Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 40/2019 (19.4.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

817

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/74
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14. i 110/15.) članak 2. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. sudski registar (u daljnjem tekstu: registar) je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom,

2. glavna knjiga je dio registra u koji se upisuju podaci o subjektima upisa propisani zakonom,

3. zbirka isprava je dio registra u koji se pohranjuju isprave dostavljene za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, isprave dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, odluke registarskog suda, osoba ovlaštenih za zastupanje, prokurista, likvidatora, stečajnog i drugih upravitelja, popis članova i potvrde javnih bilježnika te isprave za koje zakon propisuje da se moraju dostaviti registarskom sudu,

4. registarski uložak sadrži podatke o jednom subjektu upisa, odnosno o glavnoj podružnici inozemnog osnivača,

5. subjekt upisa je osoba za koju je zakonom propisan upis u registar,

6. podružnica je dio subjekta upisa za koju je zakonom propisan upis u registar,

7. matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa i glavnoj podružnici inozemnog osnivača određuje pri upisu u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv. Podružnica domaćeg osnivača označava se s MBS-om svog osnivača i svojim podbrojem,

8. osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) je stalna identifikacijska oznaka koju pri upisu subjekta upisa i glavne podružnice inozemnog osnivača u registar po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis,

9. Europski jedinstveni identifikator (u daljnjem tekstu: EUID) je identifikator trgovačkog društva koji se dodjeljuje radi nedvojbene identifikacije subjekta u komunikaciji među registrima putem sustava povezivanja središnjih registara i registra trgovačkih društava odnosno sudskog registra,

10. upis je svako unošenje jednog ili više podataka o subjektu upisa u glavnu knjigu,

11. brisanje je upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti,

12. predlagatelj je osoba koja je pokrenula postupak upisa,

13. sudionik je predlagatelj, osoba o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku te zakonom ovlašteno tijelo,

14. izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra na propisan način, a sadrži upisane podatke o jednom subjektu upisa koji važe ili koji su važili u nekom trenutku ili u određenom razdoblju,

15. financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji i drugi financijski izvještaji koji su sastavljeni i objavljeni na način propisan zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije,

16. sustav registra je složeni informacijski sustav koji širokopojasnom telekomunikacijskom vezom povezuje sve trgovačke sudove. Sustav je izravno povezan s centralnim OIB aplikacijskim sustavom, registrom godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije, »Narodnim novinama«, sustavom e-Tvrtka, poslovnim registrom i sustavom za besplatnu pravnu pomoć,

17. jedinstvena baza registra je dio sustava registra koji služi kao središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku u zbirku isprava,

18. internetska stranica registra je dio sustava registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige, kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar,

19. e-Tvrtka je elektronički sustav uspostavljen za osiguranje uvjeta iz članka 4.c Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01., 60/04., 42/05.),

20. sustav START je jedinstveni informacijski sustav uspostavljen za pokretanje poslovanja sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 98/05., 106/12. i 71/18.) i Odluci Vlade o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START (»Narodne novine«, br. 103/18.).

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Oblik isprave za upis u sudski registar

Članak 2.a

(1) Kada je ovim ili drugim zakonom propisano da je za upis u registar potrebna:

1. javnobilježnička isprava (akt) ili javno ovjerena isprava – upis u registar provest će se na temelju isprave koju sastavi javni bilježnik u elektroničkom obliku, koja isprava oblikom redovitog poslovanja sadržajem odgovara javnobilježničkoj ispravi (aktu), odnosno javno ovjerenoj ispravi sastavljenoj u skladu s propisima o javnom bilježništvu, ako je ispravu javni bilježnik potpisao elektroničkim potpisom,

2. potvrđena (solemnizirana) privatna isprava – upis u registar provest će se na temelju potvrde koju sastavi javni bilježnik u elektroničkom obliku, koja potvrda oblikom i sadržajem odgovara potvrdi kojom se potvrđuju privatne isprave u skladu s propisima o javnom bilježništvu, ako je sastavni dio te potvrde privatna isprava koja se potvrđuje i ako je potvrdu javni bilježnik potpisao elektroničkim potpisom,

3. vlastoručno potpisana isprava – upis u registar provest će na temelju:

