili podzemne vode, kako je uređeno posebnim zakonom kojim se uređuju vode

29. značajna promjena je promjena u strukturi ili radu postrojenja za gospodarenje otpadom, koje po mišljenju nadležnog tijela može imati značajan nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje ili okoliš.

Opći uvjeti

Članak 8.

(1) Otpadom iz rudarske industrije treba gospodariti na način koji ne uzrokuje ugrožavanje ljudskog zdravlja i koji nema štetni utjecaj na okoliš.

(2) Zabranjeno je korištenje postupaka koji bi mogli ugroziti ljudsko zdravlje i nanijeti štetu okolišu, a posebno onih koje bi mogli predstavljati rizik od onečišćenja vode, zraka, tla i ugroziti biljke i životinje.

(3) Gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ne smije uzrokovati neugode u smislu buke ili mirisa i mora se obavljati bez štetnog utjecaja na krajobraz.

(4) Zabranjeno je ostavljanje, odbacivanje ili nekontrolirano odlaganje otpada iz rudarske industrije.

Članak 9.

(1) Operater je dužan poduzeti sve neophodne mjere kako bi spriječio ili smanjio, koliko je moguće, svaki štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi koji nastaje kao posljedica gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uključuju: upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom u tijeku rada i nakon prestanka njegovog rada, sprječavanje velikih nesreća i ograničavanje posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje.

(3) Mjere iz stavka 1. ovog članka moraju se temeljiti na najboljim raspoloživim tehnikama, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja za gospodarenje otpadom, geografski položaj i stanje okoliša.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

Članak 10.

Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije (u daljnjem tekstu: plan gospodarenja otpadom) određuje mjere za smanjenje nastanka otpada, obradu otpada, odnosno oporabu i/ili zbrinjavanje otpada uz poštivanje reda prvenstva u gospodarenju otpadom.

Ciljevi plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije

Članak 11.

Plan gospodarenja otpadom izrađuje se u skladu sa sljedećim ciljevima:

– sprječavanje ili smanjenje nastajanja otpada i njegove štetnosti na zdravlje ljudi i okoliš osobito uzimajući u obzir:

1. gospodarenje otpadom iz rudarske industrije u fazi projektiranja odabirom metoda istraživanja, eksploatacije i obrade mineralnih resursa

2. promjene do kojih može doći u otpadu iz rudarske industrije zbog povećanja dostupne površine i izloženosti uvjetima na površini zemlje

3. vraćanje otpada iz rudarske industrije nazad u rudarskim radovima otkopani prostor nakon obrade mineralnih resursa, u onoj mjeri u kojoj je to tehnički i ekonomski izvedivo te prihvatljivo za okoliš sukladno postojećim europskim normama za zaštitu okoliša i prema zahtjevima ovoga Pravilnika

4. vraćanje površinskog zemljanog pokrova nazad nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom ili ako to nije izvedivo, ponovno korisno korištenje površinskog zemljanog pokrova na primjeren način

5. korištenje manje opasnih tvari pri obradi mineralne sirovine.

– poticanje oporabe otpada iz rudarske industrije recikliranjem ili ponovnom uporabom kada je to prihvatljivo za okoliš sukladno postojećim europskim normama za zaštitu okoliša i prema zahtjevima ovoga Pravilnika.

– osiguranje kratkotrajnog i dugotrajnog sigurnog zbrinjavanja otpada iz rudarske industrije u fazi projektiranja, tijekom rada postrojenja za gospodarenje otpadom i nakon njegovog zatvaranja, odabirom projekta koji:

1. zahtjeva minimalno, a po mogućnosti bez praćenja, kontrole i upravljanja zatvorenim postrojenjem za gospodarenje otpadom

2. sprječava ili barem smanjuje sve dugotrajne nepovoljne utjecaje na okoliš, npr. one koji se mogu pripisati širenju onečišćujućih tvari zrakom ili vodom, a koji moraju biti sukladni posebnim propisima koji uređuju vode i zaštitu zraka

3. osigurava dugoročnu geotehničku stabilnost svih brana i jalovišta koji su iznad primarne razine tla.

Sadržaj plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije

Članak 12.

Plan gospodarenja otpadom sadrži osobito:

– prijedlog klasifikacije postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s mjerilima za određivanje klasifikacije postrojenja sukladno članku 16. ovoga Pravilnika:

1. ako se radi o postrojenju za gospodarenje otpadom kategorije A, plan gospodarenja otpadom mora sadržavati dokumente kojima se dokazuje da će se uspostaviti plan sprječavanja velikih nesreća, sustav upravljanja sigurnošću i unutarnji plan za hitne slučajeve

2. ako operater smatra da se ne radi o postrojenju za gospodarenje otpadom kategorije A, plan mora sadržavati informacije koje dokazuju opravdanost takvog prijedloga uključujući procjenu i određivanje mogućih opasnosti u slučaju nesreće.

– karakterizaciju otpada u skladu s Prilogom II ovoga Pravilnika i Odlukom Komisije 2009/360/EC i izjavu o procjeni ukupnih količina otpada iz rudarske industrije koje će nastati tijekom rada.

– opis postupaka u kojim se generira otpad iz rudarske industrije i opise svih postupaka gospodarenja otpadom koji će se primjenjivati.

– opisati na koji način gospodarenje otpadom iz rudarske industrije može štetno djelovati na okoliš i zdravlje ljudi i navesti preventivne mjere koje će poduzeti s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš tijekom rada postrojenja i tijekom njegovog zatvaranja što uključuje uvjete za gradnju i upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom propisane ovim Pravilnikom.

– prijedlog postupaka kontrole i praćenja stanja postrojenja za gospodarenje otpadom sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

– plan zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom koji uključuje sanaciju, sve potrebne postupke nakon zatvaranja postrojenja i praćenje stanja.

– mjere za sprječavanja onečišćenja voda u skladu s posebnim propisima o zaštiti voda te mjere za sprječavanje ili smanjenje onečišćenja zraka i tla, ako je primjenjivo.

– podatke o stanju zemljišta koje bi moglo biti ugroženo radom postrojenja za gospodarenje otpadom, ako je primjenjivo.

Obveznici izrade plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije

Članak 13.

(1) Obveznik izrade Plana gospodarenja otpadom je operater koji je odgovoran za ispunjenje ciljeva Plana.

(2) Plan gospodarenja otpadom izrađuje se na obrascu iz priloga VII ovoga Pravilnika.

(3) Plan gospodarenja otpadom izrađuje osoba koja nosi strukovni naziv ovlaštenog inženjera određene struke i ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje izvođenje rudarskih radova i gradnju naftno-rudarskih i rudarskih objekata i postrojenja za gospodarenje otpadom.

POSTROJENJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Gradnja, upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom i osoba odgovorna za gospodarenje otpadom

Članak 14.

(1) Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije upravlja postrojenjem za gospodarenje otpadom i vodi evidenciju o redovnom nadzoru postrojenja.

