Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

530

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-07/597, urbroj: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15. 7. 2016.).

Nadležna tijela

Članak 2.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za upravljanje Nacionalnim programom, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu mjere Restrukturiranje prema Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa za mjeru Restrukturiranje (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Pojmovi

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

1) Projekt je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost korisnika iz točke 9. ovoga članka za koju se traži sufinanciranje prema Nacionalnom programu u mjeri Restrukturiranje, a sastoji se od prihvatljivog i neprihvatljivog ulaganja.

2) Operacija je aktivnost ili skup aktivnosti koje su uključene u projekt.

3) Aktivnost je određeni agrotehnički ili ampelotehnički postupak kojim se ostvaruje strukturna promjena u vinogradu.

4) Početak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje mogu započeti od datuma izdavanja nalaza kontrole na terenu, a prije donošenja Odluke o odobrenju projekta, odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje je ulaganje nepovratna obveza (naručivanje, kupnja, izgradnja, plaćanje, preuzimanje kredita) ili prvu započetu aktivnost u provedbi projekta.

5) Završetak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava kraj izvršenja preuzetih obveza unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 22. točke c) i d) ovoga Pravilnika sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i fizički završena.

6) Ulaganje je prihvatljivi dio aktivnosti projekta za koji se traži potpora.

7) Trošak je pojedinačna vrijednost materijala, opreme ili usluga kojim se djelomično ili u cijelosti ostvaruje provedba određene aktivnosti ulaganja.

8) Prihvatljivi troškovi su dozvoljeni troškovi koji udovoljavaju uvjetima za sufinanciranje iz Programa.

9) Korisnik je, vinogradar iz točke 19. ovoga članka, kojemu su odobrena ulaganja Odlukom o odobrenju projekta iz Nacionalnog programa.

10) Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (na dan podnošenja Prijave) koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine (znanja i vještine stečene stručnim osposobljavanjem/obrazovanjem pri nadležnoj instituciji iz područja agronomije ili prehrambene tehnologije i/ili stečeno radno iskustvo iz područja vinogradarstva i vinarstva u ukupnom trajanju od minimalno 2 godine) te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

11) Restrukturiranje i/ili konverzija vinograda je provođenje niza agrotehničkih i ampelotehničkih aktivnosti unutar postojećih površina nasada vinograda kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad s ciljem unapređenja proizvodnje i kakvoće.

12) Premještanje vinograda obuhvaća provođenje agrotehničkih aktivnosti s ciljem podizanja drugog nasada u ekvivalentnoj površini adekvatnoj nasadu vinograda koji se u zadanom vremenskom okviru treba iskrčiti.

13) Krčenje vinograda obuhvaća aktivnost uklanjanja postojećeg nasada vinograda koji se zamjenjuje novim nasadom na istoj ili na drugoj površini.

14) Potpora su sredstva namijenjena za provedbu mjere Restrukturiranje iz Nacionalnog programa koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije javnim sredstvima proračuna Europske unije.

15) Doprinosi u naravi predstavljaju oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima jednake dokazne snage.

16) Prihvatljiva površina vinograda je površina koja obuhvaća unutarnji opseg vanjskih trsova vinograda kojemu se dodaje pojas čija je širina jednaka polovici razmaka među redovima kao i dužinu izdvojenih redova vinove loze s pojasom od 1,5 metar sa svake strane te izdvojene trsove vinove loze kojim se dodjeljuje 5 m2.

17) Financijska godina obuhvaća razdoblje od 16. listopada prethodne godine do 15. listopada tekuće godine.

18) Vinska godina obuhvaća razdoblje od 1. kolovoza prethodne godine do 31. srpnja tekuće godine.

19) Vinogradar je fizička ili pravna osoba, čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske, i koji posjeduje površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar.

DIO DRUGI
KORISNICI, POTPORA, PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Korisnici

Članak 4.

(1) Korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti vinogradari upisani u Vinogradarski registar.

(2) Korisnici koji su fizičke osobe, moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit.

Kriteriji prihvatljivosti vinogradarske površine

Članak 5.

(1) Podnositelji prijave na Natječaj (u daljnjem tekstu: Podnositelji) mora na površini na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad).

(2) Vinograd koji je starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.

(3) Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd na drugu lokaciju dužan je dostaviti identifikacijski kod (ID) ARKOD parcele na koju će se zasaditi novi vinograd.

(4) Podnositelj je dužan dokazati da raspolaže površinama na kojima se planira ulaganje.

(5) Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 1.000.000 EUR.

(2) Razina potpore iznosi:

– do 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi,

– do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

(3) Maksimalni iznosi potpore po hektaru vezani uz pojedine aktivnosti utvrđeni su u Prilogu I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Utrošeno vrijeme i stopu nadoknade za rad jednake vrijednosti, kod provođenja aktivnosti, a vezano uz potrebe izračuna iznosa potpore za doprinose u naravi, utvrđeni su Listi u Prilogu V. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Lista iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu.

(6) U skladu s vrijednostima pojedinih aktivnosti/radova utvrđenih u Listi iz priloga V. ovoga Pravilnika Agencija obračunava vrijednost doprinosa u naravi.

(7) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR, uključivo i nadoknadu gubitka dohotka iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Članak 7.

(1) Potpora za mjeru Restrukturiranje može se odobriti za ulaganja u provedbu jedne ili više sljedećih operacija u okviru prihvatljivih aktivnosti vezanih uz operacije:

a) ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda:

– aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda: krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka i materijala,

– aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda: analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, zamjena vulkanskog tla, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,

– aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda: planiranje sadnje, sadnja cijepova vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog) vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.).

b) ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):

– aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda: promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom

– aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih postrojenja (drenaža) u vinogradu: kanali za zadržavanje i protok vode brazdama i/ili kolektori, podzemni odvodi

– aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova: terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija ili rušenje terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje

– aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu: postavljanje i izmjena armature (potporna struktura) novog (restrukturiranog) vinograda

– aktivnosti vezane za instaliranje ili poboljšanje sustava navodnjavanja,

– aktivnosti vezane za poboljšanje postojećeg vinograda:

– promjena gustoće sklopa vinograda: promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.

– promjena postojeće potporne strukture prihvatljiva je aktivnost kada se provodi s ciljem povećanja lisne površine (dodavanje najmanje jedne žice).

(2) Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.

(3) Pojedine aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi samostalno ili u kombinaciji s drugim navedenim aktivnostima, a te projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu.

(4) Sve aktivnosti koje su započete prije izdavanja nalaza kontrole na terenu neće se sufinancirati.

(5) Iznimno, od odredbe iz stavka 4. ovoga članka izuzete su aktivnosti naručivanja sadnog materijala.

(6) Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.

(7) Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu II., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi

Članak 8.

(1) Troškovi sljedećih aktivnosti smatraju se neprihvatljivim:

– svakodnevno upravljanje (poslovi) vinogradom i jednostavna zamjena,

– zaštita od štete koju prouzrokuje divljač:

– izgradnja ograda,

– aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente,

– zaštita od štete koju prouzrokuju ptice:

– pokrivanje redova u vinogradu sa zaštitnim mrežama za grožđe,

– razni uređaji za plašenje ptica:

– aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente

– zaštita od štete koju prouzrokuje tuča pokrivanjem redova sa zaštitnim mrežama za grožđe,

– izgradnja vjetrobrana ili zidova za zaštitu od vjetra,

– izgradnja prilaza za vozila i dizala, te putova u vinogradu ili onih koji vode do vinograda,

– nabava poljoprivrednih vozila, strojeva i alata te

– okrupnjavanje zemljišta

– PDV (kod podnositelja/korisnika koji su u sustavu PDV-a)

– administrativni troškovi,

– troškovi osoblja korisnika.