– potvrde u elektroničkom obliku kojom izdavatelj vlastoručno potpisane isprave potvrđuje da je ispravu osobno potpisao ili

– potvrde u elektroničkom obliku kojom javni bilježnik, odvjetnik ili druga za to ovlaštena osoba ili tijelo potvrđuje da je vlastoručno potpisanu ispravu njezin izdavatelj osobno potpisao ako je ta potvrda potpisana elektroničkim potpisom izdavatelja, odnosno javnog bilježnika, odvjetnika ili druge za to ovlaštene osobe ili tijela i ako je uz potvrdu priložena preslika (fotografija) isprave na kojoj se nalazi vlastoručni potpis izdavatelja vlastoručno potpisane isprave,

4. zapisnik ili potvrda koju sastavlja javni bilježnik – upis u registar provest će se na temelju zapisnika, odnosno potvrde koju sastavi javni bilježnik u elektroničkom obliku, koja isprava oblikom i sadržajem odgovara zapisniku, odnosno potvrdi sastavljenoj u skladu s propisima o javnom bilježništvu, ako je ispravu javni bilježnik potpisao elektroničkim potpisom.

(2) Isprave iz stavka 2. ovoga članka valjane su ako je javni bilježnik, odvjetnik ili druga za to ovlaštena osoba ili tijelo sa svakim od sudionika komunicirao (istodobno ili sukcesivno) upotrebom sredstava elektroničke komunikacije na daljinu (videolink i slično) ako je osigurana identifikacija sudionika, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenjivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem. Za potrebe sastavljanja isprava iz stavka 2. ovoga članka javni bilježnik, odvjetnik ili druga za to ovlaštena osoba ili tijelo dužna je objediniti izjave sudionika s kojima je komunicirala, a ako je to potrebno radi upisa u sudski registar, sastaviti popis članova društva, popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva ili drugi popis.

(3) Podnesak u elektroničkom obliku uključujući i elektroničku prijavu potpisanu naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika, odvjetnika ili druge za to ovlaštene osobe ili tijela smatraju se javno ovjerenom ispravom.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Izvadak iz glavne knjige sudskog registra i pohranjene isprave i podaci iz zbirke isprava u elektroničkom obliku mogu se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra.«.

U stavku 4. riječ: »vremensko« briše se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Uvid u javne podatke upisane u glavnoj knjizi i javno objavljene isprave u elektroničkom obliku u zbirci isprava mora se omogućiti putem internetske stranice registra, bez naknade.«.

Članak 4.

U članku 4.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Podaci upisani u glavnoj knjizi dostupni su svima u strojno čitljivom obliku na zahtjev i uz plaćanje naknade.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javni bilježnici i odvjetnici ovlašteni su podnositi prijave za upis u registar elektroničkim putem. Javni bilježnici, odvjetnici i Hrvatska gospodarska komora ovlašteni su izdavati izvatke, preslike i prijepise iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 5.a dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Subjekt upisa ovlašten je podnositi prijavu za osnivanje društva na daljinu i promjenu poslovne adrese u elektroničkom obliku.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba, odnosno tijelo iz stavka 2. ovoga članka dužno je i utvrditi identitet i ovlaštenja osoba koje traže upis, odnosno pohranu potpisa u sudski registar.«.

Članak 7.

U članku 6. stavku 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. do 15. postaju točke 6. do 14.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Likvidacijska masa, odnosno stečajna masa upisuju se u registar kada je to propisano ovim, odnosno posebnim zakonom.«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 4. točki 1. riječi: »članka 6. stavka 1. točke 4., 7. do 9., 12. do 15.« zamjenjuju se riječima: »članka 6. stavka 1. točke 4., 6. do 8., 11. do 14.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent odlučuje u prvom stupnju o prijavi i zahtjevu za upis svih podatka, osim onih iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. riječi: »u glavnoj knjizi vođenoj na računalu i vlastoručno potpiše ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku« brišu se.

Članak 10.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U postupku upisa u registar nije dopušten povrat u prijašnje stanje. Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar dopuštena je revizija radi materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. Ponavljanje postupka nije dopušteno.«.

Članak 11.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o upisu u registar objavljuju se u skladu sa zakonom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.«.

