Pravilnik o vođenju registara

NN 44/2019 (30.4.2019.), Pravilnik o vođenju registara

Ministarstvo financija

884

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU REGISTARA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način upisa osoba kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad, odnosno kojima je odobrilo registraciju u odgovarajuće registre koje vodi Ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: registri), način vođenja registara, sadržaj registara i podaci koji se upisuju u registre, upis promjene podatka u registrima, pristup podacima, vođenje dodatnih evidencija i druga pitanja u vezi registara.

Predmet upisa

Članak 2.

(1) Ministarstvo financija upisuje po službenoj dužnosti u odgovarajuće registre osobu kojoj je izdalo odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga, odnosno obavljanje zakonske revizije ili kojoj je odobrilo registraciju, u skladu s odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17, u daljnjem tekstu: Zakon) i podzakonskim propisima.

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, u odgovarajuće registre upisuju se i revizorski vježbenici koji zadovoljavaju uvjete iz članka 9. Zakona.

Vrste registara

Članak 3.

Ministarstvo financija vodi sljedeće registre:

1. registar revizorskih društava

2. registar samostalnih revizora

3. registar ovlaštenih revizora

4. registar revizorskih vježbenika

5. registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica

6. registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja

7. registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji.

Način vođenja registara

Članak 4.

(1) Registre u elektroničkom obliku, kao jedinstvenu bazu podataka vodi Ministarstvo financija.

(2) Registri se vode na hrvatskom jeziku i dostupni su javnosti na internetskoj stranici Ministarstva financija, bez naplate i u strojno čitljivom obliku.

(3) Podaci iz registara dostupni su javnosti bez ograničenja, osim podataka o fizičkim osobama zaštićenih zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. Ministarstvo financija može ograničiti pristup podacima iz registara, radi zaštite od značajne prijetnje osobnoj sigurnosti osobe koja je upisana u registar.

(4) Ministarstvo financija vodi registre, te prikuplja i obrađuje podatke u njima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

II. SADRŽAJ REGISTARA

Podaci u registru revizorskih društava

Članak 5.

Registar revizorskih društava kojima je odobrenje za rad izdalo Ministarstvo financija sadržava sljedeće podatke:

1. tvrtku

2. adresu/sjedište

3. registarski broj

4. osobni identifikacijski broj (OIB)

5. broj i datum odobrenja za rad

6. pravni oblik

7. ime i prezime glavne osobe za kontakt i kontakt podaci (broj telefona/mobitela, adresa internetske stranice i adresa elektroničke pošte)

8. adresu svakog ureda u Republici Hrvatskoj

9. ime i prezime te registarski broj (iz registra ovlaštenih revizora) svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni u revizorskom društvu ili su s njime povezani kao partner ili na drugi način

10. ime i prezime odnosno naziv te poslovne adrese svih članova/dioničara revizorskog društva

11. ime i prezime, funkcija te poslovne adrese svih članova uprave ili upravnog odbora

12. članstvo u mreži i popis naziva i adresa društava članova i povezanih društava ili naznaku mjesta gdje su takve informacije dostupne javnosti

13. broj i datum registracije revizorskog društva kod nadležnog tijela drugih država članica te naziv i adresu nadležnog tijela za registraciju

14. broj i datum registracije u drugoj državi članici revizorskog društva kao subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji te naziv i adresu tijela države članice nadležnog za registraciju

15. naziv i adresu nadležnih tijela država članica odgovornih za nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

16. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

Podaci u registru samostalnih revizora

Članak 6.

Registar samostalnih revizora kojima je odobrenje za rad izdalo Ministarstvo financija sadržava sljedeće podatke:

1. ime i prezime samostalnog revizora

2. adresu

3. registarski broj

4. osobni identifikacijski broj (OIB)

5. broj i datum odobrenja za rad

6. ime i prezime glavne osobe za kontakt i kontakt podaci (broj telefona/mobitela, adresa internetske stranice i adresa elektroničke pošte)

7. adresu svakog ureda

8. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni kod samostalnog revizora, ili su s njime povezani na drugi način

9. broj i datum registracije samostalnog revizora kod nadležnog tijela drugih država članica te naziv i adresu nadležnog tijela za registraciju

10. broj i datum registracije u drugoj državi članici kao subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji te naziv i adresu tijela države članice nadležnog za registraciju

11. naziv i adresu nadležnih tijela država članica odgovornih za nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

12. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

Podaci u registru ovlaštenih revizora

Članak 7.