(2) Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja

– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja

– troškovi gubitka na tečaju valute

– troškovi priprema natječajne dokumentacije

– troškovi koji nisu dio projekta.

(3) Neprihvatljivim troškovima smatraju se i svi oni troškovi koji nisu navedeni u stavku 1. i stavku 2. ovoga članka, kao ni oni koji nisu navedeni u Listi prihvatljivih troškova iz članka 7. stavka 7. ovoga Pravilnika.

Naknada za gubitak dohotka

Članak 9.

(1) Naknadu za gubitak dohotka korisnik može ostvariti u obliku:

a) financijske naknada, u visini 100% relevantnih gubitaka

b) prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih nasada vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda.

(2) Korisnici koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, imaju pravo na financijsku naknadu za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka.

(3) Korisnici koji provode operaciju premještanja vinograda imaju pravo naknadu za gubitak dohotka iz stavka 1. točke b) ovoga članka.

(4) Naknadu za gubitak dohotka iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva mora predvidjeti u Planu aktivnosti iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(5) Naknadu za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka može ostvariti korisnik, koji provodi mjeru restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, za površine vinograda utvrđene u Odluci o odobrenju projekta, pod uvjetom da:

– je korisnik u zadnje tri godine prije donošene Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa,

– se planirani projekt provodi na vinogradu koji je stariji od 10 godina.

(6) Naknadu za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka korisnik ostvaruje zbog gubitka uroda grožđa u slučaju:

– krčenja vinograda, za razdoblje od tri godine, počevši s godinom u kojoj je provedeno krčenje vinograda

– zamjene sorte cijepljenjem u postojećem vinogradu, za razdoblje od dvije godine, počevši s godinom u kojoj je provedena rezidba trsa na mjesto cijepljenja.

(7) Naknada za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka vezuje se uz gubitak godišnjeg prihoda po hektaru, koji je nastao izostankom uroda grožđa, a izračunava se za kalendarsku godinu na podlozi podatka Državnog zavoda za statistiku kao prosječni trogodišnji prihod po hektaru temeljem umnoška trogodišnjeg prosjeka prinosa grožđa po hektaru i trogodišnje prosječne proizvođačke cijene grožđa po kilogramu.

(8) Za računanje trogodišnjeg prosjeka prinosa grožđa po hektaru i trogodišnje prosječne proizvođačke cijene grožđa po kilogramu iz stavka 7. ovoga članka, kao prva godina od koje se počinje utvrđivati prosjek, uzima se prvi raspoloživi statistički podatak koji je vremenski najbliži godini za koju se utvrđuje prosječna naknada za gubitak dohotka.

(9) U skladu sa stavkom 7. i 8. ovoga članka, za pojedinu kalendarsku godinu utvrđuje se prosječni trogodišnji prihod po hektaru kao godišnji jedinični financijski iznos naknade za gubitak dohotka po hektaru iz Prilogu VI., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(10) U skladu sa utvrđenim godišnjim jediničnim financijskim iznosom naknade za gubitak dohotka po hektaru iz stavka 9. ovoga članka Agencija za plaćanja, a vezujući uz godinu donošenja Odluke o odobrenju projekta, u Odluci o odobrenju projekta utvrđuje korisniku iznos pripadajuće kumulativne naknade dohotka iz stavka 11. ovoga članka.

(11) Naknada za gubitak dohotka iz članka 1 točke a) ovoga članka isplaćuje se jednokatno kao kumulativna naknada dohotka za tri godine kod krčenja vinograda, odnosno kao kumulativna naknada dohotka za dvije godine kod cijepljenja, a na podlozi godišnjeg jediničnog financijskog iznosa nadoknade za gubitak dohotka po hektaru iz stavka 9. ovoga članka.

(12) Naknada za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka isplaćuje se na temelju zahtjeva korisnika, a nakon provedene kontrole na terenu, kojom se utvrđuje da je provedeno krčenje, odnosno rezidba trsova kod cijepljenja.

(13) Zahtjev za isplatu za aktivnosti krčenja i naknade za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka korisnik može podnijeti Agenciji tijekom cijelog trajanja projekta, a najranije nakon završetka aktivnosti krčenja vinograda, odnosno rezidbe trsa kod cijepljenja ili najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti.

(14) Agencija za plaćanja na temelju podnijetog zahtjeva za isplatu iz stavka 13. ovoga članka donosi Odluku o isplati naknade za gubitak dohotka iz stavka 1. točke a) ovoga članka.

(15) Agencija za plaćanja Odlukom o odobrenju projekta utvrđuje pravo nadoknade gubitka dohotka iz članka 1. točke b) ovoga članaka.

(16) U slučaju primjene nadoknade dohotka iz članka 1. točke b) ovoga članaka razdoblje istovremenog postojanja starog i novog nasada počinje teći sukladno predloženim rokovima za provedbu aktivnosti sadnje novog/restrukturiranog vinograda u Planu aktivnosti.

(17) Nakon isteka razdoblja iz stavka 16. ovoga članka korisnik je dužan iskrčiti stari vinograd te podnijeti zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti iz članka 22. točke d) ovoga Pravilnika.

(18) Obrazac zahtjeva iz stavka 13. ovoga članka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: mrežne stranice Agencije za plaćanja).

DIO TREĆI
NATJEČAJ

Raspisivanje Natječaja

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje natječaj za provedbu mjere Restrukturiranje (u daljnjem tekstu: Natječaj) ponajprije dinamikom koja je utvrđena Nacionalnim programom, u ovisnosti o raspoloživosti sredstava.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se uvjeti i rokovi za podnošenje prijava te obrasci za prijavu i ostali obrasci koji se koriste u provedbi mjere Restrukturiranje.

(4) Obrasci iz stavka 3. ovoga članka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Podnošenje prijave na Natječaj

Članak 11.

(1) Nakon objave Natječaja iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, podnositelj podnosi prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom i Planom aktivnosti isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

(2) Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja Prijave ima podmirene/regulirane obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Podnositelj je dužan ažurirati sve podatke vezane uz prijavu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava i u Vinogradarskom registru.

(4) Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti Podnositelja, Agencija za plaćanja će podatke iz Prijave provjeriti uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Vinogradarski registar te ostale javno dostupne registre.

(5) Temeljem podataka iz prijave Agencija za plaćanja će utvrditi i provjeriti podatke primjenjive za rangiranje uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Vinogradarski registar te ostale javno dostupne registre.

Provjera prijava

Članak 12.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost i potpunost, a prihvatljive prijave se rangiraju sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Nepravovremene prijave neće se razmatrati, te će podnositelju prijave biti izdana Odluka o odbacivanju prijave.

(4) U slučaju da podnositelj pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja o odustajanju od prijave, podnositelju će biti izdana Odluka o odbacivanju prijave.

(5) Ukoliko je prijava nepotpuna ili su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije.

(6) Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju, ispravke ili dodatna obrazloženja preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(7) Agencija za plaćanja će dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja tražiti od podnositelja dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena još samo jednom uz objavu obavijesti na internetskim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

(8) Podnositelj je dužan pratiti objave o rezultatima obrade predanih Prijava na internetskim stranicama Agencije za plaćanja radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanja.

(9) U slučajevima traženja dopuna, ispravka i obrazloženja, datum dostave (slanja) dokumentacije kojom se prijava dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom podnošenja potpune prijave.

