Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

982

Na temelju odredbi članka 181. stavka 3. i članka 191. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. svibnja 2019. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

U naslovu Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 37/16 i 96/18, dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 1. alineje 1. i 2., u naslovu Glave II., u članku 3. stavak 2. i u članku 4. stavak 3. Pravilnika, riječ »oblik« u odgovarajućem rodu i padežu se zamjenjuje riječju »struktura« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. Pravilnika iza riječi »kontnom planu od strane Agencije« dodaju se riječi: »iz Priloga 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 3. Pravilnika, riječ »Pravilnika« zamjenjuje se riječju »članka«.

Članak 4.

(1) U članku 7. stavku 1. Pravilnika, treća alineja mijenja se i glasi:

» – dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 12. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine«

(2) U članku 7. stavku 1. Pravilnika, četvrta alineja mijenja se i glasi:

» – dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31.12.)«

Članak 5.

Članak 8. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.«

Članak 6.

Dodaje se PRILOG 3 Pravilnika – KONTNI PLAN DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/03
Urbroj: 326-01-70-72-19-4
Zagreb, 14. svibnja 2019.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
Antun Palarić, v. r.

KONTNI PLAN DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE

RAZRED 0
NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA I FINANCIJSKA ULAGANJA

00
NEMATERIJALNA IMOVINA
000
Osnivački izdaci
001
Izdaci za istraživanje i razvoj
002
Patenti, software, licence, koncesije, zaštitni znakovi i ostala slična prava
003
Goodwill
004
Predujmovi za nematerijalna sredstva
005
Nematerijalna ulaganja u pripremi
007
Ostala nematerijalna imovina
008
Vrijednosno usklađenje i revalorizacija nematerijalne imovine
009
Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine
01
MATERIJALNA IMOVINA ZA NEPOSREDNO OBAVLJANJE OSIGURATELJNE DJELATNOSTI
010
Zemljišta za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
011
Građevinski objekti (zgrade) za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
012
Oprema, uredski namještaj, transportna sredstva za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnost
013
Predujmovi za materijalnu imovinu za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
014
Materijalna imovina za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti u pripremi
015
Materijalna imovina za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti dobivena u najam
016
Materijalna imovina za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti (izvan uporabe)
017
Ulaganja na tuđoj imovini u uporabi
018
Vrijednosno usklađenje i revalorizacija materijalne imovine
019
Akumulirana amortizacija materijalne imovine za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
02
MATERIJALNA IMOVINA KOJA NE SLUŽI ZA NEPOSREDNO OBAVLJANJE OSIGURATELJNE DJELATNOSTI (svaku vrstu materijalne imovine podijeliti na ulaganja iz: MPOŽ-a, zdravstvenog, tehničkih pričuva i ostala)
020
Zemljišta
021
Građevinski objekti (zgrade)
022
Oprema, uredski namještaj, transportna sredstva
023
Predujmovi za materijalnu imovinu
024
Materijalna imovina koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti u pripremi
025
Materijalna imovina koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti dobivena u najam
026
Ostala materijalna imovina
028
Vrijednosno usklađenje i revalorizacija materijalne imovine
029
Akumulirana amortizacija materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
03
ULAGANJA U POVEZANA, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I PODRUŽNICE (za svaku vrstu podijeliti ulaganja iz: MPOŽ-a, zdravstvenog, tehničkih pričuva i ostala)
031
Ulaganja u povezana društva
032
Ulaganja u pridružena društva
033
Ulaganja u podružnice
04
FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA
040
Obveznice
0400
MPOŽ
04000
Državne obveznice
040001
Nabavna vrijednost
040008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040009
Amortizacija
04001
Municipalne obveznice
040011
Nabavna vrijednost
040018
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040019
Amortizacija
04002
Korporativne obveznice
040021
Nabavna vrijednost
040028
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040029
Amortizacija
04003
Ostale obveznice
040031
Nabavna vrijednost
040038
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040039
Amortizacija
0401
Zdravstvena osiguranja
04010
Državne obveznice
040101
Nabavna vrijednost
040108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040109
Amortizacija
04011
Municipalne obveznice
040111
Nabavna vrijednost
040118
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040119
Amortizacija
04012
Korporativne obveznice
040121
Nabavna vrijednost
040128
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040129
Amortizacija
04013
Ostale obveznice
040131
Nabavna vrijednost
040138
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040139
Amortizacija
0402
Tehničke pričuve
04020
Državne obveznice
040201
Nabavna vrijednost
040208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040209
Amortizacija
04021
Municipalne obveznice
040211
Nabavna vrijednost
040218
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040219
Amortizacija
04022
Korporativne obveznice
040221
Nabavna vrijednost
040228
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040229
Amortizacija
04023
Ostale obveznice
040231
Nabavna vrijednost
040238
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040239
Amortizacija
0403
Ostalo
04030
Državne obveznice
040301
Nabavna vrijednost
040308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040309
Amortizacija
04031
Municipalne obveznice
040311
Nabavna vrijednost
040318
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040319
Amortizacija
04032
Korporativne obveznice
040321
Nabavna vrijednost
040328
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040329
Amortizacija
04033
Ostale obveznice
040331
Nabavna vrijednost
040338
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
040339
Amortizacija
041
Komercijalni zapisi i usklađenje vrijednosti
0410
MPOŽ
041001
Nabavna vrijednost
041008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0411
Zdravstvena osiguranja
041101
Nabavna vrijednost
041108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0412
Tehničke pričuve
041201
Nabavna vrijednost
041208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0413
Ostalo
041301
Nabavna vrijednost
041308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
042
Trezorski zapisi i usklađenje vrijednosti
0420
MPOŽ
042001
Nabavna vrijednost
042008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0421
Zdravstvena osiguranja
042101
Nabavna vrijednost
042108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0422
Tehničke pričuve
042201
Nabavna vrijednost
042208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0423
Ostalo
042301
Nabavna vrijednost
042308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
043
Mjenice i usklađenje vrijednosti
0430
MPOŽ
043001
Nabavna vrijednost
043008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0431
Zdravstvena osiguranja
043101
Nabavna vrijednost
043108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0432
Tehničke pričuve
043201
Nabavna vrijednost
043208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0433
Ostalo
043301
Nabavna vrijednost
043308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
049
Ostala imovina koja se drži do dospijeća i usklađenje vrijednosti
0490
MPOŽ
049001
Nabavna vrijednost
049008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0491
Zdravstvena osiguranja
049101
Nabavna vrijednost
049108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0492
Tehničke pričuve
049201
Nabavna vrijednost
049208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0493
Ostalo
049301
Nabavna vrijednost
049308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05
FINANCIJSKA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU
050
Obveznice i usklađenje vrijednosti
0500
MPOŽ
05000
Državne obveznice
050001
Nabavna vrijednost
050008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05001
Municipalne obveznice
050011
Nabavna vrijednost
050018
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05002
Korporativne obveznice
050021
Nabavna vrijednost
050028
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05003
Ostale obveznice
050031
Nabavna vrijednost
050038
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0501
Zdravstvena osiguranja
05010
Državne obveznice
050101
Nabavna vrijednost
050108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05011
Municipalne obveznice
050111
Nabavna vrijednost
050118
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05012
Korporativne obveznice
050121
Nabavna vrijednost
050128
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05013
Ostale obveznice
050131
Nabavna vrijednost
050138
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0502
Tehničke pričuve
05020
Državne obveznice
050201
Nabavna vrijednost
050208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05021
Municipalne obveznice
050211
Nabavna vrijednost
050218
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05022
Korporativne obveznice
050221
Nabavna vrijednost
050228
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05023
Ostale obveznice
050231
Nabavna vrijednost
050238
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0503
Ostalo
05030
Državne obveznice
050301
Nabavna vrijednost
050308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05031
Municipalne obveznice
050311
Nabavna vrijednost
050318
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05032
Korporativne obveznice
050321
Nabavna vrijednost
050328
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
05033
Ostale obveznice
050331
Nabavna vrijednost
050338
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
051
Komercijalni zapisi i usklađenje vrijednosti
0510
MPOŽ
05101
Nabavna vrijednost
05108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0511
Zdravstvena osiguranja
05111
Nabavna vrijednost
05118
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0512
Tehničke pričuve
05121
Nabavna vrijednost
05128
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0513
Ostalo
05131
Nabavna vrijednost
05138
