Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

NN 41/2019 (24.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

845

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državne mature (»Narodne novine«, broj: 1/13) u članku 1. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ispite državne mature mogu polagati i osobe koje su završile najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije školske godine u kojoj polažu ispite državne mature, kao i osobe koje su izvan Republike Hrvatske završile srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: pristupnici), što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar).«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: »ministarstva nadležnoga za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar)«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »programima« dodaju se riječi: »odnosno kurikulumima«, iza riječi »Centar« dodaju se zarez te riječi: »najkasnije do 1. listopada tekuće kalendarske godine za školsku godinu u kojoj se polažu ispiti,« a riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječju: »Ministra«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 6. iza riječi: »povjerenstvo« dodaju se riječi: »i ispitnoga koordinatora ispitnoga mjesta«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Ispitno povjerenstvo u školi obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,

– odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih ispita državne mature i odjavi ispita državne mature, a odluku dostavlja Centru,

– odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita i obavještava Centar u rokovima i na način koji propisuje Centar,

– prati provedbu ispita državne mature,

– zaprima prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na bodovanje te utvrđuje opravdanost razloga podnošenja prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar,

– utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

(2) Dužnost ispitnog povjerenstva je osigurati nazočnost natpolovične većine članova na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature.«.

Članak 6.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Ispitni centar je zajedničko ispitno mjesto za više škola kojima geografski raspored omogućuje da učenici tih škola polažu ispite na istome ispitnome mjestu.

(2) Ispitno povjerenstvo u ispitnome centru imenuje Centar odlukom.

(3) Detalje pripreme, organizacije i provedbu ispita sporazumom ugovaraju i potpisuju ravnatelji škola, Centar i osnivači škola.

(4) Odluku o ispitnim centrima u kojima će se provoditi ispiti državne mature u toj školskoj godini donosi Centar, uz suglasnost Ministra, najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. podstavci 16. i 18. brišu se.

Stavak 1. podstavak 19. mijenja se i glasi:

» – ispisivanje i podjela svjedodžbi o državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature.«.

Članak 8.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kvalitetu provedbe državne mature prati i vrjednuje ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) preko povjerenstva za praćenje provedbe državne mature, a koje za svaku školsku godinu imenuje Ministar.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za provedbu ispita u ispitnoj prostoriji odgovorni su voditelj ispitne prostorije i dežurni nastavnici.«

Članak 9.

U članku 15. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Centar do 15. svibnja tekuće školske godine, uz prethodnu suglasnost Ministra, donosi Kalendar polaganja ispita državne mature (u daljnjem tekstu: Kalendar ispita) za svaki ispitni rok u sljedećoj školskoj godini i objavljuje ga na mrežnoj stranici Centra.

(3) Polaganje ispita učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika prijavljuju na način koji propisuje Centar te u rokovima utvrđenim Kalendarom ispita. Škola prikuplja potpisane prijave učenika u pisanome obliku te ih dostavlja isključivo na zahtjev Centra.

(4) Promjene Kalendara ispita zbog izvanrednih situacija koje su proglašene na lokalnoj ili državnoj razini donosi ravnatelj Centra uz suglasnost Ministra.«.

Članak 10.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti zbog opravdanih razloga, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi najkasnije 30 dana prije početka ljetnoga ispitnoga roka, odnosno najkasnije 15 dana prije početka jesenskoga ispitnog roka.

(2) Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u roku utvrđenom Kalendarom ispita, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije 30 dana prije početka ljetnoga ispitnog roka, odnosno 15 dana prije početka jesenskoga ispitnog roka.

(3) Učenici iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika promjenu prijavljenoga ispita prijavljuju ispitnome koordinatoru, o čemu ispitno povjerenstvo donosi odluku te u roku od pet dana o istome obavještava Centar pisanim putem. Pristupnici promjenu pisanim putem prijavljuju Centru.

(4) O opravdanosti razloga iz stavka 2. ovoga članka odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju odgovarajućih dokaza, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva. Za pristupnike odluku o opravdanosti donosi Centar.

(5) Odluku iz stavka 4. ovoga članka ispitno povjerenstvo dužno je donijeti i dostaviti učeniku i Centru najkasnije u roku od dva dana od dana primitka naknadne prijave.

(6) Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

– teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita,

– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.«.

Članak 11.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Polaganje prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije 30 dana prije početka ljetnoga ispitnog roka i 15 dana prije početka jesenskoga ispitnog roka.«.

Stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 12.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Učenici iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred srednjeg obrazovanja.

