Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja

NN 27/2019 (20.3.2019.), Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja

Državnoodvjetničko vijeće

561

Na temelju odredbe članka 102. stavka 3. Zakona Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« 67/2018 u daljnjem tekstu: Zakon) je na 3. sjednici održanoj 12. ožujka 2019. donijelo je

PRAVILA

O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNOG ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuje sadržaj obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i način njegova podnošenja.

Izrazi koji se koriste za osobe u ovim Pravilima uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dostavljaju Vijeću u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera te imovini njihove maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost popunjavanjem obrasca propisanog ovim Pravilima.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Članak 3.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika dužan je Vijeću najkasnije do 01. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini iz stavka 1. ovog članka dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Bitnom promjenom iz stavka 1. ovog članka smatra se povećanje ili umanjenje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih nak­nada.

Članak 4.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužan je naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica.

Članak 5.

Imovinska kartica državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika ulaže se u Očevidnik državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika.

Članak 6.

Svi državni odvjetnici/zamjenici državnog odvjetnika koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju državnoodvjetničku dužnost, dužni su u roku tri mjeseca od dana donošenja ovih Pravila podnijeti Vijeću izvješća o svojoj imovini te imovini bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece na način propisan ovim Pravilima.

Podaci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, izuzev podataka zaštićenih propisima o zaštiti osobnih iz članka 102. stavak 1. Zakona, objavljuju se putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica.

Članak 7.

Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika koji se nalazi u privitku čini sastavni dio ovih Pravila.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (»Narodne novine« broj 19/2011, 111/2012 i 38/2013)

Članak 9.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: DOV-42/2019

Zagreb, 12. ožujka 2019.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.