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
052
Trezorski zapisi i usklađenje vrijednosti
0520
MPOŽ
05201
Nabavna vrijednost
05208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0521
Zdravstvena osiguranja
05211
Nabavna vrijednost
05218
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0522
Tehničke pričuve
05221
Nabavna vrijednost
05228
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0523
Ostalo
05231
Nabavna vrijednost
05238
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
053
Mjenice mjerene po fer vrijednosti i usklađenje vrijednosti
0530
MPOŽ
05301
Nabavna vrijednost
05308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0531
Zdravstvena osiguranja
05311
Nabavna vrijednost
05318
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0532
Tehničke pričuve
05321
Nabavna vrijednost
05328
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0533
Ostalo
05331
Nabavna vrijednost
05338
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
054
Investicijski fondovi i usklađenje vrijednosti
0540
MPOŽ
05401
Nabavna vrijednost
05408
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0541
Zdravstvena osiguranja
05411
Nabavna vrijednost
05418
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0542
Tehničke pričuve
05421
Nabavna vrijednost
05428
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0543
Ostalo
05431
Nabavna vrijednost
05438
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
055
Dionice i usklađenje vrijednosti
0550
MPOŽ
05501
Nabavna vrijednost
05508
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0551
Zdravstvena osiguranja
05511
Nabavna vrijednost
05518
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0552
Tehničke pričuve
05521
Nabavna vrijednost
05528
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0553
Ostalo
05531
Nabavna vrijednost
05538
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
056
Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti u računovodstvu zaštite
0560
MPOŽ
05601
Nabavna vrijednost
05608
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0561
Zdravstvena osiguranja
05611
Nabavna vrijednost
05618
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0562
Tehničke pričuve
05621
Nabavna vrijednost
05628
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0563
Ostalo
05631
Nabavna vrijednost
05638
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
059
Ostala imovina raspoloživa za prodaju i usklađenje vrijednosti
0590
MPOŽ
05901
Nabavna vrijednost
05908
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0591
Zdravstvena osiguranja
05911
Nabavna vrijednost
05918
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0592
Ostalo
05921
Nabavna vrijednost
05928
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
06
FINANCIJSKA IMOVINA ZA TRGOVANJE (po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka)
060
Obveznice i usklađenje vrijednosti
0600
MPOŽ
06001
Nabavna vrijednost
06008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0601
Zdravstvena osiguranja
06011
Nabavna vrijednost
06018
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0602
Tehničke pričuve
06021
Nabavna vrijednost
06028
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0603
Ostalo
06031
Nabavna vrijednost
06038
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
061
Komercijalni zapisi i usklađenje vrijednosti
0610
MPOŽ
06101
Nabavna vrijednost
06108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0611
Zdravstvena osiguranja
06111
Nabavna vrijednost
06118
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0612
Tehničke pričuve
06121
Nabavna vrijednost
06128
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0613
Ostalo
06131
Nabavna vrijednost
06138
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
062
Trezorski zapisi i usklađenje vrijednosti
0620
MPOŽ
06 2 01
Nabavna vrijednost
06 2 08
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0621
Zdravstvena osiguranja
06211
Nabavna vrijednost
06218
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0622
Tehničke pričuve
06221
Nabavna vrijednost
06228
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0623
Ostalo
06231
Nabavna vrijednost
06238
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
063
Mjenice koje kotiraju i usklađenje vrijednosti
0630
MPOŽ
06301
Nabavna vrijednost
06308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0631
Zdravstvena osiguranja
06311
Nabavna vrijednost
06318
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0632
Tehničke pričuve
06321
Nabavna vrijednost
06328
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0633
Ostalo
06331
Nabavna vrijednost
06338
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
064
Investicijski fondovi i usklađenje vrijednosti
0640
MPOŽ
06401
Nabavna vrijednost
06408
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0641
Zdravstvena osiguranja
06411
Nabavna vrijednost
06418
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0642
Tehničke pričuve
06421
Nabavna vrijednost
06428
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0643
Ostalo
06431
Nabavna vrijednost
06438
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
065
Dionice i usklađenje vrijednosti
0650
MPOŽ
06501
Nabavna vrijednost
06508
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0651
Zdravstvena osiguranja
06511
Nabavna vrijednost
06518
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0652
Tehničke pričuve
06521
Nabavna vrijednost
06528
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0653
Ostalo
06531
Nabavna vrijednost
06538
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
066
Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti
0660
MPOŽ
06601
Nabavna vrijednost
06608
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0661
Zdravstvena osiguranja
06611
Nabavna vrijednost
06618
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0662
Tehničke pričuve
06621
Nabavna vrijednost
06628
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0663
Ostalo
06631
Nabavna vrijednost
06638
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
069
Ostala imovina po fer vrijednosti i usklađenje vrijednosti
0690
MPOŽ
06901
Nabavna vrijednost
06908
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0691
Zdravstvena osiguranja
06901
Nabavna vrijednost
06908
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0692
Tehničke pričuve
06921
Nabavna vrijednost
06928
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0693
Ostalo
06931
Nabavna vrijednost
06938
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
07
DEPOZITI, ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA
070
Depoziti i usklađenje vrijednosti
0700
MPOŽ
07001
Nabavna vrijednost
07008
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0701
Zdravstvena osiguranja
07011
Nabavna vrijednost
07018
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0702
Tehničke pričuve
07021
Nabavna vrijednost
07028
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0703
Ostalo
07031
Nabavna vrijednost
07038
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
071
ZAJMOVI i usklađenje vrijednosti
0710
MPOŽ
07101
Nabavna vrijednost
07108
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0711
Zdravstvena osiguranja
07111
Nabavna vrijednost
07118
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0712
Tehničke pričuve
07121
Nabavna vrijednost
07128
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0713
Ostalo
07131
Nabavna vrijednost
07138
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
072
Financijski instrumenti koji ne kotiraju na aktivnom tržištu i usklađenje vrijednosti
0720
MPOŽ
07201
Nabavna vrijednost
07208
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0721
Zdravstvena osiguranja
07211
Nabavna vrijednost
07218
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0722
Tehničke pričuve
07221
Nabavna vrijednost
07228
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0723
Ostalo
07231
Nabavna vrijednost
07238
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
073
Plasmani (zajmovi) temeljem obrnutih repo poslova i usklađenje vrijednosti
0730
MPOŽ
07301
Nabavna vrijednost
07308
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0731
Zdravstvena osiguranja
07311
Nabavna vrijednost
07318
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0732
Tehničke pričuve
07321
Nabavna vrijednost
07328
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0733
Ostalo
07331
Nabavna vrijednost
07338
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
074
Nederivativni financijski instrumenti s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu i usklađenje vrijednosti
0740
MPOŽ
07401
Nabavna vrijednost
07408
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0741
Zdravstvena osiguranja
07411
Nabavna vrijednost
07418
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0742
Tehničke pričuve
07421
Nabavna vrijednost
07428
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0743
Ostalo
07431
Nabavna vrijednost
07438
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
075
Ostali plasmani, depoziti i zajmovi i usklađenje vrijednosti
0750
MPOŽ
07501
Nabavna vrijednost
07508
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0751
Zdravstvena osiguranja
07511
Nabavna vrijednost
07518
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0752
Tehničke pričuve
07521
Nabavna vrijednost
07528
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0753
Ostalo
07531
Nabavna vrijednost
07538
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
076
Potraživanja
0760
MPOŽ
07601
Nabavna vrijednost
07608
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0761
Zdravstvena osiguranja
07611
Nabavna vrijednost
07618
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0762
Tehničke pričuve
07621
Nabavna vrijednost
07628
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
0763
Ostalo
07631
Nabavna vrijednost
07638
Usklađenje (ispravak) vrijednosti
08
FINANACIJSKA ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK UGOVARATELJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
080
Investicijski fondovi i usklađenje vrijednosti
081
Dužnički financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti
082
Strukturirani dužnički financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti
083
Vlasnički financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti
084
Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti
089
Ostala financijska ulaganja i usklađenje vrijednosti
RAZRED 1
NOVAC, NOVČANI EKVIVALENTI, POTRAŽIVANJA I RAZGRANIČENJA