(2) Pristupnici plaćaju novčanu naknadu za polaganje ispita državne mature.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, hrvatski državljani koji izvan Republike Hrvatske završavaju završni razred srednjeg obrazovanja (usporedivog s najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj) u kalendarskoj godini u kojoj polažu državnu maturu, imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita bez obveze plaćanja novčane naknade.

(4) Učenici iz stavka 1. ovoga članka i pristupnici iz stavka 3. ovoga članka koji radi ostvarivanja boljeg rezultata na ispitu ponovno prijavljuju već položene ispite u istoj ili drugoj kalendarskoj godini, obvezni su platiti novčanu naknadu za novo polaganje ispita.

(5) Učenici iz stavka 1. i pristupnici iz stavka 3. ovoga članka koji pravo besplatnog polaganja ispita nisu iskoristili zbog opravdanih razloga iz članka 17. stavka 6. ovoga Pravilnika, imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade u roku u kojem prvi put polažu ispite.

(6) Učenici i pristupnici s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnog oštećenja 60 posto i više (prema rješenju koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) imaju trajno pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade uz dostavljanje dokaza o invaliditetu Centru.

(7) Obveznici plaćanja novčane naknade istu su dužni uplatiti najkasnije 30 dana prije početka ljetnoga ispitnog roka, odnosno 15 dana prije početka jesenskoga ispitnog roka.

(8) Obveznika plaćanja novčane naknade koji nije uplatio naknadu Centar će pet radnih dana prije isteka roka iz stavka 7. ovoga članka i ponovno dva dana prije isteka roka ako uplata nije obavljena, upozoriti o skorom isteku roka za plaćanje naknade (porukom na mobilni uređaj i sl.) uz napomenu da će ispiti za koje nije uplaćena novčana naknada biti odjavljeni i da istima neće moći pristupiti.

(9) Obveznicima plaćanja novčane naknade koji nisu novčanu naknadu uplatili u rokovima iz stavka 7. ovoga članka prijavljeni ispiti bit će odjavljeni i neće moći pristupiti polaganju ispita u ispitnome roku.

(10) Obveznik plaćanja novčane naknade, kojemu su, sukladno stavku 9. ovoga članka odjavljeni ispiti, a koji zbog opravdanih razloga nije uplatio novčanu naknadu u rokovima iz stavka 7. ovoga članka, može u roku od dva dana od isteka roka za plaćanje novčane naknade podnijeti zamolbu Centru koji odlučuje o zamolbi.

(11) Na odluku Centra iz stavka 10. ovoga članka obveznik plaćanja novčane naknade može u roku jednog dana od dana primitka odluke Centra podnijeti prigovor povjerenstvu za praćenje državne mature iz članka 14. ovoga Pravilnika, koje u roku od dva dana donosi odluku.

(12) Obveznicima plaćanja novčane naknade kojima je izrečena mjera poništenja položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u ispitnome roku u kojem su ispiti poništeni, uplaćena naknada neće biti vraćena.

(13) Iznos novčane naknade za polaganje ispita državne mature za pojedine kategorije pristupnika utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 13.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Škola prije početka prijave ispita državne mature obavještava učenika o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu i polaganju ispita te o njegovim pravima i dužnostima.

(2) Učenici odnosno pristupnici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a na temelju odluke Centra o vrsti prilagodbe.

(3) Pravo na prilagodbu iz stavka 2. ovoga članka imaju učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika:

– s teškoćama u razvoju,

– s teškoćama učenja, poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima,

– s teškoćama uvjetovanim kulturalnim i jezičnim čimbenicima.

(4) Učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u kojih postoje teškoće iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka pravo na prilagodbu ostvaruju pod uvjetom da imaju rješenje o primjerenome programu obrazovanja.

(5) Iznimno, učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, pravo na prilagodbu mogu ostvariti u slučaju zdravstvenih teškoća koje su nastupile neposredno prije provedbe ispita, a o čemu odluku donosi Centar.

(6) Učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u kojih postoje teškoće iz stavka 3. podstavaka 2. i 3. ovoga članka pravo na prilagodbu ostvaruju na temelju procjene i odluke Centra.

(7) Pristupnici mogu ostvariti pravo na prilagodbu na temelju procjene i odluke Centra.

(8) Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali. Iznimno, učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, ispite državne mature mogu polagati na hrvatskome jeziku.

(9) Pristupnici koji su se obrazovali na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu birati hoće li polagati ispite državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine.«.

Članak 14.

Članak 24. briše se.

Članak 15.

