Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 47/2019 (10.5.2019.), Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

917

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018 i 115/2018) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ribnjaka).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

a) popis katastarskih čestica/ PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, koje su predmet javnog natječaja,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak iz ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa),

c) posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU,

d) Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja te uvjerenje o postojećem sustavu navodnjavanja na predmetnim katastarskim česticama.

e) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

f) očitovanje ministarstva nadležnog za poslove razminiranja o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,

g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima.

h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite.

Članak 3.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup za ribnjake je sljedeća:

a) popis katastarskih čestica koje predmet javnog natječaja,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak iz ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa),

c) posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU,

d) uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,

e) uvjerenje jedinice lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,

f) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

g) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,

h) vodopravni uvjeti za korištenje kopnenih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture, koje izdaju Hrvatske vode sukladno posebnom propisu o vodama.

Članak 4.

(1) Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave u trajanju od 30 dana.

(2) Tekst javnog natječaja za zakup ribnjaka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave, te mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana.

(3) Informacija o natječajima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

(4) Proizvodno-tehnološke cjeline ne mogu se uvećavati u odnosu na postojeće proizvodno-tehnološke cjeline za koje su sklopljeni ugovori na temelju prijašnjih zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 5.

(1) Sudionici javnog natječaja za zakup iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti slijedeću dokumentaciju:

– potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– izjava da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– izjavu da na području Republike Hrvatske nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta

– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru,

– gospodarski program.

(2) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno članku 36. stavak 1. točka a. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18, u daljem tekstu Zakon), dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe.

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavak 1. točka b. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18, u daljem tekstu Zakon), dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja.

(4) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavak 1. točka b. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18, u daljem tekstu Zakon), koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nema gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja.

(5) Izjave iz stavka 1. podstavak 3., 4. i 5., stavka 2., 3. i 4. ovoga članka prilažu se na Obrascu 1., Obrascu 2., Obrascu 3. i na Obrascu 4. koji su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(6) Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na primjenu članka 36. stavak 4. Zakona, smatraju se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.

(7) Sudionici javnog natječaja za zakup ribnjaka su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i očitovanje Hrvatskih voda ili drugog nadležnog tijela o podmirenju svih obveza s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda.

(8) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup ribnjaka dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 2 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(9) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovoga članka dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u Tablici 2 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(10) Sudionici javnog natječaja za zakup ribnjaka dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 3 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(11) Pripadajući iznos uvjetnih grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje u smislu ovog Pravilnika naveden je u tablici 4 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(12) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 11. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

(13) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.

Članak 6.

(1) Kod utvrđivanja kriterija iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona mirni posjed se priznaje ponuditelju kojemu je istekao ugovor ili je istekla nagodba za višegodišnje nasade sklopljena na određeno vrijeme, u posjedu su tog zemljišta, a koji je od isteka ugovora/nagodbe do raspisivanja javnog natječaja podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta.

(2) Kod utvrđivanja kriterija iz članka 36. stavka 1. točke c) i d) Zakona ponuditelj mora biti u Upisniku poljoprivrednika upisan najmanje tri godine do objave natječaja i nositelj tog OPG-a u trenutku raspisivanja natječaja.

(3) Ukoliko je jedan ponuditelj na javnom natječaju izabran na više proizvodno tehnoloških cjelina kao najpovoljniji ponuditelj pa ukupna površina prelazi maksimalnu površinu koju može dobiti u zakup, u odnosu na definirani maksimum, ponuditelj pisanom izjavom odlučuje od kojih površina preko maksimuma odustaje a koje prihvaća.

Članak 7.

(1) Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta i Povjerenstvo za zakup ribnjaka dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Za ponude iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za zakup dužno je provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i oib ponuditelja, PTC/katastarska čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđena cijena za svaku PTC/katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku PTC/katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, dokumentacija dostavljena uz ponudu.

(4) Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz stavka 3. ovoga članka te izjave iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više PTC/ katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve PTC/ katastarske čestice za koje podnosi ponudu.

(6) Za svaku pojedinu PTC/ katastarsku česticu iz ponude navedene u stavku 5. ovoga članka, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku PTC/ katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.

(7) Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(8) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 1 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(9) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup ribnjaka i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 3 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) Jedinica lokalne samouprave koja ne želi raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za svoje područje dužna je o tome dati pisanu izjavu koju dostavlja nadležnoj županiji radi daljnjeg postupanja i Ministarstvu poljoprivrede na znanje.