10
NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI
100
novčani računi u bankama – kunski
101
novčani računi izdvojenih sredstava
102
novac u blagajni
103
novčani računi u bankama – devizni
104
devizni akreditivi
105
devizna blagajna
106
ostala novčana sredstva
11
NOVČANI EKVIVALENTI
110
Čekovi
111
Ostalo
119
ispravak vrijednosti
12
POTRAŽIVANJA OD OSIGURANIKA
120
potraživanja po osnovi premije osiguranja u zemlji
121
potraživanja po osnovi premije osiguranja u inozemstvu
122
potraživanja po premiji suosiguranja
123
potraživanja po premiji reosiguranja – zemlja
124
potraživanja po premiji reosiguranja – inozemstvo
128
ostala potraživanja po osnovu premije
129
ispravak vrijednosti potraživanja od premije
13
POTRAŽIVANJA PO OSNOVI UDJELA U NAKNADI ŠTETA
130
potraživanja za udjele u štetama suosiguranja
131
potraživanja za uplate u štetama po reosiguranju u zemlji
132
potraživanja za udjele u štetama po reosiguranju iz inozemstva
139
ispravak vrijednosti potraživanja po štetama suosiguranja i reosiguranja
14
OSTALA POTRAŽIVANJA
140
potraživanja za kamate
141
potraživanja za predujmove
142
potraživanja po osnovu prava na regres
143
potraživanja po osnovu šteta uzrokovanih NN i NNO MV
144
potraživanja od povezanih poduzeća
145
potraživanja od drugih osiguravajućih društava u zemlji
146
potraživanja od osiguravajućih društava iz inozemstva
147
potraživanja od kartičnih kuća
148
ostala potraživanja
149
ispravak vrijednosti ostalih potraživanja
15
OSTALA KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
150
Zajmovi i potraživanja
151
Ostala kratkotrajna potraživanja, osim potraživanja od osiguranika
159
Ispravak vrijednosti ostale kratkotrajne financijske imovine
16
INTERNI FINANCIJSKI ODNOSI
18
OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
180
potraživanja od državnih i drugih institucija
181
potraživanja za preplaćene poreze i doprinose
182
potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
183
potraživanja od zaposlenih
186
financijski instrumenti u postupku namire
188
ostala kratkoročna potraživanja
189
ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja
19
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
190
Prethodno obračunati prihodi od kamata i najamnine
191
Drugi prethodno obračunati prihodi
192
Odgođeni troškovi pribave osiguranja
193
Ostali odgođeni troškovi
194
Odgođena porezna imovina
195
Druga aktivna vremenska razgraničenjaRAZRED 2
DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

