Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 35/2019 (5.4.2019.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KOLEKTIVNI UGOVORI

744

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su 25. ožujka 2019. godine

DODATAK I. KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Vlade Republike Hrvatske i sindikata: Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zaključen 26. ožujka 2018. godine Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 29/18 – u daljnjem tekstu: Ugovor) na vrijeme od 12 mjeseci i taj rok istječe 26. ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor u cijelosti nastavlja primjenjivati od 27. ožujka 2019. godine.

Članak 3.

Ugovorne strane obvezuju se da će nakon potpisivanja ovoga Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Dodatak I.) bez odgode nastaviti pregovore o izmjenama i dopunama Ugovora.

Članak 4.

Smatra se da je Dodatak I. zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Dodatak I. primjenjuje se do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a najduže do 31. srpnja 2019. godine.

Članak 6.

Ovaj Dodatak I. sastavljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.


ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.
ZA SINDIKATE
Hrvatski strukovni
sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara
Brankica Grgurić, v. r.
Samostalni sindikat
zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske
Stjepan Topolnjak, v. r.