Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

669

Na temelju članka 29. stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 25/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke ostvaruju udruge nacionalne manjine koje su predložile kandidate na izborima, a koje na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća ili predstavnika nacionalne manjine u toj jedinici.

III.

Ako su članove vijeća odnosno predstavnika nacionalne manjine kandidirali pripadnici nacionalnih manjina-birači, pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke ostvarit će vijeće odnosno predstavnik nacionalne manjine koji je izabran.

IV.

Vijeće nacionalne manjine županije i Vijeće nacionalne manjine Grada Zagreba ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 750,00 kuna, za svakog člana.

V.

Vijeće nacionalne manjine grada i Vijeće nacionalne manjine općine ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna, za svakog člana.

VI.

Predstavnik nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna.

VII.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun vijeća nacionalne manjine, odnosno predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financijska sredstva osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, na čijem se području izbori provode.

VIII.

Pravo na naknadu troškova ostvaruje se nakon objave konačnih rezultata izbora.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. travnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/19-04/115

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.