Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća

NN 31/2019 (27.3.2019.), Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

625

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212/1, 22. 8. 2018.).

(2) U smislu ovoga Pravilnika zrakoplovnim osobljem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

a) padobranci,

b) piloti sportsko-rekreativnih zrakoplova,

c) piloti parajedrilica,

d) piloti ovjesnih jedrilica,

e) piloti padobrana s pogonom, i

f) piloti jedrilica prazne mase 80/100 kg.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na učenike koji su na osposobljavanju za stjecanje dozvole zrakoplovnog osoblja iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

Članak 2.

(1) Osoblje iz članka 1. ovoga Pravilnika zdravstvenu sposobnost dokazuje valjanim LAPL certifikatom o zdravstvenoj sposobnosti izdanim u skladu s uvjetima Uredbe Komisije (EU) 1178/2011. od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (SL L 311, 25. 11. 2011, u daljnjem tekstu Uredba 1178/2011) uključivo i njene izmjene i dopune.

(2) Valjani certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili kategorije 2 izdani u skladu s Uredbom 1178/2011, i kategorije 3 izdani u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa (SL L 63, 6. 3. 2015.) uključivo i njene izmjene i dopune, smatraju se valjanim dokazom o zdravstvenoj sposobnosti propisanim stavkom 1. ovoga članka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

(1) Sve svjedodžbe i svi certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 – nacionalne, izdani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti datumom isteka valjanosti, a najkasnije 31. prosinca 2021. godine, ovisno što nastupi ranije.

(2) Zrakoplovno-medicinska procjena u svrhu prvog izdavanja LAPL certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za imatelje svjedodžbi i certifikata iz stavka 1. ovoga članka temelji se na zahtjevima za produljenje certifikata.

Stupanje na snagu

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 100/17).

Klasa: 011-02/19-03/29

Urbroj: 530-07-1-1-19-2

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.