Članak 12.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) U registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

(2) Podaci koji se upisuju za sve subjekte upisa su:

1. MBS i OIB te EUID ako postoji,

2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva ako ih subjekt ima,

3. sjedište (mjesto) i poslovna adresa u Republici Hrvatskoj,

4. predmet poslovanja ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog tijela,

5. ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, njihov OIB i prebivalište te način zastupanja,

6. podružnice,

7. dan predaje potpunog financijskog izvještaja, uz navođenje poslovne godine za koju se predaje, tamo gdje je propisana obveza objavljivanja tih isprava,

8. zabilježbe,

9. pravno ustrojbeni oblik,

10. datum usvajanja osnivačkog akta (statuta, društvenog ugovora, ugovora o osnivanju, izjave o osnivanju ili drugog akta) te datum i kratki sadržaj izmjena i dopuna tih akata,

11. trajanje subjekta upisa, ako je ograničeno,

12. statusne promjene,

13. nastanak razloga za prestanak subjekta upisa,

14 likvidacija,

15. nastavljanje subjekta upisa,

16. stečaj – odluke stečajnog suda,

17. predstečajne nagodbe – rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe i rješenje o odobravanju predstečajne nagodbe,

18. prestanak subjekta upisa, uz naznaku razloga za prestanak ili razloga zbog kojeg je određeno brisanje iz registra, posebno:

a) pravni temelj, eventualni podaci o pravnom sljedniku,

b) rješenje o nakani pokretanja postupka brisanja,

c) rješenje o obustavi postupka brisanja,

d) rješenje o brisanju,

19. adresa elektroničke pošte.

(3) Osnivači i članovi društva upisuju se u registar ako je to zakonom propisano.

(4) Za osobe iz stavka 3. ovoga članka u registar se upisuju sljedeći podaci: ime i prezime, OIB i prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID ako postoje odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe.

(5) Podaci o danu predaje financijskih izvještaja, osobni podaci i prebivališta o fizičkim osobama i promjene tih podataka preuzimaju se elektroničkim putem od Financijske agencije, matičnih evidencija i upisnika.«.

Članak 13.

U članku 24.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka upisuju se i za likvidatore i privremene upravitelje.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za stečajne upravitelje, privremene stečajne upravitelje, povjerenike u predstečajnom postupku i izvanredne povjerenike upisuje se ime i prezime, OIB, sjedište i poslovna adresa, odnosno prebivalište ako nemaju poslovnu adresu.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka i članak 28. brišu se.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. točki 2. riječi: »predmeta poslovanja,« brišu se.

Članak 16.

U članku 31. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, odnosno izvršnih direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, OIB i njihovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju,

3. ime i prezime, prebivalište, OIB jedinog dioničara, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu te promjene tih podataka ili naznaka da društvo nema samo jednog dioničara,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. prijenos dionica manjinskih dioničara, a ako po prijenosu dionica manjinskih dioničara sve dionice drži jedan dioničar, i taj dioničar.«.

Članak 17.

U članku 31.a točka 1. mijenja se i glasi:

»1. u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnja tvrtka, dosadašnje sjedište, naziv registra u kojem se društvo vodilo, dosadašnji broj upisa u tom registru i EUID,«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ime i prezime zamjenika predsjednika upravnog odbora, OIB i njegovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju, kada je to potrebno prema Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva – Societas Europea (SE) i Zakonom o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU),«.

Članak 18.

U članku 31.c stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, OIB i njihovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju,

3. ime i prezime, prebivalište, OIB članova društva, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za treće osobe osoba iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ovlaštena je za očitovanja volje i primanje pismena u ime društva sve dok se ne izbriše iz sudskog registra i objavi upis brisanja, osim ako je trećemu bilo poznato da ta osoba više nema ovlast o kojoj je ovdje riječ.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osim podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka upisuje se i podatak iz društvenoga ugovora ili izjave o osnivanju društva o načinu kako društvo objavljuje svoja priopćenja, ako ugovor, odnosno izjava sadržavaju te odredbe.«.

Članak 19.

U članku 35.a stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: »2. odgovornost zadrugara ako je tako propisano pravilima zadruge«.

Članak 20.

U članku 36. stavku 2. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. do 6. postaju točke 2. do 5.

Članak 21.