(2) Ukoliko županija umjesto jedinica lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem sukladno stavku 1. ovoga članka, tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi i mrežnoj stranici županije u trajanju od 30 dana.

(3) Stručne poslove u svezi provedbe natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovoga članka obavlja upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu.

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovoga članka i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu, na prijedlog Povjerenstva za zakup, kojeg imenuje pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

(5) Na temelju odluke iz stavka 4. ovoga članka pročelnik i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

(6) Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu iz stavka 5. ovoga članka zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg imenuje pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu sukladno članku 39. stavak 2. Zakona.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 72/18.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/19

Urbroj: 525-07/0362-19-6

Zagreb, 3. svibnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Tablica 1

OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
PTC/ K.Č. BR.
KRITERIJPONUDITELJ 1PONUDITELJ 2PONUDITELJ 3
1. STOČAR KOJEM NEDOSTAJE POVRŠINA U ODNOSU NA BROJ UVJETNIH GRLANOSITELJ OPG-a/VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA/ PRAVNA OSOBA U RANGU MIKRO I MALIH PODUZEĆA


POLJOPRIVREDA OSNOVNA DJELATNOST


3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA VLASNIK ILI POSJEDNIK STOKE


3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDENE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


BROJ UVJETNIH GRLA


POVRŠINE KOJE KORISTI


POVRŠINE KOJE NEDOSTAJU + 10 %


2. DOSADAŠNJI POSJEDNIKPOLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST


MIRNI POSJED NA TEMELJU UGOVORA KOJI SU ISTEKLI


MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA


ISPUNIO SVE OBVEZE IZ UGOVORA KOJI JE ISTEKAO/GOSPODARSKI PROGRAM


3. MLADI POLJOPRIVREDNIKNOSITELJ OPG-a/VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA


DO OBJAVE NATJEČAJA NIJE NAVRŠIO 41 GODINU


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA


3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDENE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


4. POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOSTNOSITELJ OPG-a


POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST


UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDENE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


5. FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE S PODRUČJA JLS3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDENE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


6. ZADRUGE I TRGOVAČKA DRUŠTVAREGISTRIRANI ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA


7. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM8. OSTALE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE NAMJERAVAJU BAVITI POLJOPRIVREDNOM PROZVODNJOMDODATNI KRITERIJI
1. EKONOMSKA VRIJEDNOST PG 8 000-100.000 E2. VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJEPOVRTLARSTVO


VOĆARSTVO (OSIM ORAHA)


VINOGRADARSTVO


MASLINARSTVO


3. SJEMENSKA PROIZVODNJA4. OBRAZOVANJE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE5. NOSITELJ OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOJI JE HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA, ILI JE DIJETE SMRTNO STRADALOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA6. VEĆI BROJ ČLANOVA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA7. DULJE VRIJEME UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKACIJENANAPOMENAPRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJAČlanovi Povjerenstva:

Tablica 2

R. br.DokazujeIzvor dokumentaNaziv dokumenta
1.Nositelj OPG-aPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
2.Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra
3.Pravna osoba

Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra
4.Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzećaFINABON 1
5.Poljoprivreda primarna djelatnost

Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

(HZMO)

Nadležni trovački sud

Državni zavod za statistiku

(DZS)

– Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)

– Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)«.

6.Vlasnik ili posjednik stokeMinistarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda HAPIH-a

Potvrda HAPIH-a ili

Potvrda HAPIH-a i

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)

7.Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt

Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog objekta
8.Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječajuMinistarstvo poljoprivrede putem regionalnih uredaPotvrda Ministarstva poljoprivrede
9.Površine poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristiAgencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojuPotvrda iz ARKOD upisnika
10.Dosadašnji posjednikPodnositelj ponudeUgovor ili nagodba za višegodišnje nasade
11.Mlađi od 41 godPodnositelj ponudeOsobna iskaznica
12.Datum upisa u upisnik PGPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG
13.Bavi poljoprivrednom proizvodnjomPodnositelj ponudeUpisnik poljoprivrednih proizvođača
14.Ekonomska vrijednost PGMinistarstvo poljoprivrede putem regionalnih uredaPotvrda Ministarstva poljoprivrede
15.Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Podnositelj ponude

Ministarstva poljoprivrede

Gospodarski program

Za sjemensku proizvodnju-rješenje Ministarstva poljoprivrede

16.ObrazovanjePodnositelj ponudeDiploma ili svjedodžba
17.Hrvatski braniteljPodnositelj ponudePotvrda ministarstva branitelja
18.Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog braniteljaPodnositelj ponudePotvrda ministarstva branitelja
19.Broj članova OPG-aPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PGTablica 3