20
OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU
200
Obveze prema povezanim društvima
201
Obveze s osnove udjela u rezultatu
2010
Obveze za dividende
21
FINANCIJSKE OBVEZE, OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
210
Financijske obveze po amortiziranom trošku
2100
Obveze po izdanim financijskim instrumentima
21000
Obveze po izdanim obveznicama
21001
Obveze po ostalim dužničkim financijskim instrumentima
2101
Ostale obveze po amortiziranom trošku
211
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
2110
Obveze po dužničkim financijskim instrumentima
2111
Izvedene financijske obveze
2112
Ostale financijske obveze po fer vrijednosti
213
Obveze po zajmovima
214
Obveze po repo poslovima
215
Obveze s osnove kamata i naknada
219
Obveze po najmu i ostale obveze
22
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I JAMSTVA
220
Obveze prema dobavljačima u zemlji
221
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu
222
Primljeni predujmovi od dobavljača
223
Obveze po jamstvima
229
Ostale obveze
23
OBVEZE IZ NEPOSREDNIH POSLOVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA
230
Obveze po štetama i ugovorenim iznosima po osiguranju
231
Obveze po štetama i ugovorenim iznosima po suosiguranju
232
Obveze po štetama i ugovorenim iznosima po reosiguranju i iz retrocesije
233
Obveze po premiji suosiguranja i reosiguranja
2 3 4
Obveze za primljene predujmove
2 3 40
Obveze za primljene predujmove za premiju osiguranja
2 3 41
Obveze za primljene predujmove za štete
235
Obveze po regresima
236
Obveze prema brokerima u osiguranju
237
Doprinosi, članarine, ostalo (HUO, vatrogasni, tuča, MUP, garancijski fond itd.)
2370
HUO
2371
Vatrogasni doprinosi
2372
MUP
2373
Garancijski fond
2374
Ostalo
238
Obveze prema drugim osiguravajućim društvima
239
Ostale obveze iz neposrednih poslova osiguranja
24
OBVEZE ZA POREZE, ČLANARINE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE
240
Obveze za porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku
241
Obveze za AO, AK i ostale porezi
242
Obveze za poreze iz rezultata
243
Ostale obveze za članarine, pristojbe i doprinose (šume, HGK, itd)
244
Obveze po ugovorima o djelu
245
Obveza prema revizorskim tvrtkama
246
Obveze prema Nadzornom odboru
249
Ostale obveze
25
OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA
250
Obveze za neto place
251
Obveze za doprinose iz plaće
252
Porezi i prirezi
253
Obveze za doprinose na plaće
254
Obustave iz neto plaća i naknada plaća
255
Ostale obveze prema zaposlenima
256
Isplate s temelja udjela u kapitalu (opcijske kupnje, dionice)
26
INTERNI FINANCIJSKI ODNOSI
27
OBVEZE ZA PROVIZIJE I OSTALE OBVEZE
270
Obveze za provizije prema agencijama
271
Obveze za provizije prema fizičkim osobama
272
Obveze za kupljene financijske instrumente u procesu namire
273
Obveze za izdane čekove
274
Obveze drugog reda (stečaj)
279
Ostale obveze
28
DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE, FINANCIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA OSIGURAVAJUĆIM ORGANIZACIJAMA U INOZEMSTVU, REZERVIRANJA
280
Depoziti zadržani iz posla osiguranja predanog u reosiguranje
281
Financijski i obračunski odnosi sa osiguravajućim organizacijama u inozemstvu
282
Ostalo
289
REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
29
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)
290
Obveze za obračunato a odgođeno plaćanje troškova
291
Obračunati prihodi budućeg razdoblja
292
Odgođeno priznavanje prihoda za koje postoji neizvjesnost naplate
293
Obračunate direktne provizije
294
Razgraničene provizije RE
295
Razgraničene porezne obveze
RAZRED 3
ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

31
ZALIHE MATERIJALA
310
Zalihe materijala
3100
Uredski materijal i pribor
3101
Zalihe otpisanih i rashodovanih sredstava
32
ZALIHE SITNOG INVENTARA
320
Sitan inventar na zalihi
3200
Sitan inventar na zalihi
321
Autogume na zalihi
3210
Autogume na zalihi
329
Vrijednosno usklađenje zaliha sitnog inventara i revalorizacija
3290
Vrijednosno usklađenje zaliha sitnog inventara
3291
Revalorizacija zaliha sitnog inventara
33
SITAN INVENTAR U UPORABI
330
Sitan inventar u uporabi
3300
Sitan inventar u uporabi
331
Autogume u uporabi
3310
Autogume u uporabi
332
Amortizacija sitnog inventara
3320
Amortizacija sitnog inventara
333
Amortizacija autoguma
3330
Amortizacija autoguma
339
Vrijednosno usklađenje sitnog inventara i autoguma i revalorizacija
3390
Vrijednosno usklađenje sitnog inventara i autoguma
3391
Revalorizacija sitnog inventara i autogumaRAZRED 4
TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA

40
ŠTETE U OSIGURANJU
400
Likvidirane štete
401
Troškovi vezani za isplatu šteta (dalje u analitici dijele se na odvjetničke troškove, spašene ostatke, troškove procjene šteta, ostale troškove obrade šteta, naplaćene regrese (-))
402
Udjeli suosiguravatelja u likvidiranim štetama
403
Udjeli reosiguravatelja u likvidiranim štetama
41
IZDACI ZA ŠTETE REOSIGURANJA
410
Likvidirane štete reosiguranja
411
Udjeli reosiguravatelja u štetama reosiguranja iz retrocesije
42
PROMJENE TEHNIČKIH PRIČUVA
420
Promjena matematičke pričuve, bruto iznos
421
Promjena pričuve za nastale i prijavljene štete – osiguranja/reosiguranja
422
Promjena pričuve za nastale i neprijavljene štete
4229
Promjena pričuva za kolebanje šteta
423
Promjena pričuve za bonuse i popuste
424
Promjena pričuve za troškove obrade šteta
425
Promjena pričuva za regresna potraživanja
426
Promjena za URR (pričuve za ne istekle rizike)
427
Promjena za pričuve (LAT) (pričuve za pokriće obveza s osnova neadekvatnosti tehničkih pričuva)
428
Promjena posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (osim matematičke pričuve)
429
Promjene ostalih osigurateljno-tehničkih pričuva
43
TROŠKOVI PRIBAVE
430
Neposredni troškovi pribave
431
Posredni troškovi pribave
432
Troškovi izdavanja polica
44
MATERIJAL I OSTALI TROŠKOVI
440
Materijal
441
Potrošena energija
442
Troškovi usluga
444
Amortizacija i revalorizacija amortizacije
447
Rezerviranje troškova i rizika (dugoročna)
45
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA – MATERIJALNI I NEMATERIJALNI
450
Dnevnice za službeno putovanje i putne troškove u zemlji
451
Naknade iz poslovanja po Ugovorima
452
Reprezentacija
453
Premije osiguranja
454
Bankarske usluge
455
Doprinosi i članarine
456
Porezi koji ne ovise o rezultatu
457
Rashodi od prodaje materijalne imovine koja služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
458
Ostali troškovi poslovanja – materijalni
459
Troškovi kamata po najmu i ostali troškovi poslovanja – nematerijalni
46
TROŠKOVI FINANCIJSKIH ULAGANJA
460
Kamatni rashodi
461
Tečajne razlike
4610
Financijska imovina koja se drži do dospijeća
46100
Obveznice
461000
MPOŽ
461001
Zdravstvena osiguranja
461002
Tehničke pričuve
461003
Ostalo
46101
Komercijalni zapisi
461010
MPOŽ
461011
Zdravstvena osiguranja
461012
Tehničke pričuve
461013
Ostalo
46102
Trezorski zapisi
461020
MPOŽ
461021
Zdravstvena osiguranja
461022
Tehničke pričuve
461023
Ostalo
46103
Mjenice
461030
MPOŽ
461031
Zdravstvena osiguranja
461032
Tehničke pričuve
461033
Ostalo
46109
Ostala imovina koja se drži do dospijeća
461090
MPOŽ
461091
Zdravstvena osiguranja
461092
Tehničke pričuve
461093
Ostalo
4611
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
46110
Obveznice
461100
MPOŽ
461101
Zdravstvena osiguranja
461102
Tehničke pričuve
461103
Ostalo
46111
Komercijalni zapisi
461110
MPOŽ
461111
Zdravstvena osiguranja
461112
Tehničke pričuve
461113
Ostalo
46112
Trezorski zapisi
461120
MPOŽ
461121
Zdravstvena osiguranja
461122
Tehničke pričuve
461123
Ostalo
46113
Mjenice
461130
MPOŽ
461131
Zdravstvena osiguranja
461132
Tehničke pričuve
461133
Ostalo
46114
Investicijski fondovi
461140
MPOŽ
461141
Zdravstvena osiguranja
461142
Tehničke pričuve
461143
Ostalo
46115
Dionice
461150
MPOŽ
461151
Zdravstvena osiguranja
461152
Tehničke pričuve
461153
Ostalo
46116
Izvedeni financijski instrumenti
461160
MPOŽ
461161
Zdravstvena osiguranja
461162
Tehničke pričuve
461163
Ostalo
46119
Ostala financijska imovina raspoloživa za prodaju
461190
MPOŽ
461191
Zdravstvena osiguranja
461192
Tehničke pričuve
461193
Ostalo
4612
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
46120
Obveznice
461200
MPOŽ
461201
Zdravstvena osiguranja
461202
Tehničke pričuve
461203
Ostalo
46121
Komercijalni zapisi
461210
MPOŽ
461221
Zdravstvena osiguranja
461212
Tehničke pričuve
461213
Ostalo
46122
Trezorski zapisi
461220
MPOŽ
461221
Zdravstvena osiguranja
461222
Tehničke pričuve
461223
Ostalo
46123
Mjenice
461230
MPOŽ
461231
Zdravstvena osiguranja
461232
Tehničke pričuve
461233
Ostalo
46124
Investicijski fondovi
461240
MPOŽ
461241
Zdravstvena osiguranja
461242
Tehničke pričuve
461243
Ostalo
46125
Dionice
461250
MPOŽ
461251
Zdravstvena osiguranja
461252
Tehničke pričuve
461253
Ostalo
46126
Izvedeni financijski instrumenti
461260
MPOŽ
461261
Zdravstvena osiguranja
461262
Tehničke pričuve
461263
Ostalo
46129
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
461290
MPOŽ
461291
Zdravstvena osiguranja
461292
Tehničke pričuve
461293
Ostalo
4613
Zajmovi i potraživanja
46130
Depoziti
461300
MPOŽ
461301
Zdravstvena osiguranja
461302
Tehničke pričuve
461303
Ostalo
46131
Zajmovi
461310
MPOŽ
461311
Zdravstvena osiguranja
461312
Tehničke pričuve
461313
Ostalo
46132
Mjenice
461320
MPOŽ
461321
Zdravstvena osiguranja
461322
Tehničke pričuve
461323
Ostalo
46133
Plasmani (zajmovi) temeljem obrnutih repo poslova
461330
MPOŽ
461331
Zdravstvena osiguranja
461332
Tehničke pričuve
461333
Ostalo
46134
Nederivativni financijski instrumenti
461340
MPOŽ
461341
Zdravstvena osiguranja
461342
Tehničke pričuve
461343
Ostalo
46135
Ostali plasmani
461350
MPOŽ
461351
Zdravstvena osiguranja
461352
Tehničke pričuve
461353
Ostalo
46136
Potraživanja
461360
MPOŽ
461361
Zdravstvena osiguranja
461362
Tehničke pričuve
461363
Ostalo
463
Umanjenja financijske i materijalne imovine
4630
MPOŽ
4631
Zdravstveno osiguranje
4632
Tehničke pričuve
4633
Ostalo
464
Troškovi naknada
4640
Troškovi naknada MPOŽ
4641
Troškovi naknada – zdravstveno osiguranje
4642
Troškovi naknada – tehničke pričuve
4643
Troškovi naknada – ostalo
465
Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost
4650
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
46500
Obveznice
465000
MPOŽ
465001
Zdravstvena osiguranja
465002
Tehničke pričuve
465003
Ostalo
46501
Komercijalni zapisi
465010
MPOŽ
4650 1 1
Zdravstvena osiguranja
465012
Tehničke pričuve
465013
Ostalo
46502
Trezorski zapisi
465020
MPOŽ
465021
Zdravstvena osiguranja
465022
Tehničke pričuve
465023
Ostalo
46503
Mjenice
465030
MPOŽ
465031
Zdravstvena osiguranja
465032
Tehničke pričuve
465033
Ostalo
46504
Investicijski fondovi
465040
MPOŽ
465041
Zdravstvena osiguranja
465042
Tehničke pričuve
465043
Ostalo
46505
Dionice
465050
MPOŽ
465051
Zdravstvena osiguranja
465052
Tehničke pričuve
465053
Ostalo
46506
Izvedeni financijski instrumenti
465060
MPOŽ
465061
Zdravstvena osiguranja
465062
Tehničke pričuve
465063
Ostalo
46509
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
465090
MPOŽ
465091
Zdravstvena osiguranja
465092
Tehničke pričuve
465093
Ostalo
4659
Ostali nerealizirani gubici
46590
MPOŽ
46591
Zdravstveno
46592
Tehničke pričuve
46593
Ostalo
466
Realizirani gubici od prodaje financijske imovine
4660
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
46600
Obveznice
466000
MPOŽ
466001
Zdravstvena osiguranja
466002
Tehničke pričuve
466003
Ostalo
46601
Komercijalni zapisi
466010
MPOŽ
466011
Zdravstvena osiguranja
466012
Tehničke pričuve
466013
Ostalo
46602
Trezorski zapisi
466020
MPOŽ
466021
Zdravstvena osiguranja
465022
Tehničke pričuve
465023
Ostalo
46603
Mjenice
466030
MPOŽ
466031
Zdravstvena osiguranja
466032
Tehničke pričuve
466033
Ostalo
46604
Investicijski fondovi
466040
MPOŽ
466041
Zdravstvena osiguranja
466042
Tehničke pričuve
466043
Ostalo
46605
Dionice
466050
MPOŽ
466051
Zdravstvena osiguranja
466052
Tehničke pričuve
466053
Ostalo
46606
Izvedeni financijski instrumenti
466060
MPOŽ
466061
Zdravstvena osiguranja
466062
Tehničke pričuve
466063
Ostalo
46609
Ostala financijska imovina raspoloživa za prodaju
466090
MPOŽ
466091
Zdravstvena osiguranja
466092
Tehničke pričuve
466093
Ostalo
4661
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
46610
Obveznice
466100
MPOŽ
466101
Zdravstvena osiguranja
466102
Tehničke pričuve
466103
Ostalo
46611
Komercijalni zapisi
466110
MPOŽ
466121
Zdravstvena osiguranja
466112
Tehničke pričuve
466113
Ostalo
46612
Trezorski zapisi
466120
MPOŽ
466121
Zdravstvena osiguranja
466122
Tehničke pričuve
466123
Ostalo
46613
Mjenice
466130
MPOŽ
466131
Zdravstvena osiguranja
466132
Tehničke pričuve
466133
Ostalo
46614
Investicijski fondovi
466140
MPOŽ
466141
Zdravstvena osiguranja
466142
Tehničke pričuve
466143
Ostalo
46615
Dionice
466150
MPOŽ
466151
Zdravstvena osiguranja
466152
Tehničke pričuve
466153
Ostalo
46616
Izvedeni financijski instrumenti
466160
MPOŽ
466161
Zdravstvena osiguranja
466162
Tehničke pričuve
466163
Ostalo
46619
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
466190
MPOŽ
466191
Zdravstvena osiguranja
466192
Tehničke pričuve
466193
Ostalo
4662
Zajmovi i potraživanja
46620
Depoziti
466200
MPOŽ
466201
Zdravstvena osiguranja
466202
Tehničke pričuve
466203
Ostalo
46621
Zajmovi
466210
MPOŽ
466211
Zdravstvena osiguranja
466212
Tehničke pričuve
466213
Ostalo
46522
Mjenice
465220
MPOŽ
465221
Zdravstvena osiguranja
465222
Tehničke pričuve
465223
Ostalo
46623
Plasmani (zajmovi) temeljem obrnutih repo poslova
466230
MPOŽ
466231
Zdravstvena osiguranja
466232
Tehničke pričuve
466233
Ostalo
46624
Nederivativni financijski instrumenti
466240
MPOŽ
466241
Zdravstvena osiguranja
466242
Tehničke pričuve
466243
Ostalo
46625
Ostali plasmani
466250
MPOŽ
466251
Zdravstvena osiguranja
466252
Tehničke pričuve
466253
Ostalo
46626
Potraživanja
466260
MPOŽ
466261
Zdravstvena osiguranja
466262
Tehničke pričuve
466263
Ostalo
467
Rashodi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
469
Ostali troškovi po financijskim i materijalnim ulaganjima
47
TROŠKOVI OSOBLJA – ADMINISTRACIJA
470
Bruto plaće i nadnice
471
Doprinosi na bruto plaće
48
OSTALI OSIGURATELJNO-TEHNIČKI IZDACI
481
Ispravak vrijednosti financijske imovine i potraživanja
482
Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja osim premije
483
Troškovi preuzetih obveza po ugovorima i ostalim obvezama
484
Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina
485
Izdaci za povrate premija
486
Izdaci za preventivu
487
Izdaci za garancijski fond
488
Izdaci za financiranje HANFA-e i HUO-a
489
Ostali nespomenuti osigurateljno – tehnički izdaci
49
RASPORED TROŠKOVA