(2) Operater je dužan osigurati redovnu edukaciju djelatnika koja uključuje posebnu edukaciju za odgovornu osobu za gospodarenje otpadom i primjenjivati nova tehnička dostignuća u radu postrojenja za gospodarenje otpadom.

(3) Prilikom gradnje novog ili ako dođe do promjene u radu postojećeg postrojenja za gospodarenje otpadom operater je dužan osigurati:

1. da je postrojenje za gospodarenje otpadom smješteno na lokaciji u skladu s dokumentom prostornog uređenja odnosno prostornim planom, a gdje su pri tome poštovani svi geološki, hidrološki, hidrogeološki, seizmički i geotehnički zahtjevi kao i odredbe posebnog propisa kojim se uređuje zaštita prirode posebno one koje se odnose na zaštićena područja

2. da je postrojenje za gospodarenje otpadom projektirano, na način da se osigura sprječavanje kratkotrajnog ili dugotrajnog onečišćenje tla, zraka, podzemnih ili površinskih voda uzimajući u obzir posebne propise koji uređuju vode i zaštitu zraka

3. da je osigurano učinkovito prikupljanje onečišćene i procjedne vode na način propisan dozvolom, ako je istu bilo potrebno ishoditi

4. smanjenje erozije uzrokovane vodom i vjetrom do koje dolazi zbog posljedica eksploatacije mineralnih resursa u onoj mjeri u kojoj je to tehnički moguće i ekonomski opravdano

5. da se postrojenje za gospodarenje otpadom izgradi, održava i da se istim upravlja na način koji osigurava mehaničku otpornost i stabilnost, sprječava kratkotrajno i dugotrajno onečišćenje tla, površinskih ili podzemnih voda i da se moguća šteta na krajobrazu smanji na najmanju moguću mjeru

6. da su izrađeni planovi redovnog nadzora: unutarnje kontrole postrojenja za gospodarenje otpadom koju provodi operater i inspekcijskog nadzora kojeg provode nadležna tijela

7. da su izrađeni planovi za postupanje u slučaju onečišćenja tla ili voda, koji uključuju i mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju da postoje dokazi koji ukazuju na nestabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom

8. da su izrađeni planovi za sanaciju zemljišta i prostora, te zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom i

9. da su izrađeni planovi za upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom u fazi nakon zatvaranja.

(4) Operater je dužan čuvati evidenciju o redovnom nadzoru: rezultate praćenja i mjerenja koji potvrđuju usklađenost s uvjetima dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije (u daljnjem tekstu: dozvola za gospodarenje otpadom), zapise o radu postrojenja za gospodarenje otpadom, zapise o unutarnjoj kontroli, evidenciju o provedenim inspekcijskim nadzorima, evidenciju o primijenjenim postupcima u slučaju onečišćenja tla i vode i dokumentaciju temeljem koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom, kako bi u slučaju promjene operatera mogao pravovremeno omogućiti uvid u ove podatke.

(5) Operater mora bez odgađanja, a najkasnije u roku 48 sati, obavijestiti mjesno nadležno upravno tijelo i nadležno ministarstvo za civilnu zaštitu te centar 112 o svim događajima koji bi mogli utjecati na stabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom, kao i o svakom neželjenom utjecaju na okoliš za koje ima saznanja tijekom postupaka kontrole i nadzora postrojenja za gospodarenje otpadom i u slučaju nesreće.

(6) Operater je dužan, kad je to primjenjivo, primijeniti unutarnji plan za hitne slučajeve i slijediti sve upute nadležnih tijela kako bi se poduzele mjere za normalizaciju stanja prilikom nastupanja okolnosti koje bi mogle utjecati na stabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom te dovesti do neželjenog utjecaja na okoliš.

(7) Operater je dužan snositi sve troškove poduzetih mjera za normalizaciju stanja.

(8) Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije dužna je jednom godišnje dostaviti izvješće mjesnom nadležnom upravnom tijelu koje uključuje evidenciju o redovnom nadzoru postrojenja za gospodarenje otpadom, podatke o značajnim promjenama koje se odnose na vrstu otpada ili na rad postrojenja za gospodarenje otpadom, kao i informaciju o primjeni ili promjeni najbolje raspoložive tehnike kako bi se utvrdila usklađenost s uvjetima iz dozvole za gospodarenje otpadom.

(9) Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije dostavlja Ministarstvu sve potrebne podatke prema posebnom propisu koji uređuje zaštitu okoliša.

(10) Ako mjesno nadležno upravno tijelo smatra potrebnim, izvješće o nadzoru postrojenja za gospodarenje otpadom može tražiti i češće od jednom godišnje.

(11) Na temelju spomenutog izvješća, tijelo može odlučiti da je nužna procjena neovisnog stručnjaka, čije troškove rada snosi operater.

(12) Mjesno nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu podatke o svim neželjenim događajima koje je operater prijavio sukladno stavku 5. ovoga članka.

Sprječavanje onečišćenja voda, zraka i tla od posljedica rada postrojenja za gospodarenje otpadom

Članak 15.

(1) Operater je dužan poduzeti mjere sprječavanja smanjenja kakvoće voda koje moraju biti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju vode, a koje uključuju sljedeće:

1. izrada procjene mogućnosti nastajanja procjednih voda u postrojenju za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije tijekom rada, u fazi zatvaranja i nakon zatvaranja postrojenja, uključujući i sadržaj onečiščujućih tvari u procjednoj vodi i odrediti vodnu ravnotežu postrojenja za gospodarenje otpadom

2. sprječavanje ili smanjivanje na najmanju moguću mjeru nastajanje procjednih voda, kao i onečišćenja površinskih, podzemnih voda i tla nastalih kao posljedica gospodarenja otpadom iz rudarske industrije i

3. skupljanje i obrada onečišćene i procjedne vode iz postrojenja za gospodarenje otpadom kako bi se mogle dovesti do kakvoće koja udovoljava uvjete posebnog propisa kojim se uređuju vode.

(2) Operater mora održavati emisiju onečišćujućih tvari u zrak u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje zaštita zraka.

(3) Mjere sprječavanja smanjenja kakvoće voda i mjere za prevenciju i smanjenje emisije onečišćujućih tvari u zrak određuju se planom gospodarenja otpadom i za postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A dozvolom za gospodarenje otpadom.

(4) Zabranjeno je odlaganje otpada u krutom, muljevitom ili tekućem stanju u vodeni recipijent, koji nije akumulacija izgrađena u tu svrhu, osim ako je navedeno dopušteno posebnim propisom kojim se uređuju vode.

(5) Izrađena akumulacija u tu svrhu mora biti građena na način koji osigurava da ne dođe do izlijevanja sadržaja onečišćene vode koja bi mogla uzrokovati onečišćenje okoliša.

(6) Vraćanje otpada na površinu ili u unutrašnjost rudarskim radovima otkopanog prostora, koje može biti poplavljeno nakon zatvaranja, operater mora poduzeti mjere kako bi spriječio onečišćenje vode i tla u skladu sa odredbama ovoga članka i posebnim propisom kojim se uređuju vode.