Iznad članka 37. dodaje se naslov koji glasi: »Podaci koji se upisuju za inozemnu podružnicu«.

U članku 37. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi: »3. OIB osnivača i njegov EUID ako postoji«.

Članak 22.

Iza članka 37. dodaju se članci 37.a i 37.b s naslovima iznad njih koji glase:

»Podaci koji se upisuju za stečajnu masu

Članak 37.a

(1) U registar suda na čijem je području bilo upisano sjedište pravne osobe koja je prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka, uz podatke propisane posebnim zakonom, za stečajnu masu upisuje se rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnom masom.

(2) Sjedište stečajne mase određuje se prema poslovnoj adresi stečajnoga upravitelja, što je bez utjecaja na mjesnu nadležnost suda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se nakon zaključenja stečajnog postupka nad stečajnom masom ponovno nađe imovina pravne osobe koja je prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka, u registar se upisuje stečajna masa s prethodno određenim matičnim brojem subjekta, osobnim identifikacijskim brojem i nazivom.

Podaci koji se upisuju za likvidacijsku masu

Članak 37.b

(1) U registar suda na čijem je području bilo upisano sjedište pravne osobe koja je prestala postojati, osim ako je pravna osoba prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka, za likvidacijsku masu upisuju se sljedeći podaci:

1. matični broj subjekta,

2. OIB,

3. naziv, koji se određuje tako da sadržava riječi »likvidacijska masa iza« i tvrtka odnosno naziv brisane pravne osobe,

4. sjedište, koje se određuje prema adresi prvog imenovanog likvidatora,

5. ime i prezime svih imenovanih likvidatora, njihov OIB i adrese prebivališta,

6. datum i broj rješenja o pokretanju postupka likvidacije, odnosno rješenja kojim je imenovan likvidator,

7. datum i broj rješenja o obustavi odnosno zaključenja likvidacije i brisanju likvidacijske mase.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pri upisu likvidacijske mase u sudski registar Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj će dužnosti odrediti i dodijeliti OIB likvidacijskoj masi.

(3) Na upis likvidacijske mase na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 37.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 23.

U članku 38. stavku 2. iza riječi: »prestanak subjekta upisa,« dodaju se riječi: »podaci o eventualnom sljedniku,«.

U stavku 4. iza riječi: »ukidanju nadzora,« dodaju se riječi: »određivanje nadzora u predstečajnom postupku, odluke kojima je određen upis stečajne mase, odluke kojima je određen upis likvidacijske mase,«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U slučaju iz članka 37.a ili 37.b ovoga Zakona u pravne odnose upisuje se podatak o tvrtki, odnosno nazivu i OIB-u brisane pravne osobe iza koje je upisana stečajna, odnosno likvidacijska masa.

(7) U pravnim odnosima evidentiraju se i podaci o šifri pretežne djelatnosti koju subjekt obavlja u okviru predmeta poslovanja.«.

Članak 24.

Iza članka 38.a dodaje se članak 38.b s naslovom iznad njega koji glasi:

»Upis adrese elektroničke pošte

Članak 38.b

(1) Subjekt upisa dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte.

(2) Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa.

(3) Subjekt upisa dužan je podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.«.

Članak 25.

U članku 39. stavku 1. riječi: »ili podnesak kojim se traži pohrana potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijava za upis osnivanja trgovačkog društva na daljinu podnosi se uvijek u elektroničkom obliku. Ostale prijave mogu se podnijeti u elektroničkom obliku.«.

Članak 26.

U naslovu iznad članka 40. iza riječi: »prijavu« dodaju se riječi: »za upis«.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »prijavu« dodaju se riječi: »za upis«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Preslike priloga i dokumenata koje su sastavljene u elektroničkom obliku moraju biti istovjetne s izvornim ispravama ili dokumentima. Izvornik prijave i priloga, odnosno njihove prijepise ili ovjerene preslike, osoba koja ih je priložila, odnosno pretvorila u elektronički oblik dužna je čuvati najmanje deset godina od dana podnošenja prijave.«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 27.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prijava za upis osnovana je:

1. ako je podnesena od ovlaštene osobe,

2. ako je podnesena u zakonom propisanom obliku,

3. ako ima propisani sadržaj,

4. ako su uz prijavu priložene propisane isprave u zakonom propisanom obliku i ako nisu starije od godinu dana,

5. ako je u suglasnosti s odredbama akta kojima se određeni podaci ili promjene upisuju u registar, odnosno ako je u suglasnosti s priloženim ispravama,

6. ako sadrži zahtjev s podacima za koje je propisano da se upisuju u registar,

7. ako predmet poslovanja nije zakonom zabranjen i nije suprotan moralu društva.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Registarski sud ispituje djelatnosti koje čine predmet poslovanja i kada se predmet poslovanja ne upisuje u glavnu knjigu.«.

