Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 40/2019 (19.4.2019.), Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

824

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14. i 42/18.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 17. travnja 2019. godine donijelo je

IZMJENU OPĆIH UVJETA

UGOVORA O DOPUNSKOM
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15., 63/16. i 99/17.) u točki IV. stavak 10. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 9. ove točke, za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod Zavoda ili kod drugog osiguratelja, a koji su Zavodu podnijeli ponudu za sklapanje novog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka važenja prethodne police dopunskog zdravstvenog osiguranja, prava i obveze iz ugovora počinju vrijediti s danom sklapanja ugovora.«.

II.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/19-01/110
Urbroj: 338-01-01-19-01
Zagreb, 17. travnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.