Plan aktivnosti

Članak 13.

(1) U Planu aktivnosti iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika podnositelj mora dokazati da će poduzetim aktivnostima modernizirati i poboljšati vinogradarske tehnike, poboljšati poslovanje i ostvariti ciljeve projekta nakon realizacije ulaganja.

(2) Plan aktivnosti treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz Natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, a na način da udovoljava kriterijima prihvatljivosti iz članka 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15. 7. 2016.).

(3) Plan aktivnosti treba sadržavati detaljan opis predloženih aktivnosti i predloženih rokova za njihovu provedbu te aktivnosti koje se moraju provesti svake godine i površina na koju se odnosi svaka operacija.

(4) Ukoliko će biti potrebni dodatni podaci, od podnositelja će se zatražiti obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti u traženom roku.

Ponude

Članak 14.

(1) Prije podnošenja Prijave iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika podnositelj je dužan prikupiti jednu ponudu za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova.

(2) U slučaju troškova rada koji se prijavljuju u vidu potpore kao doprinosi u naravi nije potrebno postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Potpora za doprinose u naravi po završetku operacije ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove, isključujući doprinose u naravi. Doprinosi u naravi ne smiju predstavljati više od polovice prihvatljivih troškova, a najmanje polovica ukupno prihvatljivih troškova mora predstavljati cijenu plaćenu za robu ili usluge i mora biti dokumentirana računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

(4) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike materijala, opreme i usluga. Svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude s iskazanim iznosom sa i bez poreza na dodanu vrijednost.

(5) Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u skladu s načelom isplativosti (da se sredstva učinkovito koriste u odnosu na ciljeve). Procjena razumnosti troškova bazira se na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno biraju se oni projekti koji nude najbolju vrijednost za novac (najbolji odnos cijene i kvalitete). Agencija za plaćanja radi provjeru cijena u dostavljenim ponudama, na način da ih uspoređuje s referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će pri izračunu iznosa potpore koristiti referentne cijene. Ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena, prihvatit će se cijena iz ponude.

(6) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (HRK) za domaće dobavljače.

(7) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane u eurima, Podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama sukladno članku 30. stavku 1. točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

(8) Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(9) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt registriran za djelatnost iz područja za koje ponudu daje, a koji je ponudu za pojedino ulaganje dostavio podnositelju.

(10) Prilikom ulaganja u poboljšanje vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom, podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani s fizičkim ili pravnim osobama, koje su izradile Projekt (tehničko-tehnološko rješenje) za aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

(11) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja Podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(12) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između Podnositelja i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju Agencija za plaćanja utvrditi će da takva ponuda ne udovoljava uvjetima. Ukoliko se utvrdi da su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva Prijava ne udovoljava uvjetima.

(13) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o porijeklu te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Prioritetni kriteriji i rang-lista

Članak 15.

(1) Prema redoslijedu zaprimanja potpune prijave ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) prihvatljivost projekta i

c) opravdanost i prihvatljivost aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

(2) Nakon administrativne kontrole prihvatljivih prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima utvrđenim u Prilogu III., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. (3) Agencija za plaćanja odabire najvrjednije prijave (s najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija, te rang-listu s naznačenim odabranim Prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3) Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalna umanjenja potpore.

Odluka o odbijanju prijave

Članak 16.

Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odbijanju prijave ukoliko:

a) nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji prihvatljivosti propisani ovim Pravilnikom i Natječajem

b) dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu nije dostavljena/nije dostavljena u propisanom roku/nije potpuna/nije prihvatljiva

c) se utvrde netočni podaci u prijavi podnositelja odlučujući za projekt

d) podnositelj onemogući obavljanje kontrole na terenu

e) se utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za tekuću financijsku godinu.

Odluka o odobrenju projekta

Članak 17.

(1) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odobrenju projekta iz mjere Restrukturiranje u slučaju:

a) ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem i

b) prihvatljivosti ulaganja i troškova utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova.

(2) Odlukom o odobrenju projekta utvrđuju se:

a) maksimalni iznos potpore za prihvatljive aktivnosti, uključivo nadoknadu gubitka dohotka iz članka 9 stavka 1 točke a). ovoga Pravilnika

b) prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta

c) neprihvatljivi troškovi projekta

d) prihvatljive ARKOD parcele i njihova površina

e) prihvatljive ARKOD parcele i njihova površina za nadoknadu gubitka dohotka iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

f) prihvatljive ARKOD parcele i njihovu površinu za nadoknadu gubitka dohotka u vidu koegzistencije starih i novih nasada iz članka 9. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika

g) rok podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore

h) druge obveze i prava korisnika vezane uz projekt.

Obveze i prava korisnika tijekom provedbe projekta

Članak 18.

(1) Odlukom o odobrenju projekta utvrđuju se i sljedeća prava i obveze korisnika:

a) obveza da će u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na odobrenu potporu, te obveza davanja na uvid sve dokumentacije vezane za sufinancirane aktivnosti djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara

b) obveza da će tri godine nakon isplate sredstava ispunjavati propisane zahtjeve vezane uz višestruku sukladnost sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i posebnom propisu kojim se uređuje višestruka sukladnost.

c) obveza da dostavlja potrebna izvješća Agenciji za plaćanja

d) obveza da osigura točnost svih podataka i informacija koje dostavlja Agenciji

e) obveza da dostavi Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke vezane uz odobrena ulaganja ili joj osigura dostupnost svih podataka koje Agencija za plaćanja zatraži

f) obveza da prijavi Agenciji za plaćanja prije ili neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene o statusu gospodarstva kao i sve promjene koje se odnose na kriterije prihvatljivosti

g) obveza da izvijesti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa od dana zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate od strane Agencije za plaćanja

h) obveza da osigura izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u Planu aktivnosti priloženom uz prijavu

i) obveza da tijekom trajanja provedbe projekta osigura prihvatljivost troškova i udovoljavanje propisanim kriterijima

j) pravo i obveze vezane uz isplatu predujma

k) pravo i obveze vezane uz rokove za podnošenje Zahtjeva za isplatu

l) obveza da vidljivo obilježi ulaganje sukladno Naputku iz Priloga IV., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

m) obveza da čuva dokumentaciju koja se odnosi na vrijeme od zaprimanja Odluke o odobrenju projekta iz članka 17. ovoga Pravilnika i tijekom pet godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja

n) druga prava ili obveze ukoliko su vezana uz specifičnost ulaganja (obavljanje kontrole na terenu prije, tijekom ili nakon provođenja pojedinih aktivnosti, rokovi za krčenje starog vinograda i sl.).

(2) Produljenje roka za jednu godinu može se odobriti jednom iz opravdanih razloga uz uvjet da je korisnik započeo s provedbom odobrenih aktivnosti sukladno prihvaćenim Planom aktivnosti. Ukoliko provedba odobrenih aktivnosti nije započeta produljenje se može odobriti isključivo zbog više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(3) U slučaju da korisnik ne poštuje obveze propisane ovim Pravilnikom, Natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će sukladno odredbama ovog Pravilnika poništiti Odluku o odobrenju projekta.

Početak provedbe

Članak 19.

Odluke iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja izdaje u roku od 90 dana od dana zaprimanja potpune prijave ili od isteka roka za dostavu dopune.

Izmjene projekta

Članak 20.

