Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN 40/2019 (19.4.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Hrvatski sabor

816

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/73
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) u dijelu prvom glavi I. iznad naslova članka 1. naziv odjeljka mijenja se i glasi: »Osnovne odredbe«.

Naslov iznad članka 1. mijenja se i glasi: »Predmet Zakona«.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezana društva.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 2. mijenja se i glasi: »Prijenos propisa Europske unije«.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom u hrvatski pravni sustav prenose se:

– Direktiva 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2007. o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu (SL L 184, 14. 7. 2007.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (Tekst značajan za EGP) (SL L 132, 20. 5. 2017.),

– Direktiva 2009/102/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. iz područja prava trgovačkih društava o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom (kodificirana verzija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 258, 1. 10. 2009.),

– Direktiva Vijeća 2013/24/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području prava društava zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.),

– Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP) (SL L 169, 30. 6. 2017.).«

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: »Pojam trgovca i trgovačkoga društva«.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

(2) Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima smatraju se trgovcima u smislu ovoga Zakona samo ako je to u tim propisima određeno.

(3) Trgovačka društva jesu javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje (u daljnjem tekstu: trgovačka društva).

(4) Javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženje su društva osoba, a dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću su društva kapitala.

(5) Trgovačko društvo može se osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti.

(6) Trgovačko društvo je trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost.

(7) Individualni poljodjelci nisu trgovci u smislu ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Trgovačko društvo može imati jednu ili više podružnica u kojima obavlja svoje djelatnosti.«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »trgovac pojedinac ili« brišu se.

U stavku 5. podstavku 2. riječi: »ili ako trgovac pojedinac bude izbrisan iz sudskog registra« brišu se.

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. točki 1. riječi: »tvrtka, sjedište i djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »tvrtka i sjedište«.

U stavku 5. iza riječi: »stavka 4.« dodaju se riječi: »točaka 1. i 3.«.

U stavku 6. iza riječi: »stavka 4.« dodaju se riječi: »točaka 1. i 3.«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. riječi: »upisane u sudski registar kod istoga registarskoga suda« zamjenjuju se riječima: »sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. riječi: »i industrijskog« brišu se.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove uprave«.

U stavku 3. riječ: »Izuzetno« zamjenjuje se riječju: »Iznimno«.

Članak 10.

U glavi II. naziv odjeljka 2., naslovi iznad članaka 24. i 25. i članci 24. i 25. brišu se.

Članak 11.

U članku 29. stavku 1. riječ: »isti« briše se.

U stavku 2. riječi: »Ako je u sudskom registru u koji treba upisati tvrtku podružnice takva tvrtka već upisana, tvrtka« zamjenjuju se riječima: »Tvrtka«.

Članak 12.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je zakonom propisano da trgovačko društvo može početi obavljati djelatnost ili djelatnosti koje čine predmet njegova poslovanja nakon što nadležno tijelo donese odluku kojom se utvrđuje da društvo udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanima za obavljanje te ili tih djelatnosti (suglasnost za početak rada), ono smije početi obavljati takvu djelatnost čim pribavi takvu odluku. Okolnost da je društvo pribavilo ovu odluku ne upisuje se u sudski registar niti se ova odluka polaže u zbirku isprava.«.

U stavku 4. iza riječi: »trgovačkih društava« dodaju se riječi: »(zakonski oblik kao uvjet za obavljanje djelatnosti)«, a iza riječi: »akta nadležnog tijela« dodaju se riječi: »(suglasnost za djelatnost)«.

Članak 13.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Predmet poslovanja trgovačkoga društva utvrđuje se u dioničkom društvu statutom, a u ostalim trgovačkim društvima odlukom članova društva koja se prilikom osnivanja donosi na način koji je propisan za sklapanje društvenog ugovora, a mijenja se većinom koja je potrebna za izmjenu društvenog ugovora.

(2) Predmet poslovanja može se utvrditi navođenjem djelatnosti koje trgovačko društvo namjerava obavljati ili općom odredbom bez tog navođenja.«.

Članak 14.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru. Trgovačko društvo dužno je dostavljanjem odluke kojom se utvrđuje predmet poslovanja, a za dioničko društvo statuta, te popisa djelatnosti izvijestiti registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja društva. Na isti je način trgovačko društvo dužno izvijestiti registarski sud i o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.

(2) Propisuje li se drugim propisom da se neka djelatnost upisuje u sudski registar, a nije riječ o djelatnostima iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da je udovoljeno zahtjevu za upisom ako je djelatnost u pogledu koje se takva obveza propisuje navedena u statutu odnosno odluci kojom se utvrđuje predmet poslovanja, a statut odnosno odluka su zajedno s popisom djelatnosti dostavljeni registarskom sudu radi upisa kao evidencijskog podatka u sudskom registru.

(3) Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog tijela, predmet poslovanja u dijelu u kojem se odnosi na te djelatnosti upisuje se u glavnu knjigu sudskog registra. Upis tih djelatnosti u sudski registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga nadležnog tijela.«.

Članak 15.

U članku 35. stavku 1. riječi: »upisane u sudskom registru« zamjenjuju se riječima: »koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva«.

U stavku 2. riječi: »koja je upisana u sudski registar,« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka,«, a riječi: »upisanu djelatnost« zamjenjuju se riječima: »djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva«.

U stavku 3. riječi: »upisane u sudski registar, odnosno djelatnosti iz« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i«.

Članak 16.

Naslov iznad članka i članak 36. brišu se.

Članak 17.

U članku 38. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 18.

Naslov iznad članka 53. i članak 53. brišu se.

Članak 19.

U članku 61. stavku 1. riječ: »suca« zamjenjuje se riječju: »suda«.

Članak 20.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za upis u sudski registar podnosi se na način propisan zakonom kojim se uređuje postupak po kojem postupaju sudovi u registarskim stvarima.

(2) Isprave na koje se prijava poziva podnose se uz prijavu u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu ili u drugom zakonom propisanom obliku.

(3) Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za:

– javno trgovačko društvo, svi njegovi članovi,

– komanditno društvo, svi komplementari,

– za dioničko društvo, svi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora, odnosno svi izvršni direktori i predsjednik upravnog odbora,

– za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik toga odbora.

(4) Ako zakonom nije drugačije određeno, prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 15 dana od dana kada se ispune pretpostavke za upis koje su propisane ovim Zakonom ili posebnim zakonom.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka i članak 63. brišu se.

Članak 22.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Upis u sudski registar trgovački sud objavljuje na internetskoj stranici sudskog registra.

(2) Smatra se da je upis objavljen istekom dana kad je objavljen na internetskoj stranici sudskog registra.«.

Članak 23.

U članku 70. stavku 1. riječi: »sjedište, adresa i predmet poslovanja društva« zamjenjuju se riječima: »sjedište i poslovnu adresu«, riječ: »te« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »ovlasti« dodaju se riječi: »te djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza zagrade i riječi: »(društveni ugovor)« dodaju se riječi: »i odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja«.

U stavku 3. riječi: »predmeta poslovanja društva,« zamjenjuju se riječima: »djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona,«.

Članak 24.

U članku 97. točka 4. mijenja se i glasi: »otvaranje stečajnog postupka,«.

Članak 25.

U članku 112. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka, članovi mogu odlučiti da nastave društvo.«.

Članak 26.

U članku 127. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslovne knjige i dokumentaciju društva likvidatori će predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori. Hrvatska gospodarska komora dužna je zaprimljene isprave čuvati i postupati s njima u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje s arhivskim gradivom i arhivama. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja, u iznosu koji pravilnikom odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 27.

U članku 148. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako je javni bilježnik sudjelovao u sastavljanju, potvrdi ili ovjeri ugovora iz stavka 1. ovoga članka, dužan je bez odgađanja dostaviti jedan primjerak ugovora nadležnoj ispostavi Ministarstva financija, Porezne uprave prema sjedištu poduzetnika. Ako u sastavljanju, potvrdi ili ovjeri nije sudjelovao javni bilježnik, poduzetnik je dužan ugovor iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nadležnoj ispostavi Ministarstva financija, Porezne uprave u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.«.

Članak 28.

U članku 187. stavku 1. točki 1. iza riječi: »i« dodaju se riječi: »djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona, ako čine«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zajedno s prijavom za upis u sudski registar registarskom sudu dostavlja se i popis djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Priložene isprave čuvaju se u sudu u izvorniku ili u ovjerenome prijepisu ili preslici, ili u drugom zakonom propisanom obliku.«.

Članak 29.

U članku 189. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona, ako čine predmet poslovanja društva,«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 190. i članak 190. brišu se.

Članak 31.

U članku 210. stavku 1. riječi: »do 190.« zamjenjuju se riječima: »do 189.a«.

Članak 32.

U članku 226. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Dionice se upisuju u registar dionica društva s oznakom imena i prezimena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta te poštanske adrese i adrese elektroničke pošte imatelja dionica, ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj, a ako je riječ o dionicama s nominalnim iznosima, njihov broj i nominalni iznos. Dioničari su dužni te podatke dostaviti društvu. Statutom se može odrediti pod kojim je pretpostavkama dopušteno upisati dionice u registru dionica na svoje ime ako one pripadaju nekom drugom. Ako su dionice upisane u registru dionica na investicijski fond u smislu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, a imatelji njihovih udjela ili dionica nisu isključivo institucionalni ulagatelji, smatra se da je dioničar investicijski fond u smislu navedenih zakona neovisno o tome što su ulagatelji zajednički imatelji tih dionica. Ako investicijski fond nema pravnu osobnost, smatra se da su to dionice društva za upravljanje investicijskim fondom.

(2) U odnosu prema društvu priznaju se prava i obveze iz dionice samo onome tko je upisan u registru dionica. Ako je društvo izdalo dionice kao vrijednosne papire u nematerijaliziranom obliku, mjerodavno je stanje na računu dioničara koji za dionice društva vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba. Pravo glasa iz dionica nema osoba na koju su dionice upisane u registru dionica ako prekorači gornju granicu koja je određena statutom ili prekrši obvezu otkriti komu pripadaju dionice koje su na nju upisane u registru dionica koja je određena statutom, u skladu sa stavkom 1. trećom rečenicom ovoga članka. Dionice ne daju nadalje pravo glasa nakon što je protekao rok za davanje obavijesti uz prijetnju gubitka prava glasa iz dionica u skladu sa stavkom 3. četvrtom rečenicom ovoga članka sve dok se društvu ne dadu te obavijesti.

(3) Kada se prenosi dionica, brisanje ranijeg dioničara i upis novoga provodi se u registru na temelju zahtjeva komu se mora pridonijeti dokaz o tome da je dionica prenesena. Dovoljno je priopćiti podatke u skladu s člankom 297.d stavkom 4. ovoga Zakona. Posrednici su dužni uz naknadu za to potrebnih troškova dati društvu sve potrebne podatke za vođenje registra dionica. Zatraži li to društvo, svatko tko je upisan u registru dionica dužan ga je bez odgađanja obavijestiti jesu li to njegove dionice. Ako je posrednik povodom postupka prijenosa dionica samo privremeno upisan u registar dionica, taj upis sa sobom ne povlači obveze iz stavka 2. ovoga članka i članka 297.b ovoga Zakona i ne dovodi do primjene ograničenja iz statuta prema stavku 1. trećoj rečenici ovoga stavka.«.

