Pravilnik o žigu

NN 38/2019 (12.4.2019.), Pravilnik o žigu

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

793

Na temelju članka 140. Zakona o žigu (»Narodne novine«, broj 14/2019) ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK O ŽIGU

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene i značenje pojmova

Članak 1.

(1) Pravilnikom o žigu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pojedinosti u vezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod), a za koje je Zakonom o žigu (u daljnjem tekstu: Zakon) izričito određeno da se propisuju Pravilnikom.

(2) Objašnjenje pojmova iz članka 4. Zakona primjenjuje se na pojmove koji se koriste u ovom Pravilniku.

II. PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŽIGA

Sadržaj prijave

Članak 2.

(1) Prijava za registraciju žiga iz članka 33. Zakona mora sadržavati:

1. zahtjev za registraciju žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. naznaku razreda popisa proizvoda ili usluga za koje se traži registracija, u skladu s člankom 35. Zakona

4. prikaz žiga i naznaka vrste žiga koji se želi registrirati, u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika

5. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prijave ima opunomoćenika

6. podatke o zatraženom pravu prvenstva, u skladu s člancima 37. i 38. Zakona, ako je zatraženo pravo prvenstva

7. transliteraciju žiga, ako sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske

8. podatak da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga u skladu s člankom 71. Zakona

9. podatak da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga u skladu s člankom 80. Zakona

10. naznaku boja ili ako se žig sastoji isključivo od jedne boje ili kombinacije boja općepriznati kôd boje

11. potpis podnositelja prijave ili njegova opunomoćenika.

(2) Popis proizvoda ili usluga iz stavka 1. točke 3. može se djelomično ili u cjelini odabrati iz baza podataka unaprijed odobrenih izraza za proizvode i usluge koje je Zavod stavio na raspolaganje.

(3) Ako postoji više podnositelja prijave, u prijavi se može imenovati jednog od podnositelja prijave ili opunomoćenika kao zajedničkog predstavnika.

(4) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-1) ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Prilozi uz prijavu

Članak 3.

Uz obrazac ili podnesak iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika prilaže se i:

1. popis proizvoda i usluga koji se smatra sastavnim dijelom prijave

2. preslika prethodne prijave ili više njih ako se u skladu s člankom 37. stavkom 3. Zakona zahtijeva međunarodno pravo prvenstva jedne prethodne prijave ili više njih

3. potvrda koju je na izložbi izdalo tijelo nadležno za zaštitu industrijskog vlasništva a kojom se potvrđuje da je na izložbi žig upotrijebljen za proizvode ili usluge obuhvaćene prijavom, ako se u skladu s člankom 38. stavkom 3. Zakona zahtijeva izložbeno pravo prvenstva

4. pravila o uporabi zajedničkog žiga u skladu s člankom 72. stavkom 1. Zakona, ako se traži registracija zajedničkog žiga

5. pravila o uporabi jamstvenog žiga u skladu s člankom 81. stavkom 1. Zakona, ako se traži registracija jamstvenog žiga

6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova

7. punomoć za zastupanje stranke ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u prijavi naveden opunomoćenik.

Prikaz žiga

Članak 4.

(1) Žig se prikazuje u bilo kojem prikladnom obliku uporabom opće dostupnih tehnologija, pod uvjetom da takav prikaz omogućava prikazivanje u registru na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan način u skladu s člankom 6. Zakona.

(2) Prikazom žiga definira se predmet registracije. Ako se uz prikaz navodi opis u skladu sa stavkom 3. točkama 4., 5., 6. podtočkom (b), točkom 8. ili stavkom 4. ovoga članka, taj opis mora biti u skladu s prikazom i ne može proširivati njegov opseg.

(3) Ako se prijava odnosi na bilo koju od vrsta žigova navedenih u točkama 1. – 10. ovoga stavka ona sadržava naznaku o tome. Prikaz žiga sadržan u prijavi žiga mora se podudarati s naznakom vrste žiga čija se registracija traži kako slijedi:

1. u slučaju žiga koji se sastoji isključivo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije (verbalni žig), prikaz je reprodukcija žiga u kojoj se upotrebljava uobičajeni način pisanja i raspored, bez ikakvih posebnih grafičkih elemenata ili boje;

2. u slučaju žiga u kojem se upotrebljavaju nestandardni znakovi, stilizacija, raspored znakova, grafički element ili boja (figurativni žig), uključujući žigove koji se sastoje isključivo od figurativnih elemenata ili od kombinacije verbalnih i figurativnih elemenata, prikaz je reprodukcija žiga s prikazom svih njegovih elemenata i, gdje je to primjenjivo, bojama;

3. u slučaju žiga koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika ili ga obuhvaća, uključujući ambalažu, pakiranja, sam proizvod ili njegov izgled (žig koji čini oblik), prikaz je grafička reprodukcija oblika, uključujući računalno generirane slike, ili fotografske reprodukcije. Grafičke ili fotografske reprodukcije mogu sadržavati različite perspektive. Prikaz može sadržavati poglede iz najviše šest različitih perspektiva;

4. u slučaju žiga koji se sastoji od specifičnog načina na koji je žig smješten ili istaknut na proizvodu (pozicijski žig), prikaz je reprodukcija kojom se na odgovarajući način utvrđuje položaj žiga te njegova veličina ili proporcije u odnosu na dotični proizvod. Elementi koji nisu dio pozicijskog žiga vizualno se označavaju po mogućnosti isprekidanim ili istočkanim linijama. Uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako je znak istaknut na proizvodu;

5. u slučaju žigova koji se sastoje isključivo od skupa elemenata koji se pravilno ponavljaju (žig uzorka), prikaz je reprodukcija na kojoj je prikazan obrazac ponavljanja pri čemu uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako se njegovi elementi pravilno ponavljaju;

6. u slučaju da je boja sama po sebi žig:

(a) ako se žig sastoji isključivo od jedne boje bez obrisa, prikaz je reprodukcija boje uz naznaku opće priznatog koda boje

(b) ako se žig sastoji isključivo od kombinacije boja bez obrisa, prikaz je reprodukcija na kojoj se prikazuje sustavni ujednačeni i unaprijed određeni raspored boja uz naznaku odgovarajućih opće priznatih kodova boja pri čemu se može dodati i opis u kojem se detaljno navodi sustavni raspored boja;

7. u slučaju da se žig sastoji isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova (zvučni žig), prikaz je audiozapis u kojem se reproducira zvuk ili točan prikaz zvuka notnim zapisom

8. u slučaju da se žig sastoji od pokreta ili promjene u položaju elemenata žiga ili ih obuhvaća (žig koji čini pokret), prikaz je videozapis ili niz uzastopnih statičnih slika kojima se prikazuje pokret ili promjena položaja. Ako je riječ o statičnim slikama, one mogu biti označene rednim brojevima ili popraćene opisom kojim se objašnjava niz;

9. u slučaju žiga koji se sastoji od kombinacije slike i zvuka ili ih obuhvaća (multimedijalni žig), prikaz je audiovizualni zapis koji sadržava kombinaciju slike i zvuka;

10. u slučaju žiga koji se sastoji od elemenata s holografskim osobinama (hologramski žig), prikaz je video zapis ili grafička ili fotografska reprodukcija koja sadržava perspektive potrebne da bi se dovoljno utvrdio cjeloviti holografski učinak.

(4) Ako žig nije obuhvaćen nijednom od vrsta koje su navedene u stavku 3., njegov prikaz mora biti u skladu s načelima navedenima u članku 6. Zakona i u stavku 1.ovoga članka, a uz njega se može priložiti opis.

(5) Prikaz žiga u elektroničkom obliku mora biti u skladu s uputom o tehničkim specifikacijama prikaza žiga i dozvoljenim formatima dokumenata dostupnim na mrežnim stranicama Zavoda.

(6) Ako prikaz nije u elektroničkom obliku, žig se reproducira u predviđenom mjestu na obrascu prijave (kvadrat stranice 8 cm).

(7) Podnošenje oglednih primjeraka na kojima ili u kojima je sadržan prikaz žiga za koji se traži registracija ne predstavljaju ispravan prikaz žiga u smislu stavka 1. ovog članka. Ovi ogledni primjerci biti će vraćeni podnositelju prijave, a u slučaju da njihovo vraćanje nije moguće biti će uništeni o trošku podnositelja prijave prethodno objavi prijave za registraciju žiga.

Podaci iz prijave za registraciju žiga koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda

Članak 5.

(1) Objava prijave u službenom glasilu Zavoda sadržava, u obliku u kojem su upisani u registar:

1. ime i adresu podnositelja prijave

2. ime i adresu opunomoćenika, ako podnositelj prijave ima opunomoćenika

3. prikaz žiga i naznaka vrste žiga zajedno s elementima i opisima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ako je to primjenjivo

4. popis proizvoda i usluga, razvrstanih prema razredima Nicanske klasifikacije, sukladno članku 35. stavku 6. Zakona

5. datum podnošenja i broj prijave

6. ako je primjenjivo, naznaku boje

7. ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za međunarodno pravo prvenstva, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 37. stavkom 2. Zakona

8. ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za izložbeno pravo prvenstva, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 38. stavkom 2. Zakona

9. ako je primjenjivo, podatak da je prijava rezultat pretvaranja prijave žiga Europske unije na kojoj se temelji nacionalna prijava u skladu s člankom 109. Zakona

10. ako je primjenjivo, podatak da je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija u smislu članka 9. stavka 2. Zakona

11. ako je primjenjivo, podatak da se radi o prijavi zajedničkog ili jamstvenog žiga

12. ako je primjenjivo, podatak da je prijava rezultat pretvaranja (transformacije) međunarodne registracije u kojoj je naznačena Republika Hrvatska u nacionalnu prijavu žiga u skladu s člankom 103. stavkom 2. Zakona

13. ako je primjenjivo, odustanak od prijave ili ograničenje popisa proizvoda ili usluga u skladu s člankom 50. stavkom 2. Zakona.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka prilikom objave označuju se međunarodno prihvaćenim brojčanim oznakama za identifikaciju bibliografskih podataka o žigovima (»Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data«) što ih je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: INID-kodovi).

III. PRIGOVOR

Sadržaj prigovora

Članak 6.

(1) Za svaku prijavu žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor iz članka 45. Zakona mora se podnijeti zaseban prigovor.

(2) Prigovor mora sadržavati:

1. broj prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor, ime podnositelja prijave i prikaz žiga

2. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi prigovor, a ako nisu navedeni smatra se da se prigovor odnosi na sve proizvode ili usluge iz prijave žiga protiv kojeg je podnesen prigovor

3. jasnu naznaku stavka i točke članka 10. Zakona koja čini zakonski temelj prigovora

4. podatke i opis ranijeg žiga ili drugog prava na kojem se temelji prigovor, odnosno sljedeće:

(a) ako se prigovor temelji na ranijem žigu u smislu članka 10. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona, broj prijave ili registracije ranijeg žiga te prikaz žiga kako je registriran ili prijavljen

(b) ako se prigovor temelji na dobro poznatom žigu u smislu članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona, naznaku da je žig dobro poznat na teritoriju Republike Hrvatske te prikaz žiga

(c) ako se prigovor temelji na nepostojanju dopuštenja nositelja žiga iz članka 10. stavka 5. Zakona, podatke o teritoriju na kojem je raniji žig zaštićen, prikaz žiga i navođenje je li raniji žig prijava ili registracija te broj prijave ili registracije