(1) Manje izmjene projekta su izmjene koje se odnose na financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20% iznosa izvorno odobrenih za svaku aktivnost, uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju. Za ove izmjene nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja pod uvjetom da se time ne utječe na prihvatljivost nekog dijela operacije i njezinih općih ciljeva.

(2) Korisnik je o manjim izmjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(3) U slučaju svih ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavka 1. ovoga članka, korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje izmjena s popratnom dokumentacijom, najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(4) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika na propisanom obrascu Zahtjeva za odobrenje izmjena koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Ako su korisniku isplaćena sredstva potpore za završenu aktivnost, ista aktivnost ne može biti predmet novih izmjena.

(6) U slučaju prihvaćanja Zahtjeva za odobrenje izmjena Agencija za plaćanja će izdati izmjenu Odluke o odobrenju projekta, u roku od 60 dan od zaprimanja potpunog zahtjeva za odobrenje projekta.

(7) U slučaju zatraženih izmjena navedenih u stavku 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja može odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti pisanim putem s obrazloženjem.

(8) Izmjenom se ne može odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, izdat će se izmjena Odluke o odobrenju projekta s opisanim razlogom izmjene, u roku od 60 dan od zaprimanja potpunog zahtjeva za odobrenje projekta.

(10) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promijene podaci koji se odnose na korisnika – naziv, adresa, naziv banke, IBAN, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet godina od datuma konačne isplate, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.

(11) Obrazac Zahtjeva za odobrenje promjena Odluke o odobrenju projekta iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Odluke i prigovori

Članak 21.

(1) Odluke iz ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odluke iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti, a na njih se može pisanim putem, isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom, podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede, na adresu Agencije za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Prigovore iz stavka 2. ovoga članka rješava Ministarstvo poljoprivrede, u skladu s člankom 16. Zakona.

(4) Po zaprimanju prigovora iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja prigovor i ključne dokumente vezan uz prigovor prosljeđuje Ministarstvu.

(5) U postupcima rješavanja po prigovoru Ministarstvo će zatražiti uvid u dosje predmeta, a može tražiti dodatna pisana ili usmena pojašnjenja i očitovanja od nadležne službe Agencije za plaćanja i od podnositelja/korisnika o svim bitnim činjenicama u postupku rješavanja prigovora.

(6) Odluke Ministarstva Agencija za plaćanja dostavlja preporučeno s povratnicom podnositelju/korisniku, a u slučajevima prihvaćanja prigovora Agencija za plaćanja će nastaviti postupke sukladno odluci Ministarstva.

DIO ČETVRTI
ISPLATA SREDSTAVA

Zahtjevi za isplatu

Članak 22.

Sredstva iz Nacionalnog programa korisniku se isplaćuju na temelju podnijetog:

(a) Zahtjeva za isplatu predujma

(b) Zahtjeva za isplatu nadoknade gubitka dohotka iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

(c) Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti

(d) Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti.

Predujam

Članak 23.

(1) Korisnik temeljem Odluke o odobrenju projekta može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma koji mora biti poslan Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja.

(2) Korisniku se može isplatiti predujam najviše u iznosu od 80% odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta, umanjeno za pripadajući iznos nadoknade gubitka dohotka iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(3) Uz Zahtjev za isplatu predujma korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(4) Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, sukladno predlošku koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(5) Po primitku potpunog Zahtjeva za isplatu predujma potpore i dostavljanju valjanog jamstva iz stavaka 3. i 4. ovoga članka Agencija za plaćanja korisniku izdaje Odluku o isplati predujma i isplaćuje predujam.

(6) U slučaju da korisnik ne dostavi Agenciji za plaćanja prihvatljivo jamstvo iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(7) Obveza korisnika je iskoristiti sredstva isplaćenog predujma za provedbu mjere Restrukturiranje sukladno prihvatljivim troškovima odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta najdulje do kraja druge financijske godine nakon dana isplate predujma.

(8) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostavljati godišnje Izvješće o iskorištenju predujma najkasnije do 30. listopada tekuće godine uz koji prilaže:

a) Financijsku dokumentaciju kojom se opravdava uporaba predujma do 15. listopada tekuće godine i

b) Izjavu korisnika o iznosu neiskorištenog predujma na dan 15. listopada tekuće godine.

(9) Jamstvo iz stavka 3. i 4. ovoga članka bit će oslobođeno i vraćeno korisniku po zaprimanju Zahtjeva za oslobađanje jamstva i po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja iz stavka 8. ovoga članka i članka 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

(10) Predložak Zahtjeva za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka, predložak Izvješća o iskorištenju predujma iz stavaka 8. ovoga članka, te Zahtjev za oslobađanje jamstva iz stavka 9. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(11) Jamstvo iz stavka 3. i 4. ovoga članka bit će aktivirano radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju donošenja Odluke o jamstvu kojom se o djelomično ili potpuno zadržava jamstvo, Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu ili u slučaju poništenja Odluke o odobrenju projekta.

(12) Jamstvo mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od krajnjeg roka podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Provjera Zahtjeva za isplatu

Članak 24.

(1) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti iz članka 22. točke c) ovoga Pravilnika korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja na propisanom obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, dostavom preporučene pošte ili osobnom predajom u pisarnici Agencije za plaćanja. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu, mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti iz članka 22. točke d) ovoga Pravilnika korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja sukladno roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta preporučeno s povratnicom, na propisanom obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja ili osobnom predajom u pisarnici Agencije za plaćanja.

(3) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti i Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti treba sadržavati sve račune plaćene u cijelosti sukladno odabranim ponudama i Odluci o odobrenju projekta, te dodatnu dokumentaciju na obrascu Zahtjeva za isplatu sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenog u Odluci o odobrenju projekta.

(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema tečaju sukladno članku 30. stavku 1 točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

– u slučaju da je korisnik plaćanja izvršio po tečaju nižem od tečaja sukladno članku 30. stavku 1. točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014, obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(6) Ukoliko je Zahtjev za isplatu potpore nepotpun, Agencija za plaćanja zatražit će njegovu dopunu od korisnika te može sukladno članku 16. stavku 3. ovoga Pravilnika tražiti dostavu dopuna, ispravaka ili obrazloženja.

(7) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu potpore dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu potpore.

(8) U slučajevima traženja dopuna, ispravaka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu potpore dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(9) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

(10) Korisniku se ne može po pojedinoj aktivnosti isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenoga u Odluci o odobrenju projekta za istu aktivnost.

(11) Korisniku kojem je isplaćen predujam potpore ne može biti isplaćena potpora po završenoj aktivnosti do utvrđivanja iskorištenja sredstava predujma u cijelosti. Potpora po završenoj aktivnosti može se isplatiti za aktivnosti koje nisu financirane sredstvima isplaćenog predujma.

(12) Isplata sredstava korisnicima mora biti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku utvrđenom člankom 25. stavkom 2. Provedbene uredba Komisije (EU) 2016/1150 od datuma podnošenja valjanog i potpunog Zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Odluke o Zahtjevu za isplatu

Članak 25.

Nakon provjere Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti ili Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti i kontrole ispunjavanja uvjeta opravdanosti i prihvatljivosti provedenih aktivnosti ulaganja i/ili troškova Agencija za plaćanja će Korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Odluka o isplati

Članak 26.

(1) Odlukom o isplati Agencija za plaćanja će utvrditi iznos potpore za isplatu.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o isplati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, a isplatu će izvršiti na račun korisnika.

(3) Prilikom donošenja Odluke o isplati Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu potpore u odnosu na iznos potpore iz Odluke o odobrenju projekta ukoliko utvrdi da pojedine odobrene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani (plaćeni) ili ako je korisnik izvršio izmjene u projektu za koje nije obavijestio i/ili ishodio odobrenje Agencije za plaćanja.