(7) Operater je dužan dostaviti mjesno nadležnom upravnom tijelu sve potrebne podatke prema posebnom propisu koji uređuje vode.

(8) U slučaju postrojenja za gospodarenje otpadom koja je akumulacija kategorije A, a u kojoj je prisutan cijanid, operater mora osigurati da se koncentracija lako topivih cijanida u akumulaciji smanji na najnižu moguću mjeru korištenjem najboljih raspoloživih tehnika ne prelazeći koncentraciju od 10 mg/L.

(9) Na zahtjev mjesno nadležnog upravnog tijela, operater putem procjene opasnosti kojom se uzimaju u obzir uvjeti vezani za lokaciju, dokazuje da te granične vrijednosti koncentracije nije potrebno dodatno smanjivati.

Klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom

Članak 16.

(1) Postrojenje za gospodarenje otpadom može se klasificirati u tri kategorije: postrojenje za gospodarenje otpadom kategorije A, postrojenje za gospodarenje otpadom za inertni otpad i postrojenje za gospodarenje otpadom za neopasni otpad.

(2) Mjesno nadležno upravno tijelo donosi odluku o klasifikaciji postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A, na temelju uvjeta navedenih u Prilogu III ovoga Pravilnika, u skladu s Odlukom Komisije 2009/337/EC i Planom gospodarenja otpadom.

(3) Mjesno nadležno upravno tijelo može donijeti odluku o izmjeni kategorije postrojenja za gospodarenje otpadom, ako nastupi neki od uvjeta navedenih u Prilogu III ovoga Pravilnika.

Zatvaranje postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A i postupanje u fazi nakon zatvaranja

Članak 17.

(1) Postupak zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom može početi ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. ispunjeni su uvjeti za zatvaranje postrojenja navedeni u dozvoli za gospodarenje otpadom

2. operater je podnio zahtjev za zatvaranje postrojenja za gospodarenje otpadom

3. mjesno nadležno upravno tijelo ustanovi, na temelju izvješća ili na drugi način da postrojenje za gospodarenje otpadom ne ispunjava uvjete navedene u dozvoli za gospodarenje otpadom ili

4. operater ne postupi po rješenju inspekcije.

(2) Inspekcija zaštite okoliša i rudarska inspekcija, svaka u okviru svojih nadležnosti, prije zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom mora:

1. obaviti očevid i inspekcijski nadzor postrojenja za gospodarenje otpadom

2. pregledati sva izvješća o radu i zatvaranju postrojenja za gospodarenje otpadom koja je operater dostavio

3. utvrditi da je lokacija na kojem se nalazila postrojenje za gospodarenje otpadom sanirana i

4. utvrditi ispunjenje uvjeta za zatvaranje postrojenja za gospodarenje otpadom sukladno propisanoj dozvoli za gospodarenje otpadom i o tome izvijestiti mjesno nadležno upravno tijelo.

(3) Mjesno nadležno upravno tijelo nakon ispunjenja jednog od propisanog uvjeta za početak postupka zatvaranja i svih ostalih uvjeta nakon provedenog konačnog inspekcijskog očevida i nadzora donosi odluku o zatvaranju postrojenja za gospodarenje otpadom, koja sadrži obveze operatera u skladu s dozvolom za gospodarenje otpadom, razrješenje operatera od obveza jamstva, osim za postupke održavanja postrojenja za gospodarenje otpadom nakon zatvaranja, postupke održavanja postrojenja za gospodarenje otpadom nakon zatvaranja i rok primjene istih uzimajući u obzir vrstu i trajanje opasnosti od onečišćenja okoliša te istu dostavlja operateru.

(4) Odluka o zatvaranju postrojenja iz prethodnog stavka ne umanjuje obveze operatera koje je dužan ispuniti na temelju uvjeta određenih dozvolom za gospodarenje otpadom i drugih zakonskih propisa koji uređuju odgovornost posjednika otpada.

(5) Operater je nakon zatvaranja postrojenja odgovoran za održavanje, praćenje, nadzor i poduzimanje korektivnih mjera u vremenskom periodu određenom odlukom o zatvaranju postrojenja za gospodarenje otpadom.

(6) S ciljem ispunjavanja svih zahtjeva sukladno posebnom propisu koji uređuje zaštitu voda operater je nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom odgovoran za:

1. održavanje postrojenje za gospodarenje otpadom, praćenje, kontrolu i poduzimanje korektivnih mjera

2. nadzor fizikalne i kemijske stabilnosti postrojenja za gospodarenje otpadom kako bi se smanjio bilo kakav negativni učinak na okoliš, posebice na površinske i podzemne vode

3. održavanje uređaja za nadzor i mjerenje u ispravnom stanju

4. održavanje svih dijelova postrojenja za gospodarenje otpadom putem uređaja za nadzor i mjerenje iz prethodnog stavka i

5. održavanje preljevnih i odvodnih kanala prohodnim.

(7) Operater je dužan nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom bez odlaganja obavijestiti mjesno nadležno upravno tijelo o:

1. svim promjenama stanja postrojenja za gospodarenje otpadom

2. provođenju postupaka održavanja postrojenja za gospodarenje otpadom

3. svim događajima koji utječu ili bi mogli utjecati na stabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom i

4. svim štetnim utjecajima na okoliš koje je operater u nadzoru postrojenja za gospodarenje otpadom uočio.

(8) Nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom, operater će, bez odlaganja, obavijestiti mjesno nadležno upravno tijelo i središnje tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu o svim događajima ili posljedicama koje bi se vjerojatno mogle dogoditi, kao i o svim događajima ili posljedicama u slučaju nesreće a koji bi mogli uticati na stabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom i o svim značajnim štetnim posljedicama po okoliš koji su otkriveni postupcima kontrole i praćenjem stanja.

(9) Operater provodi unutarnji plan za hitne situacije, ako je primjenjiv, u situaciji iz prethodnog stavka i slijedi sve upute mjesno nadležnog upravnog tijela kako bi se poduzele mjere za poboljšanje stanja.

(10) Operater snosi sve troškove poduzetih mjera za poboljšanje stanja.

(11) Mjesno nadležno upravno tijelo donosi odluku o prestanku obveza operatera nakon isteka roka postavljenog odlukom o zatvaranju postrojenja za gospodarenje otpadom, pri čemu se uzima u obzir vrsta i trajanje opasnosti od onečišćenja okoliša u fazi nakon zatvaranja.

(12) Odluka o prestanku obveza operatera nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom ne umanjuje obveze operatera koje je dužan ispuniti na temelju posebnih propisa koji uređuju odgovornost posjednika otpada.

(13) Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom dostavlja jednom godišnje nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom rezultate praćenja i mjerenja zatvorenog postrojenja za gospodarenje otpadom koja su propisana dozvolom za gospodarenje otpadom, te dostavlja informaciju o stanju otpada i značajnim promjenama koje su uočene na zatvorenom postrojenju za gospodarenje otpadom.

(14) Mjesno nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu podatke o svim neželjenim događajima koje je operater prijavio sukladno stavku 8. ovoga članka.