Registar ovlaštenih revizora kojima je odobrenje za rad izdalo Ministarstvo financija sadržava sljedeće podatke:

1. ime i prezime

2. adresu/prebivalište

3. registarski broj

4. osobni identifikacijski broj (OIB)

5. broj i datum odobrenja za rad

6. tvrtku i adresu, registarski broj te adresu internetske stranice revizorskog društva, odnosno ime i prezime, adresu, registarski broj i adresu internetske stranice samostalnog revizora kod kojeg je ovlašteni revizor zaposlen ili s kojim je povezan kao partner ili na drugi način

7. broj i datum registracije ovlaštenog revizora kod nadležnih tijela drugih država članica i kao revizora kod nadležnih tijela u trećim zemljama, uključujući naziv i adresu nadležnog tijela za registraciju

8. naziv i adresu nadležnih tijela država članica odgovornih za odobrenje, registraciju, nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

9. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

Podaci u registru revizorskih vježbenika

Članak 8.

Registar revizorskih vježbenika sadržava sljedeće podatke:

1. ime i prezime

2. adresu/prebivalište

3. registarski broj

4. osobni identifikacijski broj (OIB)

5. tvrtku i adresu, registarski broj te adresu internetske stranice revizorskog društva, odnosno ime i prezime, adresu, registarski broj i adresu internetske stranice samostalnog revizora kod kojeg je revizorski vježbenik zaposlen ili je na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

6. datum početka radnog odnosa u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora ili datum početka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Podaci u registru revizorskih društava iz drugih država članica

Članak 9.

Registar revizorskih društava iz drugih država članica kojima je registraciju odobrilo Ministarstvo financija sadržava sljedeće podatke:

1. tvrtku

2. adresu sjedišta i naziv matične države članice te poslovnu adresu u Republici Hrvatskoj, ako je primjenjivo

3. registarski broj iz registra matične države članice

4. identifikacijski broj

5. broj i datum registracije koju je odobrilo Ministarstva financija

6. pravni oblik

7. broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela matične države članice te naziv i adresu nadležnog tijela

8. ime i prezime glavne osobe za kontakt i kontakt podaci (broj telefona/mobitela, adresa internetske stranice i adresa elektroničke pošte)

9. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni u revizorskom društvu, ili su s njime povezani kao partner ili na drugi način

10. ime i prezime glavnog revizijskog partnera koji obavlja zakonsku reviziju u ime revizorskog društva u Republici Hrvatskoj

11. poslovna adresa te broj i datum odobrenja za rad glavnom revizijskom partneru od nadležnog tijela matične države članice, naziv i adresu nadležnog tijela i registarski broj, ukoliko je primjenjivo

12. broj i datum odobrenja za rad glavnom revizijskom partneru izdanog od Ministarstva financija

13. ime i prezime odnosno naziv te poslovnu adresu svih članova odnosno dioničara revizorskog društva

14. ime i prezime, funkciju te poslovnu adresu svih članova uprave ili upravnog odbora

15. članstvo u mreži i popis naziva i adresa društava članova i povezanih društava ili naznaku mjesta gdje su takve informacije dostupne javnosti

16. broj i datum svake druge registracije revizorskog društva kod nadležnog tijela drugih država članica te naziv i adresu nadležnog tijela za registraciju

17. broj i datum registracije u drugoj državi članici revizorskog društva kao subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji te naziv i adresu tijela države članice nadležnog za registraciju

18. naziv i adresu nadležnih tijela države članice odgovornih za nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

19. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

Podaci u registru ovlaštenih revizora iz drugih država članica i registru ovlaštenih revizora iz trećih zemalja

Članak 10.

Registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica i registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja kojima je odobrenje za rad izdalo Ministarstvo financija sadržava sljedeće podatke:

1. ime i prezime

2. adresu prebivališta i adresu boravišta

3. registarski broj

4. osobni identifikacijski broj

5. broj i datum odobrenja za rad koje je izdalo Ministarstvo financija

6. tvrtku i adresu, registarski broj te adresu internetske stranice revizorskog društva, odnosno ime i prezime, adresu, registarski broj i adresu internetske stranice samostalnog revizora kod kojeg je ovlašteni revizor zaposlen ili s kojim je povezan kao partner ili na drugi način

7. broj i datum odobrenja za rad kod nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela iz treće zemlje te naziv i adresu nadležnog tijela odgovornog za odobrenje i registraciju i registarski broj, ukoliko je primjenjivo

8. broj i datum svake druge registracije kod nadležnih tijela drugih država članica i kao revizora kod nadležnih tijela u trećim zemljama te naziv i adresu nadležnih tijela za registraciju

9. naziv i adresu nadležnih tijela država članica odgovornih za nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

10. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

Podaci u registru subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji

Članak 11.

Registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji kojima je registraciju odobrilo Ministarstvo financija sadržava sljedeće podatke:

1. tvrtku ili ime i prezime samostalnog revizora

2. adresu

3. registarski broj u registru iz treće zemlje

4. osobni identifikacijski broj

5. broj i datum registracije koju je odobrilo Ministarstvo financija

6. pravni oblik

7. ime i prezime glavne osobe za kontakt i kontakt podaci (broj telefona/mobitela, adresa internetske stranice i adresa elektroničke pošte)

8. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni u revizorskom društvu, odnosno kod samostalnog revizora, ili su s njime povezani kao partner ili na drugi način

9. ime i prezime odnosno naziv te poslovne adrese svih članova/dioničara revizorskog društva

10. ime i prezime, funkciju i poslovnu adresu svih članova uprave ili upravnog odbora te registarski broj iz registra ovlaštenih revizora

11. članstvo u mreži i popis naziva i adresa društava članova i povezanih društava ili naznaku mjesta gdje su takve informacije dostupne javnosti

12. broj i datum svake druge registracije kod nadležnog tijela drugih država članica i kod nadležnog tijela u trećim zemljama te naziv i adresu nadležnog tijela za registraciju

13. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

Podaci u registru revizora u trećoj zemlji

Članak 12.

Registar revizora u trećoj zemlji koji obavljaju reviziju u ime subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji prema uvjetima iz članka 30. Zakona, a kojima je registraciju odobrilo Ministarstvo financija u skladu s člankom 31. Zakona, sadržava sljedeće podatke:

1. ime i prezime

2. adresu

3. registarski broj u registru revizora iz treće zemlje

4. osobni identifikacijski broj

5. broj i datum registracije koju je odobrilo Ministarstva financija

6. tvrtku i adresu, registarski broj te adresu internetske stranice revizorskog društva, odnosno ime i prezime, adresu, registarski broj i adresu internetske stranice samostalnog revizora kod kojeg je ovlašteni revizor zaposlen ili s kojim je povezan kao partner ili na drugi način

7. broj i datum svake druge registracije ovlaštenog revizora kod nadležnih tijela drugih država članica i kao revizora kod nadležnog tijela u trećim zemljama, uključujući naziv i adresu nadležnog tijela za registraciju

8. izrečene odluke i nadzorne mjere iz članka 94. stavka 1. Zakona, a u svezi članka 97. Zakona.

III. UPIS PODATAKA U REGISTRE

Zahtjev za upis

Članak 13.

(1) Ministarstvo financija upisuje osobu kojoj je izdalo odobrenje za rad ili kojoj je odobrena registracija u odgovarajuće registre po službenoj dužnosti na temelju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad ili rješenja o registraciji i potpune dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili uz zahtjev za registraciju, koja je određena posebnim Pravilnikom.

(2) Ministarstvo financija upisuje u odgovarajući registar revizorskog vježbenika na temelju pisane obavijesti revizorskog društva ili samostalnog revizora, potpisane od strane zastupnika revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora, koja se dostavlja u roku od osam dana od zasnivanja radnog odnosa, odnosno od početka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu s odredbama članka 38. Zakona.