(4) U slučajevima kada operacije nisu provedene na cjelokupnoj površini za koje je potpora zatražena, iznos potpore se proporcionalno smanjuje i to na način da se isplaćuje iznos koji odgovara dijelu operacija koji je proveden ili u slučaju predujma osigurava se povrat isplaćenog iznosa u odnosu na dio koji nije proveden.

(5) U slučaju da operacije nisu provedene na cjelokupnoj površini za koju je zatražena potpora iznos potpore se smanjuje ovisno o slučaju:

a) ako razlika ne premašuje 20%, potpora se izračunava na temelju područja utvrđenog provjerama na licu mjesta nakon provedbe

b) ako razlika premašuje 20%, ali ne iznosi više od 50%, potpora se izračunava na temelju područja utvrđenog provjerama na licu mjesta nakon provedbe i smanjuje za dvostruki iznos utvrđene razlike

c) ako razlika premašuje 50% za predmetnu operaciju ne dodjeljuje se potpora.

(6) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet godina od datuma utvrđenog u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na ulaganje

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole

c) sačuvati ulaganje prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni.

Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

Članak 27.

(1) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se u slučaju:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem i Odlukom o odobrenju projekta;

b) da dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu/obrazloženje nije dostavljena ili nije dostavljena u propisanom roku ili nije potpuna ili nije prihvatljiva

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka

d) da se utvrdi prethodno financiranje projekta iz drugih izvora potpore za troškove koji su predmet Zahtjeva za isplatu potpore

e) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu, te pristupa prilikom kontrole osoba koje su s korisnikom povezane u provedbi predmetnog projekta

f) da je nakon obavljene kontrole na terenu utvrđeno nepoštivanje i neispunjavanje uvjeta propisanih Pravilnikom

g) korištenja ulaganja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

h) da se ne utvrdi Završetak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti sukladno članku 3. točki 5. ovoga Pravilnika za one aktivnosti za koje je podnesen Zahtjev za isplatu.

(2) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja će izdati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu ili od isteka krajnjeg roka za dostavu dopune.

(3) Temeljem Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka Odluka o odobrenju projekta se poništava.

Odustajanje od isplate ili daljnje provedbe

Članak 28.

(1) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate po završetku svih aktivnosti ili daljnje provedbe projekta, kao i u slučajevima utvrđenih nepoštivanja obveza propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.

(2) Informaciju iz stavka 1. ovoga članka o odustajanju od isplate ili daljnje provedbe ulaganja korisnik je dužan dostaviti pisanim putem, potpisano i ovjereno preporučenom pošiljkom Agenciji za plaćanja.

(3) Agencija za plaćanja će sva pismena dostaviti preporučenom poštom u roku od 10 dana od donošenja istih, a ukoliko podnositelj/korisnik nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj/Korisnik obaviješten.

DIO PETI
KONTROLA

Administrativna kontrola

Članak 29.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom Zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz Zahtjev za isplatu, te analizom ulaganja i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Kontrola na terenu

Članak 30.

(1) Kontrola na terenu provodi se prije odobrenja projekta, nakon provedenog krčenja i prije plaćanja, a provode je djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, službenici Nacionalnog fonda, ARPA, revizori Europske komisije i Europski revizorski sud.

Uzorak za kontrolu

Članak 31.

(1) Kontrola na terenu za mjeru Restrukturiranje prije donošenja Odluke o odobrenju projekta provodi se na 100% prijava u svrhu potvrđivanja postojanja vinograda na ARKOD parcelama na kojim su prijavljene projektne aktivnosti. U kontroli na terenu prije donošenja Odluke provjerava se i točnost navoda iz prijave povezanih s aktivnostima za koje se traži potpora.

(2) U kontroli na terenu vrše se i provjere je li krčenje ili cijepljenje provedeno, nakon što korisnik dostavi Agenciji za plaćanja informaciju o iskrčenim ili cijepljenim ARKOD parcelama. Kontrole na terenu provode se na 100% iskrčenih ili cijepljenih ARKOD parcela.

(3) U fazi nakon realizacije aktivnosti, a prije isplate provodi se kontrola na terenu na 100% zahtjeva za isplatu.

(4) Kontrola višestruke sukladnosti za mjeru Restrukturiranje provodi se na uzorku od minimalno 1% korisnika u svakoj kalendarskoj godini.

Ovlasti kontrolora i obveze nadziranih

Članak 32.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poljoprivredno zemljište, vinograde, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Pravne i fizičke osobe, te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru kontrolora, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su predočiti sve podatke i osigurati dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu.

(4) Kontrola na terenu može se najaviti uz uvjet da prethodna najava ne utječe na njezinu svrhu ili učinkovitost. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije duže od 14 dana.

DIO ŠESTI
POVRAT SREDSTAVA

Povrat sredstava

Članak 33.

(1) Sredstva namijenjena provedbi mjere Restrukturiranje su namjenska i bespovratna.

(2) Ukoliko se utvrdi da je korisnik postupao protivno odredbama ovog Pravilnika i pravilima korištenja sredstava za mjeru Restrukturiranje, odnosno u slučaju utvrđene nepravilnosti, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti povrat sredstava na temelju Odluke o povratu sredstava.

Elementarna nepogoda

Članak 34.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila područje na kojem se nalazi mjesto provedbe Odluke o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja može odobriti produljenje rokova planiranih aktivnosti.

DIO SEDMI
ZAVRŠNE ODREDBE

Zadaće Agencije za plaćanja

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje Natječaje do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe mjere Restrukturiranje.

(2) Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja u okviru svoje nadležnosti donosi pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu mjere Restrukturiranje.

Objava Odluke o odobrenju projekata

Članak 36.

Korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje kojima je Agencija za plaćanja izdala Odluku o odobrenju projekta kao i iznos odobrenih i isplaćenih sredstava bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i mrežnim stranicama Ministarstva.

Zaštita osobnih podataka

Članak 37.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Natječaja te zahtjeva i obrazaca vezanim uz Natječaj i provedbu ove mjere prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe mjere, Natječaja, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Prijelazna odredba

Članak 38.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješiti će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15., 73/17. i 39/18.)

Propis koji prestaje važiti

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15., 73/17. i 39/18.).

Stupanje na snagu

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/10

Urbroj: 525-07/1765-19-3

Zagreb, 12. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE PO HEKTARU ZA POJEDINU AKTIVNOST

AktivnostiPotpora/ha 75% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od:
1.

Zamjena (konverzija) sorte i premještanje te promjena gustoće vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama

(max. EUR 24.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 33.000/ha)

2.

Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 9.900/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

(max. EUR 18.750/ha)

3.

Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 3.450/ha)

(max. EUR 5.850/ha)

(max. EUR 7.800/ha)

4.

Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 15.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 36.000/ha)

5.

Postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 7.500/ha)

(max. EUR 10.800/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

6.

Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 4.050/ha)

(max. EUR 5.550/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

Napomena:

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16%

»na nagibima« smatra se teren na nagibu od 16 do 26%

»na strminama« smatra se teren na nagibu većem od 26%


PRILOG II.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PROVEDBU MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

1. Operacije vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda
1.1. aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira
1.1.1. krčenje zemljišta (usluga krčenja starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi rada stroja i ljudi)
1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (troškovi usluge uklanjanje i odvoza stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)
1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka
1.2. aktivnosti vezane uz pripremu tla novog restrukturiranog vinograda
1.2.1. analiza tla (troškovi analize tla s preporukom gnojidbe za novi nasad vinove loze na točno određenoj ARKOD parceli)
1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi usluge čišćenja tla od kamenja – rad stroja i ljudi)
1.2.3. rigolanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.5. tanjuranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.6. ripanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.7. usitnjavanje kamenitog sloja tla (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.8. planiranje/ravnanje tla za vinograd (troškovi usluge rada stroja na ravnanju terena za vinograd)
1.2.9. dezinfekcija (troškovi kupnje sredstva za dezinfekciju tla, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (troškovi za kupnju gnojiva, troškovi dovoza gnojiva na točno određenu ARKOD parcelu i rasipanja gnojiva po parceli, troškovi za kupnju sredstva za kalcifikaciju, trošak dovoza i rasipanja po parceli)
1.3. aktivnosti vezane uz sadnju ili cijepljenje novog restrukturiranog vinograda
1.3.1. troškovi usluge radova na – planiranju sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)
1.3.2. kupnja cjepova/sadnica/podloga vinove loze
1.3.3. troškovi usluge radova – sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze
1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi usluge cijepljenja u vinogradu – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.3.5. troškovi kupnje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači, opreme za fiksaciju)
1.3.6. troškovi usluge radova na postavljanju i/ili izmjeni potporne strukture restrukturiranog vinograda (potporna struktura – uklanjanje stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), odvoz stupaca, žice, kolaca, kupnja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači), postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova ukoliko nisu prijavljeni kao pojedinačni troškovi pod 1.1.2., 1.3.5. te dovoz/prijevoz nove potporne strukture
2. Operacije prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom
2.1. aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte)
2.1.1. aktivnosti vezane uz krčenje vinograda
2.1.1.1 krčenje zemljišta (starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoz stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2. aktivnosti vezane uz pripremu tla novog restrukturiranog vinograda
2.1.2.1. analiza tla (usluga analize tla s preporukom gnojidbe za novi nasad vinove loze na točno određenoj ARKOD parceli)
2.1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.3. rigolanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.4 oranje i duboko oranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.5. tanjuranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.6. ripanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.7. usitnjavanje kamenitog sloja tla (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.8. planiranje/ravnanje tla za vinograd (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi na ravnanju terena za vinograd)
2.1.2.9. dezinfekcija (sredstva za dezinfekciju tla, troškovi rada ljudi i strojeva)
2.1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (trošak gnojiva, dovoza gnojiva na točno određenu ARKOD parcelu i rasipanja gnojiva po parceli, troškovi sredstva za kalcifikaciju, dovoza i rasipanja po parceli)
2.1.3. aktivnosti vezane uz sadnju
2.1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)
2.1.3.2. kupnja cjepova/sadnica/podloga vinove loze
2.1.3.3. sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi usluge cijepljenja u vinogradu – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.3.5. potporna struktura ili pojedini dijelovi (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači, oprema za fiksaciju)
2.1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.2. aktivnosti vezane uz promjenu potporne strukture
2.2.1. uklanjanje i odvoz potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.2.2. kupnja potporne strukture ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žice, kuke, zatezači i sl.)
2.2.3. postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.3. aktivnosti vezane uz promjena nagiba/razine vinograda
2.3.1. promjena nagiba terena (troškovi usluge rada stroja i ljudi)
2.3.2. ravnanje tla (troškovi usluge rada stroja i ljudi)
2.4. aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava
2.4.1. zemljani radovi, trošak sirovina i materijala (kanali za zadržavanje i protok vode brazdama i/ili kolektori, drenaže, troškovi izgradnje odvodnih kanala, izgradnje kanala za zadržavanje vode, kolektora i podzemnih odvoda – usluga rada stroja i ljudi i troškovi potrebnog materijala)
2.5. aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova
2.5.1. građevinski radovi, trošak materijala (terasiranje, uspostavljanje ili rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova uključujući i potrebne temelje – trošak usluge rada stroja i ljudi)
2.6. aktivnosti vezane uz tehničke instalacije u restrukturiranom vinogradu
2.6.1. trošak izmjene potporne strukture u restrukturiranom vinogradu
2.6.2. trošak postavljanja potporne strukture u premještenom vinogradu
2.7. aktivnosti vezane uz uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja
2.7.1. izvođenje radova sustava navodnjavanja u vinogradu (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.7.2. kupnja materijala za sustav navodnjavanja u vinogradu
2.7.3. oprema, uređaji i strojevi ili njihovi dijelovi koji su ugradbena sastavnica postojećeg ili unaprijeđenog ili novog sustava navodnjavanja u vinogradu čiji kapacitet je dostatan za navodnjavanje vinogradarske površine koja se restrukturira.
Napomena: Sukladno članku 8. stavku 2. aktivnosti s pripadajućim troškovima iz Liste dozvoljenih troškova mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama unutar jednog projekta, a trebaju se obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom radi postizanja strukturne promjene u vinogradu kao krajnjeg cilja projekta.
PRILOG III.

PRIORITETNI KRITERIJI

Br.Prioritetni kriterijiBroj bodovaNajvišePostotak
1.Prilagodba postojećih vinograda novim tehnikama upravljanja vinogradom5525%
2.Zamjena postojećeg sortimenta preporučenim autohtonim sortama4420%
Zamjena postojećeg sortimenta ostalim preporučenim sortama3
3.Premještanje vinograda na područja koja daju bolju kvalitetu grožđa (na nagibima)4420%
4.Podnositeljima prijave koji su u sustavu ekološke proizvodnje3315%
5.Ulaganje na područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima*2210%
6.Premještanje vinograda uvjetovano izgradnjom infrastrukture ili izmjenama prostornog plana115%
7.Mladi poljoprivrednik, odnosno osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (na dan podnošenja Prijave) koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva115%
Ukupno20100%* – Odnosi se na područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima obuhvaćena posebnom propisu o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, posebnom propisu o otocima, te posebnom propisu o područjima posebne državne skrbi.

PRILOG IV.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Ulaganja unutar programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju.

Ispunjavanje ovih obveza provjeravat će kontrolori prilikom kontrole na terenu.

Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

Ulaganja u restrukturiranje vinograda

Za označavanje ulaganja vezanih uz restrukturiranje vinograda korisnik je obvezan postaviti informativnu ploču na ulazu u nasad što bliže pristupnom putu.

PRILOG V.

LISTA AKTIVNOSTI S PROCJENAMA UTROŠENOG VREMENA I STOPAMA NADOKNADE ZA RAD JEDNAKE VRIJEDNOSTI, ZA POTREBE VREDNOVANJA DOPRINOSA U NARAVI