RUDARSKIM RADOVIMA OTKOPANI PROSTORI

Članak 18.

(1) Prilikom vraćanja otpada nastalog u rudarskoj industriji nazad u rudarskim radovima otkopani prostor, a u svrhu sanacije i/ili izgradnje, operater je dužan:

1. osigurati stabilnost otpada u skladu s uvjetima za gradnju i upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom propisane ovim Pravilnikom

2. spriječiti onečišćenje tla, površinskih i podzemnih voda u skladu s uvjetima sprječavanja onečišćenja voda, zraka i tla od posljedica rada postrojenja za gospodarenje otpadom propisanim ovim Pravilnikom i

3. osigurati nadzor otpada i rudarskim radovima otkopanog prostora u skladu s uvjetima zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A i postupanja u fazi nakon zatvaranja propisanim ovim Pravilnikom.

(2) U rudarskim radovima otkopane prostore zabranjeno je odlaganje ostalog otpada koji se ne smatra otpadom iz rudarske industrije prema ovom Pravilniku.

(3) Iznimku od pravila navedenog u stavku 2. ovoga članka čine eksploatacijska polja na kojima se može odlagati otpad temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada u skladu sa zakonom koji regulira gospodarenje otpadom i posebnim propisom koji regulira rad odlagališta otpada.

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

Članak 19.

(1) Zahtjev za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije podnosi se na obrascu iz priloga V ovoga Pravilnika.

(2) Određivanje iznosa financijskog jamstva mora se temeljiti na:

– vjerojatnim utjecajima postrojenja za gospodarenje otpadom na okoliš, uzimajući u obzir posebice kategoriju postrojenja za gospodarenje otpadom, svojstva otpada i buduću namjenu saniranog zemljišta

– pretpostavci da će neovisna i kvalificirana treća strana procijeniti i izvesti sve sanacijske radove.

Članak 20.

(1) Dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije izdaje se na obrascu propisanom Prilogom VI ovoga Pravilnika i javno je dostupna u okviru Informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

(2) Mjesno nadležno upravno tijelo dužno je informirati zainteresiranu javnost o rješenju o podnesenom zahtjevu za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, objavom toga rješenja na svojoj mrežnoj stranici u trajanju najmanje mjeseca dana.

Članak 21.

(1) Promijenjene okolnosti sukladno kojim će mjesno nadležno upravno tijelo izmijeniti pravo dodijeljeno dozvolom za gospodarenje otpadom uključuju sljedeće: značajne promjene u svezi rada postrojenja ili vrste otpada, rezultate praćenja i mjerenja koji potvrđuju usklađenost s uvjetima dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, rezultate inspekcijskog nadzora i značajne promjene u najbolje raspoloživim tehnikama koje se primjenjuju dozvolom.

(2) Mjesno nadležno upravno tijelo rješenjem će izmijeniti iznos financijskog jamstva određenog dozvolom, ovisno o radovima nužnim za sanaciju zemljišta onečišćenog radom postrojenja za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom.

SPRJEČAVANJE VELIKIH NESREĆA I INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 22.

(1) Sustav upravljanja sigurnošću i plan sprječavanja velikih nesreća i unutarnji plan za hitne slučajeve izrađuju se prema zahtjevima iz Priloga I stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Sustav upravljanja sigurnošću se primjenjuje s ciljem provedbe plana sprječavanja velikih nesreća.

(3) Unutarnji plan za hitne slučajeve sadrži mjere koje se poduzimaju na samoj lokaciji u slučaju nesreće.

(4) Cilj plana sprječavanja velikih nesreća, sustava upravljanja sigurnošću i unutarnjeg plana za hitne slučajeve je utvrđivanje opasnosti koje bi mogle dovesti do velike nesreće, na temelju čega će se donositi odluke o projektiranju, izgradnji, radu, održavanju, zatvaranju i postupcima u fazi nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom kako bi se spriječile, ili ako to nije bilo moguće, ograničile neželjene posljedice nesreća po ljudsko zdravlje i okoliš uključujući prekogranični utjecaj i minimalne zahtjeve za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja sukladno posebnim propisima koji uređuju sigurnost i zaštitu zdravlja u rudarskoj industriji.

Članak 23.

(1) Plan za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A (u daljnjem tekstu: Vanjski plan) ima sljedeće ciljeve:

1. kontrolu i zadržavanje velikih nesreća i ostalih izvanrednih situacija kako bi se umanjile i ograničile posljedice po ljudsko zdravlje i okoliš

2. uvođenje nužnih mjera zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od posljedica velikih i ostalih nesreća

3. obavještavanje javnosti, nadležnih tijela i predstavnike lokalnih i područnih samouprava i

4. osiguravanje sanacije i uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša nakon velike nesreće.

(2) Mjesno nadležno upravno tijelo provodi informiranje javnosti o izradi i izmjenama i dopunama vanjskog plana sukladno odredbama propisa o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i u skladu s Prilogom I stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Mjesno nadležno upravno tijelo dostavlja Plan za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A ministarstvu nadležnom za rudarstvo i ministarstvu nadležnom za okoliš, prirodu i energetiku.

Članak 24.

Odgovorna osoba za uvođenje i nadzor sustava upravljanja sigurnošću je ovlaštenik zaštite na radu koji upravlja organizacijskom jedinicom odgovornom za implementaciju sustava upravljanja sigurnošću.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 25.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se prije početka rada i jednom godišnje za vrijeme rada i nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom kojem je izdana dozvola za gospodarenje otpadom radi utvrđivanja uvjeta usklađenosti s dozvolom.

(2) Izvješće o inspekcijskom nadzoru dostavlja se upravnom nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom.

(3) Operater je odgovoran za ispunjavanje svih uvjeta i poštivanje odredbi propisanih dozvolom za gospodarenje otpadom, neovisno o rezultatima inspekcijskog nadzora.

(4) Inspekcija zaštite okoliša i rudarska inspekcija svaka u okviru svoje nadležnosti dužne su voditi evidenciju nadzora postrojenja za gospodarenje otpadom sukladno klasifikaciji postrojenja za gospodarenje otpadom, evidenciju svih povreda ovoga Pravilnika, utvrđenih nedostataka i primijenjenih mjera donesenih u svrhu otklanjanja nedostataka.

EVIDENCIJA POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 26.

(1) Operater je dužan prijaviti Ministarstvu sva postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kojima je upravljao, a koja su zatvorena.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je dostaviti Ministarstvu sve lokacije napuštenih postrojenja za gospodarenje otpadom, koje uzrokuju značajne negativne utjecaje na okoliš ili mogu srednjoročno ili kratkoročno predstavljati ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju ili okolišu.

(3) Evidenciju postrojenja za gospodarenje otpadom vodi Ministarstvo.

