Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

577

Na temelju članka 16. stavka 5. i članka 17. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« broj 70/17), ministar unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNIH MJERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA, UZNEMIRAVANJA ILI UHOĐENJA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI TE MJERE UDALJENJA IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe:

– zaštitne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji

– zaštitne mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva.

(2) Provedbu zaštitnih mjera iz stavka 1. ovoga članka policijski službenici obavljaju primjenom ovlasti propisanih Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine« broj 76/09 i 92/14) te u skladu s odredbama Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« broj 70/17).

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

(4) Policijski službenici svojim profesionalnim postupanjem prema žrtvi i počinitelju doprinose opće društvenoj osudi nasilja i razvoju javne svijesti da je počinjeno nasilje u obitelji ozbiljna kažnjiva nepravda.

Članak 2.

(1) Za pripremanje, planiranje i provedbu zaštitnih mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika nadležna je policijska postaja na čijem području žrtva ima prebivalište ili boravište, odnosno na čijem području se nalazi zajedničko kućanstvo iz kojega treba udaljiti počinitelja.

(2) Ako je optužni prijedlog protiv počinitelja nasilja u obitelji podnesen od ustrojstvene jedinice policije koja u smislu stavka 1. ovoga članka nije nadležna za provedbu zaštitne mjere ili ako je odlukom suda za provedbu zaštitne mjere određena policijska postaja na čijem području žrtva nema prebivalište ili boravište, optužni prijedlog i odluka suda kojim je izrečena zaštitna mjera odmah će se dostaviti policijskoj postaji nadležnoj za provedbu zaštitne mjere, o čemu će se izvijestiti sud koji je izrekao zaštitnu mjeru.

(3) Ako žrtva za vrijeme provedbe zaštitne mjere promijeni mjesto prebivališta ili boravišta, policijska postaja koja je provodila zaštitnu mjeru postupit će u smislu stavka 2. ovoga članka, a daljnju provedbu zaštitne mjere sukladno odredbama ovoga Pravilnika nastavit će policijska postaja na čijem području žrtva ima novo prebivalište ili boravište.

II. PRIPREMANJE I PLANIRANJE
PROVEDBE ZAŠTITNIH MJERA

Članak 3.

(1) Nadležni rukovoditelj, u policijskoj postaji koja je zaprimila odluku prekršajnog suda o izrečenoj zaštitnoj mjeri (u daljnjem tekstu: nadležni rukovoditelj), odredit će policijskog službenika odgovornog za pripremanje, planiranje i provedbu zaštitne mjere (u daljnjem tekstu: voditelj mjere) te policijske službenike koji će uz voditelja mjere sudjelovati u provedbi zaštitne mjere.

(2) Ako je u provedbi zaštitne mjere potrebna žurna reakcija više ustrojstvenih jedinica policijske uprave ili više policijskih uprava, o provedbi mjere dodatno će biti upoznat operativno-komunikacijski centar policijske uprave/uprava.

Članak 4.

(1) Ako odluka kojom je izrečena zaštitna mjera ne sadrži jasne podatke o vremenskom razdoblju provedbe, području, mjestu ili udaljenosti u čijim granicama se počinitelj ne smije kretati, boraviti ili približavati žrtvi ili policiji nisu naložene i druge mjere nužne za djelotvornu provedbu izrečene zaštitne mjere kao što su oduzimanje i pohrana ključeva prostora iz kojeg se počinitelj udaljava te dovođenje počinitelja u objekt iz kojeg se udaljava radi uzimanja osobnih dokumenata i predmeta, nadležni rukovoditelj iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika bez odgode će obavijestiti sud koji je izrekao zaštitnu mjeru radi ispravka odnosno dopune odluke sukladno odredbama važećeg Prekršajnog zakona.

(2) Nadležni rukovoditelj će, odmah po zaprimanju odluke o izricanju zaštitne mjere, zadužiti službujućeg voditelja operativnog dežurstva policijske postaje da, bez odgode, podatke o izrečenoj zaštitnoj mjeri unese u evidenciju koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu evidencija), u kojoj će, po zaduženju mjere, podatke dopuniti i voditelj mjere.

Pripreme u odnosu na žrtvu

Članak 5.