ZAKUP RIBNJAKA
OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
PTC/ K.Č. BR.
KRITERIJDOKUMENTACIJAPONUDITELJ 1PONUDITELJ 2PONUDITELJ 3
1. DOSADAŠNJI POSJEDNIK U MIRNOM POSJEDUODGOVARAJUĆI UGOVOR SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM (UGOVOR O DUGOGODIŠNJEM ZAKUPU/UGOVOR O ZAKUPU/ UGOVOR O PRIVREMENOM KORIŠTENJU), ODNOSNO UGOVOR O KONCESIJI ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE KOPNENIH VODA ZA UZGOJ RIBA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O VODAMA (KOPIJA)


2. FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE KOJE SE NAJMANJE TRI GODINE DO OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA BAVE DJELATNOŠĆU AKVAKULTURE TE SU U PROTEKLE TRI GODINE VIŠE RANGIRANE PO KRITERIJU UKUPNE PROIZVODNJEPOVLASTICA/DOZVOLA ZA AKVAKULTURU (KOPIJA)


PODACI O UKUPNOJ PROIZVODNJI (PROIZVEDENA RIBA PLASIRANA NA TRŽIŠTE) U PROTEKLE TRI GODINE KOJE SU OVLAŠTENICI POVLASTICE/ NOSITELJI DOZVOLE ZA AKVAKULTURU OBVEZNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA AKVAKULTURU


3. ZAINTERESIRANA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBAIZVADAK/RJEŠENJE O UPISU IZ ODGOVARAJUĆEG REGISTRA NADLEŽNOG TIJELA (KOPIJA)


DODATNI KRITERIJI (isto prvenstveno pravo)
1. VIŠI IZNOS PONUĐENE ZAKUPNINEPONUDA


2. VIŠA UKUPNA VRIJEDNOST PLANIRANE INVESTICIJE NA RIBNJAKU KOJI SE DAJE U ZAKUPGOSPODARSKI PROGRAM


3. VEĆI BROJ PLANIRANIH NOVOZAPOSLENIH RADNIKA NA RIBNJAKU KOJI SE DAJE U ZAKUPGOSPODARSKI PROGRAM


CIJENANAPOMENAPRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA


Članovi Povjerenstva:

Tablica 4

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJAUG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI
Goveda starija od 24 mjeseca1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca0,3
Rasplodni bikovi1,4
Telad0,15
Konji1,2
Ždrebad0,5
Magarci1,0
Pulad0,5
Ovce i koze0,10
Janjad, jarad0,05
Krmače0,3
Nerasti0,4
Svinje u tovu0,15
Odojci0,02
Kokoši nesilice0,004
Tovni pilići0,0025
Purani0,02
Kunići i pernata divljač0,002


OBRAZAC 1.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude

__________________________________

IZJAVA

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam do isteka roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada ____________________________, objavljen dana ________________ godine, na području Republike Hrvatske platio sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv mene ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.

_______________________

(potpis/pečat podnositelja ponude)


OBRAZAC 2.

***Članak 5. stavak 6. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske:

»Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na članak 36. stavak 4. Zakona, smatraju se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.«

Pravna osoba – Podnositelj ponude

__________________________

IZJAVA

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada __________________, objavljen dana __________ godine:

(* zaokružiti/zaokružiti i popuniti)


POVEZAN sa sljedećim fizičkim i pravnim osobama:
ime/naziv osobeOIBadresa

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


NISAM POVEZAN s drugim fizičkim i pravnim osobama.


Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.

_______________________

(potpis/pečat podnositelja ponude)


OBRAZAC 3.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude

__________________________________

IZJAVA

Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada ________________________, objavljen dana__________, koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru, ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju.

_______________________

(potpis/pečat podnositelja ponude)

OBRAZAC 4.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude

__________________________________

IZJAVA

(a) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada __________________, objavljen dana __________ godine: ispunjavao gospodarski program iz ugovora na temelju kojeg ostvarujem status dosadašnjeg posjednika, za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora, do trenutka raspisivanja natječaja.

(* za ugovore kojima je gospodarski program sastavni dio ugovora)

(b) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada __________________, objavljen dana __________ godine: koristio zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja.

(* za ugovore kojima je gospodarski program nije sastavni dio ugovora i ugovore o koncesiji)

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.

_______________________

(potpis/pečat podnositelja ponude)