Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

HRVATSKI SABOR

647

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/50
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 107/07., 144/12. i 14/14.) u članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/19
Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.