Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 25/2019 (13.3.2019.), Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

500

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. ožujka 2019. donijela

IZMJENU METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18) (dalje: Metodologija), članak 17. mijenja se i glasi:

»Pružanje nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 25. ove Metodologije vremenski je ograničeno na razdoblje do 1. siječnja 2020.«.

Članak 2.

Ova Izmjena Metodologije stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 310-03/19-11/1

Urbroj: 371-04-19-11

Zagreb, 11. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.