(4) Podaci iz evidencije objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Članak 27.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju koja sadrži:

1. planove gospodarenja otpadom za koje je izdana suglasnost mjesno nadležnog upravnog tijela neovisno o tome jesu li postrojenja za gospodarenje otpadom u radu ili zatvorena

2. planove gospodarenja otpadom za koje je odbijena suglasnost s obrazloženjem razloga odbijanja suglasnosti

3. vanjske planove s naznakom lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom i naziva operatera

4. dozvole za gospodarenje otpadom sa naznakom lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom i naziva operatera i

5. popis zatvorenih i napuštenih postrojenja za gospodarenje otpadom.

(2) Ministarstvo je dužno pratiti napredak najbolje raspoloživih tehnika i pravodobno voditi popis postrojenja za gospodarenje otpadom sukladno Prilogu IV ovoga Pravilnika i o tome svake tri godine izvijestiti Europsku Komisiju, te na njihov zahtjev.

(3) Ministarstvo je dužno jednom godišnje izvijestiti Europsku Komisiju o svim neželjenim događajima koje je operater prijavio sukladno članku 14. stavku 5. i članku 17. stavku 8. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Operater je dužan uskladiti se s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 128/08).

Članak 30.

Prilozi I – VII tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/18-04/04

Urbroj: 517-03-2-1-18-41

Zagreb, 22. veljače 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I

SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU I INFORMIRANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI PRILIKOM IZRADE VANJSKOG PLANA

1. SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU

Sustav upravljanja sigurnošću, plan sprječavanja velikih nesreća i unutarnji plan za hitne slučajeve operatera moraju biti proporcionalni opasnostima od velikih nesreća koje se mogu desiti u postrojenju za gospodarenje otpadom. Za potrebe implementacije spomenutih planova i sustava, treba voditi računa o sljedećem:

(1) Plan sprječavanja velikih nesreća treba uključivati ciljeve operatera kao i načela postupanja koja će se primijeniti za kontrolu i upravljanja opasnostima od velikih nesreća.

(2) Sustav upravljanja sigurnošću treba biti dio općeg sustava upravljanja, što uključuje organizacijsku strukturu, odgovornosti, načine postupanja, procedure, procese i sredstva za određivanje i uvođenje Plana sprječavanja velikih nesreća.

(3) Sustav upravljanja sigurnošću uključuje:

– organizaciju i ljudske resurse – uloge i odgovornosti ljudskih resursa uključenih u upravljanje većim rizicima, i to na svim razinama organizacije

– određivanje potreba za edukacijom zaposlenika uključenog u upravljanje većim rizicima, kao i osiguravanje spomenute edukacije

– uključivanje svih zaposlenika, a kad je to potrebno podizvođača i ostalih koji sudjeluju u radu

– određivanje i procjena velikih rizika – usvajanje i implementacija postupaka za sustavno određivanje velikih rizika koji proizlaze iz redovnog i izvanrednog postupanja, i procjena vjerojatnosti njihovog događaja kao i značajnosti njihovih posljedica

– nadzor upravljanja – usvajanje i implementacija postupaka i uputa za sigurni rad, uključujući i održavanje postrojenja za gospodarenje otpadom, procesa, opreme i privremenog prestanka s radom

– upravljanje promjenama – usvajanje i implementacija postupaka za planiranje promjena ili dizajna novog postrojenja za gospodarenje otpadom

– planiranje hitnih slučajeva – usvajanje i implementacija postupaka određivanja predvidivih hitnih slučajeva koristeći analizu sustava, te priprema, testiranje i dopune planova za hitne slučajeve koji bi se koristili u slučaju potrebe

– praćenje provedbe – usvajanje i implementacija postupaka kontinuirane procjene usklađenosti sa ciljevima Plana sprječavanja velikih nesreća i sustava upravljanja sigurnošću operatera, te mehanizmi za utvrđivanje i poduzimanje mjera za usklađenje u slučaju nesukladnosti. Ovi postupci bi trebali uključivati sustav izvješćivanja o većim nesrećama ili događajima koji su skoro doveli do veće nesreće, posebice one koji uključuju propuste u mjerama zaštite, istragu istih, kao i zaključke o naučenom

– audit i pregled – usvajanje i implementacija postupaka periodične sustavne procjene Plana sprječavanja velikih nesreća, te učinkovitost i prikladnost Sustava upravljanja sigurnošću. Operater mora posjedovati dokumentaciju iz koje se vidi provedba sustava upravljanja sigurnošću, plana sprječavanja velikih nesreća i unutarnjeg plana za hitne slučajeve.

2. INFORMACIJE KOJE TREBAJU BITI DOSTUPNE ZAINTERESIRANOJ JAVNOSTI PRI IZRADI VANJSKOG PLANA

1. naziv operatera i adresa postrojenja za gospodarenje otpadom

2. podaci i položaj osobe koja daje informacije

3. izjava da se na postrojenje za gospodarenje otpadom odnose odredbe ovoga Pravilnika, te kad je to primjenjivo da su relevantne informacije dostavljene mjesnom nadležnom upravnom tijelu

4. jasno i jednostavno obrazloženje djelatnosti koje se obavljaju u građevini

5. naziv tvari i/ili pripravaka prisutnih u postrojenju za gospodarenje otpadom tako da im se navedu uobičajena ili izvorna imena ili njihova opća klasifikacija opasnosti, kao i naziv vrste otpada sa naznakom njihovih osnovnih opasnih svojstava, a koji bi mogli uzrokovati veću nesreću

6. opće informacije o prirodi opasnosti od velikih nesreća, uključujući i njene moguće posljedice za okolno stanovništvo i okoliš

7. odgovarajuće informacije o tome kako će okolno stanovništvo biti upozoreno i obaviješteno o velikim nesrećama

8. odgovarajuće informacije o mjerama koje stanovništvo treba poduzeti i kako se ponašati u slučaju velikih nesreća

9. potvrda da je operater obvezan uspostaviti odgovarajuće procedure, pogotovo komunikacijske kanale za pravodobnu dojavu službama civilne zaštite kako bi se u slučaju veće nesreće posljedice smanjile na najmanju mjeru

10. uputu sa referencom na odgovarajući Plan za hitne slučajeve koji je izrađen radi provedbe mjera u slučaju nesreće na odgovarajućem području

11. uputu gdje se mogu dobiti i ostale odgovarajuće informacije

PRILOG II

KARAKTERIZACIJA OTPADA IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

Otpad koji se zbrinjava u postrojenju za gospodarenje otpadom mora se karakterizirati na način da se osigura dugotrajna mehanička otpornost i kemijska stabilnost strukture postrojenja za gospodarenje otpadom, kao i sprječavanje velikih nesreća.

Karakterizacija otpada uključuje u skladu s kategorijom postrojenja za gospodarenje otpadom sljedeće:

(1) opis očekivanih fizikalnih i kemijskih karakteristika otpada koji će se odlagati bilo kratkotrajno ili dugotrajno sa posebnim osvrtom na stabilnost otpada ispod površine, pod utjecajem atmosferskih i meteoroloških pojava, a uzimajući u obzir vrstu mineralne sirovine koja se eksploatira, kao i svojstva i sastav jalovinskog pokrovnog sloja i/ili jalovinskog ostatka mineralne sirovine koji će se pohraniti odnosno akumulirati u postrojenju za gospodarenje otpadom

(2) klasifikaciju otpada prema posebnom propisu o katalogu otpada, a posebno u odnosu na njegova opasna svojstva

(3) naziv i opis kemijskih spojeva koje će se koristiti prilikom obrade mineralne sirovine, kao i njihova stabilnost

(4) opis metoda odnosno načina pohranjivanja i/ili akumulacije otpada

(5) način transporta otpada.