(1) Voditelj mjere će, bez odgode, i u neposrednom kontaktu sa žrtvom, provjeriti njenu sigurnost i prikupiti obavijesti radi utvrđivanja postupa li počinitelj u skladu s izrečenom zaštitnom mjerom.

(2) Voditelj mjere pozvat će žrtvu na suradnju radi provedbe zaštitne mjere, podučit će je o mjerama i sredstvima samozaštite, dogovorit će način, učestalost i sredstva međusobnog komuniciranja za čitavo vrijeme trajanja zaštitne mjere, u cilju osiguranja pravodobne razmjene obavijesti radi poduzimanja neodgodivih mjera i radnji nužnih za njenu zaštitu.

(3) Voditelj mjere će žrtvu uputiti da o svakoj namjeri napuštanja boravišta prethodno obavijesti policijsku postaju radi pravodobnog uključivanja u provedbu zaštitne mjere policijske postaje na čijem području namjerava boraviti.

(4) O okolnosti odlaska žrtve u inozemstvo koje je trajnijeg karaktera policija će obavijestiti sud koji je donio odluku o provedbi zaštitne mjere.

(5) U skladu sa sigurnosnom prosudbom, policija će obavijestiti policijsku službu u inozemstvu o okolnostima ugroženosti žrtve kao i o dosadašnjoj provedbi zaštitne mjere na području Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Ako je žrtva osoba s invaliditetom lišena poslovne sposobnosti, potrebno je u planiranje i samu provedbu mjere iz članka 5. ovoga Pravilnika, radi pružanja podrške, uključiti istodobno i skrbnika ili drugu osobu od povjerenja uz suglasnost i po izboru žrtve, a koja će ujedno biti upoznata sa zaštitnom mjerom i cijelim njezinim sadržajem.

(2) Ako je žrtva osoba s invaliditetom i nije lišena poslovne sposobnosti, ali joj je s obzirom na vrstu i stupanj invaliditeta potrebna odgovarajuća podrška, u planiranje i samu provedbu mjere iz članka 5. ovoga Pravilnika, može biti uključena osoba koja će žrtvi pružati potrebnu podršku, ukoliko žrtva iskaže potrebu za istom.

(3) Neovisno o vrsti i stupnju invaliditeta i prisutnosti osobe koja pruža podršku, voditelj mjere primarno razgovara sa žrtvom.

(4) U slučaju potrebe, prilikom upoznavanja žrtve s mjerom i njenim sadržajem, voditelj mjere može zatražiti pomoć stručnog tumača.

(5) Voditelj mjere postupa obazrivo prema žrtvi s invaliditetom, poštujući njeno dostojanstvo i specifičnosti koje proizlaze iz invaliditeta.

Članak 7.

Voditelj mjere dužan je sa žrtvom razraditi i sljedeće aktivnosti:

– način postupanja žrtve ukoliko počinitelj ne postupa u skladu s izrečenom mjerom te u slučaju kada joj prijeti opasnost od počinitelja ili druge osobe koja postupa zajedno s njim ili po njegovom nalogu i poduzimanje aktivnosti radi zaštite i sigurnosti do dolaska policijskih službenika te

– način pružanja pomoći žrtvi od strane njenih srodnika i drugih osoba koje pravodobnim zapažanjem počinitelja, upozorenjem žrtve, obavještavanjem policije i poduzimanjem drugih radnji mogu pridonijeti zaštititi žrtve ili sprječavanju počinitelja da ugrozi sigurnost žrtve.

Pripreme u odnosu na počinitelja

Članak 8.

(1) Radi provedbe izrečene zaštitne mjere voditelj mjere će u službene prostorije policije, bez odgode, pozvati počinitelja te će ga, na jasan način, upoznati sa zaštitnom mjerom koja mu je izrečena, kao i sa svim obvezama i dužnostima koje proizlaze iz sudske odluke kojom je ta mjera izrečena, uz upozorenje da kršenje izrečene zaštitne mjere podliježe kažnjivoj odgovornosti.

(2) Iznimno, ako je počinitelj osoba s većim stupnjem invaliditeta uslijed kojeg ne može pristupiti u policijsku postaju, voditelj mjere može počinitelja sa postupanjima iz stavka 1. ovoga članka upoznati u njegovu domu.