Članak 33.

U članku 245.a stavku 2. riječi: »i javno ovjereni potpisi novih članova uprave,« brišu se.

Članak 34.

Iza članka 247. dodaje se članak 247.a i naslov iznad njega koji glase:

»Politika primitaka društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja

Članak 247.a

(1) Nadzorni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja odlučuje o sustavu primitaka članova uprave. Politika primitaka sadrži najmanje sljedeće podatke, a glede sastavnih dijelova primitaka, ako ih ona uopće ima:

1. koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva,

2. sve fiksne i varijabilne dijelove primitka te koji su njihovi postotni (relativni) udjeli u ukupnom primitku,

3. sva financijska i nefinancijska mjerila za isplatu promjenjivog, varijabilnog dijela, uključujući:

a) objašnjenje kako ta mjerila pridonose ostvarivanju ciljeva propisanih u točki 1.,

b) metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena,

4. razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i ima li društvo pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka,

5. ako društvo dio primitka daje u dionicama:

a) kad će član uprave steći dionice,

b) je li član uprave dužan i pod kojim uvjetima zadržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao,

c) razjašnjenje kako ovaj dio primitka pridonosi ostvarivanju ciljeva propisanih u točki 1.,

6. menadžerski ugovor ili drugi odgovarajući ugovor člana uprave i društva sa sljedećim podacima:

a) koliko ugovor traje i pod kojim pretpostavkama prestaje, uključujući ugovorene rokove za raskid, odnosno otkaz ugovora,

b) obveze društva prema članu uprave s naslova otpremnine,

c) uplaćuje li društvo članu uprave dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje i ima li obvezu dokupiti članu uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu,

7. objašnjenje kako su se pri utvrđivanju primitaka uzimali u obzir uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada, uključujući i objašnjenje koji je točno krug radnika bio uključen u donošenje politike primitaka za članove uprave,

8. postupak donošenja, provedbe i nadzora politike primitaka, kao i ulogu odbora nadzornog odbora za nagrađivanja i imenovanja ili drugih odbora te mjere za suzbijanje sukoba interesa,

9. podastre li nadzorni odbor glavnoj skupštini svoju preispitanu politiku primitaka sukladno odredbama članka 276.a stavka 3. ovoga Zakona:

a) objašnjenje svih bitnih izmjena i

b) pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj politici primitaka uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj politici primitaka i izvješća o primicima.

(2) Nadzorni odbor društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja utvrđuje politiku primitaka članova uprave surađujući s glavnom skupštinom sukladno odredbama članka 276.a stavka 1. ovoga Zakona, odnosno tako što ona odobrava politiku primitaka koju joj je on podastro. Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit društva, a politika primitaka to je predvidjela i u njoj se navodi u kojem se dijelu smije odstupiti od utvrđene politike primitaka i po kojem postupku.«.

Članak 35.

U članku 255. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»U društvima dionicama kojih se trguje na uređenom tržištu najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.«.

Članak 36.

Iza članka 263. dodaju se naslovi iznad članaka i članci od 263.a do 263.d koji glase:

»Poslovi s povezanim osobama

Članak 263.a

(1) Poslovi s povezanim osobama su pravni poslovi i radnje:

1. kojima se predmet ili neka druga imovinska vrijednost naplatno ili besplatno otuđuje, opterećuje ili prepušta i

2. koji se poduzimaju s povezanim osobama u smislu treće rečenice ovoga stavka.

Propuštanje nije posao u smislu prve rečenice ovoga stavka. Povezane osobe su »povezana poduzeća ili osobe« u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koji su na temelju trenutačno važećeg izdanja preuzeti Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenog 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29. 11. 2008., str. 1), a koja je zadnji put izmijenjena Uredbom (EU) 2018/519 (SL L 87, 3. 4. 2018., str. 3).

(2) Poslovi s povezanim osobama nisu redoviti poslovi društva koje ono poduzima s povezanim osobama pod uobičajenim tržišnim uvjetima. Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja provodit će unutarnji postupak kako bi se redovito provjerilo je li društvo poslovalo s povezanim osobama u skladu s prvom rečenicom ovoga stavka. Povezane osobe ne smiju sudjelovati u tim provjerama. Statutom društva može se isključiti primjena prve rečenice ovoga stavka.

(3) Poslovi s povezanim osobama nisu:

1. poslovi s društvima kćerima, pod uvjetom da je društvo izravno ili neizravno njihov jedini član ili da u tim društvima kćerima ni jedna s društvom povezana osoba nema udio izravno ni neizravno,

2. poslovi s kojima se treba suglasiti ili ih odobriti glavna skupština,

3. svi poslovi i radnje koji se poduzimaju na temelju suglasnosti ili odobrenja glavne skupštine, a posebno

a) radnje povezane s povećanjem ili smanjenjem temeljnog kapitala (članci 304. do 354. ovoga Zakona), poduzetničkim ugovorima (članci 479. do 492. ovoga Zakona) te poslovi koji se poduzimaju na temelju tih ugovora,

b) prijenos cijele imovine društva odnosno strukturne promjene iz članka 552. ovoga Zakona,

c) stjecanje vlastitih dionica u skladu s člankom 233. stavkom 1. ovoga Zakona,

d) ugovori na koje se primjenjuju pravila o nastavku osnivanja iz članka 194.a ovoga Zakone) prijenos dionica manjinskih dioničara u skladu s člancima 300.f do 300.k ovoga Zakona,

f) poslovi u okviru pripajanja, spajanja, podjele i preoblikovanja u skladu s ovim Zakonom,

4. poslovi kojima se utvrđuju primici članova uprave ili članova nadzornog odbora u skladu s člankom 247.a stavkom 2. i člankom 269. stavkom 3. ovoga Zakona,

5. poslovi koje sklopi kreditna institucija na temelju mjera kojima je cilj zaštita njihove stabilnosti i koje je donijelo ili odobrilo nadležno tijelo zaduženo za bonitetni nadzor u smislu prava Europske unije,

6. poslovi koji se nude svim dioničarima pod jednakim uvjetima.

Prethodna suglasnost nadzornog odbora za poslove s povezanim osobama

Članak 263.b

(1) Nadzorni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja treba se prethodno suglasiti s poslovima koje društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih dvanaest mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima. Dugotrajna i kratkoročna imovina određuju se u skladu s propisima o računovodstvu koji su na snazi u vrijeme primjene.

(2) Članu nadzornog odbora isključeno je pravo glasa kad se glasuje o odluci u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ako je on ujedno i povezana osoba s kojom društvo poduzima posao.

(3) Ako je društvo kao vladajuće društvo dužno utvrditi konsolidirano godišnje financijsko izvješće u skladu s člankom 250.b ovoga Zakona, umjesto zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima društva treba uzeti zbroj dugotrajne i kratkoročne imovine koncerna utvrđen zadnjim konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima vladajućeg društva koncerna.

(4) Uskrati li nadzorni odbor prethodnu suglasnost poslu s povezanim osobama, uprava može zahtijevati da odluka glavne skupštine nadomjesti prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Dioničaru je isključeno pravo glasa kad se glasuje o toj odluci ako je on ujedno i povezana osoba s kojom društvo poduzima posao.

Postupak prethodne suglasnosti nadzornog odbora za poslove s povezanim osobama

Članak 263.c

(1) Ako komisija nadzornog odbora iz članka 264. stavka 3. ovoga Zakona predloži nadzornom odboru da uskrati prethodnu suglasnost poslu koji društvo kani poduzeti s povezanom osobom, nadzorni se odbor smije suglasiti s poslom u skladu s odredbama članka 263.b stavka 1. ovoga Zakona samo ako revizor ili revizijsko društvo potvrdi da je posao društva i povezane osobe primjeren sa stajališta društva i dioničara koji nisu ujedno i povezane osobe.

(2) Ako nadzorni odbor nema komisiju iz članka 264. stavka 3. ovoga Zakona, pri glasovanju o odluci nadzornog odbora iz članka 263.b ovoga Zakona isključeno je pravo glasa članovima nadzornog odbora glede kojih postoji sumnja da su u sukobu interesa na temelju svojih odnosa s povezanim osobama.

Objava transakcija s povezanim osobama

Članak 263.d

(1) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju bez odgode objaviti transakcije s povezanim osobama za koje je potrebna suglasnost u skladu s člankom 263.b ovoga Zakona na svojim internetskim stranicama ili na drugi način koji će omogućiti javnosti dostupnost obavijesti. Ova obveza obuhvaća i transakcije koje treba, zajedno s transakcijom za koju je potrebna suglasnost, uzeti u obzir radi izračuna vrijednosti prema članku 263.b ovoga Zakona. Obavijest na internetskim stranicama društva mora biti dostupna javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja na internetskim stranicama.

(2) Obavijest mora sadržavati sve bitne informacije koje su potrebne za ocjenu je li transakcija primjerena s aspekta društva i dioničara koji nisu povezane osobe. Sadržaj obavijesti u smislu prethodne rečenice uključuje barem informacije o prirodi odnosa s povezanom osobom, imena povezanih osoba, datum i vrijednost transakcije.

(3) Nema obveze iz stavka 1. ovoga članka ako je informacija već objavljena u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 596/2014) i sadrži informacije koje se zahtijevaju prema stavku 2. ovoga članka. Članak 17. stavci 4. i 5. Uredbe (EU) br. 596/2014 primjenjuju se na odgovarajući način.

(4) Ako je izdavatelj matično društvo u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja usvojenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, stavci 1. do 3. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način i na transakcije društva kćeri, pod uvjetom da bi se te transakcije morale objaviti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada bi ih poduzelo matično društvo.«.

Članak 37.

U članku 264. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornog odbora. Nadzorni odbor može imenovati komisiju koja će predlagati odluke iz članka 263.b stavka 1. ovoga Zakona. Većina članova te komisije ne smiju biti povezane osobe koje sudjeluju u poslu u smislu članka 263.a stavka 1. treće rečenice ovoga Zakona, a nadzorni odbor treba za njih procijeniti postoji li sumnja da su u sukobu interesa na temelju njihovih odnosa s povezanim osobama. Komisije su dužne o svom radu redovito izvješćivati nadzorni odbor.«.

Članak 38.

U članku 269. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova nadzornog odbora. Dopuštena je odluka kojom se potvrđuje ranija odluka; u preostalome dijelu primijenit će se odredba stavka 1. druge rečenice ovoga članka. Trebaju se u razumljivom obliku navesti barem oni podaci koji se spominju u odredbi članka 247.a stavka 1. druge rečenice ovoga Zakona. Odluka nije pobojna ako se prekrše pravila iz odredbe treće rečenice ovoga stavka. Na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 276.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 39.

U članku 272.h iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Za poslove s povezanim osobama na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 263.a do 263.d ovoga Zakona.«.

Članak 40.