Lista A. – BEZ NAGIBA
Redni broj aktivnosti iz Liste prihvatljivih troškova za provedbu mjere restrukturiranje i konverzije vinograda – Prilog II.napomenaprosječno vrijeme utrošeno za izvođenje aktivnosti (sati/ha)prosječna stopa naknade za rad jednake vrijednosti (kn/satu)ukupno vrijednost rada
(kn/ha)
1. Aktivnosti vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda
1.1. Aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira
1.1.1. krčenje zemljišta (krčenje starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi rada stroja i ljudi)rezidba rozgve40 h25,00 kn1.000,00 kn
vađenje trseva (4.000 trsova)rad stroja 20 h300,00 kn6.000,00 kn
ljudski rad 20 h25,00 kn500,00 kn
1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoza stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)uklanjanje žice35 h ljudski rad25,00 kn875,00 kn
5 h rad stroja
(namatanje)
300,00 kn1.500,00 kn
uklanjanje stupova20 h rad stroja300,00 kn6.000,00 kn
vađenje sidara2 h stroj300,00 kn600,00 kn
Utovar stupova žice, sidara te biljnih ostataka (rad stroja)utovar 6 h300,00 kn1800,00 kn
odvoz stupova, žice, sidara, biljnih ostatakaodvoz do 40 m³
materijala
100,00 kn/m³4.000,00 kn
1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostatakasakupljanje ostataka (rad ljudi)16 h25,00 kn400,00 kn
sakupljanje ostataka (rad stroja)1 h300,00 kn300,00 kn
1.2. Aktivnosti vezane uz priprema tla u okviru restrukturiranja vinograda i premještanja vinograda
1.2.2. čišćenje tla od kamenja (čišćenje tla od kamenja – rad stroja 15 h i ljudi 15 h) i odvozovisno o % sadržaju skeleta, pikamiranje i uklanjanje kamena30 h (rad stroja + ljudi)325,00 kn9.750,00 kn
1.2.4. oranje i duboko oranje (rad stroja)
5 h300,00 kn1.500,00 kn
1.2.5. tanjuranje/roto-drljanje (rad stroja)
4 h300,00 kn1.200,00 kn
1.2.6. ripanje/podrivanje (rad stroja)
10 h300,00 kn3.000,00 kn
1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (rad stroja i/ili ljudi)organsko gnojivo stajnjak 80 m³ – dovoz80 m³100 kn/m³8.000,00 kn
organsko gnojivo stajnjak 80 m³ – rasipanje80 m³50 kn/m³4.000,00 kn
dovoz mineralnog gnojiva kamionomdovoz/kamion500 kn500,00 kn
rasipavanje mineralnog gnojiva2 h300,00 kn600,00 kn
1.3. Aktivnosti vezane uz sadnja ili cijepljenje u okviru restrukturiranja vinograda i premještanja vinograda
1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)priprema za strojnu sadnju/označavanje pravca sadnje40 h25,00 kn1.000,00 kn
kolčenje redova i označavanje sadnih mjesta (ručna sadnja) – priprema za strojnu sadnju isključuje koljčenje redova i obrnuto100 h25,00 kn2.500,00 kn
kopanje rupa (ručno)400 h25,00 kn10.000,00 kn
1.3.3.sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove lozestrojna sadnja 5000 trseva1 kn/kom5000 kom5.000,00 kn
ručna sadnja 5000 trseva100 h25,00 kn2.500,00 kn
1.3.4. cijepljenje (trošak rada ljudi)cijepljenje400 h25,00 kn10.000,00 kn
1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelovadovoz stupova, žice, zatezača i sidara (armature) kamionom3 dovoza1.000 kn3.000,00 kn
razvoz stupova, žice i sidara po parceli (stroj + ljudi)12 h350,00 kn4.200,00 kn
postavljanje betonskih stupova
(stroj + ljudski rad)
300 h25,00 kn7.500,00 kn
postavljanje metalnih stupova
(stroj + ljudski rad)
150 h25,00 kn3.750,00 kn
postavljanje žice, zatezača i sidara200 h25,00 kn5.000,00 kn
postavljanje kolčića uz posađeni trs kod strojne sadnje50 h25,00 kn1.250,00 kn
2. Aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom
2.1. promjena gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte)
2.1.1. 1.krčenje zemljišta (starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.1.


2.1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoz stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.2.


2.1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.3.


2.1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.2


2.1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.4.


2.1.2.5. tanjuranje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.5.


2.1.2.6. ripanje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.6.


2.1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (rasipanje gnojiva po parceli)isto kao 1.2.10.


2.1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)isto kao 1.3.1.


2.1.3.3. sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.3.


2.1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi cijepljenja u vinogradu – troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao i 1.3.4.


2.1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.6


2.2. promjena potporne strukture
2.2.1. uklanjanje i odvoz potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.2.


2.2.3. postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.6


2.5. aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova
2.5.1. izgradnja ili rekonstrukcija suhozida – trošak rada ljudiizgradnja/rekonstrukcija metra suhozidakn/mkn/m250,00 kn
2.7. uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja2.7.1. izvođenje radova sustava navodnjavanja u vinogradu (troškovi rada stroja i/ili ljudi)postavljanje sustava navodnjavanja (ljudski rad)200 h25,00 kn5.000,00 knLista B. – NA NAGIBU
Redni broj aktivnosti iz Liste prihvatljivih troškova za provedbu mjere restrukturiranje i konverzije vinograda – Prilog II.napomenaprosječno vrijeme utrošeno za izvođenje aktivnosti (sati/ha)prosječna stopa naknade za rad jednake vrijednosti (kn/satu)ukupno vrijednost rada (kn/ha)
1. Aktivnosti vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda
1.1. Aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira
1.1.1. krčenje zemljišta (krčenje starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi rada stroja i ljudi)rezidba rozgve45 h25,00 kn1.125,00 kn
vađenje trseva (4.000 trsova)rad stroja 25 h300,00 kn7.500,00 kn
ljudski rad 25 h25,00 kn625,00 kn
1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoza stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)uklanjanje žice40 h ljudski rad25,00 kn1.000,00 kn
6 h rad stroja (namatanje)300,00 kn1.800,00 kn
uklanjanje stupova23 h rad stroja300,00 kn6.900,00 kn
vađenje sidara2,5 h stroj300,00 kn750,00 kn
Utovar stupova žice, sidara te biljnih ostataka (rad stroja)utovar 6 h300,00 kn1800,00 kn
odvoz stupova, žice, sidara, biljnih ostatakaodvoz do 40 m³ materijala100,00 kn/m³4.000,00 kn
1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostatakasakupljanje ostataka (rad ljudi)18 h25,00 kn450,00 kn
sakupljanje ostataka (rad stroja)2 h300,00 kn600,00 kn
1.2. Aktivnosti vezane uz priprema tla u okviru restrukturiranja vinograda i premještanja vinograda
1.2.2. čišćenje tla od kamenja (čišćenje tla od kamenja – rad stroja 17,5 h i ljudi 17,5 h)ovisno o % sadržaju skeleta, pikamiranje i uklanjanje kamena35 h (rad stroja + ljudi)325,00 kn11.550,00 kn
1.2.4. oranje i duboko oranje (rad stroja)
6 h300,00 kn1.800,00 kn
1.2.5. tanjuranje/roto-drljanje (rad stroja)
5300,00 kn1.500,00 kn
1.2.6. ripanje/podrivanje (rad stroja)
12300,00 kn3.600,00 kn
1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (rad stroja i/ili ljudi)organsko gnojivo stajnajk 80 m³ – dovoz80 m³100 kn/m³8.000,00 kn
organsko gnojivo stajnajk 80 m³ – rasipanje80 m³60 kn/m³4.800,00 kn
dovoz mineralnog gnojivadovoz/kamion500 kn500,00 kn
rasipavanje mineralnog gnojiva3 h300,00 kn900,00 kn
1.3. Aktivnosti vezane uz sadnja ili cijepljenje u okviru restrukturiranja vinograda i premještanja vinograda
1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)priprema za strojnu sadnju/označavanje pravca sadnje50 h25,00 kn1.250,00 kn
kolčenje redova i označavanje sadnih mjesta (ručna sadnja) – priprema za strojnu sadnju isključuje koljčenje redova i obrnuto120 h25,00 kn3.000,00 kn
kopanje rupa (ručno)500 h25,00 kn12.500,00 kn
1.3.3.sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove lozestrojna sadnja 5000 trseva1,1 kn/kom5000 kom5.500,00 kn
ručna sadnja 5000 trseva120 h25,00 kn3.000,00 kn
1.3.4. cijepljenje (trošak rada ljudi)cijepljenje450 h25,00 kn11.250,00 kn
1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelovadovoz stupova, žice, zatezača i sidara (armature) kamionom3 dovoza1.000 kn3.000,00 kn
razvoz stupova, žice i sidara po parceli (stroj + ljudi)15 h350,00 kn5.250,00 kn
postavljanje betonskih stupova
(stroj + ljudski rad)
350 h25,00 kn8.750,00 kn
postavljanje metalnih stupova
(stroj + ljudski rad)
180 h25,00 kn4.500,00 kn
postavljanje žice, zatezača i sidara240 h25,00 kn6.000,00 kn
postavljanje kolčića uz posađeni trs kod strojne sadnje75 h25,00 kn1.875,00 kn
2. Aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom
2.1. promjena gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte)
2.1.1.1. krčenje zemljišta (starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.1.