Članak 28.

U članku 49. stavku 2. riječi: »istog registarskog suda« zamjenjuju se riječima: »Republike Hrvatske«.

Stavak 4. briše se.

Članak 29.

Članci 50.a, 50.b i 50.c brišu se.

Članak 30.

U članku 51. stavku 1. druga rečenica koja glasi: »Upis više djelatnosti propisanih posebnim zakonom moguć je i općenitim navođenjem skupine djelatnosti propisanih tim zakonom, odnosno općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja.« briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kada je posebnim propisom određeno da se djelatnosti koje čine predmet poslovanja ne upisuju u glavnu knjigu sudskog registra, nego se dostavljaju sudu radi evidencije, sud će provjeriti jesu li one dopuštene.«.

Članak 31.

Iza odjeljka 1. dodaje se odjeljak 1.a s člancima 52.a do 52.f i naslovima iznad njih koji glase:

»Odjeljak 1.a
OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA NA DALJINU BEZ PUNOMOĆNIKA

Članak 52.a

(1) Osniva li se društvo s ograničenom odgovornošću ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika (trgovačka društva koja se mogu osnovati na daljinu bez punomoćnika), prijava za upis podnosi se isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START.

(2) Prihvaćanjem osnivačkog akta svaki od osnivača potvrđuje potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika.

(3) Prihvaćanjem imenovanja svaki od direktora potvrđuje potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika.

Pokretanje postupka upisa osnivanja na daljinu bez punomoćnika

Članak 52.b

Postupak upisa osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika pokreće se kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači i članovi uprave potvrdili prijavu za upis osnivanja.

Dostava

Članak 52.c

(1) Odluke u postupku upisa osnivanja trgovačkog društva na daljinu bez punomoćnika registarski sud izdaje kao elektroničke isprave potpisane naprednim elektroničkim potpisom i dostavlja podnositelju prijave putem sustava sudskog registra.

(2) Pristup sustavu sudskog registra elektroničkim putem ostvaruje se upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju.

(3) Sustav sudskog registra će na adresu elektroničke pošte koju je podnositelj prijave naveo u prijavi dostaviti obavijest koja sadržava:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– datum od kada je pismeno dostupno u sustavu sudskog registra,

– naznaku pismena koje se dostavlja,

– obavijest da se pismeno može preuzeti u roku od osam dana od dana kada je pismeno dostupno u sustavu sudskog registra,

– datum od kada započinje rok za preuzimanje pismena,

– upozorenje na pravne posljedice nepreuzimanja pismena,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka mora se dostaviti najkasnije u trenutku kada je pismeno koje se dostavlja dostupno u sustavu sudskog registra.

(5) Podnositelj prijave može preuzeti pismeno ako, nakon što je dokazao svoj identitet na način iz stavka 2. ovoga članka, potvrdi primitak pismena potvrdom elektroničke dostavnice.

(6) Elektronička dostavnica sadržava:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– podatke o primatelju pismena,

– datum kada je primatelj pismena potvrdio primitak pismena potvrdom elektroničke dostavnice,

– naznaku pismena koje je primatelj preuzeo.

(7) Ako primatelj pismena ne preuzme pismeno u roku od osam dana od dana kada je pismeno dostupno u sustavu sudskog registra, bez obzira na to kada je primio obavijest iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana kada je pismeno bilo dostupno u sustavu sudskog registra.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka sustav sudskog registra će izraditi potvrdu da pismeno nije preuzeto. Potvrda sadržava:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– podatke o primatelju pismena,

– naznaku pismena koje primatelj pismena nije preuzeo,

– datum od kada je pismeno bilo dostupno u sustavu sudskog registra,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

(9) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka sustav sudskog registra će na adresu elektroničke pošte koju je podnositelj prijave naveo u prijavi dostaviti potvrdu iz stavka 8. ovoga članka.«.