Iza članka 272.p dodaje se naziv pododjeljka: »Pododjeljak 2.c«, naslov iznad članka i članak 272.r koji glase:

»Izvješće o primicima

Članak 272.r

(1) Uprava i nadzorni odbor, odnosno izvršni direktori i upravni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sastavljaju jednom godišnje jasno i razumljivo izvješće o svim primicima koje je društvo ili neko drugo društvo u sastavu istoga koncerna isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršnom direktoru i članu upravnog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima sadrži ime i prezime svake osobe navedene u prvoj rečenici ovoga stavka i najmanje sljedeće podatke, ako ih društvo uopće ima:

1. sve fiksne i varijabilne dijelove primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s važećom politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti,

2. usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina, uključujući objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun,

3. broj dionica i opcija na dionice koje im je društvo dalo ili im se obvezalo dati te glavne uvjete za ostvarivanje prava, uključujući cijenu po kojoj se ona ostvaruju i datum kad se ostvaruju te svaku izmjenu tih uvjeta,

4. je li društvo i kako zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitka,

5. je li društvo odstupilo od politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. ovoga Zakona, objašnjenje zašto je to bilo nužno te od kojih se točno dijelova politike primitaka odstupilo,

6. objašnjenje kako se uvažila odluka glavne skupštine iz odredbe članka 276.a stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Izvješće o primicima za svakog člana uprave, odnosno izvršnog direktora treba sadržavati podatke i o primicima koje:

1. je članu uprave, odnosno izvršnom direktoru isplatila ili mu se obvezala isplatiti u poslovnoj godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član uprave, odnosno izvršni direktor,

2. se društvo obvezalo isplatiti članu uprave, odnosno izvršnom direktoru u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi, odnosno prestanka položaja izvršnog direktora i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini,

3. se društvo obvezalo isplatiti članu uprave, odnosno izvršnom direktoru u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi, odnosno prestanka položaja izvršnog direktora, gotovinsku vrijednost te ukupne obveze, iznos koji je društvo izdvojilo za tu namjenu u prošloj poslovnoj godini ili se obvezalo izdvojiti, kao i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini,

4. je bivšem članu uprave, odnosno izvršnom direktoru kojemu je članstvo u upravi, odnosno položaj izvršnog direktora prestao u prošloj poslovnoj godini društvo u vezi s time isplatilo ili se obvezalo isplatiti.

(3) Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka. On je dužan sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.

(4) Društvo je dužno na razdoblje od deset godina objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama izvješće o primicima i izvješće iz odredbe stavka 3. treće rečenice ovoga članka nakon što glavna skupština donese odluku u skladu s odredbom članka 276.a stavka 4. prve rečenice ovoga Zakona ili nakon što je to izvješće podastrto za raspravu na glavnoj skupštini u skladu s odredbom članka 276.a stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Izvješće o primicima ne smije sadržavati podatke koji se tiču obiteljskih prilika pojedinih članova uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora. Društvo je dužno ukloniti iz izvješća o primicima sve osobne podatke koji su bili dostupni preko internetske stranice nakon što istekne rok iz odredbe stavka 4. ovoga članka.

(6) Izvješće o primicima ne treba sadržavati podatke koji, prema prosudbi razumnoga gospodarstvenika, mogu nanijeti društvu štetu koja nije beznačajna. Ako naknadno otpadnu razlozi zbog kojih su se određeni podaci izostavili iz objavljenih izvješća o primicima u skladu s odredbom iz prve rečenice ovoga stavka, ti će se podaci navesti u izvješću o primicima za prvu sljedeću poslovnu godinu.«.

Članak 41.

U članku 274. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako zakonom nije drugačije određeno, dioničari u stvarima društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini. Statutom se može predvidjeti ili ovlastiti upravu, odnosno upravni odbor da omogući dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

(2) Statutom se može predvidjeti ili ovlastiti upravu, odnosno upravni odbor da omogući dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini. Na odgovarajući se način primjenjuje odredba stavka 1. treće rečenice ovoga članka.«.

Članak 42.

U članku 275. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove uprave i članove nadzornog odbora, odnosno izvršne direktore i članove upravnog odbora, društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja,«.

Dosadašnje točke 3. do 9. postaju točke 4. do 10.

Članak 43.

Iza članka 276. dodaju se naslov iznad članka i članak 276.a koji glase:

»Glasovanje o politici primitaka i o izvješću o primicima

Članak 276.a

(1) Glavna skupština društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti politiku primitaka za članove uprave, odnosno izvršne direktore, koju joj je podastro nadzorni odbor, odnosno upravni odbor, a uvijek kad se ona znatno izmijeni. Odlukom glavne skupštine ne preuzimaju se obveze niti se stječu prava. Ona nije pobojna na temelju odredbi članka 360. ovoga Zakona.

(2) Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

(3) Ako glavna skupština nije odobrila politiku primitaka, nadzorni odbor, odnosno upravni odbor podastrijet će na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini svoju preispitanu politiku primitaka te će se o njoj glasovati.

(4) Glavna skupština društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja odlučuje hoće li odobriti izvješća o primicima za prošlu poslovnu godinu koja su utvrđena i revidirana u skladu s odredbama članka 272.r ovoga Zakona. Na odgovarajući način primjenjuje se odredba stavka 1. druge rečenice ovoga članka.

(5) Mikro, mali i srednji poduzetnici, kako su određeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo, dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja nisu dužna donositi odluku u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ako je izvješće o primicima za proteklu poslovnu godinu bilo podastrto za raspravu na glavnoj skupštini kao zasebna točka dnevnog reda.«.

Članak 44.

U članku 277. stavku 6. iza druge rečenice dodaje se treća rečenica koja glasi: »Dovoljno je poslati preporučeno pismo dioničarima koji su upisani u registru dionica.«.

Članak 45.

U članku 279. stavku 3. treća rečenica mijenja se i glasi: »Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređenom tržištu radi trgovanja za to je dovoljna potvrda o pohrani dionica u skladu s odredbom članka 297.c stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 46.

U članku 281. stavku 1. prvoj rečenici riječi: »kreditnim odnosno financijskim institucijama« zamjenjuju se riječima: »posrednicima koji pohranjuju dionice društva«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 284. i članak 284. brišu se.

Članak 48.

Naslov iznad članka 285. mijenja se i glasi: »Poslovnik, popis sudionika i potvrda o rezultatima glasovanja«.

U stavku 3. riječi: »skrbniku o dionicama« zamjenjuju se riječju: »posredniku«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Svaki dioničar ima pravo zahtijevati u roku od mjesec dana nakon održane glavne skupštine da mu društvo potvrdi je li i kako dan njegov glas. Društvo je dužno dati dioničaru tu potvrdu bez odgađanja.«.

Članak 49.

Iza članka 291. dodaju se članci 291.a do 291.d, s naslovima iznad njih, koji glase:

»Značenje izraza i područje primjene

Članak 291.a

(1) U smislu odredbi članaka 291.b do 292. ovoga Zakona

1. institucionalni ulagatelj je:

a) društvo koje ima odobrenje obavljati djelatnosti životnog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje osiguranje,

b) društvo koje ima odobrenje obavljati djelatnosti reosiguranja u smislu djelatnosti koja se sastoji od prihvaćanja rizika koje je ustupilo društvo za osiguranje odnosno društvo za osiguranje iz treće zemlje ili drugo društvo za reosiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz treće zemlje, pod uvjetom da te djelatnosti obuhvaćaju obveze životnog osiguranja, a koje nisu isključene na temelju zakona kojim je uređeno osiguranje,

c) mirovinsko društvo, obvezni mirovinski fond te dobrovoljni mirovinski fond i institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu propisa kojim se uređuje osnivanje i poslovanje obveznih odnosno dobrovoljnih mirovinskih fondova,

d) mirovinsko osiguravajuće društvo i institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava,

2. upravitelj imovine je:

a) investicijsko društvo čija je redovna djelatnost ili poslovanje pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećim stranama i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala koje ulagateljima pruža usluge upravljanja portfeljem,

b) upravitelj alternativnog investicijskog fonda (UAIF) kako je definiran zakonom kojim se uređuju alternativni investicijski fondovi (AIF) koji ne ispunjavaju uvjete za izuzeće od primjene tog zakona,

c) društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje poslovanje društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom,

d) društvo za investicije koje ima odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom pod uvjetom da za svoje upravljanje nije odabralo društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad u skladu s tim zakonom,

3. savjetnik pri glasovanju kao osoba koja profesionalno i uz naplatu analizira izvješća i druge informacije društava kojih su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja provodi istraživanja, pruža usluge savjetovanja ili daje preporuke za glasovanje kako bi informirao ulagatelje u vezi s njihovim odlukama pri glasovanju.

(2) Odredbe članaka 291.b do 292. ovoga Zakona primjenjuju se na:

(a) institucionalne ulagatelje u mjeri u kojoj oni izravno ili preko upravitelja imovinom ulažu u dionice uvrštene na trgovanje na uređenom tržištu,

(b) upravitelje imovinom u mjeri u kojoj oni ulažu u dionice uvrštene na trgovanje na uređenom tržištu za račun ulagatelja,

(c) savjetnike pri glasovanju koji imaju sjedište ili središnju upravu, odnosno poslovni nastan u državi članici Europske unije u mjeri u kojoj oni dioničarima pružaju usluge u vezi s dionicama trgovačkih društava koja imaju sjedište u državi članici Europske unije i čije su dionice uvrštene na trgovanje na uređenom tržištu koje se nalazi ili posluje u državi članici Europske unije.

Politika sudjelovanja, izvješće o sudjelovanju, glasovanje

Članak 291.b

(1) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovine javno objavljuju politiku sudjelovanja te su u njoj dužni navesti kako:

1. utječu na društva u portfelju,

2. koriste članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,

3. nadgledaju bitne događaje društva u koje ulažu (strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),

4. razmjenjuju stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,

5. ostvaruju članska prava iz dionica,

6. surađuju s drugim dioničarima,

7. upravljaju sukobima interesa povezanima sa sudjelovanjem.

(2) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovine izvješćuju jednom godišnje kako provode svoju politiku sudjelovanja. U izvješću objašnjavaju kako općenito glasuju, kako su glasovali o važnijim odlukama i jesu li koristili usluge savjetnika pri glasovanju.

(3) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovine javno objavljuju kako su glasovali na glavnim skupštinama, osim ako njihovi glasovi nisu bili bitni zbog sadržaja odluka o kojima se glasovalo ili zbog njihova zanemarivo niskog sudjelovanja u društvu.

(4) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovine dužni su ispuniti zahtjeve propisane u stavcima 1. do 3. ovoga članka ili su dužni objasniti zašto nisu ispunili te zahtjeve.

(5) Informacije iz stavaka 1. do 4. ovoga članka moraju biti besplatno dostupne na internetskim stranicama institucionalnog ulagatelja i upravitelja imovine barem tri godine i moraju se najmanje jednom godišnje obnoviti. Institucionalni ulagatelji mogu umjesto toga uputiti na internetske stranice upravitelja imovine ako se na njima nalaze informacije iz stavaka 1. do 4. ovoga članka.

Obveze izvješćivanja institucionalnih ulagatelja i upravitelja imovine

Članak 291.c

(1) Institucionalni ulagatelji dužni su javno objaviti u kojoj su mjeri glavni elementi njihove strategije ulaganja u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti njihova portfelja.

