Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

648

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/51
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.) u članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Članak 2.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Prekršajni postupak za prekršaje propisane člancima 71.a i 71.b ovoga Zakona u prvom stupnju vodi Ministarstvo financija, Carinska uprava, ako se postupak vodi na temelju prijave ili optužnog prijedloga Ministarstva financija, Carinske uprave.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/23
Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.