(3) Odredbe o pružanju odgovarajuće podrške sukladno stupnju i vrsti invaliditeta opisane u članku 6. ovoga Pravilnika, primjenjuju se i na počinitelja s invaliditetom.

(4) Iznimno, ako je to zbog udaljenosti mjesta počiniteljeva boravka svrhovito, postupanje iz stavka 1. ovoga članka žurno će poduzeti policijski službenici ustrojstvene jedinice policije u mjestu boravka počinitelja na obrazloženi zahtjev nadležnog rukovoditelja voditelja mjere.

(5) O postupanju ustrojstvene jedinice iz stavka 2. ovoga članka žurno će se, putem nadležnog rukovoditelja, obavijestiti voditelja mjere koji će sukladno sigurnosnoj prosudbi u potrebnoj mjeri zatražiti i eventualno dodatna postupanja ustrojstvene jedinice na čijem području boravi počinitelj kojem je izrečena zaštitna mjera.

Sigurnosna prosudba i plan provedbe zaštitne mjere

Članak 9.

(1) Voditelj mjere će, na temelju prikupljenih informacija, sastaviti Sigurnosnu prosudbu i Plan provedbe zaštitne mjere.

(2) Sigurnosna prosudba iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu sadrži:

– podatke o počinitelju, obavijesti o njegovu ranijem prijavljivanju, saznanja o rizičnim čimbenicima te o njegovu ponašanju nakon izrečene zaštitne mjere

– podatke o žrtvi koji su od značaja za provedbu zaštitne mjere

– podatke koji se mogu pribaviti od nadležnog Centra za socijalnu skrb, drugih osoba, organizacija i ustanova, a koji podaci mogu biti od značaja za upoznavanje osobnosti počinitelja

– zaključak o prosuđenom ponašanju počinitelja i žrtve tijekom trajanja zaštitne mjere uz prosudbu ugroženosti žrtve.

(3) Plan provedbe zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu sadrži:

– naziv suda, broj sudske odluke, vrstu izrečene zaštitne mjere, vrijeme i mjesto njenog trajanja

– fotografije žrtve i počinitelja

– mjere i radnje koje će se provoditi tijekom trajanja zaštitne mjere, te način i nositelje njihove provedbe

– osobe koje će biti upoznate s provedbom zaštitne mjere radi osiguranja pravodobne razmjene obavijesti u cilju poduzimanja neodgodivih mjera i radnji potrebnih za zaštitu žrtve

– hitne mjere i radnje čije poduzimanje se može očekivati u provedbi zaštitne mjere, te način i nositelje njihove provedbe

– način upoznavanja ostalih policijskih službenika sa zaštitnom mjerom i planom njene provedbe.

(4) Plan provedbe zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka odobrava i njenu provedbu nadzire nadležni rukovoditelj u policijskoj postaji koja provodi zaštitnu mjeru.

III. PROVEDBA ZAŠTITNIH MJERA

Članak 10.

(1) Nadležni rukovoditelj izvršit će nadzor provedbe zaštitne mjere najmanje jedanput u tri mjeseca te ocijeniti svrsishodnost i učinkovitost planiranih i poduzetih mjera, te će, u slučaju potrebe, naložiti potrebne izmjene u postupanju.

(2) Nadležni rukovoditelj osigurat će da se sa zadaćama u vezi s Planom provedbe zaštitne mjere upoznaju i policijski službenici koji nisu izravno uključeni u njenu provedbu.

Članak 11.

Ishodi svih postupanja u vezi s provedbom zaštitne mjere voditelja mjere i drugih uključenih policijskih službenika unijet će se, bez odgode, u evidenciju iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Voditelj mjere dužan je tijekom provedbe zaštitne mjere sukladno procjeni ugroženosti te dogovoru sa žrtvom provjeriti postupa li počinitelj u skladu s izrečenom zaštitnom mjerom.

(2) Ovisno o sigurnosnoj prosudbi odnosno okolnostima i ponašanju počinitelja u odnosu na izrečenu zaštitnu mjeru, kontakt sa žrtvom ostvaruje se neposredno, putem drugih policijskih službenika ili putem komunikacijskih sredstava.