(2) Ako upravitelj imovine radi za institucionalnog ulagatelja, taj ulagatelj je dužan javno objaviti podatke o dogovoru s upraviteljem imovine koji objašnjava kako upravitelj imovine usklađuje svoju strategiju ulaganja i odluke o ulaganju s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja. Izvješće sadrži posebice sljedeće podatke:

1. uvažavaju li se pri odlučivanju o ulaganju srednjoročna do dugoročna kretanja društva,

2. kako se utječe na društvo i koriste članska prava iz dionice,

3. o metodi, procjeni vrijednosti činidaba po toj metodi i o naknadi upravitelju imovine za poduzimanje tih činidaba,

4. kako institucionalni ulagatelj nadgleda dogovoreni promet portfeljem i projicirane troškove prometa portfeljem,

5. o trajanju dogovora s upraviteljem imovine.

Ako dogovor s upraviteljem imovine ne sadrži te podatke, institucionalni ulagatelj mora objasniti zašto je došlo do toga.

(3) Institucionalni ulagatelj dužan je na svojim internetskim stranicama objaviti i učiniti besplatno dostupnim informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, i to na razdoblje od barem tri godine te ih mora obnoviti najmanje jednom godišnje. Institucionalni ulagatelj može umjesto toga uputiti na internetske stranice upravitelja imovine ako se na njima nalaze informacije iz stavaka 1. do 2. ovoga članka.

(4) Upravitelji imovine koji su sklopili dogovor u skladu sa stavkom 2. ovoga članka dužni su jednom godišnje podnijeti institucionalnom ulagatelju izvješće ili objaviti na svojim internetskim stranicama javno dostupne informacije o tome u kojoj su mjeri njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s tim dogovorom i kako pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti njihova portfelja. Izvješće sadrži posebice podatke o:

1. bitnim srednjoročnim do dugoročnim rizicima,

2. sastavu portfelja, prometu portfeljem i troškovima prometa portfeljem,

3. opsegu u kojem odluke o ulaganju uvažavaju srednjoročni do dugoročni razvoj društva,

4. korištenju usluga savjetnika pri glasovanju,

5. zaprekama pri ostvarivanju prava iz dionice i utjecanju na društvo koje proizlaze iz sukoba interesa i pozajmljivanja vrijednosnih papira te kako se te zapreke suzbijaju.

Obveze izvješćivanja savjetnika pri glasovanju

Članak 291.d

(1) Savjetnici pri glasovanju dužni su jednom godišnje razjasniti jesu li primjenjivali i primjenjuju li pravila nekog kodeksa ponašanja ili koja pravila kodeksa ponašanja nisu primjenjivali i ne primjenjuju te koje su mjere poduzimali umjesto toga. Ako savjetnici pri glasovanju ne primjenjuju kodeks ponašanja, dužni su javno razjasniti zašto tako postupaju.

(2) Savjetnici pri glasovanju dužni su objaviti jednom godišnje sljedeće informacije:

1. bitne karakteristike metoda i modela koje primjenjuju te glavne izvore informacija kojima se koriste,

2. postupke uvedene radi osiguranja kvalitete, kao i sprečavanja i upravljanja mogućim sukobima interesa,

3. kvalifikacije suradnika koje savjetnik pri glasovanju koristi u svom radu,

4. uzimaju li u obzir i, ako to čine, na koji način, uvjete na nacionalnom tržištu te pravne i regulatorne uvjete i uvjete specifične za poduzetnike,

5. bitne karakteristike politike glasovanja koju primjenjuju za pojedino tržište,

6. komuniciraju li i kako često s društvima koja su predmet njihova istraživanja, savjetovanja ili preporuka za glasovanje i s njihovim dionicima.

(3) Informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti javno i besplatno dostupne na internetskim stranicama savjetnika pri glasovanju najmanje tri godine od dana objave. Savjetnik pri glasovanju mora ih obnoviti najmanje jednom godišnje.

(4) Savjetnici pri glasovanju dužni su bez odgađanja informirati svoje klijente o sukobu interesa, kao i o protumjerama koje su poduzeli.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 292. mijenja se i glasi: »Ostvarenje prava glasa putem posrednika i osoba koje djeluju na odgovarajući način«.

Članak 292. mijenja se i glasi:

»(1) Posrednik smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje mu ne pripadaju i u pogledu kojih nije kao njihov imatelj upisan u registru dionica samo ako je za to opunomoćen. Punomoć se može dati samo jednom određenom posredniku koji je mora čuvati tako da se može ispitati. Očitovanje volje kojim se daje punomoć mora biti potpuno i smije biti povezano samo s očitovanjima volje koja se odnose na korištenje pravom glasa. Ne dade li dioničar izričite upute o glasovanju, opća punomoć može dati ovlast posredniku da koristi pravo glasa samo onako kako je to navedeno u prijedlozima te institucije kako će glasovati (stavci 2. i 3.) ili prijedlozima uprave, odnosno izvršnih direktora, nadzornog, odnosno upravnog odbora društva, a ako se ti prijedlozi međusobno razlikuju, onako kako je navedeno u prijedlogu nadzornog, odnosno upravnog odbora (stavak 4). Ponudi li posrednik da će glasovati za neki od navedenih prijedloga, mora istodobno ponuditi i da će podloge potrebne za glasovanje do opoziva proslijediti u mjeri u kojoj se pretpostavlja da je to potrebno udruzi dioničara ili nekom drugom tko će zastupati dioničara u korištenju pravom glasa po njegovu izboru. Posrednik je dužan godišnje jasno upozoriti dioničara na mogućnost svakodobnog opoziva punomoći i promjene opunomoćenika. Dioničaru se mora putem formulara olakšati davanje uputa za glasovanje o odlukama iz pojedinih točaka dnevnog reda, davanje i opoziv opće punomoći i davanje naloga te njihovu izmjenu.

(2) Posrednik koji želi na temelju dobivene punomoći koristiti pravo glasa u skladu s vlastitim istaknutim prijedlozima mora dioničaru te prijedloge u pogledu odluka iz pojedinih točaka dnevnog reda pravodobno učiniti dostupnima. Kod tih prijedloga on se mora voditi interesima dioničara i poduzeti sve organizacijske pripreme da na to ne utječu njegovi interesi iz drugih poslovnih područja. Mora imenovati jednog člana poslovodstva da nadzire pridržavanje tih obveza, kao i uredno korištenje pravom glasa i dokumentaciju o tome. Zajedno s prijedlozima koje postavlja posrednik mora uputiti na to da će pravo glasa koristiti u skladu sa svojim istaknutim prijedlozima, ako dioničar pravodobno za to ne dade neku drugu uputu. Ako je član uprave, odnosno izvršni direktor ili suradnik posrednika član nadzornog, odnosno upravnog odbora društva ili član njegove uprave, odnosno izvršni direktor ili suradnik društva i obrnuto, posrednik mora na to uputiti. Isto to vrijedi i ako posrednik ima udio u društvu koji po zakonu mora prijaviti nadležnom nadzornom tijelu ili je s društvom u konzorciju koji je u vrijeme posljednjih pet godina preuzeo posljednju emisiju vrijednosnih papira društva.

(3) Ako dioničar nije dao upute posredniku za korištenje pravom glasa, on ga je dužan koristiti u skladu s onim što je predložio, osim ako prema okolnostima smije zaključiti da bi dioničar, kad bi znao za stanje stvari, odobrio takvo glasovanje. Odstupi li posrednik pri glasovanju od upute koju je dobio od dioničara ili, ako te upute nije bilo, od prijedloga što ga je sam bio objavio, mora o tome izvijestiti dioničara i navesti razloge za taj svoj postupak. Na vlastitoj glavnoj skupštini opunomoćeni posrednik smije koristiti pravo glasa na temelju punomoći samo ako je dioničar dao izričitu uputu za glasovanje o odlukama o svakoj točki dnevnog reda. Isto to vrijedi i za glasovanje na skupštini društva u kome posrednik neposredno ili posredno sudjeluje u temeljnom kapitalu s više od 20%.

(4) Posrednik koji na glavnoj skupštini želi koristiti pravo glasa na temelju punomoći prema prijedlozima organa društva mora dioničarima te prijedloge učiniti dostupnima, ako to već nije učinjeno na neki drugi način.

(5) Ako to dopušta punomoć koju je dao dioničar, posrednik smije u postupanju na temelju nje dati punomoć za zastupanje osobama koje nisu njegovi zaposlenici. Ako se u punomoći drukčije ne određuje, posrednik koristi pravo glasa u ime onoga koga se to tiče. Ako je u društvu dopušteno glasovanje pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, opunomoćeni se posrednik pri glasovanju smije time koristiti. Kao dokaz ovlasti za glasovanje prema društvu kod društava dionice kojih su uvrštene na tržište radi trgovanja dovoljno je podnošenje dokaza iz članka 279. stavka 3. ovoga Zakona. U ostalome moraju se ispuniti zahtjevi koji su u statutu društva propisani za korištenje pravom glasa.

(6) Posrednik smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje glase na ime i koje mu ne pripadaju, ali su u registru dionica upisane na njegovo ime samo na temelju ovlasti koju za to dobije. Na davanje te ovlasti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 1. do 5. ovoga članka.

(7) Na učinak danog glasa ne utječe postupanje protivno odredbama prethodnih stavaka, osim protivno odredbi stavka 1. prve rečenice ovoga članka.

(8) Odredbe stavaka 1. do 7. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na udruge dioničara, savjetnike pri glasovanju i osobe koje se na temelju posla koji obavljaju nude dioničarima da će za njih ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini društva. To ne vrijedi za one koji žele ostvarivati pravo glasa za dioničara ako su njegovi zakonski zastupnici, bračni ili izvanbračni drugovi ili su s njime u krvnom ili tazbinskom srodstvu do četvrtog stupnja srodstva.

(9) Obveza posrednika, savjetnika za glasovanje i osoba koje na temelju posla koji obavljaju nude dioničarima da će za njih ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini društva da nadoknadi štetu nastalu zbog povrede odredbi iz stavaka 1. do 6. ovoga članka ne može se unaprijed isključiti ni ograničiti.

(10) Dade li društvo posredniku potvrdu navedenu u odredbama članka 274. stavka 1. treće rečenice ili članka 285. stavka 6. ovoga Zakona, on ju je dužan bez odgađanja proslijediti dioničaru. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 297.a stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 51.

Iza članka 297. dodaje se odsjek 6.a s nazivom, naslovi iznad članaka i članci 297.a do 297.f koji glase:

»Odsjek 6.a: Informiranje dioničara i društva

Prijenos informacija o ostvarivanju prava iz dionica, posrednici, posrednici u lancu

Članak 297.a

(1) Ako društvo ne prenese sljedeće informacije izravno dioničarima, obvezno ih je elektronički proslijediti posrednicima kako bi ih oni prenijeli dioničarima:

1. o sazivanju glavne skupštine sukladno članku 277. ovoga Zakona,

2. o pravima na zamjenu zamjenjivih obveznica za dionice, prvenstvu pri upisu novih dionica, naplati primjerice povodom smanjenja temeljnog kapitala povlačenjem dionica, upisu novih dionica pri povećanju temeljnog kapitala te izboru pri isplati dividende.

Ako su informacije dostupne na internetskim stranicama društva, dovoljno je posrednicima dati podatak o internetskoj stranici.

