Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu

NN 45/2019 (3.5.2019.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

889

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine donijela

UREDBU

O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2019. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja nadležnog ureda državne uprave u županiji i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Članak 2.

(1) U vrijednosti iznosa naknade koja je utvrđena u bruto iznosu (s uključenim javnim davanjima iz naknade) za pojedine oblike sekundarne pravne pomoći, utvrđene na temelju ove Uredbe, sadržan je i iznos poreza na dodanu vrijednost.

(2) Prema utvrđenoj naknadi, ako primatelj plaća porez po odbitku, isplatitelj je dužan obračunati i doprinose na osnovicu sukladno propisima koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja.

II. NAKNADA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 3.

(1) Naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka utvrđuje se u bodovima.

(2) Za 2019. godinu vrijednost boda utvrđuje se u visini od 7,00 kuna.

Parnični postupak

Članak 4.

(1) U parničnom postupku se za sastavljanje podnesaka, zastupanje na ročištu i pravnu pomoć u mirnom rješenju spora utvrđuje naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka50
2. za zastupanje na ročištu50
3. za zastupanje na ročištu na kojem se raspravljalo
samo o procesnim pitanjima ili se prije raspravljanja o
glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili
prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka
25
4. za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja15
5. za pravnu pomoć u mirnom rješenju spora50(2) Za prvi stupanj donosi se rješenje:

– do 300 bodova za postupke u vezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji

– do 300 bodova za postupke iz obiteljskih odnosa, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji

– do 250 bodova za postupke iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), čime je obuhvaćeno najviše pet pravnih radnji.

(3) Za sastavljanje pravnih lijekova i odgovora na pravne lijekove utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude te rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda60
2. za sastavljanje odgovora na žalbu protiv presude te rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda50
3. za sastavljanje žalbe protiv rješenja i odgovora na žalbu25
4. za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova75
5. za odgovore na izvanredne pravne lijekove50


(4) Za drugi stupanj donosi se rješenje u vrijednosti radnje koja se poduzima u tom postupku.

(5) Ako se rješenje donosi za oba stupnja parničnog postupka, donosi se na vrijednost do 360 bodova.

(6) Za izvanredne pravne lijekove donosi se posebno rješenje na vrijednost radnje za koju se rješenje donosi.

Ovršni postupak i postupak osiguranja

Članak 5.

(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja, kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se može odobriti pravna pomoć, utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedloga za protuovrhu, prijedloga za osiguranje, prijedloga za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prigovora protiv navedenih prijedloga50
2. za zastupanje na ročištu50
3. za sastavljanje pravnih lijekova60
4. za sastavljanje ostalih podnesaka i poduzimanje ostalih radnji u ovršnom postupku i postupku osiguranja25


(2) Za ovršni postupak i postupak osiguranja donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji.

Izvanparnični postupak

Članak 6.

(1) U izvanparničnom postupku utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje podnesaka u izvanparničnim postupcima (npr. koji se vode radi utvrđivanja izvanbračne zajednice, diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine i dr.)40
2. za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova50
3. za zastupanje na ročištu20


(2) Za izvanparnični postupak donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji.

Upravni spor

Članak 7.

(1) U upravnom sporu utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje tužbe, odgovora na tužbu, prijedloga za donošenje privremene mjere, prijedloga za nagodbu50
2. za zastupanje na raspravi40
3. za sastavljanje pravnih lijekova60
4. za sastavljanje ostalih podnesaka40


(2) Za upravni spor donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka. Ako u upravnom sporu nije predviđeno održavanje rasprave, donosi se rješenje na vrijednost radnje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Postupak zaštite prava radnika pred poslodavcem

Članak 8.

(1) U postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka50
2. za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava50


(2) Za postupak zaštite prava radnika pred poslodavcem donosi se rješenje u vrijednosti za najviše četiri pravne radnje u vrijednosti do 200 bodova.

Pravni savjet

Članak 9.

Za pravni savjet utvrđuje se naknada u iznosu od 25 bodova, a rješenje se donosi za najviše jednu pravnu radnju.

III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA

Članak 10.

(1) Naknada za obavljeno vještačenje utvrđuje se u bodovima.

(2) Za 2019. godinu vrijednost boda utvrđuje se u visini od 1,25 kuna.

(3) Ako je naknada obračunata u satima, vještak je dužan uz račun dostaviti i obrazloženje svake stavke.

Članak 11.

Naknada za vještačenje povjereno pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi, što vrijedi i kada je vještačenje povjereno državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koji to vještačenje ne obavljaju kao svoju registriranu djelatnost.

Zajedničke odredbe za sve sekcije

Članak 12.

Ako ovom Uredbom nije drukčije propisano, za rad vještaka utvrđuje se naknada u iznosu od:

VRSTA TROŠKABODOVI
1. pristup na glavnu raspravu100
2. izrada pisanog nalaza i mišljenja150 – 4000
3. interdisciplinarno vještačenje150
4. vrijednost radnog sata35


Građevinska sekcija

Članak 13.

Za rad vještaka građevinske sekcije utvrđuje se naknada u iznosu od:

AKTIVNOSTIBODOVI
1. izrada nacrta u mjerilu50 – 300
2. izrada troškovnika s dokaznicom mjera po satu35


Medicinska sekcija

Članak 14.

Za rad vještaka medicinske sekcije utvrđuje se naknada u iznosu od:

AKTIVNOSTIBODOVI
AKlinička medicina
1. pregled osoba i medicinske dokumentacije140
2. provedba dodatnih pretraga80
BSudska medicina
1. davanje nalaza i mišljenja160


Sekcija za promet i vozila

Članak 15.

Za rad vještaka sekcije za promet i vozila utvrđuje se naknada u iznosu od:

AKTIVNOSTIBODOVI
1. procjena štete na vozilu170 – 300
2. procjena vrijednosti vozila100
3. utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila100 – 250


IV. NAKNADA ZA RAD TUMAČA

Naknada za pisani prijevod

Članak 16.

(1) Naknada za obavljeni pisani prijevod obračunava se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

(2) Naknada za pisani prijevod iznosi:

AKTIVNOSTNAKNADA
1. prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik2,60 kuna po retku
2. prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.)4,40 kuna po retku
3. prijevod s jednoga stranog jezika na drugi strani jezik2,60 kuna po retku
4. ovjera teksta30% na cijenu
obavljenog prijevoda
5. hitan prijevod50% na cijenu
obavljenog prijevoda


Naknada za prevođenje izgovorenog teksta

Članak 17.

(1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik i obratno, kao i s jednoga stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada naknada u iznosu od 80,00 kuna za svaki započeti sat.

(2) U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnoga sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/23
Urbroj: 50301-25/06-19-2
Zagreb, 2. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.