Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

544

Na temelju članka 648. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O LISTI DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PROCJENU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

Članak 1.

Pravilnikom o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela propisuje se lista dokumentacije koja mora biti priložena zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu radi ocjene prikladnosti stjecanja kvalificiranog udjela.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18).

Članak 3.

Svaka osoba koja namjerava steći kvalificirani udjel (dalje: namjeravani stjecatelj) mora zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti dokumentaciju sukladno ovom Pravilniku.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

1. Za namjeravanog stjecatelja pravnu osobu:

a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 3 mjeseca

b) statut namjeravanog stjecatelja, odnosno drugi akt iz kojeg je vidljiv njegov organizacijski ustroj

c) izvod iz registra dioničara ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici

d) popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji poslovnih udjela namjeravanog stjecatelja u kojem su navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, adresa stanovanja odnosno prebivalište i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima namjeravanog stjecatelja, te podatke iz stavka 1. točke 2. podtočke b i c. ovog članka

e) popis osoba koje vode poslovanje društva

f) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti

g) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, a ako je namjeravani stjecatelj novoosnovano društvo odnosno društvo koje posluje u razdoblju kraćem od tri godine, financijske izvještaje za razdoblje u kojem posluje

h) revizorsko mišljenje za financijski izvještaj za posljednju poslovnu godinu, ako je namjeravani stjecatelj obveznik revizije financijskog izvještaja

i) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu

j) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja

k) opis strategije ulaganja i upravljanja s kvalificiranim udjelima u središnjem klirinškom depozitarnom društvu iz koje je vidljivo sljedeće:

– ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu koji se namjerava steći

– sposobnost stjecatelja za daljnje povećavanje financijskih sredstava

– poslovna etičnost stjecatelja

– sustav upravljanja rizicima

– izvori ulaganja kapitala

– financijska sposobnost namjeravanog stjecatelja

l) opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem koje su prethodile podnošenju zahtjeva

m) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke, ne starije od 3 mjeseca, o tome da namjeravani stjecatelj ili osoba iz podtočke e), f) i g) ove točke ispunjava sljedeće:

ma) protiv nje nije pokrenuta istraga niti potvrđena optužnica, odnosno protiv nje se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) ili Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15)

mb) nije pravomoćno osuđena, protiv nje nije izrečena mjera ili protiv nje nadležni sudovi ili tijela ne vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se uređuje tržište kapitala, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se sprečava pranje novca, korupcija, manipulacija na tržištu, zloupotreba povlaštenih informacija, zelenaštvo, ili bilo kojih drugih relevantnih propisa

mc) protiv nje nije pokrenuta istraga niti potvrđena optužnica, odnosno protiv nje se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz podtočke m. alineje ma) ovoga stavka, niti je pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih zemalja, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18), i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja

– kaznena djela iz glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XI. – kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a s kojim su u pravnom kontinuitetu kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12)

md) protiv nje nije pokrenuta istraga niti je potvrđena optužnica odnosno ne vodi se kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11 i 144/12) s kojima su u pravnom kontinuitetu kaznena djela iz podtočke m), alineje mc) ovoga stavka

n) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom namjeravanog stjecatelja

o) mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće zemlje o namjeravanom stjecanju, kada je to primjenjivo

p) potvrdu o plaćanju naknade.

2. Za namjeravanog stjecatelja fizičku osobu:

a) na odgovarajući način ispunjen obrazac iz pravilnika donesenog temeljem članka 632. stavka 9. Zakona

b) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice

c) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa i razdoblja u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela

d) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da stjecatelj ispunjava uvjete propisane u točki 1. podtočki m) ovoga stavka, ne starije od 3 mjeseca

e) dokumentaciju navedenu u točki 1. pod f), j), k) i l)

f) potvrdu o plaćanju naknade.

(2) Ako je namjeravani stjecatelj fizička osoba, Hanfa ga može, u svrhu procjene u postupku izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, pozvati na predstavljanje u prostorijama Hanfe.

Članak 5.

Ako je namjeravani stjecatelj financijski holding, pored dokumentacije iz članka 4. ovog Pravilnika obvezan je dostaviti i dokumentaciju iz koje je vidljivo da su organizacijski ustroj, procesi i sustavi unutar grupe dosljedni i integrirani na način da je omogućena neometana priprema svih podataka i informacija koje su od značaja za nadzor društva na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi.

Članak 6.

(1) Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je osim dokumentacije iz članka 4. dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. točaka g. – i. članka 4. ovog Pravilnika izrađene na konsolidiranoj osnovi.

(2) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola na poslovanje u smislu Zakona, osim dokumentacije navedene u članku 4. ovog Pravilnika, namjeravani stjecatelj je zahtjevu dužan priložiti i:

1. poslovnu strategiju društva u kojem se stječe kvalificirani udio

2. poslovni plan za iduće tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka

3. planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi

4. plan aktivnosti oko izrade novih ili izmjene postojećih internih akata.

Članak 7.

Osim dokumentacije navedene u ovom Pravilniku, Hanfa može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-71-19-8

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.