Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN 45/2019 (3.5.2019.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede

899

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU MESNOG GOVEDARSTVA U SUSTAVU KRAVA – TELE, UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA, KOZA TE IZVORNIH PASMINA PERADI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/18-04/365; urbroj: 50301-25/05-18-2 od 16. studenoga 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program) u 2019. i 2020. godini.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Javni poziv

Članak 3.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) raspisuje Javni poziv kojim propisuje:

– mjere potpore

– uvjete prihvatljivosti podnositelja zahtjeva

– uvjete prihvatljivosti grla/kljunova

– iznos potpore

– način podnošenja zahtjeva za potporu

– razdoblje podnošenja zahtjeva za potporu

– rok za podnošenje zahtjeva za potporu

– administrativnu obradu i kontrolu na terenu

– pravila o načinu podnošenja prigovora

– povrat sredstava.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 4.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18).

(2) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa i Javnog poziva koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013

– Odluku o neudovoljavanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore Programa i Javnog poziva

(3) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Kontrola na terenu kod korisnika obavlja se po zaprimanju informacija koje upućuju na sumnju o neudovoljavanju uvjetima za dodjelu potpore.

Prigovori

Članak 5.

(1) Na odluke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 6.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 7.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

II. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/42
Urbroj: 525-15/2-19-1
Zagreb, 26. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.