Članak 13.

(1) Voditelj mjere dužan je tijekom provedbe zaštitne mjere u kontaktu s počiniteljem, po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno, provjeriti postupa li počinitelj u skladu s izrečenom zaštitnom mjerom te ga upozoriti na posljedice u slučaju kršenja izrečene mjere.

(2) Ovisno o okolnostima i ponašanju počinitelja u odnosu na izrečenu zaštitnu mjeru, kontakt iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se neposredno, dolaskom počinitelja u policijsku postaju, putem drugih policijskih službenika ili putem komunikacijskih sredstava.

(3) U slučaju odlaska počinitelja u inozemstvo, tijekom trajanja zaštitne mjere, koje je trajnijeg karaktera policija će izvršiti unos u odgovarajuću evidenciju nadzora državne granice kako bi se u slučaju njegova povratka u Republiku Hrvatsku izvijestio voditelj mjere.

Članak 14.

Ako, zbog okolnosti, voditelj mjere nije u mogućnosti poduzeti neodgodive mjere ili radnje kojima bi se provjerila saznanja o kršenju zaštitne mjere i zaštitila žrtva, za njihovu provedbu odgovoran je rukovoditelj operativnog dežurstva policijske postaje.

Članak 15.

Počinitelj kojeg se zatekne u kršenju zaštitne mjere ili za kojega postoji sumnja da je prekršio zaštitnu mjeru, bit će uhićen i uz Optužni prijedlog doveden nadležnom sudu.

IV. EVIDENCIJA O IZVRŠAVANJU ZAŠTITNIH MJERA

Članak 16.

(1) U svrhu izvršavanja zaštitnih mjera iz ovoga Pravilnika, koristi se evidencija iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, u kojoj se vode podaci o:

– vrsti kažnjivog ponašanja na temelju kojeg je izrečena zaštitna mjera

– izrečenim zaštitnim mjerama i njihovu trajanju

– eventualnoj povredi odnosno izostanku povrede izrečene zaštitne mjere

– osobama prema kojima su izrečene zaštitne mjere i o osobama u čiju zaštitu su izrečene zaštitne mjere: ime i prezime, datum rođenja, spol, matični broj građana, OIB, prezime oca, ime oca, prezime majke, ime majke, djevojačko prezime majke, država rođenja, mjesto i općina rođenja, državljanstvo, država prebivališta, mjesto i općina prebivališta, adresa prebivališta, stručna sprema, zanimanje i svojstvo osobe te odnos žrtve i počinitelja

– tijelu koje je donijelo akt i podacima o aktu kojim je izrečena mjera

– adresi izvršenja mjere

– policijskom službeniku koji obavlja unos i ažuriranje podataka, voditelju i zamjeniku voditelja mjere (ime prezime i MBG), ustrojstvenoj jedinici koja je zaprimila akt o provedbi mjere i ustrojstvenoj jedinici koja provodi mjeru, te podaci o izvršenom nadzoru provedbe mjere: datum i vrijeme nadzora, podaci o policijskom službeniku koji je izvršio nadzor (ime prezime i MBG), mjestu izvršenja nadzora i okolnostima utvrđenim nadzorom.

(2) Podaci iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se 10 godina od datuma isteka provođenja zaštitne mjere.

(3) Po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka podaci iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka brišu se.

Članak 17.

(1) Policijska postaja nadležna za izvršenje zaštitne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika, otvara i vodi poseban spis u koji se ulažu pismena nastala tijekom pripreme, planiranja i izvršenja zaštitne mjere.

(2) Po isteku izvršenja zaštitne mjere, spis iz stavka 1. ovoga članka pohranjuje se u arhivi i čuva se 5 godina od datuma isteka provođenja zaštitne mjere.

Članak 18.

Primjerak Sigurnosne prosudbe i Plana provedbe zaštitne mjere za vrijeme njezinog izvršenja pohranjuje se radi korištenja u operativnom dežurstvu policijske postaje koja provodi mjeru, a spis iz članka 16. ovoga Pravilnika nalazi se kod voditelja mjere.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije (»Narodne novine« broj 27/14).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/140

Urbroj: 511-01-152-19-7

Zagreb, 12. ožujka 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.