(2) Dovoljno je da društvo elektronički prenese posrednicima informacije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka putem medija za koje se dade razumno pretpostaviti da prenose informacije diljem Europske unije i u drugim državama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

(3) Svaki pojedini posrednik u lancu dužan je bez odgađanja prenijeti informacije iz stavka 1. ovoga članka koje je primio od drugog posrednika ili društva posredniku u lancu koji neposredno slijedi, osim ako zna da je društvo već poslalo te informacije posredniku koji neposredno slijedi. To vrijedi i za informacije društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije.

(4) Posrednik je osoba koja pohranjuje vrijednosne papire ili upravlja vrijednosnim papirima ili vodi depozitne račune za dioničare ili druge osobe ako te djelatnosti obavlja u vezi s dionicama društva koje ima sjedište u državi članici Europske unije ili u drugoj državi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, a tim dionicama trguje se na uređenom tržištu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

(5) Posrednik u lancu je osoba koja pohranjuje dionice društva za nekog drugog posrednika.

Obveza posrednika prenijeti informacije dioničarima

Članak 297.b

(1) Tko kao posrednik pohranjuje dionice društva za dioničara, obvezan je informacije koje je dobio na temelju odredbi članka 297.a stavka 1. ovoga Zakona prenijeti dioničaru bez odgađanja, elektroničkim putem. Ako su informacije dostupne na internetskim stranicama društva, dovoljno je dioničarima prenijeti podatak o internetskoj stranici.

(2) To vrijedi i za informacije društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije.

Obveza posrednika prenijeti informacije društvu

Članak 297.c

(1) Tko kao posrednik pohranjuje dionice društva za dioničara, dužan je informacije koje mu je dao dioničar o ostvarivanju njegovih prava iz dionica prenijeti bez odgađanja izravno društvu ili posredniku u lancu. Posrednik u lancu dužan je te informacije prenijeti bez odgađanja dalje posredniku koji neposredno slijedi sve dok informacije ne stignu društvu.

(2) Tko kao posrednik pohranjuje dionice društva za dioničara, dužan je bez odgađanja dostaviti dioničaru na njegov zahtjev pisanu potvrdu o njegovim dionicama ili je proslijediti društvu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Informacije koje društvo ima pravo zahtijevati od posrednika

Članak 297.d

(1) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja smiju zahtijevati od posrednika koji pohranjuje dionice društva informacije o identitetu dioničara dionice kojega pohranjuje.

(2) Informacije o identitetu dioničara su podaci o osobi i o dionicama te osobe. Podaci o osobi jesu:

1. ime i prezime,

2. datum i mjesto rođenja,

3. poštanska adresa i adresa elektroničke pošte,

4. za pravne osobe njihov registarski, odnosno osobni identifikacijski broj te podatak o tome gdje su registrirani.

Za društva koja nisu pravne osobe i nisu registrirana navest će se njihovi članovi te podaci o njima sukladno prvoj rečenici ovoga stavka. Ako na nekoj dionici ima više ovlaštenika, navest će ih se, kao i podatke o njima sukladno prvoj i drugoj rečenici ovoga stavka. Podaci o dionicama su broj dionica i, kada to društvo zatraži, rod dionica ili dan od kojeg se dionice drže.

(3) Ako posrednik u lancu nema informacije o identitetu dioničara ili druge informacije koje zatraži društvo, dužan je bez odgađanja zahtjev društva proslijediti dalje posredniku koji mu neposredno prethodi u lancu sve dok ne stigne do posrednika koji pohranjuje dionice za dioničara. Dovoljno je da društvo zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pošalje putem medija za koje se dade razumno pretpostaviti da prenose informacije diljem Europske unije i u drugim državama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

(4) Posrednik koji pohranjuje dionice za dioničara dužan je bez odgađanja prenijeti informacije društvu. Ako društvo zahtijeva da ga informira neki drugi posrednik u lancu, svaki od posrednika dužan je bez odgađanja proslijediti informacije posredniku koji neposredno slijedi u lancu sve dok se ne stigne do posrednika od kojeg je društvo zahtijevalo informacije. Posrednik od kojeg je društvo zahtijevalo informacije dužan je bez odgađanja proslijediti društvu informacije koje je dobio od drugih posrednika u lancu.

(5) Stavci 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se i na zahtjeve za informiranjem:

1. društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili

2. trećega kojega je na to ovlastilo društvo ako po pravu koje je za njega mjerodavno on ima takav zahtjev.

(6) Statutom društva dionice kojeg nisu uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja može se propisati da će se primjenjivati odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka.

Obrada i ispravak dioničarevih
osobnih podataka

Članak 297.e

(1) Društva i posrednici smiju obrađivati dioničareve osobne podatke za potrebe identificiranja, komuniciranja, ostvarivanja dioničarevih prava i suradnje s dioničarima.

(2) Saznaju li društva ili posrednici da neki dioničar nije više dioničar društva, smiju pohranjivati njegove osobne podatke još najdulje 12 mjeseci, uvažavajući pritom druga zakonska pravila. Dopušteno je dulje pohranjivati osobne podatke ako je to potrebno za vođenje zakonom propisanih pravnih postupaka.

(3) Posrednici neće prekršiti svoje zakonske ni ugovorne obveze ako društvu ili posredniku u lancu sukladno članku 297.c ovoga Zakona otkriju informacije o dioničarevu identitetu.

(4) Svatko koga se identificira na temelju nepotpunih ili pogrešnih informacija ima pravo zahtijevati od društva i od posrednika, koji su te informacije prosljeđivali, da ih bez odgađanja isprave.

Troškovi

Članak 297.f

Društvo podmiruje nužne posrednikove troškove nastale primjenom odredbi članka 226. stavka 3. i članaka 297.a do 297.e ovoga Zakona ako se temelje na načinu poduzimanja radnji koji odgovara trenutačnom stanju tehničkog razvoja. Posrednici objavljuju svoje naknade za troškove za svaku uslugu koja se obavlja primjenom tih odredbi ovoga Zakona. Posrednici su dužni priopćiti svoje naknade zasebno društvu i dioničaru za kojeg obavljaju uslugu. Nije dopušteno naplaćivati različite naknade za ostvarivanje prava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osim ako je to iznimno opravdano i ako je razlika posljedica različitih stvarnih troškova nastalih obavljanjem usluge.«.

Članak 52.

U članku 308. stavku 3. prvoj rečenici nakon riječi: »objaviti« dodaju se riječi: »i proslijediti, u skladu s odredbom članka 297.a ovoga Zakona,«.

Članak 53.

U članku 309. stavku 5. iza riječi: »preslici« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili u odgovarajućem elektroničkom obliku«.

Članak 54.

U članku 316. stavku 4. iza riječi: »preslici« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili u odgovarajućem elektroničkom obliku«.

Članak 55.

U članku 322. stavku 4. iza riječi: »preslici« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili u odgovarajućem elektroničkom obliku«.

Članak 56.

U članku 331. stavku 5. iza riječi: »prijepisu« dodaju se riječi: »ili preslici, ili u odgovarajućem elektroničkom obliku«.

Članak 57.

U članku 335. stavku 1. drugoj rečenici nakon riječi: »u glasilu društva« dodaju se riječi: »i proslijediti u skladu s odredbama članka 297.a ovoga Zakona«.

Članak 58.

U članku 355. točki 4. iza riječi: »moralu« dodaje se riječ: »društva«.

Članak 59.

U članku 360. stavku 3. točki 1. nakon riječi: »stavka 2.« dodaju se riječi: »prve rečenice«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. što su povrijeđene odredbe članka 277. stavka 8., članka 280.a ili članka 297.b ovoga Zakona.«.

Članak 60.

U članku 363.a dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Za određivanje vrijednosti predmeta spora mjerodavna je vrijednost koju je tužitelj naznačio u tužbi.

(2) Ako je tužitelj vrijednost predmeta spora očito previše visoko ili previše nisko naznačio, sud će, po službenoj dužnosti ili na prigovor tuženika, nakon što strankama omogući da se o tome izjasne, rješenjem protiv kojeg nema posebne žalbe odrediti vrijednost predmeta spora.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 4., riječi: »u stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »u stavcima 1. i 3.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«.

Članak 61.

U članku 366.a stavku 2. točki 2. iza riječi: »ispravama« dodaju se riječi: »ili potvrdom iz članka 297.c stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 62.

U članku 367. stavku 1. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. do 8. postaju točke 5. do 7.

U stavku 2. četvrtoj rečenici riječi: »provodi se likvidacija društva« zamjenjuju se riječima: »provodi se likvidacija imovine društva«.

U stavku 3. drugoj rečenici riječi: »Sud može odrediti« zamjenjuju se riječima: »Sud će odrediti«.

Članak 63.

U članku 372. stavak 5. briše se.

Članak 64.

U članku 382. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslovne knjige i dokumentaciju društva likvidatori će predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori. Hrvatska gospodarska komora dužna je zaprimljene isprave čuvati i postupati s njima u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje s arhivskim gradivom i arhivama. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja, u iznosu koji pravilnikom odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 65.

U članku 387. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »To se ne primjenjuje u slučaju osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i osnivanja društva na daljinu.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 66.

U članku 388. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. do 6. postaju točke 3. do 5.

Članak 67.

U članku 390. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar. Osnivač koji nije uplatio ulog za preuzeti poslovni udjel odgovara za obveze društva osobno i solidarno sa svim drugim osnivačima koji nisu uplatili uloge za preuzete poslovne udjele do visine neuplaćenog temeljnog kapitala.«.

Članak 68.

U članku 390.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću). Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, a koji su prilozi ovom Zakonu. Osim u pogledu toga ne mogu se dogovoriti nikakva odstupanja od odredbi ovoga Zakona. Popunjeni obrazac zapisnika vrijedi kao popis članova društva, popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva te sadrži izjavu kojom član uprave prihvaća imenovanje. U svemu ostalome na takav se zapisnik na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o društvenom ugovoru, odnosno izjavi o osnivanju.«.

Članak 69.

U članku 394. stavku 4. točki 1. iza riječi: »i« dodaju se riječi: »djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona, ako čine«.

U stavku 5. točki 8. iza riječi: »društva« dodaju se riječi: »ili upis djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona«.

Točka 9. briše se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Zajedno s prijavom za upis u sudski registar registarskom sudu dostavlja se odluka kojom se utvrđuje predmet poslovanja društva i popis djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva.«.

Članak 70.

Iza članka 397. dodaje se odjeljak 1.a s nazivom, naslovi iznad članaka i članci 397.a do 397.e koji glase:

»Odjeljak 1.a
Osnivanje društva na daljinu bez punomoćnika

Osnivanje

Članak 397.a

(1) Društvo s ograničenom odgovornošću može se osnovati na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu sudskog registra i uz korištenje obrazaca koji su u prilogu ovoga Zakona. Tako se može osnovati i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

(2) Kada se od osnivača ili druge osobe traži da potvrdi prihvaćanje prijave, obrasca, izjave ili podataka, izraz »potvrdi« znači radnju kojom se putem sustava sudskog registra, u skladu s propisanom sigurnosnom razinom za tu vrstu potvrde, odobrava i/ili pristaje na poduzimanje određene radnje u postupku, preuzimanje nekog prava i obveze ili potvrđuje točnost podataka.

(3) Sustavu iz stavka 1. ovoga člana pristupa se osobno.

(4) Tko neovlašteno pristupi ili poduzme radnju u sustavu iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se za kazneno djelo računalnog krivotvorenja i kazneno djelo prijevare u skladu s Kaznenim zakonom.

