Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

681

Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 38. sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17. i 119/18.), u članku 8. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te ugovorni specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite na osnovi koncesije nastavljaju ugovorni odnos sa Zavodom u slučaju kada tijekom ugovornog razdoblja osnovom rješenja Ministarstva zdravstva iz članka 264. odnosno članka 266. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nastavljaju obavljati djelatnost medicine rada u privatnoj praksi, a u slučaju da tijekom ugovornog razdoblja pojedini timovi medicine rada postanu privatne prakse u ordinaciji u zakupu doma zdravlja, u skladu s člankom 268. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, sklapaju ugovor sa Zavodom o provođenju specifične zdravstvene zaštite, nakon što je Zavod s domovima zdravlja sklopio dodatak ugovora kojim se domovima zdravlja odgovarajuće smanjuje broj tima.

(3) S odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovoga članka Zavod sklapa ugovore o provođenju specifične zdravstvene zaštite za ugovorno razdoblje iz stavka 1. ovoga članka, a zdravstveni radnici iz stavka 2. ovog članka, radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom dostavljaju potrebnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i ovoj Odluci.«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 025-04/19-01/76

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec., v. r.