Registarski broj i broj odobrene registracije u Republici Hrvatskoj

Članak 14.

(1) Registarski broj je identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom subjektu upisa.

(2) Registarski broj subjekta upisa dodjeljuje se računalno, numeričkim slijedom.

(3) Jednom dodijeljen registarski broj subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa.

(4) U odgovarajući registar upisuje se broj registracije koju je revizorskom društvu iz druge države članice, subjektu za obavljanje revizije u trećoj zemlji i revizoru u trećoj zemlji odobrilo Ministarstvo financija.

IV. PROMJENA PODATAKA U REGISTRU

Zahtjev za upis promjene podataka

Članak 15.

(1) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koje su upisane u odgovarajuće registre dužne su pisanim putem obavijestiti Ministarstvo financija o svakoj promjeni podataka sadržanih u registrima u roku od osam dana od dana nastale promjene, te zahtjevu za upis promjene podataka priložiti odgovarajuću i vjerodostojnu dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu, odnosno potvrđuje istinitost podataka iz članaka 5. do 12. ovoga Pravilnika čiji se upis ili promjena traži. Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a može se dostaviti i elektroničkim putem. Na zahtjev Ministarstva financija, osoba je dužna predočiti izvornu dokumentaciju na uvid.

(2) Obavijest sa zahtjevom za promjenu podataka u registru za revizorskog vježbenika potpisuje zastupnik revizorskog društva, odnosno samostalni revizor kod kojeg je revizorski vježbenik u radnom odnosu ili je na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

(3) Obrazac zahtjeva za upis promjene podataka u odgovarajućem registru iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Obrazac zahtjeva se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva financija i dostupan je putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

V. POSEBNE EVIDENCIJE

Posebne evidencije

Članak 16.

(1) Ministarstvo financija uz registre iz članka 3. ovoga Pravilnika vodi posebne evidencije:

1. evidencije o izvršenju obveze stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u skladu s člankom 14. Zakona i posebnim Pravilnikom, a koji postupak upisa i način evidentiranja obveze će se provoditi sukladno posebnom Pravilniku.

2. evidencije o izvršenju ostalih obveza ovlaštenih revizora i revizorskih društava sukladno Zakonu i Uredbi (EU) br. 537/2014 kada je to primjenjivo (obavijest o prvom sklapanju ugovora o reviziji sa poduzetnikom koji je subjekt od javnog interesa, obavijest o raskidu ugovora o reviziji, obavijest o objavi izvješća o transparentnosti, dostava preslike police osiguranja od profesionalne odgovornosti, dostava godišnjeg popisa revidiranih subjekata od javnog interesa prema prihodu koji su stekli od njih prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 537/2014 i druge obveze određene Zakonom i Uredbom).

(2) Posebne evidencije koje uz registre vodi Ministarstvo financija nisu javne knjige.

VI. PRISTUP INFORMACIJAMA U REGISTRIMA

Članak 17.

Ministarstvo financija dužno je omogućiti dostupnost podataka 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane redovnog održavanja, odnosno provjere rada sustava.

VII. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 18.

Ministarstvo financija prikupljene podatke o subjektu upisa može dostaviti samo istom subjektu na kojeg se podaci odnose, drugim nadležnim tijelima i ovlaštenim osobama isključivo u situacijama koje su uređene propisima, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka kao i propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 450-01/19-01/114

Urbroj: 513-06-03-19-6

Zagreb, 18. travnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE PODATAKA U REGISTRU

(označiti vrstu registra)

1. registar revizorskih društava

2. registar samostalnih revizora

3. registar ovlaštenih revizora

4. registar revizorskih vježbenika

5.     registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica

6. registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja

7.     registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji

Registarski broj
Tvrtka ili ime i prezime
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (ako je stranka ima)
Vrsta promjene podataka u registru
Ime i prezime ili naziv podnositelja zahtjeva
Poslovna adresa
Kontakt podaci (telefon/mob., adresa elektroničke pošte)
Datum nastale promjene
Prilozi
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


Potpis podnositelja zahtjeva/zastupnika revizorskog društva

_____________________________________________