U članku 28. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako se identifikacija učenika odnosno pristupnika ne obavi u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da isti nije pristupio ispitu.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Učenik odnosno pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnog mjesta mobilni telefon niti druge elektroničke audio i video uređaje. Mobilni telefon i drugi elektronički audio i video uređaji za vrijeme pisanja ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 16.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Nedozvoljena ponašanja učenika, odnosno pristupnika na ispitu jesu:

1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika,

2. upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u ispitni test,

3. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora,

4. osvrtanje, razgovaranje odnosno sporazumijevanje,

5. ometanje tijeka ispita,

6. narušavanje tajnosti identiteta pristupnika potpisivanjem punim imenom i prezimenom ili na neki drugi način koji omogućava identifikaciju,

7. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,

8. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala, uključujući mobilni telefon te druge prijenosne ili nosive elektroničke audio i video uređaje,

9. predavanje uratka drugoga pristupnika,

10. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,

11. zamjena identiteta pristupnika.

(2) Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga nedozvoljenog ponašanja iz stavka 1. točke 1. do 7. ovoga članka za vrijeme polaganja ispita su:

a) opomena – kao upozorenje pri prvome primijećenome nedozvoljenom ponašanju,

b) prekid ispita i poništavanje ispita – pri ponovljenome nedozvoljenom ponašanju.

(3) Mjere koje se izriču u slučaju kada se nedozvoljeno ponašanje iz stavka 1. točke 2. i 6. ovoga članka utvrdi nakon polaganja ispita i tijekom ocjenjivanja ispita su poništenje ispita ili dijela ispita.

(4) U slučajevima nedozvoljenoga ponašanja iz stavka 1. točke 8. do 11. ovoga članka, a koji je primijećen prije, tijekom ili nakon polaganja ispita državne mature te tijekom ocjenjivanja izriče se mjera poništavanja svih položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u tome ispitnom roku.

(5) U slučaju kada se tijekom ocjenjivanja ispita pojavi opravdana sumnja na moguće nedozvoljeno ponašanje učenika odnosno pristupnika iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, Centar postupa sukladno članku 38. stavku 4. do 8. ovoga Pravilnika.

(6) Mjeru poništenja svih položenih ispita državne mature izriče ravnatelj Centra.

(7) Osim u slučajevima navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka, ravnatelj Centra može poništiti ispite i u drugim slučajevima, a u kojima je dovedena u pitanje zakonitost provedbe ispita.«.

Članak 17.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Opomenu izriče voditelj ispitne prostorije te istu zapisuje u zapisnik o tijeku ispita.

(2) U slučaju iz članka 31. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika, voditelj ispitne prostorije odmah obavještava predsjednika ispitnog povjerenstva koje utvrđuje stvarno stanje i o istome obavještava Centar, koji na prijedlog ispitnog povjerenstva donosi odluku o poništenju ispita.

(3) U slučaju prekida ispita učenik odnosno pristupnik dužan je napustiti prostoriju u kojoj se polaže ispit tako da ne ometa provođenje ispita.

(4) Ispitno povjerenstvo o svim mjerama protiv prekršitelja obavještava Centar.«.

Članak 18.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»U slučaju spriječenosti ispitnoga koordinatora, ispitni materijal preuzima i pohranjuje osoba koja je odlukom ravnatelja Centra imenovana osobom koja zamjenjuje ispitnoga koordinatora.«.

Članak 19.

Članak 42. briše se.

Članak 20.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

(2) Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita može se podnijeti najkasnije u roku od 48 sati od pisanja ispita.

(3) Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

(4) Prigovor iz stavka 2. i 3. ovoga članka učenik podnosi ispitnome povjerenstvu, a pristupnik Centru.

(5) Mišljenje o opravdanosti razloga podnošenja prigovora učenika donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

(6) Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra iz stavka 6. ovoga članka, može u roku od jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra povjerenstvu za praćenje državne mature iz članka 14. ovoga Pravilnika koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

(8) U slučaju da Centar utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, Centar može odrediti ponovno polaganje ispita sukladno članku 38. stavcima 5. do 8. ovoga Pravilnika.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Odredbe članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika primjenjuju se od školske godine 2019./2020.

(2) Učenici s teškoćama u razvoju koji nemaju rješenje o primjerenome programu obrazovanja, mogu najkasnije do završetka školske godine 2019./2020. ostvarivati pravo na prilagodbu iz članka 13. ovog Pravilnika temeljem procjene i odluke Centra.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/00013

Urbroj: 533-05-19-0001

Zagreb, 9. travnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.