(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će propisati na temelju kojeg autentifikacijskog sustava se pristupa sustavu sudskog registra, odnosno sigurnosnu razinu za pristup sustavu sudskog registra i poduzimanje radnji u postupku osnivanja na daljinu.

Obrasci i isprave

Članak 397.b

(1) U postupku osnivanja na daljinu koristi se jedan od obrazaca društvenog ugovora odnosno izjave o osnivanju u elektroničkom obliku, koji su prilog 3. – 6. ovoga Zakona.

(2) U postupku osnivanja na daljinu prilažu se isprave ili njezine preslike u elektroničkom obliku, kada je to propisano zakonom.

(3) Za davanje nepotpunih ili neistinitih podataka ili isprava u postupku osnivanja na daljinu odgovara se kao za davanje lažnog iskaza u postupku pred sudom u skladu s Kaznenim zakonom.

Društveni ugovor

Članak 397.c

(1) Društvo se osniva na daljinu sklapanjem društvenog ugovora koji više osnivača sklapa prihvaćanjem popunjenog obrasca društvenog ugovora.

(2) Ako društvo osniva jedan osnivač, društvo se osniva na temelju izjave osnivača o osnivanju društva koju osnivač daje prihvaćanjem popunjenog obrasca izjave o osnivanju društva.

(3) Društveni ugovor je sklopljen kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači potvrdili njegovo prihvaćanje, a kao dan sklapanja smatra se dan kada je zabilježena posljednja potvrda prihvaćanja.

(4) Smatra se da je osnivač koji je potvrdio popunjeni obrazac društvenog ugovora suglasan s njegovim sadržajem, da je osnivački akt sastavljen u skladu s njegovom pravom voljom te da razumije smisao i posljedice njegova prihvaćanja.

Podaci o osnivačima, tvrtki i sjedištu društva

Članak 397.d

(1) Osnivači društva mogu biti samo one osobe koje imaju valjanu vjerodajnicu na temelju koje se može pristupiti sustavu sudskog registra, ako potvrde da su podaci kojima su se prijavili u sustav točni i potpuni, odnosno da se nisu naknadno izmijenili.

(2) Tvrtku društva u obrascu društvenog ugovora unosi jedan od osnivača, a prihvaćaju ostali osnivači. Naznaka predmeta poslovanja društva ne može imati više od dvadeset riječi.

(3) Sjedište društva u obrascu društvenog ugovora određuje se prema šifri i nazivu naselja u Republici Hrvatskoj utvrđenih od za to nadležnog tijela, a u društvenom ugovoru prema nazivu mjesta u Republici Hrvatskoj.

(4) Poslovnu adresu u sjedištu društva određuje uprava društva posebnom odlukom.

(5) Odluku kojom se određuje prva poslovna adresa u sjedištu društva potvrđuju svi osnivači i članovi uprave te se prilaže uz prijavu za upis osnivanja društva.

Temeljni kapital i uplata uloga. Prijava za upis osnivanja.

Članak 397.e

(1) Ulog za preuzeti poslovni udio uplaćuje se u novcu.

(2) Ulog za osnivanje društva uplaćuje se na privremeni podračun državnog proračuna.

(3) Prijava za upis osnivanja društva na daljinu sadrži zahtjev za upis i podatke iz članka 394. stavka 4. točaka 1., 2., 5. i 6. ovoga Zakona.

(4) Prijavi iz stavka 3. ovoga članka prilažu se:

– primjerak društvenog ugovora, odnosno izjave o osnivanju društva sa svim prilozima,

– popis članova osnivača koji sadržava ime i prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište s naznakom registarskoga suda i broja pod kojim su upisani u sudskom registru, iznos temeljnog kapitala društva i redne brojeve i nominalne iznose preuzetih poslovnih udjela osnivača,

– odluka o imenovanju i popis osoba ovlaštenih voditi poslove društva, njihova imena i prezimena, prebivalište, osobni identifikacijski broj, opseg njihovih ovlasti,

– izjave članova uprave da su upoznati s obvezom izvještavanja suda i da ne postoje zakonom propisane okolnosti zbog kojih ne mogu biti imenovani za člana uprave,

– odluku o odabiru poslovne adrese društva,

– odluku o utvrđenju predmeta poslovanja.

(5) Podaci iz stavka 3. i prilozi iz stavka 4. ovoga članka preuzimaju se iz sustava, odnosno nastaju u sustavu sudskog registra.

(6) Prijavu za upis osnivanja dužni su potvrditi svi članovi uprave društva.

(7) Prijava za upis osnivanja potvrđena je kada sustav sudskog registra zabilježi da su osobe iz stavka 3. ovoga članka potvrdile prijavu za upis osnivanja, a kao dan potvrde uzima se dan kada je zabilježena posljednja potvrda prihvaćanja.«.

Članak 71.

U članku 412. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik ili sudska odluka koja zamjenjuje takav ugovor. Takav ugovor potreban je i za preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udio. Nedostatak propisanog oblika ugovora kojim se preuzima obveza da će se prenijeti poslovni udio otklanja se sklapanjem ugovora o prijenosu poslovnog udjela u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena društvenog ugovora.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Član društva može založiti svoj poslovni udio. Ugovor o davanju u zalog sklapa se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Javni bilježnik koji je sudjelovao u sklapanju toga ugovora dužan je bez odgađanja umjesto članova uprave sastaviti popis članova društva u kojem će se navesti koji je poslovni udio založen i dostaviti jedan primjerak registarskom sudu, a jedan primjerak društvu. Na zalaganje udjela ne primjenjuje se odredba članka 415. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 72.

U članku 425. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijavi za upis promjena iz stavka 1. ovoga članka prilažu se odluka o opozivu imenovanja člana uprave odnosno njegova ostavka i odluka o imenovanju novog člana u izvorniku ili u javno ovjerovljenoj preslici.«.

Članak 73.

U članku 466. stavku 1. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. do 10. postaju točke 4. do 9.

Članak 74.

U članku 467. stavku 2. riječi: »i potpise likvidatora koji se pohranjuju u sudski registar ako to već nisu učinili kao članovi uprave« brišu se.

Članak 75.

Iznad članka 472.a brišu se riječi: »Odjeljak 6.«, a riječi: »NIŠTETNOST DRUŠTVA« zamjenjuju se riječima: »Prestanak društva po skraćenom postupku«.

Članak 472.a mijenja se i glasi:

»(1) Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

(2) Osim izričitog navoda da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, u odluci se moraju navesti i sljedeći podaci:

– tvrtka, sjedište, osobni identifikacijski broj i matični broj subjekta društva koje na taj način prestaje,

– ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, odnosno tvrtke, sjedišta te osobnog identifikacijskog broja svakog člana,

– plan raspodjele imovine društva.

(3) Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:

– da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,

– da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te

– da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

(4) Odluka iz stavka 2. ovoga članka donosi se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. U istom obliku daje se i izjava članova društva iz prethodnog stavka.

(5) Društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ono ima, odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i izjavu iz stavka 2. ovoga članka Zakona.«.

Članak 76.

Iza članka 472.a dodaju se naslovi iznad članaka, članci 472.b – 472.g te odjeljak 6. s nazivom »NIŠTETNOST DRUŠTVA« i člankom 472.h koji glase:

»Prijava prestanka društva

Članak 472.b

(1) Prestanak društva zbog odluke članova o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar.

(2) Prijavi za upis prilažu se odluka članova društva o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije, izjave svih članova društva iz članka 472.a stavka 3. ovoga Zakona te potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su definirana poreznim propisima.

(3) Registarski sud može zatražiti od članova dodatni dokaz kojim se potvrđuje istinitost navoda iz izjave iz članka 472.a stavka 3. ovoga Zakona, a može zatražiti i da članovi daju odgovarajuće osiguranje iz kojeg će se namiriti vjerovnici društva, pokaže li se da je društvo imalo nepodmirene obveze prema vjerovnicima.

(4) Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

(5) U rješenju kojim se dopušta upis obvezno se navodi da će registarski sud ukinuti rješenje ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja.

Prigovor protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku

Članak 472.c

(1) Protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku prigovor mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana njegove objave.

(2) O prigovoru odlučuje registarski sud koji je donio rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku.

(3) Ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, ukinut će rješenje o prestanku društva bez likvidacije i o tome obavijestiti društvo, koje mora nastaviti postupak likvidacije u skladu s ovim Zakonom.

(4) Pravomoćnošću rješenja iz stavka 3. ovoga članka izjave članova društva kojima se obvezuju ispuniti obveze društva gube pravni učinak.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka registarski sud će objaviti na internetskoj stranici sudskog registra, a društvo ga je dužno objaviti i u glasilu društva, ako ga ono ima.

Brisanje društva iz registra

Članak 472.d

(1) Ako protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili sud odbaci ili odbije podneseni prigovor, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra i objaviti ga na internetskoj stranici sudskog registra.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana objave rješenja.

(3) Pravomoćnošću rješenja o brisanju društva iz sudskog registra dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine, kako je sadržan u odluci iz članka 472.a ovoga Zakona, a ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.

Odgovornost članova društva

Članak 472.e

(1) Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.

(2) Vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od dvije godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra.

(3) Član društva koji vjerovniku podmiri tražbinu ima pravo zahtijevati od svakog člana da mu naknadi dio koji na njega otpada. Nije li drukčije ugovoreno, dio koji otpada na pojedinog člana društva određuje se razmjerno sudjelovanju njegova poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva.

Čuvanje poslovnih knjiga i poslovne
dokumentacije

Članak 472.f

Na predaju na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije te na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 4. i 5. članka 382. ovoga Zakona.

Iznimke

Članak 472.g

Odredbe članaka 472.a do 472.f ovoga Zakona ne primjenjuju se na društva čiji predmet poslovanja obuhvaća i djelatnost iz članka 32. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Odjeljak 6.
NIŠTETNOST DRUŠTVA

Članak 472.h

Na ništetnost društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 384.a do 384.c ovoga Zakona.«.

Članak 77.

U članku 474. stavku 4. riječi: »trgovcu pojedincu« zamjenjuju se riječima: »fizičkoj osobi«, a riječ: »njegovu« zamjenjuje se riječju: »njezinu«.

Članak 78.

U članku 494. stavku 1. riječi: »trgovca pojedinca« zamjenjuju se riječima: »fizičke osobe koja je poduzetnik«.

Članak 79.

U članku 496. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravila ovoga članka ne isključuju primjenu odredbi članaka 263.a do 263.c ovoga Zakona.«.

Članak 80.

Naslov iznad članka 498. mijenja se i glasi: »Revizija izvješća o odnosima s povezanim društvima«.

Članak 498. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se godišnja financijska izvješća moraju revidirati, zajedno s njima i s izvješćem o stanju društva revizoru se mora predati i izvješće iz prethodnoga članka ovoga Zakona. Revizor mora provesti reviziju toga izvješća u opsegu koji je potreban za stjecanje razumnog uvjerenja o tome:

1. jesu li navodi u tome izvješću točni,

2. nije li u pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednost činidbe društva bila neprimjereno visoka, a ako je to bio slučaj, je li razlika u vrijednosti nadoknađena,

3. ima li okolnosti koje bi glede mjera navedenih u izvješću govorile za bitno drugačiju prosudbu od one koju je dala uprava, odnosno izvršni direktori.