(d) ako se prigovor temelji na nekom od ranijih prava iz članka 10. stavka 3. Zakona, podatke o vrsti ili prirodi prava, prikaz ranijeg prava i datum od kojeg ranije pravo proizvodi učinke

(e) ako se prigovor temelji na ranijoj tvrtki iz članka 10. stavka 4. Zakona, datum upisa te tvrtke u sudski registar i matični broj tvrtke

(f) ako se prigovor temelji na ranijoj oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla iz članka 10. stavka 6. Zakona, podatke o njezinoj prirodi, prikaz ranije oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla i podatak je li zaštićena u cijeloj Europskoj uniji ili u Republici Hrvatskoj te datum podnošenja prijave za njenu registraciju ili, ako taj datum nije dostupan, datum od kojeg je priznata zaštita

5. ako je raniji žig prijava ili registracija, datum podnošenja i, ako su dostupni, datum registracije i datum prvenstva ranijeg žiga

6. ako je temelj prigovora raniji žig, popis proizvoda ili usluga na kojima se temelji svaki od razloga za prigovor

7. u pogledu podnositelja prigovora:

(a) ime i adresu podnositelja prigovora, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

(b) ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prigovora ima opunomoćenika

(c) potpis podnositelja prigovora ili njegovog opunomoćenika

(d) ako prigovor podnosi stjecatelj licencije ili osoba koja u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske unije ili propisima Republike Hrvatske može ostvarivati ranije pravo, izjavu o tome i podatke o odobrenju ili pravu na podnošenje prigovora

(e) ako raniji žig ili drugo pravo na kojem se temelji prigovor može ostvarivati više osoba prigovor mogu podnijeti svi zajedno, bilo koji od njih pojedinačno ili zajedno s drugom ovlaštenom osobom.

8. obrazloženje razloga, činjenica i argumenata na kojima se temelji prigovor te dokaze, kada je to primjereno, kojima se on potkrepljuje

(3) Ako se prigovor temelji na više ranijih žigova ili ranijih prava, stavak 2. ovoga članka primjenjuje se na svaki od tih žigova, znakova, ili oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla.

(4) Prigovor i njegovi prilozi podnose se u minimalno dva istovjetna primjerka ili ovisno o slučaju u više istovjetnih primjeraka.

(5) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka navode se na obrascu za prigovor koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac PR-1), ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Prilozi uz podneseni prigovor

Članak 7.

(1) Uz obrazac iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika prilaže se i:

1. preslika potvrde ili jednakovrijednog dokumenta o podnošenju prijave za registraciju ranijeg žiga od strane nadležnog ureda ili preslika odgovarajuće potvrde o registraciji žiga ili, ovisno o slučaju, najnovije potvrde o produljenju registracije ranijeg žiga koju izdaje nadležni ured, ako se prigovor temelji na ranijem žigu u smislu članka 10. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona.

2. dokaz da raniji žig ima ugled u Republici Hrvatskoj za proizvode i usluge navedene u članku 6. stavku 2. točki 6. ovoga Pravilnika te dokaze ili argumente da bi se uporabom žiga iz osporavane prijave bez opravdanog razloga neopravdano iskoristio razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili bi im to naštetilo, ako se prigovor temelji na ranijem žigu iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona

3. dokaz da je žig dobro poznat u Republici Hrvatskoj za proizvode i usluge navedene u članku 6. stavku 2. točki 6. ovoga Pravilnika, ako se prigovor temelji na ranijem žigu koji je dobro poznat u Republici Hrvatskoj u smislu članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona

4. dokaz o tome da je podnositelj prigovora nositelj ranijeg žiga i o njegovom odnosu s trgovačkim zastupnikom ili predstavnikom, ako se prigovor temelji na nepostojanju dopuštenja nositelja iz članka 10. stavka 5. Zakona

5. dokaze o nositelju prava, datumu stjecanja, postojanju i, kada je to primjereno, opsegu zaštite prava, ako se prigovor temelji na nekom od ranijih prava iz članka 10. stavka 3. Zakona

6. preslika izvoda ili jednakovrijednog dokumenta o upisu tvrtke u sudski registar i dokaze da se proizvodi ili usluge koje su predmet djelatnosti tvrtke rabe u trgovačkom prometu, ako se prigovor temelji na ranijoj tvrtki iz članka 10. stavka 4. Zakona

7. dokaze o stjecanju, postojanju i opsegu zaštite, ako se prigovor temelji na oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla iz članka 10. stavka 6. Zakona

8. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova za podnošenje prigovora

9. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u prigovoru naveden opunomoćenik stranke.

(2) Ako su dokazi o prijavi ili registraciji ranijih prava iz stavka 1. točaka 1., 4.do 7. ovoga članka dostupni uvidom mrežnim putem u službene baze podataka koje sadržavaju takve dokaze, podnositelj prigovora može dostaviti dokaze upućivanjem na taj izvor.

Dokaz o uporabi žiga

Članak 8.

(1) Zahtjev za dokazivanje uporabe ranijeg žiga iz članka 47. stavka 1. Zakona mora sadržavati dokaz uplate propisane upravne pristojbe i naknade troškova za takav zahtjev.

(2) Očitovanje na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u minimalno dva istovjetna primjerka ili ovisno o slučaju u više istovjetnih primjeraka.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju i na postupak dokazivanja uporabe iz članka 66. Zakona.

IV. UPIS OGRANIČENJA POPISA PROIZVODA ILI USLUGA, RAZDVAJANJE PRIJAVE ILI REGISTRACIJE ŽIGA

Sadržaj zahtjeva za upis ograničenja popisa proizvoda i usluga

Članak 9.

(1) Zahtjev za upis ograničenja popisa proizvoda ili usluga iz članka 50. Zakona mora sadržavati:

1. broj prijave za registraciju žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. ime i adresu opunomoćenika u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika

4. ograničeni popis proizvoda i usluga u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 3. ovoga Pravilnika

5. potpis podnositelja prijave ili njegovog opunomoćenika

6. dokaze u uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-2), ili u podnesku koji sadržajem obuhvaća te podatke.

Sadržaj izjave o razdvajanju prijave ili registracije

Članak 10.

(1) Izjava o razdvajanju prijave žiga iz članka 52. Zakona ili izjava o razdvajanju registracije žiga iz članka 59. Zakona mora sadržavati:

1. broj izvorne prijave ili izvorne registracije žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga

3. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi razdvojena prijava ili registracija, ako se zahtijeva podjela na više razdvojenih prijava ili registracija, popis proizvoda ili usluga za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju žiga

4. popis proizvoda ili usluga koji ostaju u izvornoj prijavi ili izvornoj registraciji

5. potpis podnositelja prijave ili njegovog opunomoćenika

6. dokaze o uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova.

(2) Za svaku razdvojenu prijavu ili razdvojenu registraciju mora se podnijeti zaseban zahtjev.

(3) Zavod otvara novi spis za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju koji se sastoji od cjelokupne preslike spisa izvorne prijave ili izvorne registracije, uključujući zahtjev za razdvajanje i povezanu prepisku. Za svaku razdvojenu registraciju dodjeljuje se novi broj registracije.

(4) Objava svake razdvojene prijave sadržava podatke utvrđene u članku 5. ovoga Pravilnika, a objava razdvojene registracije sadržava podatke utvrđene u članku 11. ovoga Pravilnika.

(5) Opunomoćenik imenovan za izvornu prijavu ili izvornu registraciju smatra se opunomoćenikom i za razdvojene prijave ili razdvojene registracije.

V. OBJAVA ŽIGA, ISPRAVA O ŽIGU

Podaci o registraciji žiga koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda

Članak 11.

(1) Objava registracije žiga iz članka 53. Zakona u službenom glasilu Zavoda sadržava, u obliku u kojem su upisani u registar:

1. ime i adresu nositelja žiga

2. ime i adresu opunomoćenika, ako nositelj žiga ima opunomoćenika

3. prikaz žiga i naznaka vrste žiga zajedno s elementima i opisima iz članka 4. ovoga Pravilnika ako je primjenjivo

4. popis proizvoda ili usluga, razvrstanih prema razredima Nicanske klasifikacije, pri čemu svakoj skupini prethodi broj razreda klasifikacije kojem pripada ta skupina proizvoda ili usluga, i to prema redoslijedu razreda te klasifikacije

5. datum registracije i broj žiga

6. datum do kojeg žig vrijedi

7. datum podnošenja i broj prijave

8. ako je primjenjivo, naznaku boje

9. ako je primjenjivo, pojedinosti o priznatom pravu prvenstva u skladu s člankom 37. Zakona

10. ako je primjenjivo, pojedinosti o priznatom izložbenom pravu prvenstva u skladu s člankom 38. Zakona

11. ako je primjenjivo, podatak da je registracija rezultat pretvaranja prijave ili registracije žiga Europske unije na kojoj se temelji nacionalna prijava u skladu s člankom 109. Zakona

12. ako je primjenjivo, podatak da je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija u smislu članka 9. stavka 2. Zakona

13. ako je primjenjivo, podatak da se radi o registraciji zajedničkog žiga u skladu s člankom 71. Zakona ili jamstvenog žiga u skladu s člankom 80. Zakona

14. ako je primjenjivo, podatak o izmjeni pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga u skladu s člankom 76. stavkom 2. Zakona ili izmjeni pravila kojima se uređuje uporaba jamstvenog žiga u skladu s člankom 85. stavkom 2. Zakona

15. ako je primjenjivo, podatak da je registracija rezultat pretvaranja međunarodne registracije u kojoj je naznačena Republika Hrvatska u nacionalnu prijavu žiga u skladu s člankom 103. stavkom 2. Zakona

16. ako je primjenjivo, odricanje od žiga u odnosu na dio ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran u skladu s člankom 60. stavkom 1. Zakona

17. ako je primjenjivo, opoziv žiga u skladu s člankom 63. stavkom 9. Zakona

18. ako je primjenjivo, proglašenje žiga ništavim u skladu s člankom 70. stavkom 8. Zakona.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označuju se INID-kodovima.

Sadržaj isprave o žigu

Članak 12.

(1) Isprava o žigu iz članka 54. stavka 1. Zakona sadržava podatke o žigu i nositelju žiga u skladu s člankom 119. stavkom 1. Zakona.

(2) Ako je prikaz žiga u elektroničkom obliku, isprava sadrži naznaku mrežne adrese koja omogućuje pristup prikazu žiga.

VI. PRODULJENJE REGISTRACIJE, IZJAVA O ODRICANJU OD ŽIGA

Sadržaj zahtjeva za produljenje registracije žiga

Članak 13.

(1) Zahtjev za produljenje registracije žiga iz članka 56. Zakona mora sadržavati:

1. broj registracije žiga

2. ime i adresu nositelja žiga, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

4. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika

5. naznaku da li se produljenje zahtijeva za sve proizvode ili usluge ili samo za neke proizvode ili usluge za koje je žig registriran

6. potpis podnositelja zahtjeva ili njegova opunomoćenika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-3) ili na podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

(3) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 2. ovoga članka prilaže se i:

1. popis proizvoda ili usluga za koje je žig registriran s jasnom naznakom za koje se od tih proizvoda ili usluga traži produljenje vrijednosti, ako se produljenje traži za samo neke proizvode ili usluge

2. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova postupka

3. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registar općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

Sadržaj izjave o odricanju od žiga

Članak 14.

(1) Izjava o odricanju od žiga iz članka 60. Zakona mora sadržavati:

1. broj registracije žiga

2. ime i adresu nositelja žiga u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. navođenje da se odricanje odnosi na sve ili dio proizvoda ili usluga za koje je žig registriran

4. potpis nositelja žiga ili njegova opunomoćenika opunomoćenog za podnošenje izjave o odricanju

(2) Uz izjavu o odricanju prilaže se i:

1. ako je primjenjivo, dokaz nositelja žiga da je obavijestio stjecatelja licencije o namjeri odricanja od žiga u skladu s člankom 60. stavkom 3. Zakona

2. ako je primjenjivo, izjava stjecatelja licencije o suglasnosti s namjerom odricanja od žiga nositelja žiga u skladu s člankom 60. stavkom 4. Zakona

3. punomoć za zastupanje koja sadrži izričito odobrenje opunomoćenika na podnošenje takve izjave ili naznaku da se zastupanje temelji na općoj punomoći takvog sadržaja upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u izjavi naveden opunomoćenik stranke

4. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na odustanak od prijave za registraciju žiga sukladno smislu članka 50. stavak 1. Zakona.

VII. OPOZIV ŽIGA, PROGLAŠENJE ŽIGA NIŠTAVIM

Sadržaj zahtjeva za opoziv žiga

Članak 15.

(1) Za svaki žig u odnosu na koji se podnosi zahtjev za opoziv iz članka 61. Zakona mora se podnijeti zaseban zahtjev.

(2) Zahtjev za opoziv žiga mora sadržavati:

1. broj registracije žiga za koji se zahtijeva opoziv i ime njegova nositelja

2. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika

4. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi zahtjev za opoziv, a ako nisu navedeni smatra se da se zahtjev odnosi na sve proizvode ili usluge žiga protiv kojeg je takav zahtjev podnesen

5. jasnu naznaku članka, stavka i, ako je primjenjivo, točke Zakona koja čini zakonski temelj zahtjeva za opoziv

6. obrazloženje razloga, činjenica i argumenata na kojima se temelji taj zahtjev te dokaze, kada je to primjereno, kojima se on potkrepljuje

7. potpis podnositelja zahtjeva ili njegova opunomoćenika.

(3) Zahtjev za opoziv kao i očitovanje na takav zahtjev podnosi se u dva istovjetna primjerka.

(4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka navode se na obrascu zahtjeva za opoziv koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac OP-1), ili u podnesku koji sadržajem odgovara tom obrascu.

(5) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 3. ovoga članka prilažu se i:

1. dokazi o uplati propisane pristojbe i naknade troškova postupka

2. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

Sadržaj prijedloga za proglašenje žiga ništavim

Članak 16.

(1) Za svaki žig u odnosu na koji se podnosi prijedlog za proglašenje žiga ništavim iz članka 64. Zakona ili iz članka 65. Zakona mora se podnijeti zaseban prijedlog.

(2) Prijedlog za proglašenje žiga ništavim mora sadržavati:

1. broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi prijedlog i ime njegova nositelja

2. ime i adresu podnositelja prijedloga, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prijedloga ima opunomoćenika

4. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi prijedlog, a ako nisu navedeni smatra se da se prijedlog odnosi na sve proizvode ili usluge žiga protiv kojeg je takav prijedlog podnesen

5. jasnu naznaku članka, stavka i, ako je to primjenjivo, točke članka Zakona koja čini zakonski temelj prijedloga za proglašenje žiga ništavim

6. obrazloženje razloga, činjenica i argumenata na kojima se temelji taj prijedlog te dokaze, kada je to primjereno, kojima se on potkrepljuje

7. potpis podnositelja zahtjeva ili njegova opunomoćenika.

(3) Ako je podnesen prijedlog za proglašenje žiga ništavim temeljem članka 65. stavka 1., na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6. stavaka 2. i 3. Pravilnika u odnosu na opis ranijeg žiga ili prava na kojem se temelji prijedlog za proglašenje žiga ništavim kao i odredbe članka 7. Pravilnika u odnosu na priloge koji se podnose uz takav prijedlog.

(4) Prijedlog za proglašenje žiga ništavim dostavlja se u minimalno dva istovjetna primjerka ili ovisno o slučaju u više istovjetnih primjeraka.

(5) Podaci z stavaka 1. do 3. ovoga članka navode se na obrascu prijedloga za proglašenje žiga ništavim koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac NI-1), ili na podnesku koji sadržajem odgovara tom obrascu.

(6) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 5. ovoga članka prilaže se i:

1. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova postupka

2. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u prijedlogu naveden opunomoćenik stranke.

VIII. PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE UPORABA ZAJEDNIČKIH I JAMSTVENIH ŽIGOVA

Sadržaj pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkih žigova

Članak 17.

Pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkih žigova iz članka 72. Zakona moraju sadržavati:

1. ime podnositelja prijave

2. svrhu udruživanja ili svrhu za koju je osnovana pravna osoba javnog prava

3. tijela koja su ovlaštena zastupati udruženje ili pravnu osobu javnog prava

4. u slučaju udruženja, uvjete članstva u udruženju

5. prikaz zajedničkog žiga

6. osobe koje su ovlaštene upotrebljavati zajednički žig

7. prema potrebi, uvjete kojima se uređuje uporaba zajednička žiga, uključujući sankcije

8. proizvode ili usluge obuhvaćene zajedničkim žigom uključujući, ako je primjenjivo, sva ograničenja uvedena zbog primjene članka 9. stavka 1. točaka 10., 11. i 12. Zakona

9. ako je primjenjivo, dopuštenje iz druge rečenice članka 72. stavka 2. Zakona.

Sadržaj pravila kojima se uređuje uporaba jamstvenih žigova

Članak 18.

Pravila kojima se uređuje uporaba jamstvenih žigova iz članka 81. Zakona moraju sadržavati:

1. ime podnositelja prijave

2. izjavu da podnositelj prijave ispunjava uvjet iz članka 80. stavka 2. Zakona

3. prikaz jamstvenog žiga

4. proizvode ili usluge obuhvaćene jamstvenim žigom

5. obilježja proizvoda ili usluga koji se jamče jamstvenim žigom, poput materijala, načina proizvodnje proizvoda ili načina izvođenja usluga, kakvoće ili ispravnosti

6. uvjete kojima se uređuje uporaba jamstvenog žiga, uključujući sankcije

7. osobe koje su ovlaštene upotrebljavati jamstveni žig, načine na koji tijelo za izdavanje odobrenja treba provjeravati ta obilježja i nadgledati uporabu jamstvenog žiga.

IX. ZAHTJEVI ZA UPIS U REGISTAR, BRISANJE ILI IZMJENU PRAVA U REGISTRU

Sadržaj zahtjeva za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru

Članak 19.

(1) Zahtjev za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru žigova iz članaka 22. i 23. te članaka 25. do 30. Zakona, koji se na odgovarajući način primjenjuje i na prava iz prijave za registraciju žiga sukladno smislu članka 31. Zakona, mora sadržavati:

1. broj prijave za registraciju žiga ili broj registracije žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga

3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

4. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika

5. jasnu naznaku vrste zahtjeva i zakonskog temelja podnesenog zahtjeva

6. potpis podnositelja zahtjeva ili njegova opunomoćenika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-2) ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

(3) Uz obrazac iz stavka 2. ovoga članka prilaže se i:

1. dokaz o pravnom temelju zahtjeva iz članka 23. Zakona, ako se odnosi na prijenos žiga

2. dokaz o pravnom temelju zahtjeva iz članka 25. Zakona, ako se odnosi na zabilježbu zaloga ili je žig predmetom stvarnih prava

3. dokaz o pravnom temelju zahtjeva iz članka 26. Zakona, ako se odnosi na zabilježbu pokrenutog postupka izvršenja nad žigom

4. dokaz o pravnom temelju zahtjeva iz članka 27. Zakona, ako se odnosi na zabilježbu stečaja ili predstečajnog postupka nositelja žiga

5. dokaz o pravnom temelju zahtjeva iz članka 29. Zakona, ako se odnosi na upis licencije

6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova

7. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registar općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

(4) Ako se traži djelomični upis prijenosa prava u skladu sa stavkom 3. točkom 1. ovoga članka, a kako bi se izbjeglo preklapanje popisa proizvoda i usluga s onima u izvornoj prijavi ili registraciji žiga, Zavod će na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona i ovog Pravilnika o razdvajanju prijave ili registracije u odnosu na proizvode ili usluge za koje je izvršen djelomični prijenos.

(5) Postupci pokrenuti u odnosu na izvornu prijavu ili registraciju žiga, odnosit će se i na novu prijavu ili registraciju iz stavka 4. ovoga članka, ako ona obuhvaća proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.

Sadržaj zahtjeva za upis promjene imena ili adrese nositelja žiga ili podnositelja prijave žiga

Članak 20.

(1) Zahtjev za promjenu imena ili adrese nositelja registriranog žiga iz članka 58. stavka 1. Zakona, koji se na odgovarajući način primjenjuje i na takav zahtjev u odnosu na prijavu za registraciju žiga, sadržava:

1. broj prijave za registraciju žiga ili broj registracije žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga

3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

4. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika

5. novo ime ili adresu nositelja žiga u skladu s člankom 29. Pravilnika

6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova

7. punomoć za zastupanje ili naznaku da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registar općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-2), ili u podnesku koji sadržajem obuhvaća te podatke.

Višestruki zahtjevi za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru

Članak 21.

(1) Ako se podneseni zahtjev odnosi na isti pravni temelj za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru iz članka 19. ili se odnosi na upis promjene imena ili adrese iz članka 20. ovoga Pravilnika u odnosu na više prijava ili na više registracija žiga čiji je podnositelj prijave odnosno nositelj žiga ista osoba, može se podnijeti jedan zahtjev u kojemu moraju biti navedeni svi brojevi prijava ili registracija na koje se traženi zahtjev odnosi.

(2) Podnositelj višestrukog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti dokaze o plaćanju propisane upravne pristojbe i naknade troškova za svaku prijavu ili registraciju sadržanu u takvom zahtjevu.

X. MEĐUNARODNA REGISTRACIJA ŽIGA I PRETVARANJE ŽIGA EUROPSKE UNIJE

Sadržaj prijave za međunarodnu registraciju žiga

Članak 22.

(1) Prijava za međunarodnu registraciju žiga iz članka 91. Zakona podnosi se na odgovarajućem obrascu Zavoda koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac MŽ-1) i koji sadržava sve elemente propisanog obrasca Međunarodnog ureda koji se odnosi na prijave za međunarodnu registraciju žiga, ili se podnosi na takvom propisanom obrascu Međunarodnog ureda ili u podnesku koji sadržajem odgovara takvim obrascima.

(2) Ako se prijava podnosi na obrascu Međunarodnog ureda, potrebno je podnijeti dva primjerka obrasca na jeziku prijave za međunarodnu registraciju koji je propisan Madridskim pravilnikom iz članka 4. Zakona.

(3) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i:

1. popis proizvoda ili usluga za koje se traži međunarodna registracija na jeziku prijave za međunarodnu registraciju koji je propisan Madridskim pravilnikom, pri čemu takav popis proizvoda ili usluga može obuhvaćati sve ili dio proizvoda ili usluga obuhvaćenih nacionalnom prijavom ili nacionalnom registracijom na kojoj se temelji prijava za međunarodnu registraciju žiga

2. dokazi o uplati propisane pristojbe i naknade troškova koji se odnose na prosljeđivanje prijave Međunarodnom uredu

3. izjava o namjeri uporabe žiga na propisanom obrascu takve izjave Međunarodnog ureda, ako su u prijavi za međunarodnu registraciju naznačene Sjedinjene Američke Države

4. zahtjev ili zahtjeve senioriteta nacionalne registracije žiga ili međunarodne registracije žiga koje imaju učinak na teritoriju država članica Europske unije na propisanom obrascu takve izjave Međunarodnog ureda, ako podnositelj prijave za međunarodnu registraciju zahtjev senioriteta zatraži u odnosu na naznaku Europske unije

5. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u prijavi naveden opunomoćenik stranke.

Sadržaj zahtjeva za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije

Članak 23.

(1) Zahtjev za teritorijalno proširenje iz članka 95. Zakona podnosi se na odgovarajućem obrascu Zavoda koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac MŽ-2) i koji sadržava sve elemente propisanog obrasca Međunarodnog ureda koji se odnosi na zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodne registracije žiga, ili se podnosi na takvom propisanom obrascu Međunarodnog ureda ili u podnesku koji sadržajem odgovara takvim obrascima.

(2) Ako se zahtjev podnosi na obrascu Međunarodnog ureda, potrebno je podnijeti dva primjerka obrasca na jeziku prijave na kojoj se temelji međunarodna registracija u odnosu na koju se podnosi zahtjev za teritorijalno proširenje.

(3) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i:

1. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi zahtjev na jeziku prijave na kojoj se temelji međunarodna registracija, ako podnositelj u odnosu na neke ili sve zemlje za koje se traži teritorijalno proširenje popisom obuhvaća samo dio proizvoda ili usluga međunarodne registracije

2. dokazi o uplati propisane pristojbe i naknade troškova koji se odnose na prosljeđivanje zahtjeva

3. izjava o namjeri uporabe žiga na propisanom obrascu takve izjave Međunarodnog ureda, ako su u zahtjevu za teritorijalno proširenje naznačene Sjedinjene Američke Države

4. zahtjev ili zahtjeve senioriteta nacionalne registracije žiga ili međunarodne registracije žiga koje imaju učinak na teritoriju država članica Europske unije na propisanom obrascu takve izjave Međunarodnog ureda, ako podnositelj zahtjeva za teritorijalno proširenje zahtjev senioriteta zatraži u odnosu na naznaku Europske unije

5. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

Sadržaj zahtjeva za upis promjene u međunarodnom registru

Članak 24.

(1) Zahtjev za upis promjene u međunarodnoj registracije žiga iz članka 95. Zakona podnosi se na odgovarajućem obrascu Zavoda koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac MŽ-3) s jasnom naznakom vrste promjene na koju se zahtjev odnosi, ili se podnosi na obrascu Međunarodnog ureda propisanom za određenu vrstu promjene ili u podnesku koji sadržajem odgovara takvim obrascima.

(2) Ako se zahtjev podnosi na obrascu Međunarodnog ureda propisanom za određenu vrstu promjene, potrebno je podnijeti dva primjerka obrasca na jeziku prijave na kojoj se temelji međunarodna registracija u odnosu na koju se podnosi zahtjev za upis promjene.

(3) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i:

1. dokaz o pravnom temelju upisa promjene, osim ako se zahtjev odnosi na promjenu imena ili adrese nositelja međunarodne registracije ili opunomoćenika

2. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi zahtjev na jeziku prijave na kojoj se temelji međunarodna registracija, ako podnositelj u odnosu na neke ili sve zemlje za koje se traži upis određene vrste promjene obuhvaća samo dio proizvoda ili usluga međunarodne registracije

3. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova koji se odnose na prosljeđivanje zahtjeva za upis promjene

4. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, ako je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

Višestruki zahtjevi za upis promjene u međunarodnom registru

Članak 25.

(1) Ako se podneseni zahtjev za upis promjene odnosi na isti pravni temelj u odnosu na više međunarodnih registracija žiga čiji je podnositelj prijave odnosno nositelj žiga ista osoba, može se podnijeti jedan zahtjev u kojemu moraju biti navedeni svi brojevi međunarodnih registracija na koje se traženi zahtjev odnosi.

(2) Podnositelj višestrukog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti dokaze o plaćanju propisane upravne pristojbe i naknade troškova za svaku međunarodnu registraciju sadržanu u takvom zahtjevu.

Sadržaj nacionalne prijave žiga temeljem zahtjeva za pretvaranje (transformaciju) međunarodne registracije žiga

Članak 26.

(1) Nacionalna prijava žiga temeljem zahtjeva iz članka 103. Zakona podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac T-1) i koji uz podatke propisane člankom 2. ovoga Pravilnika za nacionalnu prijavu sadrži i podatke o međunarodnoj registraciji žiga i njenom brisanju iz međunarodnog registra, ili se dostavlja u podnesku koji sadržajem odgovara tom obrascu.

(2) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i:

1. dokumenti i dokazi u skladu s odredbama članka 3. ovoga Pravilnika o prilozima uz prijavu za nacionalnu registraciju žiga

2. naznaka poveznice na mrežne stranice baze podataka Međunarodnog ureda o međunarodnoj registraciji žiga i njenom brisanju iz međunarodnog registra, ili ispis tih podataka.

Sadržaj zahtjeva za zamjenu nacionalno registriranog žiga međunarodnom registracijom žiga

Članak 27.

(1) Zahtjev za zamjenu nacionalno registriranog žiga iz članka 106. Zakona podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac R-1) i sadrži podatke o nacionalnom registriranom žigu i identičnoj međunarodnoj registraciji žiga istog nositelja, ili se dostavlja u podnesku koji sadržajem odgovara tom obrascu.

(2) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i:

1. popis proizvoda ili usluga iz nacionalne registracije žiga na jeziku prijave na kojoj se temelji identična međunarodna registracija

2. dokazi o uplati propisane pristojbe i naknade troškova koji se odnose na prosljeđivanje zahtjeva za upis zamjene u međunarodni registar

3. naznaka poveznice na mrežne stranice baze podataka Međunarodnog ureda o međunarodnoj registraciji žiga koja treba zamijeniti nacionalnu registraciju, ili ispis tih podataka

4. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u zahtjevu naveden opunomoćenik stranke.

Sadržaj nacionalne prijave žiga temeljem zahtjeva za pretvaranje prijave žiga Europske unije i žiga Europske unije

Članak 28.

(1) Nacionalna prijava žiga temeljem proslijeđenoga zahtjeva Ureda Europske unije iz članka 109. Zakona podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac EŽ-1) i koji uz podatke propisane člankom 2. ovoga Pravilnika za nacionalnu prijavu žiga sadrži i podatke o prijavi ili registriranom žigu Europske unije koji je temelj nacionalne prijave, ili se dostavlja u podnesku koji sadržajem odgovara tom obrascu.

(2) Uz obrazac ili podnesak iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i:

1. dokumenti i dokazi u skladu s odredbama članka 3. ovoga Pravilnika

2. prijevod na hrvatski jezik popisa proizvoda ili usluga iz prijave žiga Europske unije ili žiga Europske unije na koji se odnosi nacionalna prijava te, ako je primjereno, svih drugih dokumenata koji su bili priloženi uz predmetnu prijavu žiga Europske unije.

XI. OPĆE ODREDBE

Ime i adresa

Članak 29.

(1) Ime i adresa podnositelja prijave, prigovora ili bilo kojega drugog zahtjeva ili prijedloga navodi se u podnescima Zavodu na sljedeći način:

1. ako je podnositelj fizička osoba: ime i prezime podnositelja, ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto i država u kojoj ima prebivalište

2. ako je podnositelj pravna osoba: tvrtka ili naziv, ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto i država u kojoj ima stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište

(2) Ime i adresa opunomoćenika navodi se u podnescima Zavodu na sljedeći način:

1. ako je opunomoćenik fizička osoba: ime i prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto

2. ako je opunomoćenik pravna osoba: tvrtka, ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto.

(3) Ako je u podnescima Zavodu navedeno više podnositelja, za dostavu pismena podnositelju uzima se u obzir samo adresa onoga podnositelja koji je prvi naveden, osim ako podnositelji neku drugu svoju adresu ne naznače kao adresu za dopisivanje.

(4) Ako je u podnescima Zavodu navedeno više adresa, za dostavu pismena podnositelju uzima se u obzir samo ona adresa koja je prva navedena, osim ako podnositelj ili opunomoćenik neku drugu svoju adresu ne naznači kao adresu za dopisivanje.

(5) U podnesku mogu biti navedeni i drugi oblici uspostave veze s podnositeljem podneska ili sa njegovim opunomoćenikom (telefonski broj, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte).

Drugi uvjeti za podneske

Članak 30.

(1) Zavod na podnescima prihvaća vlastoručni potpis ili faksimil potpisa odnosno ime pošiljatelja koje se smatra jednakovrijednim potpisu, ako je podnesak podnesen u elektroničkom obliku u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika.

(2) Potpis na podnescima koje podnosi pravna osoba mora sadržavati i naznaku svojstva potpisnika u pravnoj osobi iz koje proizlazi ovlast za njihovo potpisivanje.

(3) Ako se podnesku prilaže više dokaza, kad god je to moguće treba priložiti njihov popis te ih označiti brojem predmeta na koji se odnose.

(4) Svi podnesci moraju sadržavati osobni identifikacijski broj podnositelja podneska i, kada je to primjereno, njegovog opunomoćenika, sukladno odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

(5) Ako predviđeni prostor u pojedinoj rubrici obrazaca propisanih Pravilnikom nije dostatan za upis, zahtijevani se podatak prilaže kao poseban dodatak obrascu.

Prijevodi

Članak 31.

Popisi proizvoda ili usluga međunarodne registracije žiga ili žiga Europske unije i dokazi u podnescima koji se odnose na postupke registracije žiga ili dvostranačke postupke povodom prigovora, zahtjeva za opoziv ili prijedloga za proglašenje žiga ništavim dostavljaju se na hrvatskom jeziku.

Podnošenje prijave i naknadnih podnesaka podnositelja prijave elektroničkim putem

Članak 32.

(1) Prijava za registraciju žiga i naknadni podnesci podnositelja prijave u jednostranačkom postupku registracije i održavanja žiga u vrijednosti mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem odgovarajuće usluge Zavoda za podnošenje prijava i naknadnih podnesaka elektroničkim putem.

(2) Zavod na svojoj mrežnoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave i naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu odnosno naknadne podneske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate, sukladno propisima o elektroničkom poslovanju, koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da su prijava odnosno naknadni podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran kvalificirani elektronički potpis podnositelja prijave, odnosno napredni elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno naknadnim podnescima podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju elektroničkom poštom, s naznačenim privremenim evidencijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave odnosno naknadnih podnesaka.

(6) Ako se prijava odnosno naknadni podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se prilažu uz prijavu. Prijave odnosno naknadni podnesci dostavljeni elektroničkim putem potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom, odnosno naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu, smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu odnosno naknadni podnesci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o žigu (»Narodne novine«, broj 117/07, 66/11, 125/13 i 43/17).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-040/001
Urbroj: 559-01-19-10
Zagreb, 10. travnja 2019.

Ravnateljica
Ljiljana Kuterovac, v. r.

Obrazac Ž-1

Obrazac PR-1

Obrazac Ž-3

Obrazac OP-1

Obrazac NI-1

Obrazac Ž-2

Obrazac MŽ-1

Obrazac MŽ-2

Obrazac MŽ-3

Obrazac T-1

Obrazac R-1

Obrazac EŽ-1