Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 27/2019 (20.3.2019.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Vlada Republike Hrvatske

548

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14 – ispravak, 94/18 i 96/18 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

I.

Ovom se Odlukom osniva Nacionalno vijeće za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Nacionalno vijeće:

– prati, analizira i ocjenjuje sustav i politiku zaštite na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske te predlaže potrebne promjene

– prati učinke primjene Zakona o zaštiti na radu, njegovih provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih propisa kojima se u Republici Hrvatskoj štite sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihove promjene, kao i njihovo usklađivanje s međunarodnim propisima

– daje mišljenje na nacrte iskaza o procjeni učinaka propisa i na nacrte prijedloga propisa iz područja zaštite na radu

– predlaže mjere za unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj

– sudjeluje u organiziranju obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu

– obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

III.

Nacionalno vijeće ima sedam članova, a čine ga dva predstavnika koje predlaže ministar rada i mirovinskoga sustava, jedan predstavnik kojeg predlaže ministar zdravstva i po dva predstavnika poslodavaca i radnika koje predlažu reprezentativne udruge poslodavaca i radnika više razine prema posebnom propisu.

Članovi Nacionalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IV.

U Nacionalno vijeće imenuju se:

predstavnici Vlade Republike Hrvatske:

– Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava

– Jere Gašperov, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, načelnik Sektora za zaštitu na radu

– dr. sc. Marija Bubaš, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, voditeljica Službe za medicinu rada

predstavnici poslodavaca:

– Nenad Seifert, Hrvatska udruga poslodavaca, direktor Regionalnog ureda Rijeka

– Boris Antunović, Tehnoekspert d.o.o, Zagreb, član Uprave

predstavnici radnika:

– Ljubomir Pintarić, Colas Hrvatska d.d., Varaždin, član Nadzornog odbora

– Cvetan Kovač, HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb, stručni suradnik za korporativnu sigurnost.

V.

Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog vijeća saziva Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Predsjednika Nacionalnog vijeća biraju članovi Nacionalnog vijeća između sebe na prvoj sjednici.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovoj Odluci izvijesti članove Nacionalnog vijeća iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine«, br. 120/14, 53/15, 51/16 i 43/17).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/86

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 15. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.