Prilikom provođenja revizije na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 299. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

(2) Revizor mora o obavljenoj reviziji podnijeti pisano izvješće. Ako utvrdi da godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i izvješće o odnosima s povezanim društvima nisu potpuni, mora to navesti u svome izvješću. Revizor svoje potpisano izvješće dostavlja upravi društva, odnosno izvršnim direktorima.

(3) Ako revizor na temelju provedene revizije i prosudbe smatra da se izvješću o odnosima s povezanim društvima ne mogu staviti prigovori, mora vezano uz to izvješće dati sljedeću izjavu:

»Na temelju moje/naše revizije i prosudbe izvješća o odnosima s povezanim društvima potvrđujem/potvrđujemo u svim značajnim odrednicama:

1. da su navodi u izvješću točni,

2. da u pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednost činidbe društva nije bila neprimjereno visoka, odnosno da je razlika u vrijednosti nadoknađena,

3. da nema okolnosti koje bi glede mjera navedenih u izvješću govorile za bitno drugačiju prosudbu od one koju je dala uprava, odnosno izvršni direktori.«.

(4) Ako se u izvješću ne navodi nijedan pravni posao, mora se ispustiti dio izjave naveden u točki 2. prethodnog stavka, a ako se ne navodi nijedna mjera, mora se ispustiti dio izjave naveden u točki 3. prethodnog stavka. Ako revizor glede nijednoga posla navedenoga u izvješću ne utvrdi da je činidba društva po vrijednosti bila neprimjereno visoka, izjavu iz točke 2. prethodnog stavka treba ograničiti samo na potvrdu toga.

(5) Ako ima prigovora koje treba staviti izvješću ili ako revizor utvrdi da izvješće o odnosima s povezanim društvima nije potpuno, on mora ograničiti svoju izjavu, odnosno odbiti da je dade. Ako uprava, odnosno izvršni direktori sami izjave da je društvo bilo oštećeno određenim pravnim poslovima ili mjerama, a da mu šteta nije nadoknađena, to se mora navesti u izjavi, a nju ograničiti na preostale poslove ili mjere.

(6) Revizor mora izjavu potpisati uz navođenje mjesta i dana gdje ju je i kada dao. Tu izjavu treba uključiti u izvješće o reviziji.

(7) Hrvatska revizorska komora ovlaštena je donijeti revizijski standard ili smjernicu koju je potrebno primijeniti prilikom provedbe revizije izvješća o odnosima s povezanim društvima. Nepostojanje standarda ili smjernice ne utječe na obvezu provedbe revizije izvješća o odnosima s povezanim društvima.«.

Članak 81.

Naslov iznad članka 499. mijenja se i glasi: »Ispitivanje od strane nadzornog, odnosno upravnog odbora«.

Članak 499. mijenja se i glasi:

»(1) Uprava, odnosno izvršni direktori moraju izvješće o odnosima s povezanim društvima, a ako godišnja financijska izvješća mora pregledati revizor, i njegovo izvješće dostaviti nadzornome, odnosno upravnome odboru. Svaki član nadzornoga, odnosno upravnog odbora ima pravo upoznati se s tim izvješćima. Ako nadzorni, odnosno upravni odbor drugačije ne odluči, izvješća se moraju dostaviti svim članovima toga odbora.

(2) Nadzorni, odnosno upravni odbor mora ispitati izvješće o odnosima s povezanim društvima i o tome izvijestiti glavnu skupštinu u izvješću koje joj inače podnosi. Ako se godišnja financijska izvješća moraju revidirati, nadzorni, odnosno upravni odbor mora u svome izvješću zauzeti stajalište o rezultatima revizije izvješća o odnosima s povezanim društvima. U izvješću se mora preuzeti izjava koju je dao revizor ili izričito navesti da je takvu izjavu odbio dati.

(3) Na kraju izvješća nadzorni, odnosno upravni odbor mora izjaviti ima li prigovora na izjavu uprave, odnosno izvršnih direktora koju su oni dali na kraju svoga izvješća o odnosima s povezanim društvima.

(4) Ako se godišnja financijska izvješća moraju revidirati, revizor mora na zahtjev nadzornoga, odnosno upravnog odbora sudjelovati u raspravi koja se o tome u njemu vodi.«.

Članak 82.

U članku 500. stavku 1. točki 1. riječi: »stavka 4.« mijenjaju se i glase: »stavka 5.«.

Članak 83.

U članku 587. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 84.

U članku 613. stavku 2. riječi: »trgovac pojedinac« zamjenjuju se riječima: »poduzetnik fizička osoba«.

U stavku 4. iza riječi: »navesti« dodaju se riječi: »djelatnosti iz članka 34. stavka 3. ovoga Zakona, ako čine«.

U stavku 9. iza riječi: »članka 7. stavka 4.« dodaju se riječi: »točaka 1. i 3.«, a iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »U slučaju promjene podataka iz članka 7. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona osnivač je dužan dostavljanjem popisa djelatnosti izvijestiti registarski sud o tome koje djelatnosti čine predmet poslovanja.«.

Članak 85.

U članku 614. iza riječi: »članka 7. stavka 4.« dodaju se riječi: »točaka 1. i 3.«.

Članak 86.

U članku 624. stavku 1. točki 10. riječi: »članka 394. stavka 4. točke 3. i iz članka 425. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 394. stavka 4. točke 4. i iz članka 425. stavka 3.«.

Članak 87.

U članku 630. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 4., a dosadašnja točka 6.a postaje točka 5.

Dosadašnje točke 7. – 14. postaju točke 6. – 13.

Dosadašnja točka 14.a postaje točka 14.

Iza točke 30. dodaju se točke 30.a i 30.b koje glase:

»30.a ako netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne objavi odluku glavne skupštine i politiku primitaka (članak 276.a stavak 2.),

30.b ako ne objavi izvješće o primicima i revizorovo izvješće o ispitivanju izvješća o primicima ili ih ne učini besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina (članak 272.r stavci 3. i 4.),«.

Točka 36.a briše se.

Članak 88.

Naslov iznad članka 631. mijenja se i glasi: »Ostali prekršaji«.

U članku 631. stavku 1. točka 1. briše se.

Točke 2. do 9. postaju točke 1. do 8.

Iza dosadašnje točke 10., koja postaje točka 9., na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju točke 10. do 22. koje glase:

»10. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne obavijesti društvo jesu li dionice upisane u registar dionica njegove dionice (članak 226. stavak 3. četvrta rečenica),

11. nije ispravno, nije u potpunosti ili nije na vrijeme objavio transakcije s povezanim osobama za koje je potrebna suglasnost u skladu s člankom 263.b ovoga Zakona (članak 263.d stavak 1.),

12. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne prenese informacije iz članka 297.a stavka 1. ovoga Zakona (članak 297.a stavak 3. prva rečenica, također u vezi s drugom rečenicom i članak 297.c stavak 1. druga rečenica),

13. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne prenese informacije koje je dobio na temelju odredbi članka 297.a stavka 1. ovoga Zakona (članak 297.b stavak 1. prva rečenica, također u vezi sa stavkom 2. i članak 297.c stavak 1. prva rečenica),

14. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne dostavi dokaz, odnosno pisanu potvrdu o dionicama (članak 297.c stavak 2.),

15. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne proslijedi zahtjev društva dalje posredniku koji mu neposredno prethodi u lancu sve dok ne stigne do posrednika koji pohranjuje dionice za dioničara (članak 297.d stavak 3. prva rečenica),

16. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne prenese, odnosno ne proslijedi informacije o identitetu dioničara dionice kojega pohranjuje (članak 297.d stavak 4.),

17. nije ili nije najmanje tri godine učinio dostupnim informacije iz članka 291.b stavaka 1. do 4. ovoga Zakona (članak 291.b stavak 5. prva rečenica), i to: izvješće kako provodi politiku sudjelovanja (članak 291.b stavak 2.), izvješće kako su glasovali na glavnim skupštinama (članak 291.b stavak 3.) ili objašnjenje zašto nisu ispunili zahtjeve iz članka 291.b stavaka 1. do 3. ovoga Zakona (članak 291.b stavak 4.),

18. nije ili nije najmanje tri godine učinio dostupnim informacije iz članka 291. c stavaka 1. i 2. ovoga Zakona (članak 291.c stavak 3.), i to: informacije o tome u kojoj su mjeri glavni elementi njihove strategije ulaganja u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti njihova portfelja (članak 291.c stavak 1.), podatke o dogovoru s upraviteljem imovine koji objašnjava kako upravitelj imovine usklađuje svoju strategiju ulaganja i odluke o ulaganju s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja (članak 291.c stavak 2. prva rečenica) ili objašnjenja zašto dogovor s upraviteljem imovine ne sadrži podatke iz članka 291.c stavka 2. točaka 1. do 4. ovoga Zakona (članak 291.c stavak 2. treća rečenica),

19. nije ili nije najmanje tri godine učinio dostupnim informacije iz članka 291.d stavaka 1. i 2. ovoga Zakona (članak 291.d stavak 3.),

20. je dao netočne, nepotpune, nepravodobne ili nije dao informacije klijentu o sukobu interesa, kao i o protumjerama koje je poduzeo (članak 291.d stavak 4. ovoga Zakona),

21. isključi ili ograniči svoju odgovornost za štetu nastalu zbog povrede odredbi članka 292. stavaka 1. do 6. ovoga Zakona (članak 292. stavak 9.),

22. netočno, nepotpuno, nepravodobno ili uopće ne proslijedi potvrdu iz članka 274. stavka 1. treće rečenice ili članka 285. stavka 6. ovoga Zakona (članak 292. stavak 10.).«.

U stavku 2. iza riječi: »za prekršaj iz« dodaju se riječi: »točaka 1. do 9.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za prekršaj iz stavka 1. točaka 10. do 21. ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do iznosa od 7000,00 kuna, a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi, novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna.

Članak 89.

U članku 632. stavku 2. zarez i riječi: »kod njega pohrani potpis« brišu se.

Članak 90.

Naslov iznad članka i članak 646.a brišu se.

Članak 91.

Prilog 1. i Prilog 2. Zakona zamjenjuju se Prilogom 1., Prilogom 2., Prilogom 3., Prilogom 4., Prilogom 5. i Prilogom 6. koji su dio ovoga Zakona i čine sastavni dio Zakona.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Trgovac pojedinac briše se iz sudskog registra po službenoj dužnosti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Brisanje trgovca iz sudskog registra u skladu sa stavkom 1. ovoga članka bez utjecaja je na prava i obveze trgovca pojedinca koji svoja prava i obveze zadržava kao fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu.

Članak 93.

Iznimno od članka 34. ovoga Zakona, nadzorni odbor, odnosno upravni odbor ima obvezu utvrđivati odnosno odobravati politiku primitaka od 1. svibnja 2020.

Članak 94.

Prosječni primici iz članka 40. ovoga Zakona se, sve do isteka pete poslovne godine računajući od poslovne godine koja prethodi glavnoj skupštini održanoj nakon stupanja na snagu odredbe članka 40. ovoga Zakona, računaju na temelju prosječnih primitaka za razdoblje od poslovne godine koja prethodi toj glavnoj skupštini.

Članak 95.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će pravilnike iz članaka 26. i 64. ovoga Zakona do 1. siječnja 2020., a pravilnik iz članka 70. ovoga Zakona u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 96.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 38. i 40. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. svibnja 2020. te članaka 32., 41., 44., 45., 46., 47., 48., članka 292. stavka 10. koji je izmijenjen člankom 50. ovoga Zakona, članaka 51., 57., 59. i članka 631. stavka 1. točke 22. koji je dopunjen člankom 88. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/19-01/42
Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG 1. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom

broj iz upisnika javnog bilježnika

U ................................. dana ...................... (slovima: ..............................)

U moj javnobilježnički ured pristupio/pristupila je ........................ te je dao/dala

Izjavu o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

1. Ja, ......................................, ovom Izjavom osnivam jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom ..............................

skraćena tvrtka: ......................................................................................

kojem je sjedište u ..................................................................................

2. Temeljni kapital društva je ....................... kuna (slovima: ............... kuna).

Osnivač društva preuzima obvezu uplate uloga u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

Osnivač stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa koji odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

3. Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

4. Društvo se osniva na određeno vrijeme / neodređeno vrijeme.

5. Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Osnivač društva izjavio je da ovime donosi i odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja, imenuje član uprave te određuje poslovna adresa društva:

1. Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

2. Za člana uprave društva imenuje se:

...................................................................................................................

3. Adresa društva u njegovu sjedištu je:

...................................................................................................................

4. Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je:

...................................................................................................................

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora ovog trgovačkog društva.

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.«

Potpis direktora:

_____________________

Uvjerio sam se da je stranka sposobna i ovlaštena za davanje ove izjave, objasnio sam joj smisao i posljedice njezina davanja te se uvjerio u njezinu pravu i ozbiljnu volju. Potvrđujem, ujedno, da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitan stranki.

Otpravak ovog akta izdan je za osnivača, društvo i za trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba utvrđena na temelju TB _. i ZJP u iznosu od __,00 kn.

Javnobilježnička nagrada utvrđena na temelju članka__. PPJT u iznosu od ___,00 kn + PDV.

Osnivač:Javni bilježnik:


__________________________________________________

Obrazac popunjava javni bilježnik u skladu s važećim propisima, ispuštajući nepotrebne podatke.

PRILOG 2. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s više članova
(najviše pet članova)

broj iz upisnika javnog bilježnika

U ................................. dana ...................... (slovima: ..............................)

U moj javnobilježnički ured pristupili su:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

4. ...............................................................................................................

5. ...............................................................................................................

te su sklopili

Društveni ugovor jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću koje ima do pet članova.

Ovim društvenim ugovorom osniva se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom

1. ...............................................................................................................

skraćena tvrtka: .......................................................................................

kojem je sjedište u ...................................................................................

2. Temeljni kapital društva je ................................... kuna (slovima: ....................................................................................................... kuna).

3. Osnivači društva preuzimaju obvezu uplate uloga kako slijedi:

1. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna)

2. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna)

3. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna)

4. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna)

5. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna).

Preuzeti ulozi uplaćuju se u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

4. Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

5. Društvo se osniva na određeno vrijeme / neodređeno vrijeme.

6. Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Osnivači društva izjavili su da ovime donose i odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja, imenuje član uprave te određuje poslovna adresa društva:

1. Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

2. Za člana uprave društva imenuje se:

...................................................................................................................

3. Adresa društva u njegovu sjedištu je:

..................................................................................................................

Član uprave daje izjavu:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora ovog trgovačkog društva.

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.«

Potpis direktora:

_________________

Uvjerio sam se da su stranke sposobne i ovlaštene za sklapanje ovog društvenog ugovora, objasnio sam im smisao i posljedice njegova sklapanja te sam se uvjerio u njihovu pravu i ozbiljnu volju. Potvrđujem, ujedno, da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitan strankama.

Otpravak ovog zapisnika izdan je za svakog osnivača, društvo i za trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba utvrđena na temelju TB _. i ZJP u iznosu od __,00 kn.

Javnobilježnička nagrada utvrđena na temelju članka__. PPJT u iznosu od ___,00 kn + PDV.

Osnivači:Javni bilježnik:


__________________________________________________

Obrazac popunjava javni bilježnik u skladu s važećim propisima, ispuštajući nepotrebne podatke.

PRILOG 3. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

Ja, _____________________, kao osnivač i jedini član Društva, ovom izjavom osnivam jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) i usvajam temeljni ustrojbeni akt toga Društva u sadržaju koji slijedi:

(Napomena: upisati za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtku, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj)

IZJAVA O OSNIVANJU
JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ____________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivač po svome izboru dade i obrazloženje odabrane tvrtke).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je ................................... kuna (slovima: ....................................................................................................... kuna).

(2) Osnivač društva preuzima obvezu uplate uloga u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(3) Osnivač društva stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa koji odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

Članak 4.

Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme / određeno vrijeme od ________ godina.

(Napomena: Osnivač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se punim brojem godina).

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj osnivača:

Potpis:

____________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. .............................................................................................................

Točka 2.

Za člana uprave društva imenuje se: ......................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: .....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: .................................................................................................................................................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj osnivača:

Potpis:

____________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva .............................................................................................................

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

____________________

PRILOG 4. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac društvenog ugovora jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s više članova (do pet) te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

1. _____________________________,

2. _____________________________,

3. _____________________________,

4. _____________________________,

5. _____________________________,

(Napomena: moguće je upisati najmanje dva, a najviše pet članova. Za fizičku osobu upisuju se ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtka, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj)

kao osnivači i članovi Društva, ovime izjavljujemo da osnivamo jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću i sklapamo ovaj

DRUŠTVENI UGOVOR
JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ____________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivači po svome izboru daju i obrazloženje odabrane tvrtke).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je ......................... kuna (slovima: .............

....................................................................................................... kuna).

(2) Osnivači društva preuzimaju obvezu uplate uloga kako slijedi:

1.     ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ kn (slovima: ____________ kuna)

2.     ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ kn (slovima: ____________ kuna)

3.     ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ kn (slovima: __________________ kuna)

4.     ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ kn (slovima: ____________ kuna)

5.     ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ kn (slovima: ____________ kuna).

(3) Ulozi za preuzete poslovne udjele uplaćuju se u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(Napomena: Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kuna. Temeljni kapital i poslovni udjeli u društvu moraju glasiti na pune iznose kuna.)

Članak 4.

Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

Članak 5.

Društvo se osniva na određeno vrijeme / neodređeno vrijeme.

(Napomena: Osnivači moraju izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se brojem godina).

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

Točka 2.

Za člana uprave društva imenuje se: .....................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: ....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: ...............................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva _______________________________________________

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

____________________

PRILOG 5. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

Ja, _____________________, kao osnivač i jedini član Društva, ovom izjavom osnivam društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) i usvajam temeljni ustrojbeni akt toga Društva u sadržaju koji slijedi:

(Napomena: upisati za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtku, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj)

IZJAVA O OSNIVANJU
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ____________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivač po svome izboru dodatno obrazloži odabranu tvrtku).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je .......................... kuna (slovima: ................................................... kuna).

(2) Osnivač društva preuzima obvezu uplate najmanje jedne četvrtine uloga u novcu uloga prije upisa društva u sudski registar.

(3) Osnivač društva stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa koji odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

(Napomena: najniži iznos temeljnog kapitala je 20.000,00 kn, a najniži nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela je 200,00 kn, s tim da svaki veći nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela mora biti cijeli broj koji je višekratnik broja sto).

Članak 4.

(1) Uprava ima jednog člana koji zastupa društvo samostalno i neograničeno.

(2) Člana uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

ILI (ako uprava ima više članova)

Članak 4.

(1) Uprava ima __________ člana /__________ članova.

(2) Članove i jednoga od njih kao predsjednika uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

(3) Članovi uprave zajednički poduzimaju radnje vođenja poslova društva. / Svaki član uprave ovlašten je pojedinačno poduzimati radnje vođenja poslova društva.

(4) Članovi uprave zastupaju društvo: svaki samostalno i neograničeno / dva člana zajedno / član uprave zajedno s prokuristom / skupno.

(Napomena: putem elektroničke platforme osnivaču se omogućuje izbor između opcije prema kojoj uprava ima samo jednog člana i opcije prema kojoj se uprava sastoji od više članova. U potonjem slučaju osnivač prilikom popunjavanja obrasca, birajući između ponuđenih opcija, određuje način vođenja poslova društva i način zastupanja društva.)

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme / određeno vrijeme od ________ godina.

(Napomena: Osnivač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se punim brojem godina).

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna).

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj osnivača:

Potpis:

____________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

Točka 2.

Za člana/članove uprave društva imenuje/imenuju se: ....................................................................................., a za predsjednika uprave (ako uprava ima više članova) imenuje se ......................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: .....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: .................................................................................................................................................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

____________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva .............................................................................................................

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

____________________

PRILOG 6. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

1. _____________________________,

2. _____________________________,

3. _____________________________,

(Napomena: upisati za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtku, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj. U elektronički obrazac unose se podaci o najmanje dva osnivača – člana društva)

kao osnivači i članovi Društva, ovime izjavljujemo da osnivamo društvo s ograničenom odgovornošću i sklapamo ovaj

DRUŠTVENI UGOVOR DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ___________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivač po svome izboru dodatno obrazloži odabranu tvrtku).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je ........................ kuna (slovima: ................................................................................ kuna).

(2) Osnivači društva preuzimaju poslovne udjele u društvu i time preuzimaju obvezu odgovarajuće uplate uloga kako slijedi:

1. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna)

2. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna)

3. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ................................... kn (slovima: .......................... kuna).

(3) Ulozi za preuzete poslovne udjele uplaćuju se u visini najmanje jedne četvrtine uloga u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(Napomena: najniži iznos temeljnog kapitala je 20.000,00 kn, a najniži nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela je 200,00 kn, s tim da svaki veći nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela mora biti cijeli broj koji je višekratnik broja sto)

Članak 4.

(1) Uprava ima jednog člana koji zastupa društvo samostalno i neograničeno.

(2) Člana uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

ILI (ako uprava ima više članova)

Članak 4.

(1) Uprava ima __________ člana /__________ članova.

(2) Članove i jednoga od njih kao predsjednika uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

(3) Članovi uprave zajednički poduzimaju radnje vođenja poslova društva. / Svaki član uprave ovlašten je pojedinačno poduzimati radnje vođenja poslova društva.

(4) Članovi uprave zastupaju društvo: svaki samostalno i neograničeno / dva člana zajedno / član uprave zajedno s prokuristom / skupno.

(Napomena: putem elektroničke platforme osnivačima se omogućuje izbor između opcije prema kojoj uprava ima samo jednog člana i opcije prema kojoj upravu čini više članova. U potonjem slučaju osnivači prilikom popunjavanja obrasca, birajući između ponuđenih opcija, određuju način vođenja poslova društva i način zastupanja društva.)

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme / određeno vrijeme od ________ godina.

(Napomena: Osnivač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se punim brojem godina)

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna).

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

Točka 2.

Za člana/članove uprave društva imenuje/imenuju se: ..........................................................................................................................................,

a za predsjednika uprave (ako uprava ima više članova) imenuje se

...................................................................................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: ....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: .................................................................................................................................................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva .............................................................................................................

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

________________

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
rujan 2019.