Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode

NN 31/2019 (27.3.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

624

Na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18 i 14/19) ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČUVARA PRIRODE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U članku 3. podstavku 1. Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 64/14) riječi »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE« zamjenjuju se riječima »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE«.

Članak 2.

Prilog 1. Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 64/14) zamjenjuje se Prilogom 1. OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA PRIRODE koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

(1) Važeća iskaznica čuvara prirode vrijedi do izdavanja iskaznice izdane u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Važeća iskaznica čuvara prirode zamijenit će se iskaznicom izdanom u skladu s ovim Pravilnikom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Čuvar prirode je dužan odmah po primitku iskaznice izdane na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaznicu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/19-06/02

Urbroj: 517-05-2-19-1

Zagreb, 15. veljače 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA PRIRODE

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice