Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

589

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ISPLATE NOVČANE NAKNADE U JEDNOKRATNOM IZNOSU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi koja to pravo ostvaruje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Nezaposlenoj osobi može se, pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana financijska sredstva, na njezin zahtjev isplatiti naknada u jednokratnom iznosu, i to:

1) za preostalo razdoblje za koje je utvrđena novčana naknada prema članku 54. stavku 1. Zakona o tržištu rada (u daljnjem tekstu: Zakon) ili

2) za razdoblje koje ne može biti duže od dvije godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za novčanu naknadu utvrđenu prema članku 54. stavku 2. Zakona.

Članak 3.

Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu može se odobriti nezaposlenoj osobi za:

1) registraciju obrta odnosno samostalne djelatnosti

2) zapošljavanje u postojećem trgovačkom društvu u kojem nema više od 25% udjela ili

3) osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u njemu bez obzira na udjele.

Članak 4.

Zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu podnosi se u pisanom obliku nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Članak 5.

(1) O zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika odlučuje rješenjem regionalna odnosno područna ustrojstvena jedinica Zavoda.

(2) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

Članak 6.

(1) Prije donošenja rješenja iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika zatražit će se suglasnost središnje ustrojstvene jedinice Zavoda o osiguranju financijskih sredstava za ovu namjenu.

(2) Za donošenje rješenja iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, potrebni su i sljedeći dokazi:

1) za osobe iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika dokaz o upisu u obrtni registar odnosno registar samostalnih djelatnosti, koji će Zavod pribaviti po službenoj dužnosti ili

2) za osobe iz članka 3. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika dokaz o upisu u sudski registar odnosno dokaz o udjelu u trgovačkom društvu, koji će Zavod pribaviti po službenoj dužnosti te sklopljen ugovor o radu, koji je dužna dostaviti nezaposlena osoba.

Članak 7.

(1) Novčana naknada u jednokratnom iznosu isplaćuje se na žiro račun obrta, samostalne djelatnosti ili trgovačkog društva.

(2) Nezaposlenoj osobi kojoj je odobrena isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu radi registracije obrta novčana naknada će se isplatiti kada započne s obavljanjem djelatnosti obrta, a o kojoj okolnosti će dokaz pribaviti Zavod po službenoj dužnosti.

Članak 8.

(1) Nezaposlena osoba kojoj je isplaćena novčana naknada u jednokratnom iznosu prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kao nezaposlena osoba i ne može se ponovno prijaviti Zavodu prije proteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu novčane naknade.

(2) Nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako po proteku vremena iz stavka 1. ovoga članka ispuni uvjet iz članka 46. Zakona.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu (»Narodne novine«, br. 52/17).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/48

Urbroj: 524-04-01-01/2-19-1

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.