RAZRED 7
OSTVARENI PRIHODI

70
ZARAĐENA PREMIJA U OSIGURANJU
700
Premija u osiguranju
701
Premija suosiguranja
702
Promjena prijenosne premije
703
Premija predana u reosiguranje
704
Promjena udjela (su)reosiguratelja u prijenosnoj premiji
705
Ispravak vrijednosti premije osiguranja/suosiguranja
706
Naplaćeni ispravak vrijednosti za premiju osiguranja /reosiguranja
707
Naplaćena otpisana potraživanja za premiju
71
ZARAĐENA PREMIJA U REOSIGURANJU
710
Premija u reosiguranju
711
Promijena prijenosne premije reosiguranja
712
Premija predana u reosiguranje (retrocesiju)
713
Promjena udjela retrocesionara u prijenosnoj premiji
714
Ispravak vrijednosti premije reosiguranja
715
Naplaćeni ispravak vrijednosti za premiju reosiguranja
716
Naplaćena otpisana potraživanja za premiju reosiguranja
72
PRIHODI OD DRUGIH POSLOVA OSIGURANJA
720
Provizija po ugovorima o reosiguranju
722
Naplaćena potraživanja za koja je izvršen ispravak vrijednosti po osnovu tehničkih sredstava (opća rezervacija)
723
Naplaćena otpisana potraživanja od drugih poslova osiguranja – reosiguranja
724
Prihodi iz ranijih godina – tehničkih sredstava
728
Ostali tehnički prihodi
74
POSLOVNI PRIHODI
740
Prihodi od otpisa obveza
741
Prihodi od prodaje materijalne imovine koja služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
742
Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i drugih naknada
743
Prihodi iz prethodnih godina
744
Prihodi od poslovnog najma
745
Naplaćena potraživanja iz ispravka vrijednosti – ostalo
746
Naplaćena otpisana potraživanja – ostalo
748
Ostali poslovni prihodi
77
PRIHODI OD ULAGANJA
770
Kamatni prihod
7700
Financijska imovina koja se drži do dospijeća
77000
Obveznice
770000
MPOŽ
770001
Zdravstvena osiguranja
770002
Tehničke pričuve
770003
Ostalo
77001
Komercijalni zapisi
770010
MPOŽ
770011
Zdravstvena osiguranja
770012
Tehničke pričuve
770013
Ostalo
77002
Trezorski zapisi
770020
MPOŽ
770021
Zdravstvena osiguranja
770022
Tehničke pričuve
770023
Ostalo
77003
Mjenice
770030
MPOŽ
770031
Zdravstvena osiguranja
770032
Tehničke pričuve
770033
Ostalo
77009
Ostala imovina koja se drži do dospijeća
770090
MPOŽ
770091
Zdravstvena osiguranja
770092
Tehničke pričuve
770093
Ostalo
7701
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
77010
Obveznice
770100
MPOŽ
770101
Zdravstvena osiguranja
770102
Tehničke pričuve
770103
Ostalo
77011
Komercijalni zapisi
770110
MPOŽ
770111
Zdravstvena osiguranja
770112
Tehničke pričuve
770113
Ostalo
77012
Trezorski zapisi
770120
MPOŽ
770121
Zdravstvena osiguranja
770122
Tehničke pričuve
770123
Ostalo
77013
Mjenice
770130
MPOŽ
770131
Zdravstvena osiguranja
770132
Tehničke pričuve
770133
Ostalo
77014
Izvedeni financijski instrumenti
770140
MPOŽ
770141
Zdravstvena osiguranja
770142
Tehničke pričuve
770143
Ostalo
77019
Ostala financijska imovina raspoloživa za prodaju
770190
MPOŽ
770191
Zdravstvena osiguranja
770192
Tehničke pričuve
770193
Ostalo
7702
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
77020
Obveznice
770200
MPOŽ
770201
Zdravstvena osiguranja
770202
Tehničke pričuve
770203
Ostalo
77021
Komercijalni zapisi
770210
MPOŽ
770221
Zdravstvena osiguranja
770212
Tehničke pričuve
770213
Ostalo
77022
Trezorski zapisi
770220
MPOŽ
770221
Zdravstvena osiguranja
770222
Tehničke pričuve
770223
Ostalo
77023
Mjenice
770230
MPOŽ
770231
Zdravstvena osiguranja
770232
Tehničke pričuve
770233
Ostalo
77024
Izvedeni financijski instrumenti
770240
MPOŽ
770241
Zdravstvena osiguranja
770242
Tehničke pričuve
770243
Ostalo
77029
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
770290
MPOŽ
770291
Zdravstvena osiguranja
770292
Tehničke pričuve
770293
Ostalo
7703
Zajmovi i potraživanja
77030
Depoziti
770300
MPOŽ
770301
Zdravstvena osiguranja
770302
Tehničke pričuve
770303
Ostalo
77031
Zajmovi
770310
MPOŽ
770311
Zdravstvena osiguranja
770312
Tehničke pričuve
770313
Ostalo
77032
Mjenice
770320
MPOŽ
770321
Zdravstvena osiguranja
770322
Tehničke pričuve
770323
Ostalo
77033
Plasmani (zajmovi) temeljem obrnutih repo poslova
770330
MPOŽ
770331
Zdravstvena osiguranja
770332
Tehničke pričuve
770333
Ostalo
77034
Nederivativni financijski instrumenti
770340
MPOŽ
770341
Zdravstvena osiguranja
770342
Tehničke pričuve
770343
Ostalo
77035
Ostali plasmani
770350
MPOŽ
770351
Zdravstvena osiguranja
770352
Tehničke pričuve
770353
Ostalo
77036
Potraživanja
770360
MPOŽ
770361
Zdravstvena osiguranja
770362
Tehničke pričuve
770363
Ostalo
771
Amortizacija premije/diskonta obveznica
7710
Financijska imovina koja se drži do dospijeća
77100
Obveznice
771000
MPOŽ
771001
Zdravstvena osiguranja
771002
Tehničke pričuve
771003
Ostalo
772
Pozitivne tečajne razlike
7720
Financijska imovina koja se drži do dospijeća
77200
Obveznice
772000
MPOŽ
772001
Zdravstvena osiguranja
772002
Tehničke pričuve
772003
Ostalo
77201
Komercijalni zapisi
772010
MPOŽ
772011
Zdravstvena osiguranja
772012
Tehničke pričuve
772013
Ostalo
77202
Trezorski zapisi
772020
MPOŽ
772021
Zdravstvena osiguranja
772022
Tehničke pričuve
772023
Ostalo
77203
Mjenice
772030
MPOŽ
772031
Zdravstvena osiguranja
772032
Tehničke pričuve
772033
Ostalo
77209
Ostala imovina koja se drži do dospijeća
772090
MPOŽ
772091
Zdravstvena osiguranja
772092
Tehničke pričuve
772093
Ostalo
7721
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
77210
Obveznice
772100
MPOŽ
772101
Zdravstvena osiguranja
772102
Tehničke pričuve
772103
Ostalo
77211
Komercijalni zapisi
772110
MPOŽ
772111
Zdravstvena osiguranja
772112
Tehničke pričuve
772113
Ostalo
77212
Trezorski zapisi
772120
MPOŽ
772121
Zdravstvena osiguranja
772122
Tehničke pričuve
772123
Ostalo
77213
Mjenice
772130
MPOŽ
772131
Zdravstvena osiguranja
772132