Ispitivanje pretpostavki za upis

Članak 52.d

Na ispitivanje pretpostavki za upis i povlačenje prijave primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 43. do 45. ovoga Zakona.

Pravo na žalbu

Članak 52.e

(1) Predlagatelji mogu podnijeti žalbu protiv rješenja kojim je sud odbio zahtjev za upis ili odbacio prijavu za upis osnivanja na daljinu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(2) Osobe koje za to imaju pravni interes mogu podnijeti žalbu protiv rješenja donesenog u povodu prijave za upis osnivanja u roku od 60 dana od dana objave upisa.

Odgovarajuća primjena odredbi ovoga Zakona

Članak 52.f

Ako odredbama ovoga odjeljka nije drukčije propisano, na prijavu za upis, ispitivanje prijave za upis i upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 32.

U članku 53. stavku 1. riječ: »15« zamjenjuje se riječima: »pet radnih«.

Članak 33.

U članku 70. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Registarski sud odbit će prigovor ako utvrdi da nije osnovan i da postoji razlog za brisanje.«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Registarski sud donijet će rješenje o brisanju subjekta upisa iz registra bez likvidacije:

1. ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu,

2. ako nije podnesen prigovor ili je izjavljeni prigovor odbačen,

3. u drugim slučajevima ako utvrdi da prigovor nije osnovan i da postoji razlog za brisanje.«.

Stavak 14. briše se.

Dosadašnji stavci 15. i 16. postaju stavci 14. i 15.

Stavci 17. do 20. brišu se.

Članak 34.

Iza članka 70.c dodaju se članci 70.d i 70.e s naslovima iznad njih koji glase:

»Brisanje subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom

Članak 70.d

(1) Ako registarski sud pokrene postupak brisanja subjekata upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, rješenjem o pokretanju postupka brisanja imenovat će likvidatora.

(2) Ako likvidator utvrdi da subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti ima imovinu, likvidacija se provodi uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona kojim se uređuje likvidacija trgovačkih društava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka troškove likvidacijskog postupka predujmit će subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti ili druga osoba koja je učinila vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu, a sud može odrediti da se troškovi likvidacije namire iz imovine subjekta upisa.

(4) Ako likvidator utvrdi da subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti u smislu članka 70. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ili ako likvidator ne može utvrditi ima li subjekt upisa imovinu, likvidacija se provodi uz odgovarajuću primjenu odredaba članka 70. stavka 13. do 15. ovoga Zakona.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka likvidator je po okončanju likvidacije dužan poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Naknadno pronađena
imovina

Članak 70.e

(1) Pokaže li se nakon brisanja subjekta upisa iz registra da on ima imovinu, provodi se likvidacija nad tom imovinom (likvidacijska masa).

(2) Likvidacija imovine brisanog subjekta upisa provodi se uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona kojim se uređuje likvidacija trgovačkih društava.

(3) Likvidacijska masa nositelj je prava vlasništva i drugih prava. U ime i za račun likvidacijske mase mogu se voditi sporovi, ako zakonom nije drukčije određeno.

(4) Likvidator zastupa likvidacijsku masu s ovlaštenjima zastupnika po zakonu te vodi samo one poslove koji se odnose na likvidacijsku masu.

(5) Postupak likvidacije imovine brisanog subjekta upisa okončava se donošenjem rješenja o zaključenju postupka, odnosno rješenjem o obustavi postupka ako likvidator na temelju prijavljenih tražbina utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje svih tražbina vjerovnika s kamatama.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka likvidator je po okončanju likvidacije dužan poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o podnošenju prijava za upis osnivanja trgovačkog društva na daljinu u elektroničkom obliku iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 1. rujna 2019.

Odluku o podnošenju ostalih prijava iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona u elektroničkom obliku ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 1. svibnja 2020.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 22/12. i 127/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

POSTUPCI U TIJEKU

Članak 36.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14. i 110/15.).

STUPANJE NA SNAGU

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 4. stavka 2. koji je dopunjen člankom 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. prosinca 2019.

Klasa: 022-03/19-01/41

Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.