PRILOG III

KRITERIJI ZA KLASIFIKACIJU POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Postrojenje za gospodarenje otpadom mora se klasificirati kao kategorija A u sljedećim slučajevima:

– ako se temeljem prethodne procjene opasnosti ustanovi da propust ili pogrešna izvedba, kao npr. urušavanje otpadnog jalovišta ili pucanje brane može prouzročiti veliku nesreću, uzimajući u obzir čimbenike kao što su trenutna ili buduća veličina postrojenja za gospodarenje otpadom, količina otpada, lokacija postrojenja i utjecaj postrojenja na okoliš

– ako se u postrojenju za gospodarenje otpadom pohranjuje i/ili akumulira opasni otpad

– ako sadrži tvari ili pripravke koji se smatraju opasnim prema posebnim propisu koji uređuje kemikalije.

PRILOG IV

Naziv operatera/ naziv eksploatacijskog polja ili istražnog prostora

Lokacija postrojenja za
gospodarenje otpadom

(adresa, katastarska čestica, koordinate sukladno HTRS96 TM koordinatnom sustavu)

Izdana suglasnost na plan gospodarenja otpadom**

(navesti datum suglasnosti)

Dozvola za
gospodarenje otpadom
Nadležno tijeloNaziv mineralne sirovineKategorija A postrojenja***Postrojenje za gospodarenje otpadom koje je obveznik posebnog propisa koji uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Izrađen vanjski plan

(navesti datum dokumenta)

Vrste otpada koje se zbrinjavaju

(ključni broj otpada)

Postupak obrade/

primjena NRT-a****

U raduU fazi
zatvaranja
Zatvorena*
Datum izdavanjaDatum revizije
              


* navesti primjenjuje li se postupak praćenja zatvorenog postrojenja za gospodarenje otpadom

** ako nije izdana suglasnost na plan navesti razlog

*** ako je odgovor »NE« upisati o kojem se postrojenju za gospodarenje otpadom radi: postrojenje za inertni otpad, postrojenje za neopasni otpad

**** NRT – potrebno upisati postupak obrade i NRT (najbolja raspoloživa tehnika iz Radnih dokumenata o najboljoj raspoloživoj tehnici »Upravljanje jalovinom i otpadnim kamenom iz rudarske djelatnosti« i »Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika«) koji je primijenjen

PRILOG V

ZAHTJEV

ZA IZDAVANJE, IZMJENU ILI DOPUNU DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

I PODACI O OPERATERU
TVRTKA
OIB
MBO
 
PODACI O SJEDIŠTU OPERATERA
ULICA
Kućni broj
GRAD
Poštanski broj
ŽUPANIJA
 
KONTAKT PODACI OPERATERA
TELEFON
FAX
MOBITEL
WWW
E-MAIL
 
NAZIV ISTRAŽNOG PROSTORANAZIV EKSPLOATACIJSKOG POLJA
  
II NAZIV OTPADA, OPIS POSTUPKA I KAPACITET POSTUPKA: Navesti o kojoj podgrupi i vrsti otpada se radi sukladno priloženoj tablici


OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA*
01 01Otpad od iskopavanja mineralnih sirovina
    
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    
01 03Otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina
    
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    
01 04Otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina
    
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
01 05Isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja
    
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    
*izvadak iz Pravilnika o katalog otpada
III
Zahtjev se podnosi za:
    
IZDAVANJE DOZVOLE
IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE
IZMJENA I/ILI DOPUNA DOZVOLEKLASA:URBROJ:
POSTROJENJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM – A KATEGORIJA
POSTROJENJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM – NEOPASNI OTPAD
POSTROJENJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM – INERTNI OTPADIV
PODACI O LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM ZA KOJU SE PODNOSI ZAHTJEV
GRAD
POŠTANSKI BROJ
ULICA
KUĆNI BROJ
ŽUPANIJA
PODACI DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA
katastarska općina (k.o.)broj katastarske čestice (k.č.br.)

broj posjedovnog

lista

   
   
PODACI IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
katastarska općina (k.o.)broj zemljišne katastarske česticebroj zemljišnoknjižnog uloška
   
   
KOORDINATE SUKLADNO HTRS96 TM KOORDINATNOM SUSTAVU
 
 
V PODACI O KONCESIJI/ODOBRENJU ZA ISTRAŽIVANJE
Rješenje o odobrenju za istraživanje minerale sirovine
Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine
 
VI PODACI O OSOBI ODGOVORNOJ ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IME I PREZIME
Osoba odgovorna za izvođenje rudarskih radovaDANE
  
 
VII PRIMJENJENA NAJBOLJE RASPOLOŽIVIH TEHNIKA
DANAZIV NRT-a
OPIS NRT-a
NEnavesti obrazloženje (opisati mjere sprječavanja smanjenja kakvoće vode i mjere za prevenciju i smanjenje emisije onečišćujućih tvari u zrak sukladno posebnom propisu)
 
 
VIII PROVEDENA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
DANavesti klasu, urbroj i datum Rješenja
NEnavesti obrazloženjeOsoba ovlaštena za zastupanje
podnositelja zahtjeva:

ime i prezime

__________________________

potpis


PRILOZI ZAHTJEVA:

 
Plan gospodarenja otpadom
Obvezno za sva postrojenja
Financijsko jamstvo
Obvezno za sva postrojenja
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za gospodarenje otpadom
Obvezno za sva postrojenja
Rješenje o odobrenju za istraživanje minerale sirovine
Obvezno za istražne prostore
Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine
Obvezno za eksploataciju mineralne sirovine
Rješenje o mjerama zaštite okoliša i programu praćenja stanja okoliša sukladno provedenoj procjeni utjecaja na okoliša
Obvezno za postrojenja kategorije A i sve obveznike provedbe procjene utjecaja na okoliš
Plan sprječavanja velikih nesreća
Unutarnji plan za hitne slučajeve
Dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću
Obvezno za postrojenja kategorije A
Dokaz o primjeni najbolje raspoloživih tehnika
Obvezno za postrojenja kategorije A


PRILOG VI

OBRAZAC DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

KLASA:

URBROJ:

____________1, ____________2

____________3 na temelju članka 88. stavka ____________4 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj ____________5), povodom zahtjeva ____________6, zastupane po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, radi izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, donosi

____________7

I. Dozvoljava se ____________6 (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji gospodarenja otpadom ____________8 obavljanje postupka ________9 otpada iz rudarske industrije u postrojenju za gospodarenju otpadom kategorije:____________10

II. Postupak ________9 iz točke I. uključuje sljedeće vrste i količine otpada11:

01 01Otpad od iskopavanja mineralnih sirovina
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    
01 03Otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    
01 04Otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    
01 05Isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja
KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAOPIS POSTUPKAKAPACITET POSTUPKA
    


III. Postupak iz točke II. određen je Planom gospodarenja otpadom iz rudarske industrije koji je sastavni dio ove Dozvole.