Tehničke pričuve
772133
Ostalo
77214
Investicijski fondovi
772140
MPOŽ
772141
Zdravstvena osiguranja
772142
Tehničke pričuve
772143
Ostalo
77215
Dionice
772150
MPOŽ
772151
Zdravstvena osiguranja
772152
Tehničke pričuve
772153
Ostalo
77216
Izvedeni financijski instrumenti
772160
MPOŽ
772161
Zdravstvena osiguranja
772162
Tehničke pričuve
772163
Ostalo
77219
Ostala financijska imovina raspoloživa za prodaju
772190
MPOŽ
772191
Zdravstvena osiguranja
772192
Tehničke pričuve
772193
Ostalo
7722
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti u gubitka
77220
Obveznice
772200
MPOŽ
772201
Zdravstvena osiguranja
772202
Tehničke pričuve
772203
Ostalo
77221
Komercijalni zapisi
772210
MPOŽ
772211
Zdravstvena osiguranja
772212
Tehničke pričuve
772213
Ostalo
77222
Trezorski zapisi
772220
MPOŽ
772221
Zdravstvena osiguranja
772222
Tehničke pričuve
772223
Ostalo
77223
Mjenice
772230
MPOŽ
772231
Zdravstvena osiguranja
772232
Tehničke pričuve
772233
Ostalo
77224
Investicijski fondovi
772240
MPOŽ
772241
Zdravstvena osiguranja
772242
Tehničke pričuve
772243
Ostalo
77225
Dionice
772250
MPOŽ
772251
Zdravstvena osiguranja
772252
Tehničke pričuve
772253
Ostalo
77226
Izvedeni financijski instrumenti
772260
MPOŽ
772261
Zdravstvena osiguranja
772262
Tehničke pričuve
772263
Ostalo
77229
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
772290
MPOŽ
772291
Zdravstvena osiguranja
772292
Tehničke pričuve
772293
Ostalo
7723
Zajmovi i potraživanja
77230
Depoziti
772300
MPOŽ
772301
Zdravstvena osiguranja
772302
Tehničke pričuve
772303
Ostalo
77231
Zajmovi
772310
MPOŽ
772311
Zdravstvena osiguranja
772312
Tehničke pričuve
772313
Ostalo
77232
Mjenice
772320
MPOŽ
772321
Zdravstvena osiguranja
772322
Tehničke pričuve
772323
Ostalo
77233
Plasmani (zajmovi) temeljem obrnutih repo poslova
772330
MPOŽ
772331
Zdravstvena osiguranja
772332
Tehničke pričuve
772333
Ostalo
77234
Nederivativni financijski instrumenti
772340
MPOŽ
772341
Zdravstvena osiguranja
772342
Tehničke pričuve
772343
Ostalo
77235
Ostali plasmani
772350
MPOŽ
772351
Zdravstvena osiguranja
772352
Tehničke pričuve
772353
Ostalo
77236
Potraživanja
772360
MPOŽ
772361
Zdravstvena osiguranja
772362
Tehničke pričuve
772363
Ostalo
773
Prihod od dividendi
7730
MPOŽ
7731
zdravstveno osiguranje
7732
Tehničke pričuve
7733
Ostalo
774
Prihod od renti
7740
MPOŽ
7741
zdravstveno osiguranje
7742
Tehničke pričuve
7743
Ostalo
775
Prihod od naknada (UL proizvodi)
776
Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost
7762
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti u gubitka
77620
Obveznice
776200
MPOŽ
776201
Zdravstvena osiguranja
776202
Tehničke pričuve
776203
Ostalo
77621
Komercijalni zapisi
776210
MPOŽ
776211
Zdravstvena osiguranja
776212
Tehničke pričuve
776213
Ostalo
77622
Trezorski zapisi
776220
MPOŽ
776221
Zdravstvena osiguranja
776222
Tehničke pričuve
776223
Ostalo
77623
Mjenice
776230
MPOŽ
776231
Zdravstvena osiguranja
776232
Tehničke pričuve
776233
Ostalo
77624
Investicijski fondovi
776240
MPOŽ
776241
Zdravstvena osiguranja
776242
Tehničke pričuve
776243
Ostalo
77625
Dionice
776250
MPOŽ
776251
Zdravstvena osiguranja
776252
Tehničke pričuve
776253
Ostalo
77626
Izvedeni financijski instrumenti
776260
MPOŽ
776261
Zdravstvena osiguranja
776262
Tehničke pričuve
776263
Ostalo
77629
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i Gubitka
776290
MPOŽ
776291
Zdravstvena osiguranja
776292
Tehničke pričuve
776293
Ostalo
777
Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata
7770
Financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti u gubitka
77700
Obveznice
777000
MPOŽ
777001
Zdravstvena osiguranja
777002
Tehničke pričuve
777003
Ostalo
77701
Komercijalni zapisi
777010
MPOŽ
777011
Zdravstvena osiguranja
777012
Tehničke pričuve
777013
Ostalo
77702
Trezorski zapisi
777020
MPOŽ
777021
Zdravstvena osiguranja
777022
Tehničke pričuve
777023
Ostalo
77703
Mjenice
777030
MPOŽ
777031
Zdravstvena osiguranja
777032
Tehničke pričuve
777033
Ostalo
77704
Investicijski fondovi
777040
MPOŽ
777041
Zdravstvena osiguranja
777042
Tehničke pričuve
777043
Ostalo
77705
Dionice
777050
MPOŽ
777051
Zdravstvena osiguranja
777052
Tehničke pričuve
777053
Ostalo
77706
Izvedeni financijski instrumenti
777060
MPOŽ
777061
Zdravstvena osiguranja
777062
Tehničke pričuve
777063
Ostalo
77709
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i Gubitka
777090
MPOŽ
777091
Zdravstvena osiguranja
777092
Tehničke pričuve
777093
Ostalo
7771
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
77710
Obveznice
777100
MPOŽ
777101
Zdravstvena osiguranja
777102
Tehničke pričuve
777103
Ostalo
77711
Komercijalni zapisi
777110
MPOŽ
777111
Zdravstvena osiguranja
777112
Tehničke pričuve
777113
Ostalo
77712
Trezorski zapisi
777120
MPOŽ
777121
Zdravstvena osiguranja
777122
Tehničke pričuve
777123
Ostalo
77713
Mjenice
777130
MPOŽ
777131
Zdravstvena osiguranja
777132
Tehničke pričuve
777133
Ostalo
77714
Investicijski fondovi
777140
MPOŽ
777141
Zdravstvena osiguranja
777142
Tehničke pričuve
777143
Ostalo
77715
Dionice
777150
MPOŽ
777151
Zdravstvena osiguranja
777152
Tehničke pričuve
777153
Ostalo
77716
Izvedeni financijski instrumenti
777160
MPOŽ
777161
Zdravstvena osiguranja
777162
Tehničke pričuve
777163
Ostalo
77719
Ostala financijska imovina po FER vrijednosti kroz račun dobiti i Gubitka
777190
MPOŽ
777191
Zdravstvena osiguranja
777192
Tehničke pričuve
777193
Ostalo
7779
Ostali realizirani dobici od prodaje financijske imovine
77790
MPOŽ
77791
Zdravstveno
77792
Tehničke pričuve
77793
Ostalo
778
Prihodi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
779
Ostali prihodiRAZRED 8
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

