Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije

NN 52/2019 (22.5.2019.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

994

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/83

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13., 102/15. i 68/18.) u članku 71. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju, svaka u svom djelokrugu, energetska inspekcija, tržišna inspekcija, inspekcija zaštite okoliša i zaštite prirode, inspekcija opreme pod tlakom i građevinska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove te inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije, u skladu s ovlastima propisanima ovim Zakonom i posebnim propisima.«.

Stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Pri provedbi inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovoga članka tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove provode nadzor pravilnosti obračuna i naplate električne energije sukladno ovlastima danim ovim Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.

(5) Inspektori opreme pod tlakom središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove dužni su u okviru kontrole tlačne opreme unutar elektroenergetskih objekata obaviti kontrolu stručnog upravljanja, rukovanja i održavanja tlačnih dijelova opreme, kontrolu radnika koji obavljaju određene poslove upravljanja i rukovanja tlačnim dijelovima opreme te imaju li radnici položene propisane stručne ispite sukladno propisima s područja energije.

(6) Energetski inspektori u području elektroenergetike središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove dužni su u okviru kontrole elektroenergetske opreme obaviti kontrolu stručnog upravljanja, održavanja i rukovanja elektroenergetskom opremom, kontrolu radnika koji obavljaju određene poslove upravljanja i rukovanja elektroenergetskom opremom te imaju li radnici položene propisane stručne ispite sukladno propisima s područja energije.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, protiv rješenja građevinskog inspektora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/65

Zagreb, 9. svibnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.