Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

658

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/61

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18.) članak 47. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Zabrane«.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležni poljoprivredni inspektor rješenjem će narediti otklanjanje nepravilnosti odnosno nedostataka ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG:

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede suprotno rješenju iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a naziv OPG-a nije vidljivo istaknut na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom sukladno članku 18. stavku 4. ovoga Zakona

– ne ukloni naziv OPG-a nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način sukladno članku 19. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a odnosno prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način sukladno članku 27. stavku 4. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u roku propisanom u članku 36. stavku 6. ovoga Zakona te na propisan način ne prijavi promjenu nositelja OPG-a sukladno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a sukladno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu proizvodnih resursa OPG-a sukladno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu vezanu uz početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a sukladno članku 39. stavku 3. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu članova zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona i

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 3. ovoga Zakona.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Protiv rješenja nadležnog poljoprivrednog inspektora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a o žalbi rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/39

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.