80
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
800
Dobit prije oporezivanja
801
Gubitak prije oporezivanja
81
POREZ NA DOBIT ILI GUBITAK
810
Porez na dobit
811
Porez na gubitak
82
DOBIT ILI GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA
820
Dobit poslije oporezivanja
821
Gubitak poslije oporezivanja
83
RASPORED DOBITI FINANCIJSKE GODINE
830
Dio dobiti za zakonske pričuve
831
Dio dobiti za statutarne pričuve
832
Dio dobiti za isplatu dividende dioničarima
833
Dio dobiti za matematičku pričuvu
834
Dio dobiti za izdavanje u druge pričuve društva
835
Dio dobiti za pokriće gubitka prethodnih godina
836
Dio dobiti za plaće, nadnice i naknade iz dobiti
837
Zadržana dobit


RAZRED 9
KAPITAL I PRIČUVE

90
DIONIČKA GLAVNICA (TEMELJNI KAPITAL)
900
Uplaćeni temeljni kapital – redovne dionice
901
Uplaćeni temeljni kapital – povlaštene dionice
902
Kapitalni dobitak – redovne dionice
903
Kapitalni dobitak – povlaštene dionice
91
PRIČUVE
910
Zakonske pričuve
911
Statutarne pričuve
912
Ostale pričuve kapitala (osim revalorizacijskih)
92
REVALORIZACIJSKA PRIČUVA
920
Revalorizacijska pričuva nematerijalne imovine
921
Revalorizacijska pričuva materijalne imovine
922
Revalorizacijska pričuva financijskih ulaganja
923
Ostala revalorizacijska pričuva
924
Revalorizacijska pričuva uslijed izvanrednih okolnosti
93
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK
930
Zadržana dobit iz prethodnih godina
931
Preneseni gubitak iz prethodnih godina
94
DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
940
Dobit tekuće godine
941
Gubitak tekuće godine
95
TEHNIČKE PRIČUVE
950
Prijenosne premije
951
Pričuve za nastale prijavljene štete
952
Pričuve za nastale neprijavljene štete
9529
Pričuve za kolebanje šteta
953
Pričuve za bonuse, popuste i storno
954
Pričuve za troškove obrade šteta
955
Pričuve za regresna potraživanja za štete
956
Pričuve za URR (pričuve za ne istekle rizike)
957
Pričuve za LAT (pričuve za pokriće obveza s osnova neadekvatnosti tehničkih pričuva)
958
Posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (osim matematičke pričuve) – osigurateljni produkti
959
Posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (osim matematičke pričuve) – financijski ugovori*
96
MATEMATIČKA PRIČUVA OSIGURANJA ŽIVOTA
960
Bruto iznos matematičke pričuve osiguranja života
961
Udio su-reosiguranja u matematičkoj pričuvi osiguranja života (-)
97
OSTALE OSIGURATELJNO-TEHNIČKE PRIČUVE
970
Ostale tehničke pričuve
99
IZVANBILANČNI ZAPISI
990
Aktivni računi – Materijalni oblici sredstava
991
Aktivni računi – Prava
992
Aktivni računi – Financijski instrumenti i potencijalnifinancijski instrumenti
993
Aktivni računi – Ulaganja i potencijalni dobitak i drugi rezultati
994
Aktivni računi – Ostali aktivni računi
995
Pasivni računi – Obveze i izvori za mat. oblike sredstava
996
Pasivni računi – Obveze i izvori prava
997
Pasivni računi – Obveze i izvori financijskih instrumenata i potencijalnih financijskih instrumenata
998
Pasivni računi – Izvori ulaganja i potencijalnog dobitka
999
Pasivni računi – Ostali pasivni računi