Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 52/2019 (22.5.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

HRVATSKI SABOR

996

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/85

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine«, br. 148/13.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka u provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona surađuju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim šumarskim institutom i Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 4. riječi: »Agenciji za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša«.

U stavku 2. riječi: »Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo«, a riječi: »Agencijom za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »središnjim tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodom za zaštitu bilja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu«, a riječi: »Agencijom za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »središnjim tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo«, a riječi: »i Agencijom za zaštitu okoliša« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Središnja tijela državne uprave nadležna za zdravstvo, poljoprivredu, gospodarstvo, vodno gospodarstvo, šumarstvo i veterinarstvo dužna su pravodobno i bez naknade dostaviti podatke iz svoje nadležnosti koji su potrebni za ispunjavanje obveza iz članka 12. stavaka 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004 središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 2. riječi: »Agencija za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša«.

U stavku 3. riječi: »Agencija za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša«.

Članak 6.

U članku 11. iza riječi: »veterinarski inspektori« dodaju se riječi: »i granični veterinarski inspektori«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječ: »državni« briše se.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/72

Zagreb, 9. svibnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.