2.1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoz stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.2.


2.1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.3.


2.1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.2.


2.1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.4.


2.1.2.5. tanjuranje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.5.


2.1.2.6. ripanje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.6.


2.1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (rasipanje gnojiva po parceli)isto kao 1.2.10.


2.1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)isto kao 1.3.1.


2.1.3.3. sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.3.


2.1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi cijepljenja u vinogradu – troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao i 1.3.4.


2.1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.6


2.2. promjena potporne strukture
2.2.1. uklanjanje i odvoz potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.2.


2.2.3. postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.6


2.5. aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova
2.5.1. izgradnja ili rekonstrukcija suhozida – trošak rada ljudiizgradnja/rekonstrukcija metra suhozidakn/mkn/m300,00 kn
2.7. uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja2.7.1. izvođenje radova sustava navodnjavanja u vinogradu (troškovi rada stroja i/ili ljudi)postavljanje sustava navodnjavanja (ljudski rad)240 h25,00 kn6.000,00 knLista C. – NA STRMINAMA
Redni broj aktivnosti iz Liste prihvatljivih troškova za provedbu mjere restrukturiranje i konverzije vinograda – Prilog II.napomenaprosječno vrijeme utrošeno za izvođenje aktivnosti (sati/ha)prosječna stopa naknade za rad jednake vrijednosti (kn/satu)ukupno vrijednost rada (kn/ha)
1. Aktivnosti vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda
1.1. Aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira
1.1.1. krčenje zemljišta (krčenje starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi rada stroja i ljudi)rezidba rozgve50 h25,00 kn1.250,00 kn
vađenje trseva (4.000 trsova)rad stroja 30 h300,00 kn9.000,00 kn
ljudski rad 30 h25,00 kn750,00 kn
1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoza stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)uklanjanje žice45 h ljudski rad25,00 kn1.125,00 kn
7 h rad stroja (namatanje)300,00 kn2.100,00 kn
uklanjanje stupova26 h rad stroja300,00 kn7.800,00 kn
vađenje sidara3 h stroj300,00 kn900,00 kn
Utovar stupova žice, sidara te biljnih ostataka (rad stroja)utovar 6 h300,00 kn1800,00
odvoz stupova, žice, sidara, biljnih ostatakaodvoz do 40 m³ materijala100,00 kn/m³4.000,00 kn
1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostatakasakupljanje ostataka (rad ljudi)20 h25,00 kn500,00 kn
sakupljanje ostataka (rad stroja)3 h300,00 kn900,00 kn
1.2. Aktivnosti vezane uz priprema tla u okviru restrukturiranja vinograda i premještanja vinograda
1.2.2. čišćenje tla od kamenja (čišćenje tla od kamenja – rad stroja 20 h i ljudi 20 h)ovisno o % sadržaju skeleta, pikamiranje i uklanjanje kamena40 h (rad stroja + ljudi)325,00 kn13.000,00 kn
1.2.4. oranje i duboko oranje (rad stroja)
7 h300,00 kn2.100,00 kn
1.2.5. tanjuranje/roto-drljanje (rad stroja)
6 h300,00 kn1.800,00 kn
1.2.6. ripanje/podrivanje (rad stroja)
14 h300,00 kn4.200,00 kn
1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (rad stroja i/ili ljudi)organsko gnojivo stajnajk 80 m³ – dovoz80 m³100 kn/m³8.000,00 kn
organsko gnojivo stajnajk 80 m³ – rasipanje80 m³70 kn/m³5.600,00 kn
dovoz mineralnog gnojivadovoz/kamion500 kn500,00 kn
rasipavanje mineralnog gnojiva4 h300,00 kn1.200,00 kn
1.3. Aktivnosti vezane uz sadnju ili cijepljenje u okviru restrukturiranja vinograda i premještanja vinograda
1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)priprema za strojnu sadnju/označavanje pravca sadnje60 h25,00 kn1.500,00 kn
kolčenje redova i označavanje sadnih mjesta (ručna sadnja) – priprema za strojnu sadnju isključuje koljčenje redova i obrnuto140 h25,00 kn3.500,00 kn
kopanje rupa (ručno)500 h25,00 kn12.500,00 kn
1.3.3.sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove lozestrojna sadnja 5000 trseva1,2 kn/kom5000 kom6.000,00 kn
ručna sadnja 5000 trseva120 h25,00 kn3.000,00 kn
1.3.4. cijepljenje (trošak rada ljudi)cijepljenje500 h25,00 kn12.500,00 kn
1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelovadovoz stupova, žice, zatezača i sidara (armature) kamionom3 dovoza1.000 kn3.000,00 kn
razvoz stupova, žice i sidara po parceli (stroj + ljudi)18 h350,00 kn6.300,00 kn
postavljanje betonskih stupova (stroj + ljudski rad)400 h25,00 kn10.000,00 kn
postavljanje metalnih stupova (stroj + ljudski rad)210 h25,00 kn5.250,00 kn
postavljanje žice, zatezača i sidara280 h25,00 kn7.000,00 kn
postavljanje kolčića uz posađeni trs kod strojne sadnje100 h25,00 kn2.500,00 kn
2. Aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom
2.1. promjena gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte)
2.1.1.1. krčenje zemljišta (starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.1.


2.1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoz stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.2.


2.1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.3.


2.1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.2.


2.1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.4.


2.1.2.5. tanjuranje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.5.


2.1.2.6. ripanje (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.2.6.


2.1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (rasipanje gnojiva po parceli)isto kao 1.2.10.


2.1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)isto kao 1.3.1.


2.1.3.3. sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.3.


2.1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi cijepljenja u vinogradu – troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao i 1.3.4.


2.1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.6.


2.2. promjena potporne strukture
2.2.1. uklanjanje i odvoz potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.1.2.


2.2.3. postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova (troškovi rada stroja i/ili ljudi)isto kao 1.3.6


2.5. aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova


2.5.1. izgradnja ili rekonstrukcija suhozida – trošak rada ljudiizgradnja/rekonstrukcija metra suhozidakn/mkn/m350,00 kn
2.7. uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja2.7.1. izvođenje radova sustava navodnjavanja u vinogradu (troškovi rada stroja i/ili ljudi)postavljanje sustava navodnjavanja (ljudski rad)280 h25,00 kn7.000,00 kn


PRILOG VI.

JEDINIČNI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZNOS NAKNADE ZA GUBITAK DOHOTKA PO HEKTARU

GODINAIznos po hektaru (kuna)
2019.28.127,88