IV. Mjere sprječavanja smanjenja kakvoće vode i mjere za prevenciju i smanjenje emisije onečišćujućih tvari u zrak su sljedeće: _________12

V. Postrojenje primjenjuje najbolje raspoložive tehnike ______________________________13

VI. Mjere koje je potrebno poduzeti u postupku zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom/sanacije i sprječavanju štetnog utjecaja postrojenja za gospodarenje otpadom na okoliš nakon zatvaranja su sljedeće:_________________________________________________ 14

VII. Utvrđuje se rok od ______15 dana u kojem je operater dužan dostaviti dokumentaciju ovome tijelu prije zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom, a koja je određena Planom iz rudarske industrije koji je sastavni dio ove Dozvole.

VIII. Utvrđuje se iznos financijskog jamstva ______________________________________16

IX. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. koji se otprema izvan lokacije gospodarenja otpadom mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

X. Provjera okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih ovom dozvolom za gospodarenje otpadom obavit će se do _________17 i/ili:

– nakon značajne promjene u svezi rada postrojenja ili vrste otpada

– ako rezultati praćenja i mjerenja nisu usklađeni s uvjetima propisanim u dozvoli

– ako se sukladno izvješćima inspekcijskog nadzora utvrdi ova obveza

– nakon značajne promjene u najbolje raspoloživim tehnikama koje se primjenjuju dozvolom

XI. Obvezuje se stranka da u roku _________18 poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka/postupaka za koji joj je izdana ova dozvola, koje su određene Planom iz rudarske industrije koji je sastavni dio ove Dozvole.

Obrazloženje

Obrazloženje sastaviti sukladno članku 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09)

Uputa o pravnom lijeku

DOSTAVITI:

stranke u postupku

Evidencija, ovdje,

Pismohrana, ovdje

O TOME OBAVIJEST:

Inspekcija zaštite okoliša,

Rudarska inspekcija

____________

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

Izraze koje se upisuje treba prilagoditi odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Popis izraza koji se upisuju prema odgovarajućoj poveznici na obrazac dozvole:

1. mjesto izdavanja Dozvole

2. datum izdavanja Dozvole

3. naziv nadležnog tijela koje izdaje dozvolu

4. odgovarajući stavak iz članka 88. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

5. upisuje se referenca na broj Narodnih novina

6. naziv operatera, tvrtka podnositelja zahtjeva, mjesto, ulica i kućni broj sjedišta podnositelja zahtjeva te za OIB pravne osobe odnosno MBO fizičke osobe – obrtnika

7. upisuje se »Dozvola za gospodarenje otpadom« odnosno »Privremena dozvola za gospodarenje otpadom«

8. upisuje se: naziv eksploatacijskog polja, mjesto, ulica i kućni broj (ako je primjenjivo), broj katastarske/ih čestica katastarska općina, koordinate sukladno HTRS96 TM koordinatnom sustavu

9. upisuje se postupak gospodarenja otpadom za koje se izdaje dozvola, koji uključuje karakterizaciju otpada, vrstu postrojenja/građevine za pohranu odnosno akumulaciju otpada (npr. akumulacija, otpadno jalovište, brane i sl.) i način konačnog zbrinjavanja otpada u postrojenju za gospodarenje otpadom odnosno način sanacije tla i prostora

10. upisuje se kategorija postrojenja za gospodarenje otpadom sukladno klasifikaciji iz članka 16. ovoga Pravilnika

11. upisuju se podaci iz Tablice točke II zahtjeva za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

12. upisuju se mjere utvrđene Rješenjem o mjerama zaštite okoliša i programu praćenja stanja okoliša sukladno provedenoj procjeni utjecaja na okoliša i/ili utvrđene Planom gospodarenja otpadom

13. upisuje se naziv i opis NRT-a

14. navode se sve mjere koje je potrebno poduzeti u postupku zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom a koje su navedene u Planu gospodarenja otpadom (upisati referencu na točku Plana)

15. upisuje se rok za dostavu dokumentacije

16. upisuje se iznos financijskog jamstva, naziv institucije koja ga je izdala i broj dokumenta

17. upisuje se datum sukladno članku 96. stavku 3. Zakona

18. upisuje se rok za poduzimanje mjera za zatvaranje postrojenja za gospodarenje otpadom

PRILOG VII

Obrazac PGO-RI

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

Prva izrada plana za lokaciju ☐ Izmjena/dopuna plana ☐ ______________ (datum izrade originalnog plana)

Razlog izmjene/dopune plana:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Datum zadnje izmjene/dopune plana:___________________

I PODACI O OPERATERU
TVRTKA
OIB
MBO
 
PODACI O SJEDIŠTU OPERATERA
ULICA
Kućni broj
GRAD
Poštanski broj
ŽUPANIJA
 
KONTAKT PODACI OPERATERA
TELEFON
FAX
MOBITEL
WWW
E-MAIL
 
NAZIV ISTRAŽNOG PROSTORANAZIV EKSPLOATACIJSKOG POLJA
  
 
NAZIV MINERALNE SIROVINE
GEOLOŠKI OPIS LEŽIŠTA MINERALNIH RESURSA

OPIS TOKOVA MATERIJALA

(priložiti dijagram toka)

MINERALOŠKA, GEOKEMIJSKA I GEOTEHNIČKA KARAKTERIZACIJA MATERIJALA I OTPADA IZ RUDARSKE INDUSTRIJE
 
II PODACI O LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE
GRAD
POŠTANSKI BROJ
ULICA
KUĆNI BROJ
ŽUPANIJA
PODACI DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA
katastarska općina (k.o.)broj katastarske čestice (k.č.br.)broj posjedovnog lista
   
   
PODACI IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
katastarska općina (k.o.)broj zemljišne katastarske česticebroj zemljišno-knjižnog uloška
   
   
KOORDINATE SUKLADNO HTRS96 TM KOORDINATNOM SUSTAVU
 
III PODACI O KONCESIJI/ODOBRENJU ZA ISTRAŽIVANJE
Rješenje o odobrenju za istraživanje minerale sirovine
Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine
 

IV ISPUNJENJE CILJEVA GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

(mora biti usklađeno s rudarskim/naftno-rudarskim projektom)

1. CILJ GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE: Sprječavanje ili smanjenje nastajanja otpada i njegove štetnosti na zdravlje ljudi i okoliš
1.1. Opis gospodarenja otpadom u fazi projektiranja, odabir metoda istraživanja, eksploatacije i obrade mineralnih resursa s ciljem sprječavanje ili smanjenje nastajanja otpada i njegove štetnosti na zdravlje ljudi i okoliš i pojašnjenje na koji način odabrane metode ispunjavaju navedeni cilj iz točke 1.

1.2. Navesti promjene do kojih može doći u otpadu iz rudarske industrije zbog povećanja dostupne površine i izloženosti uvjetima na površini zemlje

1.3. Navesti EU normu koja se primjenjuje u projektu za vraćanje otpada iz rudarske industrije nazad u rudarskim radovima otkopani prostor nakon obrade mineralnih resursa, u onoj mjeri u kojoj je to tehnički i ekonomski izvedivo te prihvatljivo za okoliš i prikazati usklađenost s odredbama ovoga Pravilnika

1.4. Opisati projektno rješenje vraćanja površinskog zemljanog pokrova nazad nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom sa odgovarajućim proračunom količina ili ako to nije izvedivo, utvrditi način ponovnog korištenje površinskog zemljanog pokrova na primjeren način

1.5. Navesti popis kemikalija i njihova opasna svojstva koji će se koristiti u istraživanju, eksploataciji i obradu mineralnih resursa i alternativu korištenja manje opasnih kemikalija, te pojašnjenje o nemogućnosti korištenja alternativnih manje opasnih kemikalija što se dokazuje primjerima dobre prakse

2. CILJ GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE: Poticanje oporabe otpada iz rudarske industrije recikliranjem ili ponovnom uporabom kada je to prihvatljivo za okoliš sukladno postojećim europskim normama za zaštitu okoliša i prema zahtjevima ovoga Pravilnika

(opisati primjenu EU norme za recikliranje ili ponovnu uporabu otpada iz rudarske industrije, ako je primjenjivo i navesti način primjene odredbi ovoga Pravilnika koji reguliraju recikliranje i ponovnu uporabu)


3. CILJ GOSPODARENJA OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE: osiguranje kratkotrajnog i dugotrajnog sigurnog zbrinjavanja otpada iz rudarske industrije u fazi projektiranja, upravljanja postrojenjem za gospodarenje otpadom tijekom rada i nakon njegovog zatvaranja, odabirom projekta koji:

a. zahtjeva minimalno, a po mogućnosti bez praćenja, kontrole i upravljanja zatvorenim postrojenjem za gospodarenje otpadom (dokazati primjenom najbolje raspoložive tehnike, ako je primjenjivo)

b. sprječava ili barem smanjuje sve dugotrajne nepovoljne utjecaje na okoliš, npr. one koji se mogu pripisati širenju onečišćujućih tvari zrakom ili vodom, a koji moraju biti sukladni posebnim propisima koji uređuju vode i zaštitu zraka (prema potrebi uključiti mišljenja nadležnih tijela)

c. osigurava dugoročnu geotehničku stabilnost svih brana i jalovišta koji su iznad prethodno postojeće razine tla (priložiti dokaz o navedenom).

Opisati ispunjenje cilja:

3a

3b

3c

V KLASIFIKACIJA POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

(u skladu s mjerilima za određivanje klasifikacije postrojenja sukladno ovome Pravilniku)

(potrebno je priložiti dio projekta u kojem se nalaze detalji o projektnom rješenju i načinu gradnje postrojenja te zaokružiti jedno od ponuđenih postrojenja)

– postrojenje kategorije A (priložiti dokaz o uspostavi plana sprječavanja velikih nesreća, sustava upravljanja sigurnošću i unutarnji plan za hitne slučajeve)

– postrojenje za inertni otpad (dokaz o opravdanosti takvog prijedloga uključujući procjenu i određivanje mogućih opasnosti u slučaju nesreće priložen planu)

– postrojenje za neopasni otpad (dokaz o opravdanosti takvog prijedloga uključujući procjenu i određivanje mogućih opasnosti u slučaju nesreće priložen planu)

VI DOKAZ O KARAKTERIZACIJI OTPADA

(u skladu s Prilogom II ovoga Pravilnika i Odlukom Komisije 2009/360/EC i izjava o procjeni ukupnih količina otpada iz rudarske industrije koja će nastati potrebno priložiti ovome Planu)


VII OPIS POSTUPAKA U KOJIM SE STVARA OTPAD IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

(otkopavanje, pridobivanje, drobljenje i brušenje, flotacija, magnetska separacija, ostali postupci separacije, istražni radovi ili ostali postupci) i opis svih postupaka gospodarenja otpadom koji će se primjenjivati


VIII OPIS NAČINA NA KOJI GOSPODARENJE OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE

– može štetno djelovati na okoliš i ljudsko zdravlje i

– opis preventivnih mjera koje će se poduzeti radi smanjenja utjecaja na okoliš tijekom rada i nakon zatvaranja postrojenja, uključujući uvjete za gradnju i upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom propisane ovim Pravilnikom


IX OPIS POSTUPAKA KONTROLE I PRAĆENJA STANJA POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

(sukladno odredbama ovoga Pravilnika, a koji uključuje: geotehničku stabilnost, nivo i kvalitetu podzemnih i površinskih voda, eroziju tla, radiološki nadzor, ako je primjenjivo i sl.)


X PLAN ZATVARANJA POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

(uključuje sanaciju i sve potrebne postupke nakon zatvaranja postrojenja kao i praćenje stanja, te preliminarni plan za naknadno korištenje lokacije u korisne svrhe)

 

XI MJERE ZA SPRJEČAVANJA ONEČIŠĆENJA VODA

(u skladu s posebnim propisima koji uređuju voda te mjere za sprječavanje ili smanjenje onečišćenja zraka i tla u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu zraka i tla, ako je primjenjivo)


XII PODACI O STANJU ZEMLJIŠTA

(zemljište koje bi moglo biti ugroženo radom postrojenja za gospodarenje otpadom)


XIII PODACI O OTPADU (navodi se otpad iz grupe 01 Pravilnika o katalogu otpada)
Ključni broj otpadaNaziv otpadaPlanirana količina
proizvedenog otpada

Opis postupka

(ako se otpad otprema s lokacije navodi se postupak oporabe R ili postupak zbrinjavanja D, a ako se otpad pohranjuje na lokaciji upisuje se postrojenje za gospodarenje otpadom)

          
          
Osoba odgovorna za izradu Plana gospodarenja otpadom:Osoba ovlaštena za zastupanje Operatera:
________________________________________________________________________________
(ime i prezime)(ime i prezime)
________________________________________________________________________________
(potpis)(potpis)


Mjesto: ____________________, datum: _________________

ISPUNJAVA NADLEŽNO TIJELO

DANEOvjera nadležnog tijela
Operater je sposoban ispuniti ciljeve plana iz dijela IV ovoga priloga
Odabrane metode i postupci istraživanja, eksploatacije i obrade mineralnih resursa su prihvatljivi u svrhu ispunjenja cilja iz dijela IV točke 1. ovoga Priloga
Postrojenje za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije je klasificirano sukladno dijelu V ovoga priloga
Plan ispunjava obveze propisane Zakonom koji uređuje gospodarenje otpadom i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona
Plan ispunjava sve obveze propisane ovim Pravilnikom
SUGLASNOST IZDANA